4 Amgylchiadau a all arwain at ddadansoddiad cyfathrebu mewn priodasau

Dadansoddiad Cyfathrebu Mewn Priodasau

Yn yr Erthygl honEr nad oes neb yn golygu iddo ddigwydd, weithiau gall chwalfa gyfathrebu ddifrifol mewn priodasau ddigwydd.Nid yw priodas a chyfathrebu yn annibynnol ar ei gilydd. Mewn gwirionedd, mae chwalu cyfathrebu priodas yn arwain at wrthdaro a drwgdeimlad cynyddol rhwng cyplau. Mewn rhai achosion, hyd yn oed cyn i'r cyplau sylweddoli, mae diffyg cyfathrebu eisoes wedi arwain at ysgariad .

Dadansoddiad cyfathrebu mewn perthnasoedd

I drwsio cyfathrebu sydd wedi torri mewn priodas, mae'n hanfodol deall beth yw dadansoddiad cyfathrebu a beth i'w wneud pan fydd cyfathrebu'n chwalu mewn priodas?A yw'n teimlo eich bod chi'n ddau ddieithryn sy'n pasio'ch gilydd yn unig? A yw'n teimlo y byddai'n well gennych siarad ag unrhyw un arall na'ch priod yn unig? Ydy'r sgwrs yn ymddangos dan straen neu wedi'i gorfodi?

Mae'r rhain i gyd yn senarios o ddadansoddiad cyfathrebu perthynas.

Gellir diffinio dadansoddiad sgwrs rhwng cyplau fel pwynt lle mae cyplau yn methu â chyfathrebu mewn ffordd iach am anghytundebau neu gamddealltwriaeth.Ar y cam hwn mae cyplau yn cyrraedd cyfathrebiad cyfathrebu yn anfodlon gweld safbwynt ei gilydd. Mae’r ddau bartner yn cloddio yn eu sodlau, yn anfodlon diwallu anghenion eu partneriaid.

Beth sy'n achosi chwalfa cyfathrebu mewn priodas

Beth sy


torri i fyny gyda narcissist

Er y gallai fod sawl achos o chwalu cyfathrebu, rydych am geisio nodi'ch rheswm unigol.

Mae cymaint o amgylchiadau a all arwain at y broblem hon, ac rydych chi am wneud eich gorau i'w drwsio cyn i bethau fynd yn ddrwg iawn.

Mae'n arferol i'r sgwrs hepgor ar brydiau, felly peidiwch â cholli gobaith.

Efallai bod gennych chi bethau'n digwydd yn gyfan gwbl y tu allan i'r briodas a all ddylanwadu'n negyddol ar eich cysylltiad fel hyn. Efallai eich bod wedi mynd trwy rywbeth ar eich pen eich hun, neu efallai eich bod wedi dioddef o rai rhwystrau mawr gyda'ch gilydd a achosodd riff.

Penderfynu beth oedd y gwir reswm ac yna gweithio i'w ddatrys mewn gwirionedd yr hyn sy'n bwysig yma.

Gall y ddau ohonoch fynd yn ôl ar y trywydd iawn os ydych chi'n gweithio gyda'ch gilydd i oresgyn y chwalfa gyfathrebu mewn priodas, darganfod beth aeth o'i le, ac yna gweithio i'w drwsio gyda'r agwedd gywir i fwynhau cyfathrebu iach mewn priodas.

Dyma rai mathau cyffredin o ddadansoddiad cyfathrebu

1. Dydych chi ddim yn rhoi eich gilydd yn gyntaf

Dydych chi ddim yn rhoi eich gilydd yn gyntaf

Er y gallai fod gennych blant, efallai y bydd gennych eraill i'w gwneud yn hapus, neu efallai eich bod yn ymwneud yn fawr â'ch teulu , rydych chi wedi dod i bwynt lle nad ydych chi'n rhoi eich gilydd yn gyntaf ac yn profi chwalfa gyfathrebu gyflawn yn y briodas.

Pan briodoch chi roedd yn ymwneud â'r ddau ohonoch chi, ac er bod gennych chi bobl eraill a chyfrifoldebau eraill yn eich bywyd nawr, mae angen i chi wneud cyfathrebu priodas a'ch gilydd yn brif flaenoriaeth o hyd.

Mae angen i chi ofalu am anghenion eich gilydd, a phan mae hyn yn brin yna mae'r sgwrs yn debygol hefyd.

Mae'n hawdd syrthio i'r fagl hon ond byddwch yn ymwybodol ohono a gweithio i wneud eich gilydd yn wir flaenoriaeth Pan fyddwch chi'n gwneud yr ymdrech ymwybodol hon byddwch chi'n dysgu siarad eto a goresgyn chwalu mewn cyfathrebu.

2. Mae gennych chi sefyllfa drawmatig yn digwydd yn eich bywyd

Efallai eich bod wedi colli rhywun annwyl, wedi dioddef o ryw fath o anaf neu rwystr, wedi cael problemau ariannol mawr, wedi colli swydd, neu hyd yn oed wedi cael problem yn eich priodas fel anffyddlondeb .

Rydych chi'n ymwybodol iawn o'r broblem hon oherwydd ei bod wedi achosi trawma yn eich bywyd, ond bydd cyrraedd y galon a gweithio drwyddi o fudd gwirioneddol i'r ddau ohonoch.

Mae'n iawn galaru ac mae angen i chi gymryd eich amser i deimlo'r emosiynau, ond ceisiwch ei wneud gyda'ch gilydd cyn bod diffyg cyfathrebu mewn priodas yn achosi difrod parhaol yn eich perthynas.


gwrthdaro angenrheidiol ar gyfer perthnasau iach

Os ydych chi'n briod yna mae angen eich gilydd arnoch chi, felly yn enwedig ar adegau o angen, rydych chi am sicrhau eich bod chi'n siarad â'ch gilydd.

Mae'n hawdd i chwalfa gyfathrebu mewn priodas ddigwydd pan fyddwch chi'n cael eich colli â cholled neu drawma, ond mae hyn hefyd yn amser gwych i ddod o hyd i'ch ffordd yn ôl i'ch gilydd hefyd.

3. Mae'r straen dyddiol yn cymryd drosodd popeth

Mae

Mae'n debyg nad ydych chi'n ei sylweddoli ond mae'r straen rydych chi'n ei deimlo mewn rhannau eraill o'ch bywyd yn cael ei ddwyn i'ch priodas yn rhy aml.

Efallai eich bod yn dioddef llawer iawn o straen yn y gwaith, gyda'ch plant, gyda rhiant sy'n heneiddio, neu unrhyw nifer arall o sefyllfaoedd bywyd. Mae'r straen hwn yn hawdd ei fewnoli neu ei dynnu allan o'ch priod, ond yn aml bydd hyn yn arwain at chwalfa gyfathrebu mewn priodas.

Mae gan bob un ohonom ryw fath o straen, ond mae gweithio gyda'ch priod yn hytrach na gwneud iddynt eich bag dyrnu o fudd i chi mewn cymaint o ffyrdd.

I drwsio chwalfa gyfathrebu mewn priodas, gweithiwch trwy'r straen a gwyddoch eich bod yn gryfach gyda'ch gilydd nag yr ydych ar wahân ac y gall eich priod eich helpu os gadewch iddynt.

4. Nid ydych bellach yn agos atoch nac yn gysylltiedig

Pan fydd y corfforol neu agosatrwydd emosiynol yn brin, yna mae'n amser pennaf ar gyfer chwalfa gyfathrebu mewn priodas.

I droi’r tablau ar ddadansoddiad cyfathrebu mewn priodas, mae angen ichi wneud yr angerdd hwnnw a’r cysylltiad hwnnw yn flaenoriaeth a nodi pan nad yw yno.

Mae angen i chi weithio gyda'ch gilydd i sicrhau eich bod ar yr un dudalen a'ch bod yn agos at eich gilydd.

Yn rhy aml o lawer rydych chi'n gadael i'r llithren hon lithro oherwydd eich bod chi mor gyfarwydd ag agweddau eraill ar fywyd.

Edrych ar eich gilydd yn y llygaid, cydnabod pan fydd hyn yn brin, ac yna gweithio gyda'n gilydd i gysylltu eto fel hyn. Efallai y bydd yn dda iawn achub eich priodas a bydd yn sicr o helpu chi i fwynhau cyfathrebu da a phartneriaeth hapusach wrth symud ymlaen hefyd!


beth yw cwnsela unigol

Os yw popeth arall yn methu, ewch at therapi

Gallwch chi a'ch priod ddatblygu sgiliau cyfathrebu rhyngbersonol cryf gyda therapi .

Un o ganolbwyntiau allweddol therapi cyplau yw cyfathrebu'n well rhwng cyplau.

P'un a oes materion cyfathrebu syml yn eich perthynas neu chwalfa gyfathrebu fawr mewn priodas, arbenigwr therapydd gall eich helpu chi a'ch partner i ddelio â materion cyfathrebu priodas a thyfu'n agosach.

Fodd bynnag, i'r rhai sy'n teimlo eu bod eisoes i gymryd therapi ac sy'n hyderus y gallant, gyda chyd-ymdrechion, ddatrys materion cyfathrebu sy'n dod i'r amlwg yn eu perthynas, gan ymgymryd â cwrs priodas ar-lein gall hefyd fod yn syniad da.