6 Awgrym ar gyfer Cychwyn Perthynas Pellter Hir - Sut i Fynd Amdani!

Cychwyn Perthynas Pellter Hir - Sut i Fynd Amdani!

Yn yr Erthygl honMae'r syniad o fod mewn perthynas yn cael ei ramantu. Gall cysylltu hapusrwydd â'r llall tybiedig arwyddocaol fod yn wenwynig ar brydiau. Mae bod yn ymrwymedig i rywun yn cŵl newydd. Gyda dweud hynny, mae perthnasoedd yn gofyn am oddefgarwch ac ymdrech. Byddai meddwl am gychwyn perthynas pellter hir yn profi eich amynedd, yn eich gorfodi i gynnal eich tawelwch a'ch cyffro pan mai'r cyfan y gallwch chi feddwl amdano yw gadael i'r uffern dorri'n rhydd a byddai'n eich perswadio i roi budd yr amheuaeth i'ch un arwyddocaol arall.Mae perthynas yn anodd, ond mae perthynas pellter hir yn anoddach. Mae cwympo mewn cariad â rhywun yn anochel, ac mae'n digwydd. Mae'n digwydd yn unig. Felly, os yw eich tynged eisiau ichi brofi terfynau eich goddefgarwch, yna byddech yn cwympo mewn cariad â rhywun sydd filltiroedd ar wahân. A hyd yn oed priodi! Mewn gwirionedd, os yw'r ffigurau ar ongdistancerelationshipstatistics.com yn unrhyw beth i fynd heibio, yna cychwynnodd 10% o'r holl briodasau yn yr Unol Daleithiau fel perthynas pellter hir.

Cyn cychwyn perthynas pellter hir ar-lein, paratowch eich hun yr hyn rydych chi'n dechrau ynddo; weithiau'r cyfan y byddech chi'n dyheu am destun / galwad gan eich un arwyddocaol arall er gwaethaf treulio diwrnod anhygoel, ac ar adegau eraill byddech chi'n teimlo ar gwmwl naw am dderbyn yr holl sylw sydd ei angen arnoch chi felly mae'n gymysgedd o ofidiau a llawenydd.Dyma fideo diddorol i chi edrych ar gamau arferol perthynas pellter hir:


priodas cyfamod vs priodas traddodiadol

Dyma beth sydd angen i chi ei ddarllen cyn dechrau perthynas pellter hir gyda rhywun rydych chi newydd ei gyfarfod .1. Byddwch yn barod am daith rollercoaster sy'n llawn emosiynau

Un diwrnod mae'ch gwaith yn mynd yn anhygoel, mae amser gyda'r teulu a chymdeithion yn brydferth, byddai nosweithiau dyddiad ar-lein gyda'ch cynorthwyydd yn eich gadael chi'n teimlo'n blewog y tu mewn gan wybod eich bod chi gydag unigolyn syfrdanol. Mae'n syml yn clicio!

Y diwrnod canlynol gall deimlo fel nad oes dim yn gweithio. Mae'r hinsawdd yn sugno, rydych chi'n profi amser anodd yn y gwaith, ac mae peidio â chael eich cynorthwyydd yno i ymddiried ynddo ond yn ei ddwysáu cymaint.

Gall y mathau hyn o bwyntiau uchel a phwyntiau isel roi hwb emosiynol ichi, a gallant deimlo'n frawychus. Gallant wneud i chi gwestiynu'ch hun a'r berthynas. Rhaid i chi fod yn barod am y profiad hwn wrth ddechrau perthynas pellter hir.Pan fyddwch chi'n teimlo'n isel, gallwch gael eich hudo tuag at un o ddau derfyn. Gallwch geisio diystyru arnynt, gan dynnu'ch siom allan ar yr unigolyn rydych chi'n ei drysori fwyaf oherwydd eich bod chi'n anobeithiol, maen nhw mor bell i ffwrdd. Ar y llaw arall, gallwch chi ddechrau eu cau allan neu eu dal ar bellter hydrin.

Gallwch geisio dychmygu popeth yn iawn gan y byddai'n well gennych beidio â'u llwytho os ydych chi'n dechrau perthynas pellter hir. Gallwch roi cynnig ar yr awgrymiadau hyn i wella'r cyniferydd rhamantus yn lle.2. Gwnewch rai rheolau a chadw atynt

Camddealltwriaeth yw un o'r problemau perthynas pellter hir gwaethaf. A. ni fyddai'r cwpl eisiau i'w perthynas gael ei heffeithio oherwydd hyn, yn enwedig wrth gychwyn perthynas pellter hir. Hefyd, dim ond ychwanegu cryn bellter na fyddai'n caniatáu i'r naill neu'r llall ohonoch gael sgwrs wyneb yn wyneb. Gall hyn chwyddo'r cam-gyfathrebu, ac mae'n sugno'n ddrwg iawn.

Felly, er mwyn lleihau hyn, yr hyn y gall cwpl ei wneud yw gosod rhai rheolau a ffiniau a bod yn hollol glir ynddo a chytuno ar yr hyn i'w ddisgwyl oddi wrth ei gilydd pan fydd milltiroedd ar wahân. I fod dynol yw cyfeiliorni ac mae'n rhaid i'r naill neu'r llall ohonoch wynebu siom ar un adeg beth bynnag, ond byddai hyn yn gwneud llai o le i ragdybiaethau, ail feddyliau a chamddealltwriaeth.

3. Gochelwch rhag cenfigen

cychwyn cenfigen trin perthynas pellter hir

Un o'r problemau perthynas pellter hir yw y bydd cenfigen yn streicio mewn dau leoliad gwahanol:

Os ydych chi'n pendroni sut i gadw perthynas pellter hir rhag mynd oddi ar y rheilffordd, gwyddoch am hyn - efallai y byddwch chi'n genfigennus os yw'ch un arwyddocaol arall yn mynd yn rhy chummy gyda rhywun arall ac nad ydych chi'n bresennol yn gorfforol.


problemau priodas yn ystod beichiogrwydd

Gallai eich un arwyddocaol arall fod yn mwynhau diodydd gyda'i ffrindiau, a gallech chi fod yn meddwl ei fod yn cael hwyl heboch chi. Mae'n digwydd (ac mae'n eithaf normal yn y rhan fwyaf o achosion, mae astudiaethau hyd yn oed yn dweud hynny) ac mae cenfigen yn wirionedd chwerw am berthnasoedd pellter hir ond yr hyn sy'n bwysig yw sut rydych chi'n trin pob sefyllfa.

O ran y lleoliad cyntaf; rydych chi'n mynd i brofi gwahanol gyplau beth bynnag. Y peth gorau i'w wneud yw bod yn hapus ar eu cyfer a disgwyl unwaith y byddwch chi a'ch anwylyd yn cau'r gwahaniad, byddwch yr un mor ddiguro ag y maen nhw'n edrych.

Ynglŷn â'r ail osodiad; dyma trwy ergyd hir yr anoddaf i oroesi. Y brif broblem yma yw ymddiriedaeth. Heb ymddiriedaeth a rhyw ddimensiwn o ryddfrydiaeth emosiynol ar eich rhan chi, bydd y teimladau hyn o genfigen yn parhau i wanhau a byddant yn dechrau eich niweidio unwaith eto! Nid yw absenoldeb ymddiriedaeth mewn perthynas gwahanu hir yn effeithio ar eich bywyd caru yn unig ond ar eich bywyd personol hefyd.


priodas fodern

4. Ceisiwch gyfathrebu'n greadigol

cychwyn perthynas pellter hir - cyfathrebu

Mae cyfathrebu mewn perthynas pellter hir yr un mor bwysig ag y mae dŵr er mwyn i fywyd ffynnu.

Mae'n tanio perthynas pellter hir o'r dechrau ac yn ei helpu i gynnal yn y tymor hir. Felly cadwch y cyfathrebu yn rheolaidd a cheisiwch fod yn greadigol o bryd i'w gilydd. Gallwch anfon clipiau sain neu fideo byr, neu luniau o wneud yr un gweithgaredd yn eich cartref, delweddau o bethau a ddaliodd eich diddordeb trwy gydol y dydd. Mae anfon testunau rhywiol at eich rhywun arbennig yn syniad gwych arall i gadw pethau'n ddiddorol rhwng y ddau ohonoch! Dyma un o'r awgrymiadau perthynas pellter hir poblogaidd iawn y mae llawer o gyplau yn rhegi ohono.

Dyma ychydig mwy o gyngor cyfathrebu ar berthnasoedd pellter hir.

5. Peidiwch â gadael i'r pellter eich dal yn ôl

Os ydych chi'n meddwl sut i wneud i berthynas pellter hir weithio, efallai y byddwch chi'n synnu ond mewn gwirionedd nid oes cyfyngiad ar nifer y gweithgareddau y gallwch chi eu gwneud gyda'ch gilydd, ie, gyda'ch gilydd, hyd yn oed pan fyddwch chi ar wahân! Dyma restr o ychydig o'r gweithgareddau sy'n gwasanaethu fel syniadau perthynas pellter hir gwych:

  • Canu i'w gilydd ar alwad fideo
  • Dechreuwch siopa ar-lein gyda'n gilydd a phrynu anrhegion bach i'w gilydd
  • Gallwch hyd yn oed fynd am sesiwn myfyrio a rennir
  • Ewch am dro gyda'n gilydd. Gallwch chi gychwyn galwad fideo wrth ddechrau'r daith gerdded
  • Goryfed ar fideos YouTube neu gyfresi Netflix gyda'i gilydd ar yr un pryd
  • Os oes gennych ffyrdd o fyw egnïol, yna dewiswch yr un rhaglen ymarfer corff ac olrhain eich cynnydd

6. Byddwch yn ddiogel gyda'ch amser me

gan ddechrau perthynas pellter hir - bod yn ddiogel gyda mi amser

Nid yw cychwyn perthynas pellter hir yn golygu y byddwch ond yn canolbwyntio ar aros yn gysylltiedig â'ch partner. Mae gwneud i berthynas pellter hir weithio yn dasg ond ni ddylai gymryd drosodd pwy ydych chi fel unigolyn. Mewn gwirionedd, mae'n ansawdd rhagorol mewn partner.

Siop Cludfwyd

Mae'n hawdd cychwyn perthynas pellter hir ond yr hyn nad yw'n hawdd yw cadw i fyny ag ef. Mae'n cymryd llawer o aberthau, amynedd a gwytnwch i oresgyn heriau perthynas pellter hir. Ond mae pellter yn gwneud i'ch calon dyfu yn fwy. Ac mae gan berthnasoedd pellter hir rai agweddau melys sy'n gwneud yr holl galedi yn werth chweil.