7 Cyngor i Baratoi Eich Merch Ar Gyfer Ei Theulu Ei Hun

7 Cyngor i Baratoi Eich Merch Ar Gyfer Ei Theulu Ei Hun Gall dechrau teulu fod yn hynod werth chweil - ac mewn gwirionedd, os ydych chi'n paratoi'ch plentyn ar gyfer dechrau teulu, nid ydych chi'n ddieithr i'r broses eich hun. Ond ar yr un pryd, mae’n syniad drwg mynd yn ddall, a dyna pam mai chi fel rhiant sy’n gyfrifol am eu helpu i baratoi ar gyfer y cam nesaf pwysig hwn.

Yn yr Erthygl hon

I raddau, mae’n bwysig caniatáu i’ch plant wneud eu camgymeriadau eu hunain fel y gallant ddysgu oddi wrthynt. Ar yr un pryd, fodd bynnag, mae angen i chi hefyd wybod pryd i gamu'n ôl a chaniatáu iddynt wneud eu penderfyniadau eu hunain, hyd yn oed os yw'n teimlo'n wrthgynhyrchiol neu os yw'n brifo.

Y newyddion da yw nad oes rhaid i chi ei ddarganfod ar eich pen eich hun oherwydd rydyn ni wedi gwneud yr ymchwil i chi nodi rhai o'r awgrymiadau gorau sydd ar gael i baratoi eich merch i ddechrau ei theulu ei hun a sut i fagu. yn blentyn llwyddianus a hapus. Gadewch i ni ddechrau.

1. Rhannwch eich profiadau eich hun

Un o'r ffyrdd gorau o helpu i baratoi eich merch yw rhannu eich profiadau eich hun o'r adeg y gwnaethoch chi roi genedigaeth iddi.

Gall cysylltu’r cyngor rydych chi’n ei rannu â’ch profiadau personol eich hun helpu i wneud iddo ymddangos yn fwy perthnasol, a byddwch hefyd yn ymgysylltu â hi ar bwnc y mae ganddi ddiddordeb ynddo’n awtomatig oherwydd mae gennym ni i gyd ddiddordeb yn ein hunain ac yn ein straeon bywyd ein hunain. .

2. Dysgwch sgiliau bywyd sylfaenol iddynt

Mae rhedeg teulu yn gofyn am bopeth o sgiliau ariannol a chynllunio amser i'r gallu i gyflawni tasgau gwaith tŷ ac i reoli a thalu biliau.

Rydyn ni'n tueddu i ddysgu'r sgiliau bywyd hyn wrth i ni fynd yn ein blaenau, ond gallwch chi roi hwb i'ch plant trwy ddysgu sgiliau bywyd sylfaenol yn benodol iddyn nhw, hyd yn oed os yw hynny trwy eu cael nhw i'ch cysgodi wrth i chi fynd o gwmpas y tŷ a dysgu o'r hyn rydych chi'n ei wneud.

3. Anogwch hwy i ddarparu drostynt eu hunain

Pan rydyn ni'n gwylio ein plant yn mynd allan i'r byd mawr, eang, mae tueddiad i fod eisiau eu helpu cymaint â phosib.

Mewn llawer o achosion, mae hyn yn golygu anfon arian atynt neu ddarparu ar eu cyfer fel arall, ac er mai dim ond pan fydd angen gwneud hyn y mae'n naturiol gwneud hyn, mae'n syniad gwael caniatáu iddynt ddibynnu arno.

Yn lle hynny, mae angen ichi eu gwthio i warchod a darparu drostynt eu hunain.

Efallai na fydd rhieni sy'n gwneud popeth dros eu plentyn yn wirioneddol gynorthwyo i dyfu.

4. Datblygu eu hyder

Datblygu eu hyder Mae hyder yn hanfodol os ydym am fod yn llwyddiannus mewn bywyd. Mae'n ein helpu i wneud argraff dda mewn cyfweliadau swyddi, i ofyn i bobl allan ac i roi cynnig ar bethau newydd.

Fel rhiant, eich swydd erioed fu helpu i ddatblygu hyder eich plant, ond mae’n dod yn bwysicach fyth pan fyddant yn dechrau teulu oherwydd byddant yn wynebu mwy o heriau nag erioed, yn aml am y tro cyntaf.

Pan fyddwch chi'n paratoi'ch plentyn ar gyfer bywyd mae'n rhaid i chi annog y gwerth hwn. Peidiwch â gadael i'w hyder droi'n narsisiaeth.

5. Annog gostyngeiddrwydd

Mae hyder yn un peth, ond peth arall yw gorhyder a chyfeiliorni. Dyna pam, yn ogystal ag annog hunanhyder, y dylech chi hefyd ddysgu gostyngeiddrwydd.

Mae gostyngeiddrwydd fel empathi ac emosiynau naturiol eraill oherwydd os na fyddwch chi'n datblygu synnwyr iach ohono, bydd pobl yn sylwi a byddant yn sylwi nad yw rhywbeth yn hollol iawn amdanoch chi.

6. Cyfathrebu

Mae cyfathrebu yn allweddol ar gyfer unrhyw fath o berthynas, ond gellir dadlau ei fod hyd yn oed yn bwysicach ar gyfer perthnasoedd rhiant-merch. Mae angen i chi wneud yn siŵr bod eich merch yn teimlo nad oes unrhyw bwnc heb ei derfyn a'i bod yn gallu sgwrsio â chi am unrhyw beth.

Rhan fawr o gyfathrebu yw gwybod pryd i wrando, felly peidiwch â bod ofn eistedd yn ôl a gwrando yn lle ceisio rhoi awgrymiadau yn gyson.

7. Dysgwch nhw am faeth

Maen nhw'n dweud mai chi yw'r hyn rydych chi'n ei fwyta, ac er y gallai swnio'n gawslyd, mae hefyd yn wir. Trwy addysgu'ch plant am faeth - neu hyd yn oed yn well, trwy arwain trwy esiampl, gallwch gynyddu'r siawns y byddant yn byw bywydau hir ac iach.

Mae'n dod yn bwysicach fyth os oes ganddyn nhw blant eu hunain oherwydd yn sydyn iawn maen nhw'n bwydo cenedlaethau lluosog.

Casgliad

Nawr eich bod yn gwybod eich bod wedi paratoi eich merch ar gyfer sut i ddechrau ei theulu ei hun a sut i fagu oedolion llwyddiannus, y cam nesaf yw i chi roi rhai o'r awgrymiadau a thriciau hyn ar waith. Os nad ydych wedi gwneud hynny’n barod, gwnewch ychydig o amser i eistedd i lawr gyda’ch merch a siarad â hi i sefydlu’r llif cyfathrebu. Ystyriwch rannu'r erthygl hon gyda hi tra byddwch wrthi.

Cofiwch, ar ddiwedd y dydd, y cyfan y gallwch chi ei wneud yw darparu cyngor, a mater i'ch merch yw penderfynu ei ddilyn ai peidio. Mae ganddi ei bywyd ei hun i’w fyw ac er y gallwch chi wneud eich gorau i’w helpu i’w fyw, ni allwch wneud penderfyniadau drosti.

Eto i gyd, os dilynwch yr awgrymiadau yn yr erthygl hon, yna byddwch yn cael dechrau da, a dyna'r cyfan y gallwch chi ei wneud mewn gwirionedd. Mae angen i chi ddarparu llwyfan cefnogol fel bod eich merch yn gwybod, os bydd angen help arni, y gall hi droi atoch chi. Pob lwc

Ranna ’: