16 Egwyddorion Cyfathrebu Effeithiol mewn Priodas

Egwyddorion Cyfathrebu Effeithiol mewn Priodas

Mae cyfathrebu yn thema gyffredin yn fy ymarfer cwnsela gyda chyplau. Cyfathrebu da mewn priodas yw'r conglfaen ar gyfer unrhyw berthynas hapus a boddhaus. Fodd bynnag, mae cyfathrebu effeithiol mewn priodas yn aml yn parhau i fod yn anodd ei ddal.Mae cyplau yn adrodd eu bod yn cael problemau cyfathrebu â'u rhai arwyddocaol eraill am bron popeth: y tŷ; arian, magu plant, drama momma babanod, cyfreithiau ac ymlaen ac ymlaen. Mae'r problemau cyfathrebu hyn yn aml yn cynyddu a gallant ddod yn ddadleuon naddu mewn serchiadau sy'n disbyddu'r banc cariad yn raddol.Mae'r diffyg cyfathrebu effeithiol â phriod yn niweidiol i briodas

Os na chânt eu gwirio, mae gan ddiffyg cyfathrebu effeithiol mewn priodas a dadleuon y potensial i gynhesu mwy bob achlysur a gallant arwain at gyfnewidiadau corfforol, gwahanu a hyd yn oed ysgariad. Yn amlwg, gallai bodolaeth problemau gyda'r plant, cyfreithiau neu arian fod yn destun y ddadl, fodd bynnag, gall yr anallu i adeiladu cyfathrebu effeithiol mewn priodas atal y gallu i ddatrys unrhyw faterion.
awgrymiadau ar gyfer perthynas berffaith

Os byddwch chi'n cael eich hun yn chwilio am ateb pendant i “sut i gyfathrebu â gŵr heb ymladd?”, Dyma gasgliad o 16 egwyddor a fydd yn eich helpu i adeiladu a chymhwyso strategaethau cyfathrebu effeithiol mewn priodas.

Beth yw egwyddorion cyfathrebu effeithiol

Mae'r awdur Gary Collins yn ei lyfr “Christian Counselling” yn cynnig 16 egwyddor ar gyfer cyfathrebu effeithiol mewn priodas:

 1. Osgoi negeseuon dwbl: dweud rhywbeth a'i wrth-ddweud mewn ffordd ddi-eiriau. Rydym yn cyfathrebu â geiriau, tôn, mynegiant wyneb, ystumiau ac iaith y corff.
 2. Deliwch ag ef nawr: mae gan oedi'r potensial i greu haenau o emosiynau negyddol.
 3. Perthynas drawsddiwylliannol: deall y gall pobl o wahanol ddiwylliannau gysylltu ystyr gwahanol â rhai ystumiau.
 4. Dangoswch barch bob amser: am werth eich partner fel bod dynol.
 5. Derbyn y gellir ystyried materion yn unigryw: Peidiwch â chymryd yn ganiataol mai eich persbectif chi yw'r unig un neu'r un dilys.
 6. Canolbwyntiwch ar y mater cyfredol: Mae cyfathrebu'n dod yn gymylog pan fydd y gorffennol yn cael ei ddympio i'r sgwrs. Mae'n ddoeth osgoi dod â chwynion, cwynion a phechodau yn y gorffennol i'r bwrdd. “Er gwell neu er gwaeth” yw’r addewid o faddeuant a llwybr at gyfathrebu effeithiol mewn priodas.
 7. Ymladd yn deg!: Gwrthsefyll dod o hyd i ddiffygion, gor-ddweud, anfanteision, galw enwau, beio, sarhau, coegni, ac absoliwtau a hellip; ” Rydych chi bob amser ”& hellip;” Dydych chi byth. ” Fe'ch cynghorir i osgoi “Fe ddylech chi” neu “Ni ddylech” hefyd. Mae'r arfau geiriol annheg hyn yn cynyddu dadl yn unig oherwydd natur ymosodiadol ac fel rheol maent yn arwain at yr unigolyn arall yn cymryd ystum amddiffynnol.
 8. Byddwch yn glir : Byddwch yn gryno ac yn benodol gyda'ch geiriau.
 9. Byddwch yn onest am eich teimladau : gwrthsefyll “Gwnaethoch i mi deimlo.” Mae rhoi eich pŵer personol i ffwrdd yn esgus dros ymddygiad gwael. Mae datganiadau “Myfi” yn fwy cryno ac uffernol; ” Roeddwn i'n teimlo fel crap pan ddywedoch chi & hellip; ”
 10. Byddwch yn onest, ond byddwch yn sensitif : Byddwch yn ymwybodol o deimladau eich priod. Rydyn ni'n gwybod y geiriau sy'n brifo; mae defnyddio geiriau niweidiol yn fwriadol yn sabotaging ac yn niweidiol i unrhyw berthynas.
 11. Ceisiwch osgoi gwneud neu dderbyn esgusodion yn rhy gyflym: Man-up at eich gweithredoedd, p'un a yw'n gywir neu'n anghywir.
 12. Gwrandewch: yn ofalus, yn barchus ac yn gwrtais HEB ymyrraeth neu feirniadaeth.
 13. Gofynnwch gwestiynau er eglurder: a bod yn barod i ateb unrhyw gwestiynau i helpu'ch priod i gael dealltwriaeth ystyrlon.
 14. Byddwch yn ymwybodol o sut rydych chi'n siarad: Defnyddiwch y ffordd garedig, feddal a chwrtais i gyfleu'ch neges. Mae gweiddi yn ysgogi'r angen i gael ei glywed a dyma egni negyddol dadleuon. Emosiynau anghydfodau tanwydd ar ddwy ochr dadl. “Mae ateb ysgafn yn troi digofaint i ffwrdd, ond mae geiriau llym yn cynhyrfu dicter.” (Prov.15: 1)
 15. Datganiadau cadarnhaol a hiwmor: yn helpu i gadw drysau cyfathrebu effeithiol mewn priodas ar agor.
 16. Byddwch yn arfer rhoi geiriau bywyd, geiriau cadarnhaol a chariadus: megis canmoliaeth, geiriau calonogol, sylw llawn yn gwrando, dod o hyd i'r da, a gweithredoedd o garedigrwydd. (Collins, 1980)

Egwyddor rwy’n ei ychwanegu’n barchus at restr Collin o gyfathrebu effeithiol mewn priodas yw cael dealltwriaeth. Gwrthsefyll dod â disgwyliadau afrealistig a disylw i'ch perthynas. Oni bai bod eich partner yn ddarllenydd meddwl, mae hyn yn drychineb wrth ei greu. Mae disgwyl i'ch partner wneud, dyweder, neu gynnal rhai rolau neu ddyletswyddau oherwydd rhyw, oedran neu draddodiad yn alw annheg digymar ac yn cynhyrfu'ch siawns o adeiladu cyfathrebu effeithiol mewn priodas. “Gwaith dyn yw tynnu’r sbwriel” “gwaith menyw yw gwneud y gwely neu goginio.”Dewch i ddeall pwysigrwydd cyfathrebu mewn priodas a chydweithio i wneud i'ch priodas weithio. “Doethineb yw’r prif beth; felly, mynnwch ddoethineb; a chyda'ch holl bethau, dewch i ddeall. ” (Prov. 4: 7)

Rwy'n defnyddio'r egwyddorion hyn wrth helpu cyplau i lywio cyfathrebu effeithiol mewn priodas. Mae egwyddorion cyfathrebu effeithiol rhwng cyplau yn mynd yn bell o ran mynd i’r afael ag unrhyw egin neu ddrwgdeimlad dwfn mewn priodas. Fodd bynnag, mae'n arfer da sesno'r holl egwyddorion rhyfeddol hyn gyda'r egwyddor a'u tynnodd at ei gilydd yn y dechrau & hellip; LOVE.

Gair gweithredu yw cariad, dangoswch y cariad trwy gofleidiau, meddylgarwch personol, a gwneud cariad. Ynghyd â chariad, rhowch gynnig ar ymarferion cyfathrebu priodas fel Tri a Thri, lle mae'r ddau bartner yn rhestru'r tri nodwedd y maen nhw'n eu hoffi ac nad ydyn nhw'n eu hoffi am ei gilydd.


iselder a dicter tuag at briod

Mae pŵer i gyffwrdd a bod yn serchog, mae'n ffordd ddi-eiriau o gyfathrebu a all adael i'ch partner doddi yn eich dwylo a gwneud lle i gyfathrebu effeithiol hirhoedlog mewn priodas. Bydd dilyn yr egwyddorion cyfathrebu hyn yn dyfnhau eich cariad, empathi a thosturi tuag at eich gilydd.