6 Ymarfer agosatrwydd Emosiynol ar gyfer Cyplau i'ch Helpu i Gysylltu

Ymarferion Agosrwydd Emosiynol ar gyfer Cyplau

Yn yr Erthygl honMae yna syniad ymddangosiadol ryfedd, ond pwerus iawn y gall peidio â chael rhyw fod yn ymarfer agosatrwydd emosiynol dwys i gyplau. Nawr, gallai hyn swnio'n wallgof i lawer, wedi'r cyfan, beth sy'n fwy, agos atoch na chyfarfyddiad rhywiol? A beth am y risg i briodas pan fydd y rhyngweithio rhywiol yn sychu? Os ydych chi'n rhywun sy'n camu ymlaen â'r syniad hwn, efallai mai chi yw'r unig berson a fyddai'n elwa o ymarferion agosatrwydd emosiynol i gyplau.

Mae gwahaniaeth enfawr rhwng rhyw ac agosatrwydd ac mae un yn digwydd bod yn allweddol i lwyddiant perthynas hirdymor.

Cyplau â chysylltiad cynnwys

Wrth i amser fynd heibio gall yr infatuation gyda chyswllt rhywiol leihau, fel y gwyddom i gyd, ac ar yr adeg hon, os ydym yn ffodus, y gallem addasu'n hawdd i'r cyflymder newydd, neu efallai y byddwn yn dechrau teimlo fel pe bai rhywbeth ar goll o'r berthynas.
sut i wella ar ôl perthynas

Os ydych chi'n ei chael hi'n hawdd addasu i'r cyflymder newydd hwn yn eich perthynas, efallai eich bod eisoes yn ymarfer (hyd yn oed os nad ydych yn sylweddoli hynny) ymarferion agosatrwydd emosiynol gyda'i gilydd. Efallai eich bod yn naturiol wedi dod o hyd i ffordd o berthnasu sy'n sicrhau eich bod â chysylltiad bodlon; a fydd hefyd yn sicrhau y bydd gennych berthynas hwyliog, iach â'ch gilydd, gyda risg isel i'r agosatrwydd rhywiol sychu.

Ar y llaw arall, efallai na fydd cwpl wedi symud ymlaen yn naturiol i'r cam sydd â chysylltiad bodlon. Yn lle hynny, gall diffyg agosatrwydd rhywiol fod yn achosi rhywfaint o bryder, neu deimlad o ansicrwydd, neu o fod heb ei gyflawni, yn anneniadol, neu heb ei dynnu yn eich perthynas. Mae hyn oherwydd efallai nad ydych chi, fel cwpl, wedi datblygu'r agosatrwydd emosiynol yn eich perthynas yn naturiol. Ac os na ddechreuwch greu agosatrwydd emosiynol â'ch gilydd, yna mae hon yn broblem a all ddatblygu a allai adael i'r ddau ohonoch deimlo fel nad oedd eich perthynas i fod, er y gallai hynny fod ymhell o'r gwir.

Cyplau â chysylltiad cynnwysMae'n hawdd dysgu sut i gysylltu â'ch partner neu'ch priod yn emosiynol pan fyddwch chi'n ymarfer ymarferion agosatrwydd emosiynol i gyplau. Dyma sut rydych chi'n creu cysylltiad go iawn â'ch gilydd a dyma'r gyfrinach i berthynas hapus a llwyddiannus.

Beth yw agosatrwydd emosiynol?

Mae agosatrwydd emosiynol yn gofalu am eich gilydd, yn edrych allan am ei gilydd, yn cysylltu â'i gilydd, yn ymddiried, yn edmygu, yn gwerthfawrogi, yn cyffwrdd, yn cusanu, yn cyfathrebu, yn gofalu, yn dal, yn cofleidio, yn agored i niwed ac yn ymddiried yn eich partner i drin eich bregusrwydd gyda pharch, cariad, a gofal. Os ydych chi'n cael yr holl ryw hon yn dod yn rhan ohono hefyd a hefyd yn dod yn hynod foddhaus. Bydd y twf a'r cysylltiad y byddwch chi'n eu cyflawni fel cwpl, o ganlyniad i'r cysylltiad hwn yn ddwys.

Ymarferion agosatrwydd emosiynol i gyplau i'ch helpu chi i gysylltu:

1. Ewch am dro gyda'r nos am 20 munud law yn llaw

Efallai bod hyn yn swnio fel syniad mor syml, ond dyma'r pethau syml sy'n gwneud y gwahaniaeth mwyaf arwyddocaol bob amser. Byddwch chi'n cael cyfle i bwyso a mesur, chwythu'r cobwebs o'ch psyche a siarad, tra byddwch chi'n parhau i fod yn gysylltiedig yn gorfforol trwy ddal dwylo. Bydd yr arfer syml hwn yn eich cadw'n dynn fel cwpl a bydd yn wych i'ch iechyd a'ch lles.


mae priodas yn orlawn

Ewch am dro gyda

2. Rhowch dylino 10 munud i'w gilydd cyn mynd i'r gwely

Dyma ffordd syml arall o gysylltu, cyffwrdd a bod gyda'n gilydd heb fod angen ei orfodi, neu rywiol. Os ydych chi'n buddsoddi yn y tylino'n galonnog (hyd yn oed os mai chi yw'r masseuse) bydd y gwobrau am weithred mor syml, gariadus i'ch perthynas yn eich ad-dalu ddeg gwaith yn fwy.

3. Cwtshio ar dywel a rennir mewn parc

O, mor hyfryd yw gweld cwpl yn eistedd gyda’i gilydd mewn parc, dim ond mwynhau’r haul a bod ‘yn y foment’, wedi ei wasgu i fyny ar dywel a rennir. Os nad yw hynny'n rhamantus, nid ydym yn gwybod beth sydd. Mae'n ymarfer agosatrwydd emosiynol syml arall i gyplau y gallwch ei wneud ar unwaith.

4. Anfonwch neges destun flirty i adeiladu disgwyliad

Anfonwch neges destun flirty i adeiladu disgwyliad, a gadewch i'ch partner wybod eich bod chi'n meddwl amdano ef neu hi.

Does dim byd gwell na rhagweld dychwelyd adref at y person rydych chi'n ei garu gan wybod ei fod mewn hwyliau mawr a'ch bod chi'n mynd i gael noson hyfryd gyda'ch gilydd. Hefyd mae pawb eisiau gwybod bod y person maen nhw'n ei garu yn meddwl amdanyn nhw. Mae hwn yn ymarfer agosatrwydd emosiynol syml a llyfn i gyplau y gellir ei weithredu'n hawdd yn eich bywyd.

5. Cymerwch seibiant sgwrs gobennydd 20 munud ar ôl gwaith

Mae hwn yn beth syml arall i'w wneud, ond rhywbeth nad ydym yn ôl pob tebyg yn meddwl ei wneud, a pha ffordd well allwch chi feddwl amdano i stopio, dadflino a gwahanu'r diwrnod gwaith o'ch noson gyda'ch gilydd?

6. Coginiwch ginio gyda'i gilydd

Mae sefyll yn agos at ei gilydd, cefnogi ei gilydd ar brosiect sy'n cynnal ei gilydd wrth sgwrsio, dawnsio a sipian gwin wrth i chi weithio yn ymarfer agosatrwydd emosiynol perffaith i gyplau sydd hefyd yn gosod y naws ar gyfer noson ddymunol.