Tri Cham Syml i Adeiladu Diwylliant eich Teulu

Tri cham syml i adeiladu eich diwylliant teuluol

Yn yr Erthygl honRwyf wrth fy modd yn mynychu diwrnod teulu fy ysgol. Mae'n achlysur mor llawen gweld pob teulu'n ymgynnull ac yn cefnogi eu plant, eu brodyr a'u chwiorydd, neu eu nithoedd a'u neiaint.Ysgol yw un o'r lleoedd gorau i weld hanfod diwylliant teuluol. Mae pawb, o'r plant i aelodau eraill o'r teulu, yn edrych ymlaen at fod yn rhan o'r diwrnod teulu. Wedi'r cyfan, mae'n rhoi cyfle gwych i'r genhedlaeth hŷn ail-fyw eu dyddiau ysgol.

Mae rhai teuluoedd yn dod mewn dillad wedi'u cydgysylltu â lliw. Mae rhai teuluoedd hyd yn oed yn perfformio gyda'i gilydd ar y llwyfan, ac mae rhai yn geidwadwyr iawn.Mae un peth yn amlwg; mae gan bob un ohonyn nhw eu diwylliant teuluol eu hunain.

Beth yw diwylliant teuluol?

Mae diwylliant teuluol yn gasgliad o werthoedd, safonau a moeseg eich teulu, a'ch traddodiadau y mae'ch teulu'n cadw atynt; mae rhai o'r rhain yn cael eu trosglwyddo o genhedlaeth i genhedlaeth.

Diwylliant teuluol yw'r hyn sy'n gwneud eich teulu'n unigryw fel uned. Eich hunaniaeth chi ydyw; dyna sy'n eich gwneud chi'n hysbys. Os ydych chi'n credu nad oes gan eich teulu “hunaniaeth,” rydych chi'n camgymryd. Mae gan bob teulu hwn!Ydy'ch teulu'n gweddïo gyda'i gilydd cyn cysgu? Ydy'ch teulu'n hoffi teithio? Ydy'ch teulu'n caru cerddoriaeth? Ydy'ch teulu'n hoffi darllen? Ydy'ch teulu'n mwynhau celf a chrefft? A oes gan eich teulu giniawau teulu bob dydd neu wythnosol?

Gwn am deuluoedd a orffennodd yr ysgol o'r un brifysgol neu goleg, a byddent yn mynd allan i wylio gemau eu hysgol yn erbyn eu timau cystadleuol. Rwy'n gwybod am deuluoedd sydd bob amser yn mynd ar wyliau bob haf. Rwy'n gwybod am deuluoedd sydd bob amser yn ymuno â rhediadau hwyl.

Dyma rai o'r enghreifftiau o draddodiadau teuluol sy'n allweddol wrth adeiladu teuluoedd cryf. Mae'r enghreifftiau hyn o ddiwylliant teulu ledled y byd yn ein hysbrydoli i gael un i ni'n hunain hefyd a all gyfrannu at adeiladu teulu cryf.

Pam mae diwylliant teuluol yn bwysig?
Pam mae diwylliant teuluol yn bwysig

Mae teulu a diwylliant yn anwahanadwy. Ie, y mae ein diwylliant teuluol yn bwysig oherwydd, fel eich hunaniaeth, diwylliant teuluol yw'r hyn sy'n gwneud eich teulu'n rhan annatod o'ch bodolaeth.

Mae gwrthdaro a heriau teuluol yn datgelu pa mor bwysig yw diwylliant teuluol, fel yn achos cystadlu rhwng brodyr a chwiorydd.

Mae seicolegwyr a therapyddion teulu yn pwysleisio pwysigrwydd adeiladu a meithrin diwylliant teuluol.

Pan fydd brodyr a chwiorydd yn ymladd, nid amlder na dwyster yr ymladd hynny sy'n diffinio perthnasoedd brodyr a chwiorydd. Mae diwylliant a thraddodiad teuluol yn adeiladu eiliadau bach sy'n gwneud iawn am yr anawsterau a'r gwrthdaro.

Trwy adeiladu ein diwylliant teuluol ein hunain, gallwn amddiffyn ein perthynas â'n teulu.

Mae diwylliant teuluol yn ein gwahodd i weld pa mor bwysig yw'r pethau bach. Trwy ein diwylliant teuluol, rydym yn gallu dod yn ôl at rywbeth pan fydd ein byd allanol yn mynd yn rhy feichus ac yn rhy llethol.

Diwylliant teuluol yw'r hyn sy'n gwneud ein tŷ yn gartref i ddod yn ôl iddo.

Sut ydych chi'n adeiladu eich diwylliant teuluol?

Mae adeiladu eich diwylliant teuluol eich hun yn hanfodol ar gyfer adeiladu gwerthoedd teuluol cryf, sydd yn y pen draw yn ein helpu i aros yn gryf wrth brofi amseroedd. Dyma'r camau i wneud eich diwylliant teuluol eich hun.

1. Nodwch beth yw eich diwylliant teuluol

Mae teuluoedd mewn gwahanol ddiwylliannau yn gweithredu'n wahanol. Felly, mae'n hanfodol nodi pa ddiwylliant sy'n bodoli yn eich teulu heb ei gymharu ag eraill.

Nid yw mor anodd nodi beth yw diwylliant eich teulu. Gallwch chi ddechrau trwy restru unrhyw beth sy'n ymddangos yn rhan o'ch ffordd o fyw i gyd mewn bwledi, neu trwy weithgaredd lliwgar a hwyliog o'r enw mapio meddwl.

Mae mapio meddwl yn offeryn gwych i ddatgelu pa bethau eraill y gallwn eu cysylltu â'r syniad canolog. Wrth ddarganfod beth yw diwylliant eich teulu, gallwch roi eich teulu yn hollol yng nghanol y map, ac oddi yno, ceisio rhoi “diffiniadau” i'ch teulu.

Gallwch ychwanegu geiriau, gwerthoedd, neu hyd yn oed weithgareddau syml rydych chi eisoes yn eu gwneud. A gallwch chi wneud map meddwl ar wahân ar gyfer gwerthoedd neu weithgareddau yr hoffech i'ch teulu weithio arnyn nhw.

Mynnwch ddarn mawr o bapur, rhai marcwyr lliwgar, a dechreuwch fapio meddwl!

Erbyn diwedd y gweithgaredd hwn, byddwch wedi gwneud strwythur tebyg i bry cop a syniad o beth yw diwylliant eich teulu.

2. Ei wneud yn arferiad

“Rydyn ni'n beth rydyn ni'n ei wneud dro ar ôl tro.” - Will Durant, yn ei astudiaeth o Moeseg Aristotle’s Nicomachean.

Ar ôl nodi'r pethau y mae aelodau'ch teulu yn eu cysylltu â chi i gyd yn deulu, gallwch nawr ddechrau parhau i'w wneud a'i droi yn arferiad.


Llyfr priodas gwyrdd melyn coch

3. Meithrin pwysigrwydd pob arfer

Felly, sut i adeiladu perthynas deuluol gref?

Os mai un o'r pethau y mae'ch teulu'n ei werthfawrogi'n wirioneddol yw 'dysgu' neu os ydych chi'n dymuno i 'ddysgu' fod yn 'ddiffiniad traddodiad' i blant, yna gallai noson gêm scrabble ar ddydd Gwener fod yn rhywbeth y gallech chi ei wneud fel ffordd i atgyfnerthu'r ystyr y gwerth hwn.

Nid ydym yn stopio adeiladu'r rhain yn arferion yn unig. Rydym yn atgyfnerthu'r rhain yn barhaus oherwydd bod gwerth iddynt.

Mae cael diwylliant teuluol yn bwysig oherwydd mae'n darparu'r rhwyd ​​ddiogelwch gariadus i chi a'ch plant pan fydd pethau'n mynd yn anodd.

Y syniad y tu ôl i greu diwylliant teuluol yw peidio â chreu rhestr o bethau i'w gwneud. Mae'n ymwneud â darganfod beth mae'ch teulu'n credu ynddo, beth yw gwerthoedd eich teulu.

Hefyd, gwyliwch y sgwrs Ted hon ar werthoedd teulu:

Wrth i'ch bywydau barhau i symud ymlaen, fe welwch nad yw rhai o'ch gwerthoedd neu rai o'r gweithgareddau rydych chi wedi'u sefydlu fel traddodiad yn gweddu i'ch ffordd o fyw mwyach. Mae hynny'n iawn.

Mae yna rai gweithgareddau y byddwch chi'n tyfu allan ohonyn nhw. Ond, peidiwch ag anghofio mai'r rhan hanfodol o'r gweithgareddau hyn rydych chi wedi'u hadeiladu yw'r gwerthoedd cynhenid ​​y mae'ch teulu'n eu cymryd oddi arno.

Eich diwylliant teuluol yw'r hyn sy'n gwneud eich teulu'n un eich hun. Byddwch yn falch ohono a'i gofleidio.