6 Awgrymiadau Cariad iddi Ddewis y Partner Iawn mewn Priodas

Sut i ddewis y partner iawn?

Yn yr Erthygl hon

Ydych chi erioed wedi dyddio rhywun nad oeddech chi i gyd yn wallgof amdano dim ond am nad oeddech chi eisiau bod ar eich pen eich hun? Ydych chi'n ei chael hi'n anodd cwrdd â phriod ar-lein? Mae yna lawer o heriau i fod yn sengl, gan gynnwys edrych yn dda ar bwy rydych chi'n dyddio a pham.Er mwyn dod o hyd i'ch partner perffaith, mae angen i chi wybod yn union beth rydych chi'n ei wneud a ddim eisiau allan o berthynas.

Os ydych chi'n sengl ac yn edrych, byddwch chi'n dysgu'n gyflym nad yw dod o hyd i'ch person am byth mor hawdd â ffilmiau “cwrdd â 'n giwt' yn golygu ei fod. Dyna pam rydyn ni wedi cynnig 6 awgrym cariad sicr i fenyw gwrdd â chariad ei bywyd heb gyfaddawdu!

1. Rydych chi'n ffrindiau gorau

Mae'n hawdd cwympo mewn cariad pan fydd eich mathru hefyd yn digwydd bod yn ffrind gorau i chi. Mae hwn yn sylfaen wych ar gyfer perthynas barhaol oherwydd mae gennych y gorau o ddau fyd: y noson ddyddiad rhamantus a'r gallu i gymdeithasu a chael hwyl gyda'ch gilydd.

Gall cael cyfeillgarwch dwfn hefyd fod o fudd i'ch perthynas hirdymor gan fod astudiaethau'n dangos bod cyplau yn hapusach pan fyddant yn ystyried ei gilydd fel eu perthynas ffrind gorau .

2. Mae cariad yn yr awyr

A yw bod yn wallgof mewn cariad yn hen ffasiwn? Yn bendant ddim! Mewn gwirionedd, mae arolygon yn dangos hynny 80% Cyfeiriodd Americanwyr o Americanwyr at “gariad” fel y prif reswm dros briodi â’u priod.

Dyna pam mai un o'n cynghorion cariad mwyaf ar gyfer dod o hyd i “Yr un” rydych chi i fod i fod gyda nhw yw teimlo'r tynnu hwnnw o gariad Eros. Mae Eros yn cyfeirio at y cariad rhamantus ac angerddol a brofir fel arfer yn ystod camau cyntaf y berthynas. Rydych chi eisiau bod gyda rhywun sy'n rhoi gloÿnnod byw i chi. Rhywun sy'n gwneud i chi gyfrif yr oriau nes eich bod chi'n gallu gweld eich gilydd eto.

3. Rydych chi'n rhannu'r un breuddwydion

Canfu astudiaethau am yr hyn sy'n creu perthynas barhaol fod cyplau sy'n cytuno ar nodau a nodau yn fwy tebygol o aros gyda'i gilydd na'r rhai nad ydyn nhw.

Yn bendant mae rhywbeth i'w ddweud dros wrthwynebwyr yn denu, ond os ydych chi'n chwilio am rywun i fod gyda nhw am y daith hir, mae'n bwysig bod gennych chi o leiaf rai o'r un nodau a breuddwydion mewn golwg.

Er enghraifft, os mai'ch breuddwyd yw symud i wlad arall neu os oes gennych chi deimladau cryf ynghylch cael plant ai peidio, ni fyddech chi eisiau bod gyda rhywun nad yw'n rhannu eich barn. Fel arall, bydd y ddau ohonoch yn anhapus yn y pen draw.

4. Mae gwres ar unwaith rhyngoch chi

Mae gwres ar unwaith rhyngoch chi

Un o'r awgrymiadau cariad mwyaf rhywiol ar gyfer dyddio yw dod o hyd i rywun rydych chi'n teimlo'n angerddol yn eu cylch. Nid yw'n bas dweud, os ydych chi'n chwilio am bartner, byddwch chi eisiau teimlo atyniad corfforol dwys tuag atynt.

Mae cael cemeg rywiol wych yn sicr yn bwysig. Nid yn unig am ei fod yn ffordd hwyliog o basio'r amser gyda rhywun rydych chi'n ei garu, ond oherwydd dengys astudiaethau bod boddhad priodasol yn gysylltiedig yn sylweddol â boddhad rhywiol. Mae boddhad rhywiol hefyd yn rhagfynegydd uchel mewn agosatrwydd emosiynol uwch mewn cyplau.

5. Rydych chi'n gwybod pwy ydych chi

Nid yw unrhyw faterion sydd gennym gyda ni'n hunain yn diflannu unwaith y byddwn mewn perthynas. Os ydych chi'n anhapus â'ch cynhyrchiant, nodau, neu ddelwedd gorff cyn bod yn berthynas, bydd y materion personol hyn yn dal i fod yno hyd yn oed os oes gennych gariad neu gariad. Dyma pam ei bod mor bwysig ymarfer hunan-gariad cyn i chi neidio i'r pwll dyddio.

Nid yw taith hunan-gariad yn digwydd dros nos, ond bydd y camau bach hyn yn eich helpu i gyrraedd yno:

  1. Ymarfer bod yn ystyriol. Gwybod beth rydych chi eisiau, meddwl, a theimlo. Byddwch yn hyderus.
  2. Defnyddiwch ddatganiadau cadarnhaol. Efallai ei fod yn swnio'n gawslyd, ond gall gwneud datganiadau dyddiol helpu i lunio'ch agwedd a'ch meddylfryd yn un cadarnhaol.
  3. Hunanofal rheolaidd. Mae ymarfer corff am o leiaf 30 munud bob dydd nid yn unig yn wych i'ch iechyd, ond i'ch hunanhyder hefyd. Pan allwch chi ddysgu caru'ch corff a gofalu amdano yn y ffordd sydd ei angen arno, byddwch chi'n rhoi hwb i'ch hunan-gariad.
  4. Amddiffyn eich hun. Peidiwch â hongian o gwmpas pobl wenwynig neu negyddol. Yn lle, amgylchynwch eich hun gyda ffrindiau a theulu sydd wedi'u gyrru, yn gefnogol ac yn gariadus. Bydd eu hagweddau gwych yn cael effaith iach ar eich rhagolygon.

6. Mae cyfathrebu'n dod yn hawdd

Mae cyfathrebu agored a gonest yn bwysig

Gofynnwch i unrhyw gwpl hirhoedlog a byddant yn dweud wrthych fod cyfathrebu agored a gonest yn un o'r awgrymiadau cariad pwysicaf y gallwch chi eu dilyn erioed.

Nid yn unig y bydd cyfathrebu gwych yn eich helpu chi a'ch priod i ddatrys gwrthdaro a dod i adnabod eich gilydd ar lefel ddyfnach, ond mae ymchwil yn dangos pan fydd partneriaid yn mynegi diolch am ei gilydd, cawsant brofiad o hwb mewn boddhad , ymrwymiad dyfnach, a gwell cefnogaeth i weithgareddau nod.

Ydych chi'n dal i aros i ddod o hyd i Mr Reit? Rydych chi eisiau cael rhywun sy'n rhannu'ch breuddwydion ac yr ydych chi'n cael eich denu ato yn gorfforol ac yn feddyliol. Trwy ddilyn yr awgrymiadau cariad hyn iddi, byddwch yn gallu dod o hyd i'r person yr oeddech i fod i dreulio gweddill eich bywyd gydag ef.

Ranna ’: