10 Sgyrsiau Mae Angen i Bob Pâr Eu Cael i Wella Priodas

10 Sgyrsiau Mae Angen i Bob Pâr Eu Cael i Wella Priodas Yn ddelfrydol, ni ddylai uno dau berson, mewn priodas, sy'n caru ei gilydd, arwain at ddim byd ond oes o wynfyd priodasol. Addewid rhy hudolus, mae realiti priodas, yn aml, yn hollol wahanol. Yn sicr, gall cwpl fod yn briod yn hapus, ond mae hyn yn cymryd llawer o waith caled. Mae priodas dda, hapus yn gofyn am fwriad, y gallu i dyfu, llawer o amynedd a chryn dipyn o siarad.

Yn yr Erthygl hon

Gyda phwysau a chymhlethdod bywyd bob dydd, mae'n hanfodol cymryd eiliad i gael sgyrsiau gyda'ch priod am y pethau sy'n wirioneddol bwysig.

1. Arian

Un o brif achosion ysgariad yw'r straen ariannol. Disgwylir hyn oherwydd bod arian yn rhan annatod o fywyd bob dydd, a dyna pam yr angen am drafodaethau gonest am gyllid. Beth yw eich disgwyliadau o ran eich safonau byw? Mae arferion gwario unigol, buddsoddiadau, dyled, nodau a chynlluniau ariannol a sicrwydd ariannol yn hollbwysig i'r drafodaeth hon. Er nad oes angen i un wybod yn union faint mae eu priod yn ei wneud, mae cael syniad cyffredinol yn ddefnyddiol.

Yn y pen draw, mae'r daliadau hyn o reoli arian yn golygu gwahanol bethau fesul unigolyn. Felly bydd cynnal trafodaethau agored yn rheolaidd, o gofio y gall amgylchiadau ariannol newid, yn galluogi cwpl i uno eu nodau a'u cynlluniau ariannol a mwynhau bywyd o'u dewis.

2. agosatrwydd corfforol/rhyw

Mae perthnasoedd llwyddiannus yn seiliedig ar agosatrwydd sydd wedi'i seilio ar gyfeillgarwch dwfn. Mae agosatrwydd yn ymwneud â chysylltiad ac yn aml mae angen un i fod yn agored i niwed. Mae pobl yn esblygu a gall hyn awgrymu newidiadau i'r briodas. Felly mae'n bwysig cael trafodaethau rheolaidd am yr hyn sy'n gwneud i'ch partner deimlo'n gysylltiedig â chi.

Agwedd hollbwysig arall ar agosatrwydd yw rhyw, sy’n aml yn cael ei anwybyddu o dan bwysau bywyd bob dydd. Wrth siarad am ryw – beth sy’n gweithio i chi a’ch partner, pa mor aml yr hoffai rhywun gael rhyw, pa mor bwysig yw rhyw yn y berthynas yn eich barn chi – gall y sgyrsiau agos hyn gryfhau cwlwm cwpl.

Agwedd hollbwysig arall ar agosatrwydd yw rhyw, sy’n aml yn cael ei anwybyddu o dan bwysau bywyd bob dydd

3. Plant

Mae p'un a yw rhywun eisiau cael plant ai peidio yn fater pwysig y dylid mynd i'r afael ag ef cyn priodi. Dros amser, fodd bynnag, gall safbwynt rhywun ar blant newid. Felly mae'n hanfodol cael mewngofnodi rheolaidd gyda'ch partner. I gwpl sydd eisiau plant neu sydd eisoes â phlant, mae siarad am faint a strwythur y teulu a ddymunir ganddynt yn hollbwysig. Nid oes gan gyplau yr un dulliau rhianta bob amser. Felly bydd trafod y systemau gwerth i integreiddio pan fydd rhianta yn lleddfu unrhyw wrthdaro rhianta a all fod gan gwpl, ac yn y pen draw yn cryfhau'r teulu.

4. Cysylltiadau teuluol

Mae siarad amdanoch chi a’ch partner yn ystod plentyndod a’ch magwraeth yn ffordd graff o ddeall eu canfyddiadau a’u hagweddau at y teulu. Mae deall eich magwraeth wahanol a sut mae rôl teulu yn dylanwadu ar weithrediad eich priodas yn bwysig. Mae priodas yn sefydlu cyfuniad o deuluoedd; mae’n bwysig deall traddodiadau a deinameg teulu eich partner er mwyn osgoi gwrthdaro diangen. Mae cael sgyrsiau rheolaidd gyda'ch partner yn meithrin dealltwriaeth ac yn cryfhau eich priodas.

5. Lle/amser a rennir

Mae cael dadleuon yn normal mewn unrhyw berthynas. Mae priodas yn pwysleisio hyn yn arbennig oherwydd ei fod yn dod â dau unigolyn at ei gilydd, bob amser, sydd ag arferion ac arferion gwahanol sy'n agos at ei gilydd. Mae'r rhan fwyaf o ddadleuon yn deillio o iriadau bychain bob dydd sydd, os na sonnir amdanynt, yn creu dicter. Gallai fod yn rhywbeth mor ddibwys â thynnu'r sbwriel allan neu wneud y llestri. Mae’n hanfodol deall bod eich agwedd tuag at weithgareddau cyffredin bob dydd yn wahanol i rai eich partner.

Felly, bydd mynd i’r afael â’r drafodaeth hon gyda meddwl agored, di-gyhuddgar yn galluogi’r ddau ohonoch i feddwl am ffyrdd o fwynhau bywyd bob dydd, gan ategu galluoedd eich gilydd a chaniatáu ar gyfer hynodion unigol.

6. Cyfathrebu

Gall ymddangos yn ddiangen siarad am siarad. Fodd bynnag, daw perthnasoedd i ben yn bennaf oherwydd diffyg cyfathrebu. Yr allwedd i gyfathrebu effeithiol rhwng cyplau yw deall arddull cyfathrebu eich partner. Gydag anochel gwrthdaro mewn unrhyw berthynas, mae siarad am sut mae pob un ohonoch yn ymdrin â gwrthdaro yn eich galluogi i benderfynu ar y ffordd orau o drin gwrthdaro, fel bod y ddau bartner yn teimlo eu bod yn cael eu clywed a'u dilysu.

Hefyd bydd deall iaith garu eich partner yn eich helpu i'w garu ychydig yn well. Felly siaradwch yn agored, gofynnwch i'ch partner y pethau sy'n gwneud iddo deimlo'n gariad. Gobeithio bod y mewnwelediadau hyn yn meithrin cwlwm cryfach.

Yr allwedd i gyfathrebu effeithiol rhwng cyplau yw deall eich partner

7. Nodau personol Vs nodau a rennir

Tra bod priodas yn uno dau unigolyn; mae'n bwysig cadw eich hunaniaeth. Dechreuwch sgyrsiau gyda'ch partner am eich nodau, boed yn rhai ariannol, iechyd, ysbrydol, gyrfa, teulu. Wrth i unigolion esblygu, gall eu nodau a'u hagweddau newid hefyd. Weithiau gall nodau unigol wrthdaro â nodau cwpl. Felly mae cael trafodaethau gonest rheolaidd am nodau personol yn galluogi cwpl nid yn unig i sicrhau nad yw eu nodau eu hunain yn gwrthdaro â nodau'r cwpl, ond eu bod yn annog ac yn ysgogi ei gilydd i fod y fersiynau gorau posibl ohonynt eu hunain.

8. Safbwyntiau gwleidyddol

Fel cwpl, efallai na fyddwch bob amser yn rhannu'r un safbwynt ar faterion gwleidyddol. Mewn hinsawdd wleidyddol boeth, gall cyplau wrthdaro dros safbwyntiau gwleidyddol penodol. Mae meithrin awyrgylch lle gall rhywun fynegi eu safiad gwleidyddol yn rhydd heb i safiad hwnnw gael ei gymryd yn bersonol yn hanfodol. Mae perthynas gref, wedi'i hadeiladu ar sgyrsiau didwyll, yn caniatáu i'r ddwy ochr gyfathrebu athroniaethau gwrthgyferbyniol heb greu rhaniadau.

9. Diwylliant/crefydd/ysbrydolrwydd

Gall gwahaniaethau diwylliannol fod yn heriol mewn priodas. Hyd yn oed os oes gennych chi a'ch partner fagwraeth a chefndir tebyg, gall eich agweddau a'ch canfyddiadau diwylliannol fod yn dra gwahanol. Mae magwraeth ddiwylliannol yn pennu eich systemau gwerth. Ac er bod cyplau yn tueddu i fod â gwerthoedd tebyg, mae gwrthdaro diwylliannol yn siŵr o godi. Bydd siarad â'ch priod am eu diwylliant yn meithrin gwell dealltwriaeth ac yn eich galluogi i uno'ch diwylliannau mewn ffordd sy'n gweithio i chi.

10. Gofal diwedd oes, dymuniadau a chynlluniau

Efallai mai dyma un o'r sgyrsiau caletaf, er mor feirniadol, y gall cwpl eu cael. Nid oes unrhyw un eisiau wynebu eu marwoldeb, heb sôn am farwolaeth eu hanwyliaid. Pa mor anodd bynnag, mae'n bwysig siarad am ofal diwedd oes. Os bydd un ohonoch yn analluog, beth yw eich dymuniadau? Sut byddai eich anwyliaid yn cael eu gofalu? A oes angen cymryd polisi yswiriant bywyd neu greu ewyllys? Er bod y rhain yn sgyrsiau anodd eu cael, maent yn hanfodol a gallant roi tawelwch meddwl i chi

Lapio i fyny

Ar y cyfan, mae priodas yn brofiad hyfryd, cariadus sy'n caniatáu i un ffynnu a thyfu. Gall fod yn ffynhonnell llawenydd a theulu. Gyda'r sgiliau cywir, nid yw ymrwymiad i'w gilydd a chyfathrebu agored, gonest, i ddweud y gall cwpl fwynhau llawenydd priodasol, yn ymestyniad rhy bell.

Ranna ’: