7 Awgrymiadau Allweddol i Wella Lles Meddyliol yn Eich Priodas

Menyw Ifanc Isel yn Eistedd yn y Gadair Gartref Un o'r pethau sy'n cael ei anwybyddu fwyaf am berthynas briod yw lles meddyliol. Mae cyplau y dyddiau hyn mor brysur gyda gwahanol bethau eraill fel nad ydyn nhw'n methu cynnal perthnasoedd iachsydd, ar adegau, o ganlyniad i faterion lles meddwl a esgeuluswyd gan achosi gwrthdaro amrywiol.

Yn yr Erthygl hon

Gan fod llawer o gyplau neu unigolion yn methu ag aros yn gryf yn feddyliol, maent yn mynd i iselder, yn cael ymladd, yn ynysu eu hunain rhag cynulliadau cymdeithasol, ac yn yr achos gwaethaf, hyd yn oed yn y diwedd yn cael ysgariad .Ar ben hynny, mae cael perthynas ansefydlog sydd â dadleuon ac ymladd rheolaidd fel arfer yn gadael eu plant yn bryderus ac yn isel eu hysbryd yn y tymor hir.

Er mwyn deall sut i gynnal perthynas iach â'ch partner, a lledaenu awyrgylch bywiog yn eich cartref fel bod eich plentyn yn parhau'n hapus, mae angen i chi fod yn ymwybodol o rai awgrymiadau ar sut i fod â meddwl cryf mewn perthynas.

Hefyd, mae gweithwyr iechyd meddwl proffesiynol yn awgrymu mai aros yn feddyliol iach yw'r unig beth allweddol i aros yn hapus yn eich bywyd priodasol .

Wrth gwrs, mae yna adegau pan fydd eich meddyliau yn gwrth-ddweud eich partner, ac efallai y bydd yn rhaid i chi wneud penderfyniadau nad ydynt o'ch plaid; o hyd, gallwch ddarganfod rhywbeth a fydd yn y pen draw o fudd i chi a'ch partner o ran lles meddyliol.

Yn aml, er mwyn osgoi dadl, byddwch chi gorfod camu i esgidiau eich partner, deall eu persbectif, a gweithredu yn unol â hynny .

Bydd hyn yn rhoi gwell dealltwriaeth i chi o'r senario ac yn helpu i wneud penderfyniadau gwell.

Y rhan drist, fodd bynnag, yw nad ydym yn ymwybodol ychwaith o sut i wneud hynny cydbwyso perthnasoedd hapus , ac nid ydym ychwaith yn gwneud unrhyw ymdrech i gynnal lles meddyliol ein hunain a'n partner ar ôl priodas.

Syniadau i aros yn feddyliol gryf ar ôl priodi

Rydyn ni fel arfer yn cofio'r adegau gwallgof pan fe wnaethom or-ymateb mewn sefyllfa, ac y mae yn wir anhawdd synu beth oedd y meddylfryd yn ystod yr amser hwnw. Wel, mae'r rhan fwyaf ohonom yn difaru yn ddiweddarach y meddwl hwnnw - ni ddylwn fod wedi ymateb felly.

Er mwyn sicrhau na fydd gennych edifeirwch yn y dyfodol, dyma restr o rai awgrymiadau a fydd yn eich helpu i aros yn gryf yn feddyliol trwy gydol eich bywyd priodasol.

Mae'n bryd cicio allan pryder ac arwyddion o iselder o'n bywydau. Felly, gadewch i ni ddechrau gyda threfn lles meddwl!

Rhoi'r gorau i ddadansoddi popeth

Nid yw bod yn fewnblyg yn beth drwg oherwydd efallai bod gennych chi well syniad o fywyd, ond nid oes angen gorfeddwl a dadansoddi popeth yr ydych yn ei wneud .

Rhoi'r gorau i wastraffu amser yn gor-ddadansoddi popeth.

Os yw’ch partner yn dweud ‘na’ am ffilm, nid yw’n golygu nad oes ganddyn nhw ddiddordeb ynoch chi mwyach neu maen nhw wedi cael llond bol arnoch chi. Yn hytrach gallai olygu eu bod dan straen oherwydd eu hamserlen swyddfa brysur.

Peidiwch â chadw at y gorffennol

Proffil Wyneb Drist Affricanaidd Guy Mewn Tensiwn Er mwyn cyfiawnhau peth, ni allwch bob amser gadw at y gorffennol a meddwl am achosion dibwrpas a ddigwyddodd amser maith yn ôl. Yn syml, stopiwch gadw ato, mae yn y gorffennol - gadewch iddo aros yno.

Ni fydd person cryf yn feddyliol byth yn dod ag achosion o'r gorffennol rhwng dadl gan na fydd unrhyw gasgliad yn y pen draw.

Yn hytrach, mae angen i chi gweithio ar y ddadl , dod o hyd i'w reswm craidd, a setlo gyda datrysiad dilys yn lle tynnu'r gorffennol dro ar ôl tro.

Cwblhewch eich hun ar eich pen eich hun

Mae llawer o bobl yn dechrau credu bod eu partner yn gyfrifol am eu hapusrwydd ac yn teimlo'n anghyflawn yn eu habsenoldeb.

Mae angen i chi ddeall eich bod chi'n gyflawn ar eich pen eich hun, yn byw'r ffordd rydych chi'n caru, yn bwyta, yn cysgu, ac yn ymlacio'r ffordd rydych chi'n teimlo'n gyfforddus. Peidiwch yn syml, trosglwyddwch yr allwedd i'ch hapusrwydd, a rhyddid yn nwylo rhywun arall.

Yn ddiau, rydych chi'n caru a parchwch eich partner , ond dim ond chi all gwblhau eich hun trwy aros fel yr ydych. Peidiwch â dibynnu ar eich partner, yn ddall, am eich lles meddyliol.

Peidiwch â gwneud i'ch partner deimlo'n isel

Gŵr Cariadus Affricanaidd-Americanaidd Cyffwrdd Gwraig Wyneb Gyda Tendr Er mwyn cyfiawnhau ein pwynt, mae'r rhan fwyaf ohonom yn rhoi ein partneriaid i lawr. Ond efallai mai dyma'r mater mwyaf a all achosi yn y dyfodol problemau yn eich bywyd priodasol a hefyd eich lles meddyliol.

Wedi'r cyfan, mae mor hawdd dod o hyd i ddiffygion mewn eraill a'u beio, ond dim ond canlyniad hyn ywperthnasoedd wedi torriac ysgariadau.

Yn lle beio'ch partner am rai pethau, rhaid i chi beidio â'u rhoi i lawr, gan fod angen i chi godi'r person arall i fyny ac egluro iddo'n dawel ble aeth o'i le.

Siaradwch yn dawel â nhw a chydag amynedd. Efallai y bydd yn datrys pethau hyd yn oed cyn yr oeddech yn ei ddisgwyl.

Peidiwch â chynnwys y trydydd

Fel arfer nid yw parau hapus yn cynnwys nac yn ceisio awgrymiadau gan rywun arall tra eu bod yng nghanol dadl.

Rydych chi mewn trafferth, felly mae'n rhaid i'r ddau ohonoch chi roi trefn ar bethau eich hunain, ni all unrhyw drydydd person ddeall yn well na chi.

Yn lle gofyn i drydydd person eich cynghori, eisteddwch gyda'ch partner, ymdawelwch, a thrafodwch y pethau'n iawn gan gadw pwyntiau diwerth o'r neilltu.

Bydd cynnwys trydydd person yn dod â phellteroedd yn eich bywyd priodasol yn unig ac yn amharu ar eich lles meddyliol.

Fodd bynnag, yn y senario hwn, peidiwch â drysu cynghorydd neu therapydd fel trydydd person.

Oni bai eich bod chi a'ch partner yn methu dod o hyd i ateb i'ch problemau, fe'ch cynghorir bob amser i chwilio am gymorth proffesiynol.

Cyfathrebu iach a rheolaidd

Waeth pa mor brysur a phrysur yw bywyd gwaith sydd gennych, peidiwch ag anghofio siarad â'ch partner.

Bydd y pellteroedd bach hyn yn troi'n drafferthion mawr yn y pen draw, a bydd hyn nid yn unig yn effeithio ar eich bywyd priodasol, ond hyd yn oed eich plant - eu profiadau plentyndod, perfformiad academaidd, a bywydau cymdeithasol.

Trafodwch bopeth gyda'ch partner, agorwch, mynegwch hyd yn oed y pethau rydych chi'n anghyfforddus yn eu rhannu ag unrhyw un. Bydd hyn yn eich helpu i feithrin ymddiriedaeth a cyfathrebu iach gyda'ch partner .

Gwyliwch y fideo hwn am ragor o awgrymiadau ar gyfathrebu iach:

Treuliwch amser gyda'r teulu

Ar benwythnosau neu gyda'r nos, cynlluniwch rywbeth yn rheolaidd. Ewch â'ch plant allan a chael amser gwych gyda nhw. Bydd hyn yn gwneud iddynt deimlo'n arbennig ac yn awtomatig cryfhau eich perthynas gyda'ch partner.

Yn lle gorwedd i lawr ar y soffa a phori eich cyfrifon cyfryngau cymdeithasol, buddsoddwch mewn amser da gyda'ch partner, a gwnewch iddynt deimlo'n arbennig .

Pryd bynnag y teimlwch nad yw pethau'n gweithio neu fod un ohonoch yn ymddangos yn rhwystredig yn gyson, eisteddwch a mynegwch eich hun yn rhydd cyn i'r materion bach fod ar ffurf rhai mawr.

Os byddwch chi'n siarad yn rheolaidd â'ch partner, bydd eich problemau'n lleihau'n raddol, a bydd gennych chi berthynas iachach â'ch partner yn bendant.

Mae’n well gweithio ar eich pryderon neu faterion bob dydd a chynnal perthynas iach â’ch partner o’r diwrnod cyntaf un. Bydd hyn yn awtomatig yn arwain at eich lles meddwl gorau posibl a lles meddyliol eich partner.

Ranna ’: