Pethau y Gallwch Chi eu Disgwyl o Sesiynau Cwnsela Priodas

Pethau y Gallwch Chi eu Disgwyl o Sesiynau Cwnsela Priodas

Mae llawer o bobl yn credu hynny cwnsela priodas yn fusnes anodd. Wedi'r cyfan, pwy sy'n gwybod mwy am eu priodas na'r cwpl eu hunain. Os na allant ei chyfrifo ar ei ben ei hun, sut y gall rhywun arall ei wneud?Ond mae persbectif ffres y gellir ei ennill o edrych yn wrthrychol y tu allan i'r bocs. Efallai ei fod yn swnio'n rhesymegol mewn theori, ond unwaith y bydd y tu mewn i roller-coaster emosiynol priodas sy'n methu, mae'n anodd gwneud penderfyniadau cadarn.Dyma beth i'w ddisgwyl o gwnsela priodas . Mae'r nod yn dibynnu arnoch chi. Mae'r rhan fwyaf o gyplau yn mynychu therapi i achub eu priodas, ond ni fyddai unrhyw gynghorydd moesegol yn caniatáu i berthynas afiach barhau. Felly mae'n dibynnu ar y cyplau i benderfynu yn y pen draw a ydyn nhw am symud ymlaen a gwella eu perthynas neu a yw hi wedi cyrraedd diwedd cyfeillgar.

Cwestiynau Cwnsela Priodas - Yn ôl GuideDoc , dyma ugain o gwestiynau sesiwn cwnsela priodas gyffredin mae priod yn gofyn i'w gilydd.1. Beth yw ein prif faterion?

Mae gan gyplau sydd â pherthynas ingol ychydig o brif faterion sy'n ffynhonnell yr holl wrthdaro eraill. Efallai y bydd ei drafod yn yr awyr agored yn helpu i'w ddatrys.

2. Pa faterion sydd bwysicaf?Mae yr un peth â'r un cyntaf. Fodd bynnag, gall y cwpl anghytuno pa fater sydd o bwys mwy.

3. Ydych chi eisiau ysgariad?

Bydd yn rhaid i gyplau archwilio'r posibilrwydd hwn.

4. Ydyn ni'n mynd trwy gyfnod gwael?

Mae pobl briod yn oedolion aeddfed (gobeithio). Maent yn deall bod bywyd wedi cynyddu a gwaethygu. Efallai y bydd rhai'n ystyried yr hyn maen nhw'n ei brofi yn wael, tra bydd eraill yn ei chael hi'n annioddefol.

5. Sut ydych chi wir yn teimlo am ein perthynas?


cwpl mewn cariad

Mae'n gwestiwn blaenllaw i annog gonestrwydd.

6. Beth sy'n eich poeni fwyaf amdanaf i?

Mae'r un cwestiwn ag uchod ac eithrio ei fod yn fwy penodol ac wedi'i dargedu.

7. Pa fath o gariad ydych chi'n teimlo?

Mae'r cwestiwn hwn yn ddeilliad o “Do You Love Me?' Ond wedi'i gyflwyno mewn ffordd na ellid ei ateb gyda fflat. Na. Mae'n caniatáu trafodaeth fwy cymhleth o'u perthynas gyda'i gilydd.

8. Ydych chi'n ymddiried ynof?

Hunanesboniadol

9. Sut alla i ennill eich ymddiriedaeth yn ôl?

Hefyd yn hunanesboniadol

10. Ydych chi'n fodlon â'n agosatrwydd?

Ydych chi

Mae'n helpu i agor agosatrwydd corfforol a chemeg y cwpl.

11. Ydych chi'n gweld rhywun newydd?

Mae partneriaid anhapus yn aml yn twyllo. Ond ni all y briodas wella a symud ymlaen oni bai bod popeth wedi'i osod allan yn yr awyr agored.

12. A ydych erioed wedi ystyried cael perthynas?

Mae'n ffordd arall o ofyn yr un cwestiwn uchod. Dim ond am nad ydyn nhw'n gweld unrhyw un newydd nawr, nid yw hynny'n golygu eu bod nhw wedi bod yn gwbl deyrngar yn y gorffennol.

13. Beth yw eich disgwyliadau o gwnsela?

Mae i gael y therapydd ar yr un dudalen â'r cyplau a chael nod cyffredin.

14. Beth yw eich rhesymau dros ddatrys pethau?

Os yw pethau mor ddrwg, ond bod y cwpl yn mynychu sesiynau cwnsela o'u gwirfodd, mae'n golygu bod gan y ddau barti obaith yn eu perthynas o hyd.

15. A oes unrhyw wrthdaro yn y gorffennol y dylem ei ddatrys?

Mae hyn yn ceisio cloddio'n ddyfnach i'w problemau. Mae bob amser yn bosibl bod rhywbeth a lithrodd trwy'r craciau ac sy'n parhau i brifo'r berthynas.

16. Ydych chi'n teimlo y gallwch chi gyfathrebu â mi?

Mae hwn yn gwestiwn syml o ymddiriedaeth. Llawer o gyplau a gollodd ymddiriedaeth a pharch ei gilydd yw'r rheswm yw pam nad ydyn nhw'n siarad mwyach.

17. Ydych chi'n teimlo eich bod chi'n cael eich derbyn?

Cwestiwn syml, ond mae angen ateb cymhleth arno, pryd bynnag y mae priod yn wallgof am rywbeth, gall partner deimlo ei fod yn cael ei wrthod.

18. Sut ydych chi'n gweld y dyfodol?

Mae hwn yn gwestiwn blaenllaw am nodau a realiti.

19. Ydyn ni wedi rhoi cynnig ar bopeth?

Mae hwn yn gwestiwn i sicrhau bod y cwpl yn barod i symud ymlaen a pheidio â rhoi’r gorau iddi.

20. Ydych chi'n barod i newid i wneud gwelliannau?

Ydych chi

Dyma'r cwestiwn anoddaf oll. Er mwyn gwneud newidiadau yn eu bywydau, mae'n rhaid iddyn nhw newid eu hunain yn gyntaf.

Nawr eich bod yn ymwybodol o'r cwestiynau mwyaf cyffredin i'w disgwyl o gwnsela priodas, dyma 5 egwyddor therapi cyplau effeithiol.

1. Newid canfyddiad y cyplau o'r berthynas

Pan fydd y berthynas mewn trafferth, mae'n amlwg bod y cwpl yn edrych arno mewn ffordd wael. Gan ei bod yn berthynas rhwng dau berson (dim ond dau gobeithio), mae'r holl negyddiaeth honno wedi'i chyfeirio at un person penodol.

Rhaid i'r Therapydd wneud popeth o fewn ei allu i newid y canfyddiad hwnnw.

2. Yn addasu ymddygiad camweithredol

Ni fydd perthynas mewn culfor enbyd os yw'r ddwy ochr yn braf gyda'i gilydd ac yn cyflawni eu dyletswyddau priodasol. Dim ond os oes gan un neu'r ddau ohonyn nhw rywbeth yn eu personoliaethau y mae eu partner yn ei ystyried yn dramgwyddus y bydd yn mynd i lawr yr allt.

Gall therapi helpu i addasu'r ymddygiad hwn yn debyg i gwnsela unigol i wella'r berthynas.

3. Yn lleihau osgoi emosiynol

Mae perthnasoedd a fethwyd yn digwydd pan fydd y cwpl yn colli eu hymddiriedaeth, eu parch a'u hoffter tuag at ei gilydd.

Wedi hynny i gyd, mae elyniaeth yn dechrau adeiladu. Gan fod y ddau bartner yn byw o dan yr un to, mewn ymdrech i beidio â gwaethygu'r sefyllfa ymhellach, maen nhw'n syml yn cilio ac osgoi ei gilydd.

Ni fydd y dull hwn ond yn arafu cwymp eu priodas yn y pen draw. Mae hefyd yn atal unrhyw atgofion cadarnhaol newydd i'w drwsio.

Bydd therapi yn ceisio chwalu'r rhwystrau hynny ac ailsefydlu eu bond.

4. Yn gwella cyfathrebu

Nid oes gan berthnasoedd camweithredol linellau cyfathrebu llyfn mwyach.

Mae meddyliau ac emosiynau negyddol yn llifo'n rhydd rhwng dau unigolyn blin. Gall trydydd parti gwrthrychol niwtral weithredu fel cyfryngwr i ailsefydlu cyfathrebu.

5. Yn Hyrwyddo Cryfderau

Roedd cwpl priod yn amlwg yn caru ei gilydd unwaith ar y tro. Os ydyn nhw'n dal gyda'i gilydd heddiw hyd yn oed gyda'r holl broblemau, mae'n bosib eu bod nhw'n dal i weld agweddau cadarnhaol yn eu perthynas.


anghyfforddus ag agosatrwydd corfforol

Bydd therapi yn tynnu sylw at yr agweddau hynny i oresgyn y rhai drwg.

I ateb eich cwestiwn, beth i'w ddisgwyl o gwnsela priodas, dyma'r pethau rydych chi'n debygol o'u hwynebu yn ystod y driniaeth. Efallai y byddwch chi'n gofyn i chi'ch hun beth i beidio â dweud yn ystod cwnsela priodas . Mae'r ateb yn syml. Dim - gonestrwydd yw'r polisi gorau.

Gorau po gyntaf y bydd pethau allan yn yr awyr agored. Dilynwch yr awgrymiadau cwnsela priodas a byddwch yn iawn.