6 Cyngor Cynllunio Mis Mêl ar gyfer Creu Taith Gydol Oes

6 Cyngor Cynllunio Mis Mêl ar gyfer Creu Taith Gydol Oes Mae mynd ar fis mêl yn un o'r pethau mwyaf prydferth y gall cwpl sydd newydd briodi ei brofi. Ond mae profiad mis mêl da yn galw am gynllunio mis mêl gwych.

Yn yr Erthygl hon

Ar wahân i roi cyfle i chi ymlacio a lleddfu straen ar ôl misoedd o anhrefnus cynllunio priodas , bydd mis mêl hefyd yn rhoi'r cyfle i chi dreulio peth amser ar eich pen eich hun gyda'ch priod newydd, gan feithrin cariad ac agosatrwydd, a gosod y naws gywir ar gyfer gweddill eich bywyd fel pâr priod.

Am y rhesymau hyn a llawer mwy, dylid meddwl am eich mis mêl a'i gynllunio'n ofalus, er mwyn cael y gwyliau delfrydol y mae'r ddau ohonoch yn ei haeddu.

Ond, sut i gynllunio mis mêl i berffeithrwydd? A beth sydd angen i chi ei gynnwys wrth baratoi ar gyfer mis mêl?

Dyma chwe chyngor cynllunio mis mêl hanfodol i gynllunio'ch mis mêl fel breuddwyd.

Dechreuwch gyda chynllunio mis mêl cynnar

Os ydych chi'n pendroni pryd i ddechrau gyda'ch cynllunio ar gyfer mis mêl, yr amserlen ddelfrydol fyddai chwech i wyth mis cyn eich dyddiadau teithio , yn enwedig os ydych chi'n bwriadu ymweld â chyfandir arall neu gyrchfan bell i ffwrdd egsotig.

Wrth i'r tywydd newid yn gyson, mae teithiau hedfan yn cael eu canslo neu eu gohirio ac mae'r gwestai yn diweddaru eu prisiau, bydd cynllunio ymhell ymlaen llaw yn eich helpu i osgoi'r straen o ddelio â'r newidynnau hyn ac unrhyw newidiadau munud olaf, gan ganiatáu i chi fod mor hapus ac ymlaciol â chi. gall yn ystod eich mis mêl.

Lluniwch gyllideb resymol

I lawer o gyplau, mae'r cyllideb mis mêl ac mae'r gyllideb briodas fel arfer yr un peth. Ond, mae'n achosi iddynt ymchwilio i'r gronfa mis mêl pryd bynnag y bydd cost annisgwyl yn digwydd yn ystod cynllunio priodas ac yn y pen draw gyda chyllideb sy'n rhy dynn ar gyfer eu gwyliau delfrydol.

Felly, fel rhan o'ch cynllunio ar gyfer mis mêl, efallai y byddai'n well agor cyfrif cynilo ar wahân ar gyfer eich teithiau yn unig .

Neu, gallwch chi hyd yn oed feddwl am ddechrau ‘cronfa fêl’ lle gall eich gwesteion priodas roi arian tuag at eich mis mêl yn lle dod â’ch anrhegion, sy’n eich galluogi chi i gael gwyliau eich breuddwydion yn wirioneddol.

Dewiswch eich cyrchfan delfrydol

Er bod llawer cyrchfannau teithio rhamantus o gwmpas y byd sy'n cael eu gwneud yn syml ar gyfer mis mêl ymlaciol, mae pob cwpl yn wahanol o ran dewis y daith orau ar eu cyfer.

Ni all rhai ddychmygu unrhyw beth heblaw torheulo yn yr haul ar draeth nefol, tra bod eraill yn chwilio am rywbeth mwy anturus, fel sgïo Alpaidd neu erlid rhaeadrau, a hyd yn oed meddwl am eu mis mêl fel y cyfle perffaith i groesi rhywbeth oddi ar eu bwced. rhestr.

Efallai y byddai'n well eistedd i lawr gyda'ch partner i ymchwilio i'r broses o gynllunio mis mêl.

Gyda’ch gilydd gallwch feddwl am eich diddordebau a’ch hoff weithgareddau gwyliau, boed hynny’n nofio, yn archwilio byd natur neu’n mwynhau’r sîn bwyd a chelf, er mwyn eich helpu i ddiffinio cyrchfan a fydd yn addas ar gyfer y ddau ohonoch.

Gwyliwch y fideo hwn cyn gorffen eich cyrchfan mis mêl:

Dewch o hyd i'r llety gorau

Dewch o hyd i Er bod y rhan fwyaf o westai mewn mannau poblogaidd newydd sbon yn cynnig ystafelloedd mis mêl moethus, ynghyd ag ychydig o giniawau canmoliaethus, efallai mai dim ond ar gyfer cyplau sydd â dim byd ond ymlacio a hyfrydwch y mae'r math hwnnw o lety yn addas.

Fodd bynnag, os ydych chi'n bâr mwy anturus sydd wrth eich bodd yn profi diwylliannau ecsentrig ac archwilio cyrchfannau unigryw, fel rhai gwych. dinasoedd Asiaidd , yna efallai opsiwn gwell fyddai dod o hyd iddostiwdios gwych i'w rhentu.

Nid yn unig y bydd fflat fel hwn yn rhoi'r preifatrwydd a'r agosatrwydd sydd eu hangen arnoch ar eich mis mêl, ond bydd hefyd yn gwneud ichi deimlo'n gartrefol, gan eich helpu i ddechrau eich bywyd newydd fel cartref. pâr priod ar y droed dde.

Cynlluniwch eich mis mêl gyda'ch gilydd

Er y gallai rhannu eich cyfrifoldebau a llogi cymorth allanol fod wedi bod yn syniad da pan oeddech chi'n cynllunio'ch priodas, nid dyna'r ffordd orau o fynd ati pan fyddwch chi'n cynllunio'ch mis mêl.

Os mai dim ond un person sy'n delio â'r holl gynllunio ar gyfer eich gwyliau newydd briodi, efallai y byddwch chi'n cael mis mêl sydd wedi'i deilwra'n well i'w ddymuniadau, gan adael y partner arall yn siomedig, yn anhapus, ac yn methu â mwynhau'r hyn sydd i fod i fod yn wyliau gorau eu bywyd. .

Dylai cynllunio mis mêl fod yn ymdrech ar y cyd bob amser, er mwyn dod o hyd i'r ateb gorau posibl a fydd yn gwireddu'ch holl freuddwydion a dymuniadau fel cwpl.

Cadwch y rhamant yn fyw

Er y dylai mis mêl fod yn gyfle perffaith i ymlacio o'r straen priodas ac yn olaf treuliwch ychydig o amser gwerthfawr ar eich pen eich hun gyda'ch partner , nid yw hynny'n golygu y dylech fod yn gwneud y camgymeriad o dreulio'r gwyliau cyfan yn eich ystafell.

Mae eich mis mêl hefyd yn gyfle perffaith i ailgynnau'r rhamant a dechrau buddsoddi yn eich priodas yn gynnar . Felly, gallai fod yn syniad da syndod i'ch partner gyda rhywbeth rhamantus yn ystod y daith.

P’un a yw’n dylino cyplau nefolaidd, yn ginio preifat yng ngolau cannwyll wedi’i ddyrchafu gan feiolinydd, neu’n rhywbeth mor syml â phetalau rhosod hardd wedi’u gwasgaru o amgylch y gwely, sbeisiwch eich mis mêl gyda rhywbeth a fydd yn eich helpu i oleuo’r sbarc priodasol hwnnw.

Oddiwrth meithrin agosatrwydd i'ch helpu chi a'ch priod i ddeall eich gilydd ar lefel ddyfnach, dylai'r mis mêl delfrydol fod yn wyliau llawn atgofion melys y byddwch chi'n eu dal am byth, a bydd yr awgrymiadau anhygoel hyn yn eich helpu i gyflawni hynny.

Ranna ’: