6 Arwydd o Gysylltiad Emosiynol â Coworker

Arwyddion o Gysylltiad Emosiynol â Coworker

Yn yr Erthygl honGall materion emosiynol fod yn llechwraidd ac yn llafurus, ac er gwaethaf yr hyn y gallai'r rhan fwyaf o bobl ei feddwl, nid ydynt bob amser yn fwriadol ac wedi'u cynllunio. Mae materion emosiynol yn y gweithle yn fwy cyffredin nag yr hoffech chi gredu.Felly, sut mae materion yn dechrau gyda coworker? Efallai y bydd cael perthynas â coworker yn ymddangos yn syniad rhamantus a hudolus, yn enwedig pan fydd rhywun yn meddwl bod un o'u coworkers yn ddeniadol. Os ydych chi'n poeni bod eich partner yn cael perthynas, efallai y bydd rhai arwyddion bod eich priod yn cael perthynas, ac yn difrodi'ch perthynas .

Tra bod llawer o faterion yn dod yn faterion corfforol, mae materion emosiynol yn ffyrdd cyffredin y gall partneriaid fynd yn groes i agosatrwydd eu perthnasoedd, ac mae'r gweithle yn fan lle mae llawer o faterion emosiynol yn dechrau.Mewn llawer o achosion, efallai na fydd y sawl sy'n cael perthynas emosiynol hyd yn oed yn sylweddoli ei fod wedi symud i dir sydd heb ei reoli sy'n torri perthynas, ac mae'r broblem hon yn arbennig o gyffredin yn y gweithle.

Y drafferth gyda materion emosiynol gyda coworker yw bod y person sy'n cael y berthynas emosiynol â coworker yn peryglu llawer; eu priodas, eu henw da, eu swydd, a'u perthynas â'u gweithiwr cow. Ac fel yr ydym eisoes wedi cyfeirio ato, oherwydd natur gynnil perthynas emosiynol, efallai na fyddant hyd yn oed yn sylweddoli faint o risg y maent yn ei chymryd trwy ymroi i faterion emosiynol yn y gwaith.

Os ydych chi wedi drysu ynghylch a ydych chi'n mynd yn rhy agos at coworker, neu os ydych chi'n poeni y gallai'ch priod fod yn cychwyn ar berthynas emosiynol â coworker, rydyn ni wedi rhestru chwe arwydd a fydd yn eich helpu i nodi perthynas emosiynol.Dyma arwyddion anffyddlondeb emosiynol i wylio amdanynt os ydych chi'n amau ​​anffyddlondeb emosiynol:

1. Cyfrinachedd sydyn

Os yw'ch partner wedi dod yn gyfrinachol yn sydyn a'i fod wedi sbarduno larwm cynnil, yna mae posibilrwydd ei fod yn dod yn gyfrinachol am reswm, ac efallai bod gennych achos i bryderu.

Oni bai bod eich pen-blwydd neu'ch pen-blwydd ar y gorwel a'u bod yn trefnu parti annisgwyl i chi, efallai ei bod hi'n bryd dechrau gofyn rhai cwestiynau.

Os mai chi yw'r partner sydd wedi ymbellhau oddi wrth eich priod, fodd bynnag, efallai eich bod wedi darganfod eich bod wedi rhoi'r gorau i drafod pethau â'ch priod y byddech chi fel arfer yn siarad amdanynt oherwydd eich bod eisoes wedi mynd i'r afael â'r pynciau hyn gyda'ch coworker.

Neu os ydych wedi dechrau cuddio'ch ffôn oddi wrth eich priod neu wedi newid eich manylion mewngofnodi e-bost a chyfryngau cymdeithasol yn ddiweddar rhag ofn y gallai eich sgyrsiau â'ch cydweithiwr droseddu'ch priod, gallai hyn fod yn arwydd eich bod yn mynd tuag at berthynas sydd gallai effeithio'n negyddol ar eich priodas. Mae datgysylltiad â'ch priod yn un o'r arwyddion perthynas emosiynol sydd ar ddod i wylio amdanynt.

2. Diddordeb newydd mewn technoleg

Un o'r arwyddion y mae eich priod yn twyllo gyda coworker yw eu diddordeb pigog mewn technoleg, yn enwedig mewn ffordd gyfrinachol.

A yw'ch partner wedi dechrau defnyddio ei ffôn clyfar yn amlach? Efallai eu bod yn mewngofnodi i'w cyfrifon cyfryngau cymdeithasol ac yn e-bostio mwy y dyddiau hyn.

Neu a ydych chi wedi cael eich hun yn gwneud y pethau hyn, fel y gallwch siarad â'ch coworker?

Os ydych chi wedi dal eich hun neu'ch priod yn y ddeddf hon, gall hyn fod yn arwydd o berthynas emosiynol.

3. Sôn am y person arall yn aml

Pan fydd rhywun yn dechrau buddsoddi'n emosiynol gyda pherson arall, mae'n anodd cadw'r teimladau hynny dan glo ac efallai bod perthynas emosiynol yn bragu. Efallai y bydd eich priod yn dangos arwyddion o berthynas emosiynol â coworker trwy grybwyll yr unigolyn yn aml.

Efallai na fyddant yn gwneud llawer o gymariaethau neu'n dweud ychydig o storïau (ymddangosiadol ddiniwed) wrthych am y person hwnnw - llawer.

Ydych chi'n cael eich hun yn sôn llawer am eich coworker wrth sgwrsio? Ychydig yn fwy efallai nag yr ydych chi'n sôn am weithwyr cow eraill? Os gwnewch chi, mae hyn yn arwydd eich bod chi'n ymwneud yn emosiynol â'ch coworker mewn ffordd a allai dorri'ch perthynas â'ch partner. Sôn am y person arall dro ar ôl tro

4. Datgysylltu oddi wrthych

Pan fyddwch chi mewn perthynas, rydych chi'n cael sylw ac atgyfnerthiad emosiynol gan eich partner. Ond os yw'ch priod yn cael y sylw hwnnw yn rhywle arall, efallai y byddan nhw'n dechrau datgysylltu oddi wrthych chi, ac efallai y byddwch chi'n dechrau teimlo'n ddigymorth yn emosiynol, ac efallai y bydd sylw eich priod yn dechrau lleihau.

Efallai y bydd eich partner yn dechrau trafod ei broblemau gyda'i coworker yn lle chi.

Y rheswm am hyn yw y gallai eich priod (os yw'n cael perthynas emosiynol â coworker) fod yn cael ei gefnogaeth gan ei coworker yn lle chi.

Os byddwch chi'n cael eich hun yn trafod eich problemau yn fwy gyda'ch coworker na'ch priod, yna gallwch chi gymryd hyn fel arwydd tân sicr eich bod chi'n datblygu perthynas emosiynol gyda coworker.

5. Dod yn feirniadol ohonoch chi

Os yw'ch partner yn cael perthynas emosiynol â coworker, efallai y byddan nhw'n dechrau dod yn feirniadol ohonoch chi neu eich rhoi chi i lawr mewn un ffordd neu'r llall. Ac efallai y byddwch hyd yn oed yn sylwi eu bod yn arbed eu canmoliaeth a'u sylw cadarnhaol i'w coworker yn lle chi.

Gallai eich partner fod yn ffantasïol yn emosiynol am y person arall neu'n taflunio euogrwydd arnoch chi trwy ei feirniadaeth ohonoch chi. Wrth gwrs mewn rhai sefyllfaoedd, bydd hyn yn berffaith ddiniwed, ond gall hefyd fod yn arwydd o berthynas emosiynol.

6. Methu gwirio'r perfedd

Un o'r arwyddion mwyaf arwyddocaol o berthynas emosiynol â coworker yw'r gwiriad perfedd. Mae'ch priod yn cael perthynas emosiynol â coworker os byddwch chi'n cael eich hun yn gwylio eu rhyngweithiadau, yn clocio unrhyw grybwylliadau am eu henw, yn teimlo'n llawn tyndra os byddwch chi'n cael eich hun o amgylch y coworker dan sylw.

Mae'n arwydd y gallech fod yn iawn am eich pryderon ynghylch y gweithiwr cow hwnnw.

Os mai chi sy'n pendroni a ydych chi'n cymryd rhan yn rhy emosiynol, efallai bod gennych chi berfedd yn teimlo eich bod chi'n camu allan o linell, yn ymuno â chariad gyda coworker priod, weithiau'n mynd ar daith euogrwydd ac yn pendroni sut i ddod drosodd teimladau dwys am coworker ac yn codi ofn y gallai pethau fynd yn anghywir yn fuan.


cyfnodau cariad

Efallai bod eich perfedd yn dweud wrthych eich bod yn ceisio cyffro mewn ffordd beryglus ar ffurf perthynas emosiynol.

Baner goch sicr yw pigyn sydyn wrth wisgo i fyny mewn ffordd nad yw'n nodweddiadol o arddull eich partner. Os dewch chi o hyd i'ch gwraig neu'ch gŵr yn gwisgo i fyny yn fwy na'r arfer ac yn ymddwyn yn ffyslyd dros eu hymddangosiad, gall fod yn un o arwyddion materion emosiynol yn y gwaith.

Goroesi materion emosiynol

Pan fyddwch chi'n dal eich gŵr yn twyllo'n emosiynol gyda coworker, neu'n dechrau gweld rhai arwyddion amlwg bod eich gŵr yn cael perthynas emosiynol, efallai eich bod chi'n teimlo wedi torri ac efallai eich bod chi'n chwilio am ffyrdd i oresgyn priodasol. anffyddlondeb .

Os cafodd eich gŵr berthynas emosiynol â coworker, neu os yw'ch gwraig yn euog o anffyddlondeb emosiynol, dod â'r berthynas i ben yw'r allwedd allweddol i achub eich priodas . Mae'n bwysig eich bod chi neu'ch priod yn dangos bwriad ac yn ymdrechu i chwilio am ffyrdd ar sut i ddod â chariad i ben gyda coworker.

Gall fod yn anodd goroesi canlyniadau poenus anffyddlondeb ysbïol, gan fod y partner sy'n cael ei fradychu yn cael ei dwyllo. Mae perthynas emosiynol yn halogi'r briodas, ond mae eich priodas yn bwysig i chi a'r dewis i ddod â'r briodas i ben neu barhau yw eich un chi.

Os yw'r ddau ohonoch yn barod i ddechrau o'r newydd, ceisiwch briodas cwnsela i gael y cyngor gorau ar atgyfodi priodas sydd wedi dioddef anffyddlondeb emosiynol.