Pam fod Cyplau Affricanaidd-Americanaidd yn Llai Tebygol o Geisio Cwnsela?

Pam fod Cyplau Americanaidd Affricanaidd yn Llai Tebygol o Geisio Cwnsela

Mae llawer o'r cwnsela rwy'n ei wneud gyda chyplau ifanc yw cwnsela cyn-priodasol a chwnsela priodasol. Fel Cynghorydd Bugeiliol ardystiedig, mae fy nghleientiaid yn ymwybodol o fy nghred ffydd ac yn edrych ymlaen at weld eu perthynas yn cael ei chryfhau gan y trwyth hwn. Erthygl yn Essence.com o'r enw “ Mae 9 Ffeithiau Diddorol Am Ysgariad i Gyplau Du, ”yn nodi nad yw cwnsela a phriodas yn y gymuned Affricanaidd-Americanaidd yn cymysgu. (hanfod.com, 2013)Rhesymau

Y materion sy'n atal pobl dduon rhag ceisio therapi yw ystrydebau, stigma, a barn. Y syniad bod rhywbeth “yn anghywir gyda mi,” yn cael ei labelu fel “gwallgof,” neu fod yn “achos meddyliol” os oes angen cymorth proffesiynol. Mae dynion yn cilio rhag therapi oherwydd nad ydyn nhw'n credu y byddan nhw'n ennill, mae'n gystadleuaeth pwy sy'n iawn a bydd yn bendant yn cael ei labelu'n anghywir. Mae llawer yn gwrthsefyll cwnsela yng nghymuned eu heglwys gan ofni y bydd cyfrinachedd yn cael ei dorri. Mae cost yn fater arall i gyplau sy'n cael trafferth gyda chyllid, nid yw cwnsela cyplau fel arfer yn cael ei gwmpasu gan yswiriant gofal iechyd ac mae'n dod yn gost allan o boced. Gall agweddau egoistig eraill ymyrryd â'r gymuned ddu wrth geisio therapi angenrheidiol. Gall credoau crefyddol chwarae rhan gref wrth beidio â cheisio therapi proffesiynol gan gredu y bydd gweddi, ffydd a gobaith yn newid y sefyllfa ac yn dod â dieithryn i mewn heb gymorth. Mae dibynnu ar ffrindiau neu deulu am gyngor yn llwybr arall a ddefnyddir yn helaeth sy'n aml yn arwain at rannu ag anwyliaid eraill.

Nid wyf wedi cael y fraint o weithio gyda chyplau o'r genhedlaeth babi-boomer, fy nghenhedlaeth fy hun. Yn fy ymchwil, rwy'n gweld bod menywod sy'n hybu babanod yn fwy tebygol na'u partneriaid o geisio therapi. Mae'r cyplau milflwyddol Affricanaidd-Americanaidd rwy'n eu trin yn mynegi sawl ffactor ysgogol ar gyfer therapi cwpl: rheoli argyfwng, credu eu bod gyda'u gwir gariad neu gymar enaid, awydd cryf i'w priodas weithio, twf personol a dealltwriaeth ysbrydol. Mae'n ymddangos bod hyn yn arbennig o wir yn achos y rhai sydd â graddau coleg, plant, cysylltiadau teuluol cryf a chredoau crefyddol.

Angen newid

Rwyf am annog pob cwpl, waeth beth fo'u hil, oedran, crefydd, cyfeiriadedd rhyw i chwilio am gwnsela cyn priodi, a pharhau i gael archwiliadau rheolaidd. Rydyn ni'n greaduriaid newid! Rydym wedi bod yn cynnig newid ers i ni gyrraedd a byddwn yn parhau tan farwolaeth. Mae ein hamgylchedd, profiadau, swyddi, ysgolion a pherthynas yn effeithio arnom mewn ffyrdd dirifedi. Gallwn dyfu gyda'n gilydd neu ar wahân. Mae'r newyddion da gyda chefnogaeth cwnselydd sy'n greadigol, yn gymwys ac yn barod i gerdded gyda chi i ddarganfyddiad dyfnach ohonoch chi'ch hun a'ch partner, hyd yn oed yr hyn sy'n ymddangos yn y sefyllfaoedd mwyaf anobeithiol y gellir ei wella. Rydym i gyd yn gwybod pa mor bwysig yw archwiliadau corfforol blynyddol a hellip; mae'r un peth yn berthnasol i'n perthnasoedd* Jackson, C. (2013) 9 Ffeithiau Diddorol Am Ysgariad i Gyplau Du, Essence.com