6 Ffordd Glyfar o Reoli Costau Bar yn y Dderbynfa Briodas

6 Ffordd Glyfar o Reoli Costau Bar yn y Dderbynfa Briodas Mae priodasau'n ddrud, a gall dod o hyd i ffyrdd o'u gwneud yn gofiadwy ac yn fforddiadwy fod yn dipyn o her. Mae pawb yn breuddwydio am y diwrnod priodas llun-perffaith hwnnw, ond does neb eisiau cychwyn ar briodas sydd wedi'i hysgwyd gan ddyled.

Yn yr Erthygl hon

Gweithio gyda chyllideb briodas fachnid yw'n hawdd ond, gydag ychydig o gynllunio ac ymchwil, mae'n ymarferol - a gall fod yn steilus o hyd. Un o'r lleoedd allweddol i dorri costau yw ar yr eitemau tocyn mawr fel diod. Y ffyrdd amlwg o dorri costau gwirod fyddai cael naill ai bar arian neu briodas sych, ac nid yw'r naill na'r llall yn moesau priodas gwych. Mae yna ffyrdd o leihau costau heb arllwys dŵr oer ar y dathliadau.Dyma chwe ffordd greadigol o reoli costau bar yn y dderbynfa:

1. Bar cyfyngedig

P'un ai i gynnig bar agored yw un o'r pynciau priodas sy'n cael ei drafod fwyaf. Pwy sydd ddim yn caru bar agored? Ond ystyriwch hyn: Yn dibynnu ar ffactorau fel oedran y gwesteion, gall costau gwirodydd bar agored - gwin, cwrw, a diodydd cymysg - esgyn mor uchel â $90 y gwestai, am dderbyniad pedair awr.

Hefyd, gall alcohol diderfyn weithiau achosi trafferth. Pan ddarllenwch am briodasau wedi mynd o chwith, gweini llawer iawn o alcohol oedd y tramgwyddwr fel arfer.

Beth am leihau'r cynigion bar i gadw costau'n rhesymol? Cynigiwch ddetholiad o gwrw a gwinoedd a chael gwared ar y gwirod caled. Bydd hynny'n atal gorfod cynnig amrywiaeth eang o ddiodydd sy'n eich gadael â photeli prin eu hyfed ar ddiwedd y nos.

Creu amrywiaeth, fel dau win gwyn a dau win coch, a dau neu dri math o gwrw, a chynnwys cymysgedd o gwrw ysgafn a thywyll. Awgrym llawn hwyl yw cynnig blasu o gwrw crefft lleol a gwinoedd.

2. Coctel llofnod

Yn hytrach na sbring am amrywiaeth eang o ddiodydd caled, crëwch ddiod llofnod - gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi enw clyfar iddo - i'w gynnig ynghyd â'r gwin a'r cwrw. Mae diodydd llofnod yn ffordd wych arall o roi cyffyrddiad personol i'ch priodas.

Creu Ei ddiodydd Ef a'i Heriau . A yw'n caru Manhattan ac a yw'n well ganddi Cosmopolitan? Gweinwch y rhai hynny.

Neu parwch y ddiod llofnod â'ch cynllun lliw priodas. Os mai eirin gwlanog yw eich lliw, chwipiwch swp o de melys bourbon eirin gwlanog. Mynd gyda phalet lliw rhosyn? Gweinwch lemonêd whisgi mwyar duon.

Er mwyn cadw'r diodydd yn fforddiadwy, dewiswch rai gyda chynhwysion sydd eisoes wedi'u cynnwys yn eich pecyn bar safonol, fel fodca a sudd oren, ac yna ychwanegwch eich tro unigryw eich hun.

Mae diod swp fel pwnsh ​​yn opsiwn cost-effeithiol arall.

Argymhellir -Cwrs Cyn Priodas Ar-lein

3. Cyfyngu oriau bar

Byddwch yn greadigol gyda'ch oriau bar - ac nid yw hynny'n golygu cau'r bar i lawr yn llwyr. Mae bar caeedig yn arwydd cynnil i westeion bod y parti drosodd. Mae’n gam o droi’r goleuadau i fyny yn llachar a chwarae’r gân olaf, a bydd gwesteion sy’n awyddus i barhau i yfed yn mynd i chwilio am leoliad arall.

Ond mae yna rai ffyrdd clyfar o dorri costau, fel cynnig bar llawn yn ystod yr awr goctel ac yna newid i wasanaeth cwrw a gwin amser cinio. Neu, newidiwch i far arian ar ôl cinio. Efallai cynnig un brand cwrw am ddim ar ôl i'r bar agored gau. Bydd gwesteion sy’n brin o arian parod yn yfed y cwrw rhad ac am ddim yn hapus, tra na fydd ots gan westeion eraill dalu am eu diodydd eu hunain yn hwyrach yn y nos.

Postiwch arwydd clyfar - gwirodwch! Rydyn ni'n newid i far arian am 9pm - yn rhoi digon o rybudd i westeion.

Un awgrym: Peidiwch â gwneud bar arian yn far arian parod yn unig - pwy sy'n cario arian parod o gwmpas y dyddiau hyn? Gwnewch yn siŵr bod croeso i gardiau credyd.

4. Dewch â'ch diod eich hun

Mae dod â'ch diod eich hun yn dod â'i set o rwystrau ei hun, gan fod cyfreithiau gwirodydd yn amrywio o dalaith i dalaith. Ond, ar yr ochr gadarnhaol, mae'n llawer mwy fforddiadwy darparu'ch gwirod eich hun na'i archebu trwy'ch lleoliad neu arlwywr priodas, a gallwch ddewis eich poteli eich hun.

Yn gyntaf,dod o hyd i leoliadsy'n caniatáu darparu eich alcohol eich hun. Yna siopa a chymharu. Gofynnwch am ddyfynbrisiau gan sawl cwmni diod gwahanol sy'n cynnig amrywiaeth o alcohol. Dewiswch gyflenwr diodydd a fydd yn eich ad-dalu am unrhyw boteli heb eu hagor y byddwch yn eu dychwelyd.

Un bonws o gyflenwi eich diod eich hun yw eich bod chi'n cael mynd â'r hyn sydd ar ôl adref ar ddiwedd y noson. Efallai y byddwch yn dechrau eich priodas gyda bar llawn stoc.

Llogi bartender.

5. Hepiwch y tost siampên

Mae'n draddodiadol darparu gwydraid o siampên i bob gwestai yn yr ystafell ar gyfer y llwncdestun. Ond gall hynny adio'n gyflym, hyd at gannoedd o ddoleri, yn enwedig os yw'ch chwaeth yn rhedeg tuag at y brandiau pricier o siampên.

Gall gwesteion dostio'r briodferch a'r priodfab gyda pha bynnag wydr sydd ganddyn nhw yn eu llaw - does dim rheol sy'n dweud bod yn rhaid iddo fod yn siampên. Neu anghofio'r swigod Ffrengig ffansi a dewiswch ddewis arall am bris rhesymol fel gwin pefriog . Mae Prosecco o'r Eidal a Cava o Sbaen yn ddewisiadau amgen byrlymus gwych.

6. Cynnal priodas yn ystod y dydd neu yn ystod yr wythnos

Rydyn ni i gyd yn tueddu i yfed llawer mwy yn ystod y nos ac ar benwythnosau. Felly, ystyriwch gynnal priodas yn ystod y dydd, a fydd yn arbed arian ar fwy na'ch bil diod yn unig. Mae llawer o leoliadau priodas yn cynnig gostyngiadau ar gyfer priodasau yn ystod y dydd oherwydd gallant ddyblu ar y diwrnod a chynnal priodas arall gyda'r nos.

Mae boreau Sul yn dod yn arbennig o boblogaidd, oherwydd gallwch chi gynnig brecinio gwych neu daeniad cinio, gan leihau eich bil bwyd yn sylweddol yn ogystal â'r tab bar.

Os yw gwesteion yn awyddus i barhau i barti gyda'r nos, trefnwch rai awgrymiadau wrth law am fariau neu neuaddau dawnsio cyfagos lle gallant barhau â'r dathliadau.

Mae llawer o gyplau yn dewis priodas yn ystod yr wythnos, sydd hefyd nid yn torri i lawr ar y bil bar yn unig, ond bron y digwyddiad cyfan. Bydd y mwyafrif o westeion yn ymatal rhag bolio hyd at y bar trwy'r nos os bydd yn rhaid iddynt ddangos i fyny ar gyfer gwaith yn llachar ac yn gynnar y bore wedyn. Gall gwesteion fwynhau awr goctel hyfryd a diodydd gyda chinio o hyd, ond mae priodasau yn ystod yr wythnos yn tueddu i gau yn gynharach na phriodasau penwythnos.

Rhai meddyliau terfynol

Er ein bod ni i gyd yn caru bar agored, maen nhw ymhell o fod yn ofyniad neu ddisgwyliad priodas y dyddiau hyn. Pam mynd i briodas wedi'i phwyso â dyled? Mae priodferched a gweision hyd yn oed yn symud oddi wrth y swper eistedd-i-lawr traddodiadol ac, yn lle hynny, yn meddwl am opsiynau creadigol fel picnic gyda bwydydd bys a bawd neu dderbyniadau coctels gyda phwnsh a hors-d’oeuvres.
Mae yna ddigonedd o ffyrdd creadigol o dorri costau bar heb leihau'r ffactor hwyl. Mae elfennau unigryw fel diodydd unigryw a blasu gwin a chwrw yn ffordd arall o bersonoli'ch diwrnod.

Ronnie Burg
Ronnie yw'r rheolwr cynnwys ar gyferY Briodas Americanaidd. Pan nad yw hi'n sgwrio Pinterest ac Instagram ar gyfer y priodasau mwyaf annwyl, gallwch ddod o hyd iddi ar ei bwrdd padlo gyda'i bygiau, Max a Charlie.

Ranna ’: