6 Dyfarnwr! Y Cyngor Ariannol Ysgariad Gorau i Fenywod

Dyma rai awgrymiadau ar sut i sicrhau bod y sefyllfa ariannol i chi, fel menyw, yn ddiogelOs ydych chi'n cael ysgariad, bydd yn heriol i chi, yn emosiynol ac yn ariannol. Er bod y ddau bartner yn mynd trwy gyfnodau anodd ar ôl ysgariad, fel arfer y menywod sy'n gwneud yn waeth yn ariannol ar ôl ysgariad. Dyna pam ei bod yn bwysig gwybod am y cyngor ariannol ysgariad gorau i fenywod.

Yn yr Erthygl honMerched fel arfer yw prif ofalwyr eu plant sy'n golygu bod yn rhaid iddynt gymryd amser i ffwrdd o'r gwaith i gyflawni'r cyfrifoldebau hyn. Gallai hyn fod wedi effeithio ar eu cyfradd dilyniant gyrfa o gymharu â chyfradd eu priod a ganolbwyntiodd yn llwyr ar eu gyrfaoedd. Bydd hyn yn gwneud pethau'n anodd iddyn nhw pan fyddant yn dychwelyd i'w swyddi ar ôl cael ysgariad. Efallai y bydd yn rhaid iddynt ddysgu sgiliau newydd hyd yn oed neu ddod o hyd i lwybr gyrfa newydd yn gyfan gwbl. O ganlyniad i hyn oll, bydd eu cynilion ymddeol a'u buddion nawdd cymdeithasol yn y dyfodol yn llawer is na'u cymheiriaid gwrywaidd.
Missouri cyfreithiau ysgariad godineb

Gan fod menywod yn wynebu rhwystrau ychwanegol o gymharu â dynion, dyma rai awgrymiadau ar sut i sicrhau bod y sefyllfa ariannol i chi, fel menyw, yn ddiogel.

Ysgariad cyngor ariannol i ferched

Mae'n debyg y bydd eich pen yn troelli gyda llwyth o gwestiynau. Sut y byddaf yn cefnogi fy hun? Sut bydd hyn yn effeithio ar fy ngyrfa a swydd? A fyddaf yn colli fy nghartref? A fyddaf yn gallu talu am fy nhŷ os byddaf yn gorfod ei gadw? Isod mae rhai pethau y dylech eu cofio.A ddylech chi logi atwrnai ysgariad drud?

Byddai arbed arian ar ffioedd yr atwrnai ac ati yn demtasiwn. Efallai y byddwch chi hyd yn oed eisiau i'r boen ddod i ben yn gyflym a dyna pam y byddech chi am i bethau ddod i ben cyn gynted â phosib. Os aiff yr achos ysgariad i dreial, bydd yn costio mwy i chi. Efallai y byddech chi'n meddwl y gallech chi gwblhau'r gwaith papur ysgariad trwy wasanaeth ar-lein, am gost lawer, llawer is. Os ydych yn sicr ac yn hyderus y gallwch chi a'ch priod gytuno ar bob term, rhannu'r asedau yn gyfartal ac yn deg, ac os na fydd anghydfod ynghylch dalfa a chymorth plant, mae'n well peidio â chael cyfreithiwr.

Ond os yw pethau'n mynd yn gymhleth, mae angen i chi logi atwrnai ysgariad neu gyfryngwr ysgariad yn dibynnu ar faint o arian y gallwch chi ei sbario.

Llogi atwrnai ysgariad neu gyfryngwr ysgariad yn dibynnu ar faint o arian y gallwch ei sbarioCyllideb setliad ôl-ysgariad

Dylai'r cam nesaf a chyngor ariannol i ferched sy'n mynd trwy ysgariad fod yn creu cyllideb setliad ar ôl i'r briodas ddod i ben. Pan fyddwch wedi ysgaru, arian fydd y meddwl mwyaf blaenllaw ar eich meddwl. Y cam cyntaf yw casglu'r holl wybodaeth am eich cyllid. Mae gwybod eich asedau a'ch rhwymedigaethau yn hanfodol iawn. Ar ôl i chi wneud hynny, crëwch gyllideb ariannol.

Dylech greu cyllideb yn amlinellu'ch blaenoriaethau, fel:

  • blaenoriaethau ariannol
  • blaenoriaethau eiddo
  • blaenoriaethau i blant

Fel arfer, mae'r menywod yn cael dalfa'r plant yn yr ysgariad. Y cyngor ariannol i fenywod, yn yr achos hwn, fyddai creu cyllideb sy'n darparu ar gyfer yr holl anghenion. Mae menywod yn tueddu i gael perchnogaeth y tŷ hefyd. Dylai creu cyllideb ar gyfer cynnal a chadw'r tŷ a gofalu am y plant fod yn brif flaenoriaeth.

Ceisiwch ateb cwestiynau fel 'pa ddyledion sy'n mynd i gael eu talu ym mha ffordd benodol?', 'Pwy fydd yn cadw'r tŷ?', 'Os yw'r tŷ yn mynd i gael ei werthu, sut mae'r arian yn mynd i gael ei rannu?', ' pwy fydd yn talu am goleg y plant? 'ac ati.


gwraig feichiog eisiau ysgariad

Wrth wneud y gyllideb, dylid cadw anghenion y dyfodol mewn cof hefyd fel eich angen i brynu car newydd i lawr y lein, gwneud atgyweiriadau mawr, ac ati.

Y cyngor ariannol i fenywod, yn yr achos hwn, fyddai creu cyllideb sy

Budd-daliadau nawdd cymdeithasol ac ailbriodi

Os parhaodd eich priodas am gyfnod o 10 mlynedd neu fwy na hynny, rydych yn gymwys i hawlio budd-daliadau priod. Ond os ydych yn ailbriodi, nid oes gennych hawl i hawlio'r buddion gan eich cyn-bartner mwyach. Fe ddylech chi gadw'ch enillion cyfredol, y buddion rydych chi'n eu cael ac enillion eich partner newydd, i gyd yn eich meddwl cyn penderfynu ailbriodi.

Dylid cadw'r sefyllfa ariannol mewn cof cyn priodi eto. Os yw'r buddion o'r priod sydd wedi ysgaru yn uwch na'r buddion posibl gan y partner newydd, byddwch chi'n tueddu i ddioddef yn ariannol yn is. Felly, meddyliwch yn ofalus am yr hyn y dylech ei wneud.

Cynllunio buddsoddiad ar ôl ysgariad

Er mwyn diwallu eich anghenion yn y dyfodol, dylech wybod faint o arian sydd gennych heddiw a sut rydych chi'n mynd i'w fuddsoddi ar gyfer y dyfodol. Cysylltu â chynghorydd ariannol fyddai'r opsiwn gorau. Yn dibynnu ar eich nodau, bydd cynghorydd ariannol yn eich helpu i wneud y dewis gorau ar gyfer y dyfodol unwaith y bydd yr ysgariad wedi'i setlo.

Cynllunio a diweddaru dogfennau

Os enwir eich priod fel buddiolwr eich cynllun cymwysedig cyflogwr, IRAs, blwydd-daliadau a pholisïau yswiriant bywyd, trosglwyddir yr asedau hyn i'ch buddiolwr ar eich marwolaeth. Os yw'n well gennych i hyn beidio â digwydd, dylech adolygu'ch dogfennau a'u diweddaru.

Asedau ymddeol

Cyngor ariannol arall i ferched sy'n mynd trwy ysgariad yw ystyried eu cynlluniau ymddeol a'u cyllid. Efallai nad ymddeol yw'r peth cyntaf ar eich meddwl pan fyddwch chi'n edrych ar ganlyniadau ysgariad. Efallai y byddech chi'n meddwl y gallai gofalu am y plant a dod o hyd i le i chi'ch hun fod yn bryderon mwy dybryd ar hyn o bryd, ond mae angen i chi gynllunio ar gyfer eich ymddeoliad ar yr un pryd. Mae angen ichi edrych ar bob ffactor yn ystod yr achos ysgariad i sicrhau y bydd popeth yn cael ei ofalu unwaith y bydd y briodas yn dod i ben yn gyfreithiol.


dyfyniadau erotig

Ei lapio i fyny

Y ffordd orau i sicrhau eich dyfodol yw cael y blaen nawr a chynllunio popeth yn ofalus. Addysgwch am yr holl faterion ariannol. Deall eich sefyllfa economaidd a chynllunio yn ôl eich anghenion. Gobeithiwn y bu'r cyngor ariannol ysgariad uchod i fenywod yn ddefnyddiol i chi.