6 Rheswm Pam Dylai Cyplau Deithio Gyda'i Gilydd

Nodau Perthynas 6 Rheswm Pam Dylai Cyplau Deithio Gyda

Yn yr Erthygl hon

Mewn bywyd, nid dyna lle rydych chi'n mynd, ond gyda phwy rydych chi'n teithio.- Charles Schultz

Cyrchfannau breuddwydiol a llwybrau rhamantus; maen nhw'n sicr yn paentio llun tlws. Mae'r llun yn dod yn harddach pan fydd gennych chi'ch llun arwyddocaol arall ynddo.

Gadewch i ni ei wynebu. Pan fyddwch chi'n teithio gyda'ch partner, rydych chi'n dysgu pethau hynod gyffrous nid yn unig am y lle newydd ond ar lefel ddyfnach, rydych chi hefyd yn dysgu tunnell o bethau am eich gilydd.

Os ydych chi'n bwriadu teithio gyda'ch partner, mae'n debyg eich bod wedi cynilo digon ar gyfer y teithio. Ond, os nad ydych, ni ddylech adael i arian eich dal yn ôl rhag gwneud pethau cyffrous gyda'ch gilydd. Gallwch ariannu eich teithio gyda chymorth benthyciad teithio.

Dyma 6 rheswm pam y dylai cyplau deithio gyda'i gilydd i gryfhau eu perthynas:

1. Darganfyddwch wir bersonoliaethau eich gilydd

Darganfyddwch eich gilydd Wrth deithio gyda'n gilydd, bydd sefyllfaoedd a all fynd allan o reolaeth.

Sefyllfaoedd dirdynnol fel colli'ch bagiau neu golli taith awyren. Mae'r sefyllfaoedd hyn yn eich rhoi chi a'ch partner i brofi.

Sut mae eich partner yn ymateb i'r broblem? Ydy'ch partner yn cynnig ateb neu'n chwarae'r gêm o feio? Ydy e/hi yn barchus ac yn meddwl agored? Mae nodweddion personoliaeth amrywiol yn yr awyr agored i chi eu darganfod.

2. Agorwch y sianel gyfathrebu

Pan fyddwch chi'n teithio fel cwpl, rydych chi gyda'r person trwy'r amser.

Yn wahanol i ddyddiad rheolaidd, os ydych chi'n teimlo'r tensiwn yn codi, mae gennych chi'r dewis i adael y lle i osgoi gwrthdaro.

Ond pan fyddwch chi'n archwilio lleoedd gyda'ch gilydd, nid yw hynny'n opsiwn. Rydych chi'n sownd â'ch gilydd. Felly, os yw rhywbeth yn poeni, mae'n rhaid i chi godi llais, er gwell neu er gwaeth.

3. Meithrin gwaith tîm gwych

Meithrin gwaith tîm gwych Hyd yn oed cyn i chi hedfan allan, rydych chi'n cynllunio ar wyliau di-straen ar gyllideb gyda'ch gilydd.

Mae hynny'n waith tîm gwych wrth chwarae.

O docynnau, llety, cludiant, mannau twristiaid i weithgareddau, rydych chi'n trafod ac yn gwirio gyda'ch gilydd cyn dilyn y daith deithio. Wrth wneud hynny, rydych chi'n cymryd dewisiadau eich gilydd i ystyriaeth hefyd.

Mae hynny'n wych ar gyfer rhoi a chymryd yr agwedd ar eich perthynas.

Wrth i chi rannu'r cyfrifoldebau, rydych chi'n chwarae i'ch cryfderau ac yn cefnogi gwendidau eich gilydd.

Ac mae hynny'n arwydd o dîm cryf.

4. Cydnabod a gwerthfawrogi parodrwydd i gyfaddawdu

Credwch neu beidio, cyfaddawdu yw'r piler craidd mewn perthynas iach. Efallai eich bod yn gydnaws â'ch gilydd, ond gall heriau godi pan fydd yn rhaid i'r ddau ohonoch gyfaddawdu ychydig.

Cyfarfod rhywle yn y canol yw'r ateb gorau ac rydych chi'n dysgu ei feistroli wrth deithio gyda'ch gilydd.

5. Dangoswch eich bod yn agored i niwed

Teithio gyda'ch gilydd yw'r cyfle gorau i rwygo unrhyw gardiau amddiffynnol sydd gennych a dangos eich bod yn agored i niwed. Mae bod yn agored i niwed gyda’n gilydd a derbyn ein gilydd ar eu gorau a’u gwaethaf yn gwneud perthynas hyd yn oed yn gryfach.

6. Creu adgofion tragwyddol

Creu atgofion tragwyddol Mae teithio yn creu eiliadau unwaith-mewn-oes ac mae rhannu'r eiliadau hynny gyda rhywun rydych chi'n ei garu yn gwneud yr eiliadau hynny'n fythol.

Ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach, ni fyddwch yn cofio'r mân ddadleuon a gawsoch, yn lle hynny, byddwch chi'n cofio'r amseroedd da a'ch helpodd i dyfu'n agosach at eich gilydd.

Dyma ychydig o t awgrymiadau gwych i gyplau y dylent eu dilyn:

1. Byddwch yn amyneddgar

Mae amynedd yn rhinwedd nad yw llawer o bobl yn ei werthfawrogi. Pan fydd heriau'n codi, efallai y byddwch chi'n rhwystredig. Peidiwch â'i feio ar y person sydd agosaf atoch chi.

2. Chwerthin am arferion blin eich gilydd

Mae gan y ddau ohonoch arferion annifyr. Cyfaddef, ei dderbyn a symud ymlaen. Yn lle cynhyrfu neu flino yn ei gylch, gwnewch hwyl a sbri ohonynt a chael hwyl.

3. Syrthiwch mewn cariad, unwaith eto

Mae teithio yn mynd â'ch rhamant i uchafbwynt newydd. Rydych chi'n cael y profiad o bethau newydd a chyffrous gyda'ch gilydd. Gyda phob profiad newydd, rydych chi'n dod i adnabod eich partner ychydig yn well.

4. Gosodwch gyllideb ddyddiol a byddwch yn barod am dreuliau annisgwyl

Gall costau teithio fod yn anrhagweladwy, hyd yn oed pan fyddwch yn meddwl eich bod wedi cynllunio ar gyfer popeth. Efallai eich bod wedi cynilo digon ar gyfer eich taith, ond efallai y bydd sefyllfaoedd y bydd angen i chi gael clustog ariannol.

Gall benthyciad gwyliau fod yn glustog ariannol i chi.

Ranna ’: