Agosatrwydd: Ein Angen Emosiynol Mwyaf

Agosatrwydd: Ein Angen Emosiynol Mwyaf

Mae cyplau priod hapus yn hoffi dweud mai'r ddau beth mwyaf am fod mewn priodas dda yw rhyw wych a'r cwlwm emosiynol agos sydd ganddyn nhw â'u priod. Bydd arbenigwyr priodas yn cadarnhau: mae'r ddwy elfen hon yn mynd law yn llaw; mae'n anodd cael un heb y llall.

Mae gan fodau dynol angen cynhenid ​​am agosatrwydd a chysylltiad

Rydym yn fodau cymdeithasol ac nid ydym yn ffynnu ar ein pennau ein hunain. Rydyn ni'n hoffi teimlo ein bod ni'n cael ein cynnwys, ein gwerthfawrogi, ein gweld a gwrando arnyn nhw. Rydyn ni'n hoffi teimlo ein bod ni'n bwysig i eraill. Felly mae'n naturiol i ni ymdrechu am agosatrwydd gyda'n partner; mae'n wifrog caled i'n hymennydd.Agosatrwydd, hyd yn oed yn fwy na rhyw, yw ein hangen emosiynol mwyaf

Nid yw agosatrwydd emosiynol mewn perthynas yn llinol. Mae'n ebbs ac yn llifo, yn dibynnu ar amgylchiadau bywyd. Yn draddodiadol, mae agosatrwydd emosiynol yn eithaf uchel pan fydd cyplau yn penderfynu priodi; wedi'r cyfan, pwy fyddai'n priodi rhywun nad oeddent yn teimlo cysylltiad emosiynol dwfn ag ef? Mae'r blynyddoedd cyn cael plant, pan fydd newydd-anedig yn parhau i ddarganfod ei gilydd, hefyd yn flynyddoedd sy'n llawn agosatrwydd emosiynol. Gyda dyfodiad plant, mae agosatrwydd emosiynol yn gostwng rhywfaint, am resymau y gall pob rhiant ddyfalu: mae'r sylw'n canolbwyntio ar y plant, ac mae'r rhieni'n rhy dew i fuddsoddi llawer yn eu cyfrif banc agosatrwydd eu hunain. Dyma'r blynyddoedd lle mae'n bwysig tueddu at y cwlwm emosiynol sy'n cysylltu'r cwpl, hyd yn oed â'r egni sydd ei angen ar y plant, a'r ymladd anochel sydd gan bob cwpl, i sicrhau nad ydych chi'n anghofio anghenion ei gilydd, y ddau yn rhywiol ac emosiynol. Gall methu â gwneud hynny roi'r berthynas mewn perygl.

Am gryfhau eich agosatrwydd emosiynol gyda'ch partner?

Pan oeddech chi'n dyddio gyntaf, fe wnaethoch chi ddefnyddio technegau yn anymwybodol i adeiladu agosatrwydd emosiynol gyda'ch partner. Cofiwch y tro cyntaf i chi eu gweld? A gwnaethoch chi wenu, gan obeithio y byddai'r wên honno'n cael ei dychwelyd? Dyna fricsen gyntaf yn sylfaen agosatrwydd emosiynol. O'r fan honno, mae'n debyg eich bod wedi cyfnewid ychydig o gwestiynau, cwestiynau a'u nodau oedd dysgu mwy am y person hwn a oedd wedi eich denu. Dyna fricsen arall wrth osod sylfaen agosatrwydd emosiynol. Wrth i'ch perthynas ddod i ben, rhoddwyd mwy o frics ar waith: cyffyrddiad cyntaf, cusan gyntaf, yn gyntaf “Rwy'n dy garu di'. Mae'r rhain i gyd yn fynegiadau o'r awydd i gysylltu.

Yn nyddiau cynnar, peniog cariad, mae cyflawni'r angen hwn am agosatrwydd emosiynol yn ymddangos yn llyfn ac yn hawdd. Ond mae'r llanw'n newid wrth i'ch perthynas heneiddio, ac mae llawer o gyplau yn colli eu synnwyr o gysylltiad yn y pen draw. Mae hyn yn drueni oherwydd os ydych chi'n cadw mewn cysylltiad â'r angen hwn i gysylltu'n gorfforol ac yn feddyliol, gallwch chi gadw maethlon rhannau hanfodol eich perthynas.

Am weithio ar gryfhau eich agosatrwydd emosiynol gyda

Dyma rai ffyrdd i'w greu, adnewyddu a chynnal agosatrwydd emosiynol i chi-

1. Gwnewch sesiynau gwirio dyddiol yn rhan o bwy ydych chi

Hyd yn oed os nad oes gennych amser i gyfnewid yn hir ac yn ystyrlon â'ch partner, cymerwch eiliad i edrych arnynt yn y llygad a gofyn iddynt sut mae eu diwrnod yn mynd. Gofynnwch gwestiwn penodol yn ymwneud â rhywbeth yn digwydd yn eu bywyd: “A glywsoch chi yn ôl gan eich pennaeth am y prosiect y gwnaethoch chi ei gyflwyno yr wythnos diwethaf?' yn dangos iddyn nhw eich bod chi'n cymryd rhan yn eu bywyd lawer mwy na syml “Sut mae pethau yn y gwaith?” Wrth gwrs mae amserlennu amser o ansawdd hirach gyda'ch gilydd yn bwysig, ond pan na allwch ffitio hynny i mewn, mae'r eiliadau bach dyddiol hyn o agosatrwydd yn atgoffa'ch partner eu bod yn bwysig i chi.

2. Byddwch yn siriolwr gorau eich gilydd

Un o'r buddion o gael eich cysylltu'n emosiynol yw pan fydd un ohonoch chi'n teimlo'n isel, gallwch chi (fel arfer) ddibynnu ar eich partner i fod yn seinfwrdd a'ch cael chi'n ôl i deimlo'n bositif. A phan mae rolau'n newid, gallwch chi wneud hynny drostyn nhw. I ailgynnau eich cysylltiad emosiynol, byddwch yn siriolwr eich partner y tro nesaf y byddwch chi'n synhwyro eu bod yn teimlo'n isel. Cliriwch eich noson i eistedd gyda nhw a gadewch iddyn nhw fentro. Gwrandewch, peidiwch â chynnig unrhyw atebion oni bai eu bod yn gofyn ichi amdanynt. Pan fo'n briodol, gofynnwch i'ch partner beth allwch chi ei wneud i helpu gyda'r sefyllfa. Ac atgoffwch nhw pa mor alluog a thalentog ydyn nhw, trwy fagu enghreifftiau penodol o'r hyn rydych chi wedi'u gweld yn ei wneud mewn sefyllfaoedd blaenorol. Mae'r rhoi gofal hwn i gyd yn rhan o ddiwallu anghenion emosiynol y llall, a gall rhywbeth gwirioneddol agos-atoch gynnig i'w gilydd.

3. Byddwch yn hafan ddiogel i'ch gilydd bob amser

Er mwyn cynnal eich agosatrwydd emosiynol, cofiwch roi ymdeimlad o ddiogelwch i'ch partner, o deimlo eich bod chi'n “gartref” iddyn nhw. Heb hyn, nid yw'r angen am agosatrwydd emosiynol yn cael ei lenwi. Mae teimlo'n ddiogel rhag grymoedd allanol bywyd yn rhan o'r rysáit ar gyfer priodas hapus. Rydych chi'n gwybod y teimlad rydych chi'n ei gael pan fyddwch chi'n dangos rhan ohonoch chi nad ydych chi'n gyfrinachol yn hoffi'ch priod. Ac mae'ch priod yn dweud wrthych chi fod popeth yn iawn. Dyna fudd arall o agosatrwydd emosiynol: y lle i ddatgelu'ch holl wendidau heb i'r rhain gael eu barnu.

4. Rhestr wirio o anghenion emosiynol

Am weld sut rydych chi a'ch priod yn gwneud wrth ddiwallu anghenion emosiynol eich gilydd? Dyma restr yr hoffech chi efallai ei defnyddio i danio'r sgwrs:

  • Sut mae eich cyswllt llygad? Ydych chi'n cadw un llygad ar y teledu / eich ffôn symudol / sgrin eich cyfrifiadur wrth siarad â'ch priod?
  • Sut ydych chi'n dangos i'ch priod eich bod wedi clywed yr hyn maen nhw'n ei ddweud?
  • Sut ydych chi'n dangos i'ch priod chi deall beth maen nhw'n ei ddweud?
  • Sut ydych chi'n dangos i'ch priod eich bod chi'n eu derbyn 100%?
  • Beth yw rhai ffyrdd rydych chi'n dangos i'ch priod eu bod bob amser yn ddiogel gyda chi?
  • Beth yw'r geiriau rydych chi'n eu defnyddio i annog eich priod pan maen nhw'n teimlo'n isel?
  • Beth yw rhai ffyrdd y gallwch chi ddangos i'ch priod eich bod chi'n eu gwerthfawrogi / eu caru / eu dymuno?
  • Beth yw rhai ffyrdd nad ydynt yn rhywiol y gallwch chi ddangos i'ch priod eich bod chi'n eu cael yn rhywiol?

Mae gweithio ar ddiwallu'r angen am agosatrwydd emosiynol yn broses barhaus mewn perthynas. Ond nid “gwaith” mohono mewn gwirionedd. I'r rhai sydd wedi ymrwymo i gadw agosatrwydd emosiynol yn uchel, mae'r daith yn un bleserus a chyfoethog. Wrth i ni roi, rydyn ni'n derbyn, ac mae hapusrwydd priodasol yn cynyddu'n aruthrol.

Ranna ’: