6 Arbedwyr Perthynas Pan Ti'n Sownd mewn Rut

6 Arbedwyr Perthynas Pan Ti

Yn yr Erthygl hon

A yw'ch perthynas yn sownd mewn rhigol?Nid oes unrhyw un yn hoffi ei gyfaddef, ond y gwir yw ei fod yn digwydd.

Mewn gwirionedd, mae'n eithaf cyffredin. Mewn rhai ffyrdd, mae'n hollol normal ac yn iach mewn gwirionedd i gyplau cyn belled â'i fod yn mynd i'r afael â hynny mewn ffordd gadarnhaol.

Gall mynd yn sownd mewn rhigol fod yn symptom o'r materion hyn

  1. Efallai y bydd yn dynodi rhywbeth mor syml â syrthiodd un neu'r ddau bartner i hunanfoddhad .
  2. Efallai ei fod yn arwydd bod mae rhywun yn teimlo dan straen ac wedi ei lethu , efallai o'r gwaith neu blant neu fater bywyd arall, a hynny yw gan beri iddynt dynnu'n ôl.
  3. Efallai ei fod hyd yn oed yn arwydd o fater personol dyfnach mae angen cefnogaeth.

Os ydych chi'n amau ​​bod eich perthynas yn sownd mewn rhigol, gofynnwch i'r canlynol:

A oes ymladd mawr dros bethau bach?

Mae cyplau hapus yn rholio gyda'r dyrnu ac yn addasu'n hawdd, mewn ffordd iach a chydweithredol.

Pan ddaw ymladd i'r amlwg dros bethau bach, mae'n arwydd bod yna faterion mwy.

A yw'r glaswellt yn wyrddach?

Os ydych chi'n meddwl bod pawb arall yn hapusach a bod pob perthynas yn llyfnach, yna mae problem. Hefyd, cofiwch fod y meddyliau hynny'n wallgofrwydd, gan nad oes unrhyw berthynas yn berffaith.

A oes distawrwydd anghyfforddus?

Mae perthnasoedd yn cael eu hadeiladu ar gyfathrebu. Felly pan mae prinder cydweithredu, datrys problemau, mentro (iach), a chwerthin, mae rhywbeth yn amiss.

Rhowch gynnig ar y strategaethau torri rhuthr sicr hyn

Y newyddion da yw y gallwch chi bob amser dorri allan o rwt.

Y newyddion gwell fyth yw, wrth wneud hynny, eich bod yn aml yn cryfhau'ch perthynas dros y tymor hir. Rhowch gynnig ar y chwe strategaeth hyn i ail-greu gwreichionen eich perthynas.

1. Talu sylw

Talu sylw

Allwch chi enwi pethau newydd rydych chi wedi'u dysgu am eich partner yn ystod y flwyddyn ddiwethaf?

Mae hynny'n ddangosydd o berthynas iach fel yr arbenigwr Harville Hendrix , ac mae hyn i gyd yn dechrau gyda talu sylw agosach i'r hyn maen nhw'n ei ddweud (neu ddim yn ei ddweud) ac yn ei wneud.

Wrth i chi wneud hyn, mae hefyd yn werth gofyn i chi'ch hun pam wnaethoch chi roi'r gorau i dalu sylw.

Efallai ei fod yn syml neu efallai y bydd yn mynd yn ddyfnach, ond bydd yr ateb yn bwysig i wella'ch perthynas.

2. Cynllunio amser ar gyfer digymelldeb

Nid yw cynllunio ar gyfer digymelldeb yn awgrym hunan-drechol.

Mae'n rhoi lle a chaniatâd i chi fod yn ddigymell. Gall fod yn mynd i'ch hoff Wely a Brecwast am y penwythnos heb unrhyw gynlluniau penodol, neu'n dewis bwyty ar hap i roi cynnig arno ar noson gwarchod plant.

Y syniad yw ysgwyd allan o drefn a disgwyliadau , a thrwy wneud hynny, rydych chi'n creu profiadau newydd a all arwain at ymdeimlad o antur a hwyl.

3. Cael hobi cwpl

Oes yna rywbeth rydych chi wedi bod eisiau rhoi cynnig arno erioed? Yna ei godi fel cwpl a chymryd eu tro yn rheolaidd dros bwy sy'n gorfod dewis y peth newydd i roi cynnig arno.

Mae darganfod hobi newydd gyda'n gilydd yn creu ffordd wych o brofi taith newydd fel cwpl.

Gall hyn fod yn unrhyw beth, o chwaraeon i set o ddosbarthiadau. Efallai y byddwch chi'n ei hoffi ac efallai nad ydych chi wedi ennill, ond y peth pwysig yw ceisio gweithgaredd newydd gyda'ch gilydd.

Gwyliwch hefyd:

4. Ailgysylltwch â'ch llwyth

Ailgysylltwch â

Trap cyffredin a brofir gan lawer o gyplau yw teimlo bod y berthynas wedi diddymu ein hunaniaethau a'r drwgdeimlad sy'n dod yn sgil hynny.

Mae gwrthweithio hyn yn syml: dewch o hyd i amser i ddod at eich gilydd gyda ffrindiau a ail-lenwi'r ffynnon ar berthnasoedd y tu allan i'ch partner.

P'un a ydych chi'n gwneud hyn ar eich pen eich hun neu fel cwpl, mae'n arfer iach - mae bodau dynol yn greaduriaid cymdeithasol a mae perthnasoedd cryf yn gwella ein synnwyr o hunan.

5. Blaenoriaethu hunanofal

Mae perthnasoedd yn stryd ddwy ffordd, sy'n golygu bod y ddau barti yn rhoi ac yn derbyn ar yr un pryd.

Ond nid yw derbyn sylw, gofal ac ymgysylltiad gan berson arall o reidrwydd yr un peth â hunanofal.

  1. Beth wyt ti angen ail-godi tâl?
  2. A ydych chi'n rhoi caniatâd i chi'ch hun gymryd rhan yn hynny?
  3. Yn bwysicach fyth, ydy'ch partner?

Mae perthynas iach yn caniatáu i'r ddau berson gydnabod yr angen i wneud hynny ail-godi tâl fel unigolyn , a hyd yn oed yn ei annog.

Nid yw cadwyn cystal â'i chysylltiadau unigol yn unig, ac mae hunanofal yn golygu cryfhau'r unigolyn a'r uned.

6. Gwnewch ddyddiad rhyw

Os ydych chi wedi glynu mewn rhigol, mae'n debyg bod pob math o agosatrwydd wedi bod oddi ar y bwrdd, o gysylltiad emosiynol â rhyw.

Trwy ailadeiladu'r sylfeini uchod, bydd cyplau yn teimlo'n agosach ac yn cael eu denu at ei gilydd, nawr beth i'w wneud am hynny?

Mae bywydau modern yn llawn dop, yn enwedig os oes angen teithio ar gyfer swyddi neu os oes plant yn cymryd rhan.

Yr ateb yw cynllunio dyddiad yn benodol ar gyfer rhyw.

Nid oes rhaid i hyn dynnu'r hwyl allan ohono; mewn gwirionedd, gallai arwain at bob math o hwyl yn pryfocio ac yn cynllunio i adeiladu disgwyliad.

Cofiwch, os ydych chi'n hwyliau trwy anfon lluniau risque at eich gilydd, rhowch rybudd teg cyn i'ch priod ei agor mewn cyfarfod!

Paratowch i'r rhigolau ddychwelyd

Bydd bron pob perthynas yn profi rhigolau, ni waeth y rheswm.

Ond trwy siarad am y rhesymau pam a chydweithio i dorri allan ohonyn nhw, byddwch chi a'ch partner yn ailfywiogi'ch perthynas am fond cryfach i lawr y lein.

Mae rhigolau yn naturiol a byddan nhw'n digwydd, a chyn belled â bod cyfathrebu'n parhau ar agor a bod y budd gorau ar y blaen, ni fyddan nhw byth yn dod yn broblem barhaol.

Ranna ’: