7 Ffordd i Gael Eich Plentyn Bach Direidus i Gysgu'n Hawdd

Cael eich plentyn bach i gysgu Ydych chi'n rhwystredig amser gwely oherwydd bod eich plentyn bach yn gwrthod mynd i gysgu? Un o'r cwestiynau mwyaf cyffredin yw sut i gael eich plentyn bach i fynd i gysgu.

Yn yr Erthygl hon

Mae hon yn broblem sydd wedi bod yn bla ar rieni ers canrifoedd.Mae mamau a thadau blinedig yn llusgo'u hunain allan o'r gwely yn y bore gyda llawer llai o gwsg nag sydd ei angen ar eu cyrff ac mae'n dod yn gwisgo, ond mae gobaith ac mae yna ychydig o ddulliau da a fydd yn helpu'ch plentyn bach i syrthio i gysgu'n gyflymach.

Y frwydr am amser gwely

Mae rhai plant bach yn cwympo i gysgu'n gyflym tra bod eraill yn brwydro yn erbyn royale i brofi i'w rhieni nad oes rhaid iddyn nhw fynd i gysgu.

Gall y strancio a'r pledio barhau am awr neu fwy. Os nad oes unrhyw beth rydych chi'n ei geisio yn gweithio i gael eich plentyn bach i fynd i gysgu'n dawel, mae'n bryd newid eich techneg.

Nid gweiddi, pledio a llwgrwobrwyo yw’r atebion gorau fel arfer, ond dyma rai sy’n effeithiol.

1. Trowch y frwydr yn gêm

Trowch y frwydr yn gêm Un dechneg effeithiol yw rhoi'r gorau i ymladd â'ch plentyn bach a newid rolau. Dywedwch wrth eich plentyn mai nhw yw’r rhiant a heriwch ef neu hi i geisio gwneud ichi fynd i’r gwely. Bydd angen i chi ddechrau'r gêm ymhell cyn amser gwely.

Mae'n ddelfrydol gwneud hyn yn ystod y dydd.

Pan fydd y plentyn yn eich anfon i'r gwely, daliwch ati i sleifio allan a dynwared yr ymddygiadau rydych chi wedi'u gweld. Gofynnwch i'ch plentyn bach ddweud wrthych chi am roi'r gorau i ddod allan o'r ystafell ac i aros yn y gwely. Crio a cheisio sleifio allan. Gadewch i'ch plentyn eich rhoi yn ôl yn yr ystafell wely.

Trwy wneud hyn, rydych chi'n rhoi rhywbeth i'r plentyn y mae pob bod dynol yn ei ddymuno a dyma bŵer, cysylltiad a phrofiad. Byddwch yn dysgu llawer am sut mae'ch plentyn yn eich gweld yn ôl ei ymddygiad yn ystod y gêm.

Os yw'n rhywbeth sy'n eich poeni chi, yna bydd gennych chi syniad o'r pethau sydd angen i chi eu newid.

2. Datblygu trefn gyson

Mae amserlen a threfn gyson yn bwysig i blant bach.

Gosodwch eu hamser gwely am yr un amser bob nos a cheisiwch gadw at yr amserlen honno. Bydd yn dod â'r plentyn i arfer ag ef a bydd yn gwybod mai amser gwely yw hyn ac nad oes unrhyw eithriadau.

Mae trefn dda yn cynnwys bwyta swper, cymryd bath neu o leiaf glanhau ar ôl y pryd bwyd.

Dylai'r amgylchedd ar ôl pryd gyda'r nos fod yn dawel a dylai'r tŷ fod yn gymharol dawel. Os oes lefel egni uchel yn y tŷ, bydd eich plentyn yn teimlo hyn a bydd yn anoddach i'r plentyn syrthio i gysgu.

Osgoi ysgogiad neu swndod ym mhresenoldeb y plentyn.

Mae trefn reolaidd cyn mynd i'r gwely yn arwydd i'r plentyn bach mai dyma'r pethau rydych chi'n eu gwneud cyn i chi orwedd i gysgu. Bydd yn dod yn arferiad os byddwch chi'n aros gydag ef yn gyson.

3. Aroglwch yr ystafell gydag olewau hanfodol

Gall defnyddio tryledwr i arogli'r tŷ neu'r ystafelloedd yn eich tŷ lle mae'ch plentyn yn dirwyn i ben am gwsg helpu i hybu tawelwch a gwell parodrwydd i fynd i gysgu.

Mae lafant, pren cedrwydd, a chamomile yn ddewisiadau gwych i blant bach ac oedolion.

Peidiwch â gwneud yr arogl yn rhy drwm oherwydd gall ychydig fynd yn bell. Gwyddys bod coed cedrwydd yn helpu i ryddhau melatonin yn y corff ac mae hwn yn gyfrwng tawelu naturiol sy'n cael ei gynhyrchu gan y chwarren pineal. Un gair o rybudd gydag olewau hanfodol.

Gwnewch yn siŵr bod yr olewau a ddewiswch yn bur ac o ddosbarthwr ag enw da.

4. Ceisiwch osgoi trin cwsg neu'r ystafell wely fel cosb

Mae hwn yn gamgymeriad cyffredin y mae llawer ohonom ni fel rhieni yn ei wneud. Anfonwn blentyn i'r gwely fel cosb. Yn hytrach, ei gyflwyno fel braint.

Pan fyddant yn ei weld fel digwyddiad cadarnhaol, ni fydd plant yn ei frwydro cymaint. Chwiliwch am ddulliau eraill fel nad ydyn nhw'n cyfateb yr ystafell wely neu'n cael eu hanfon i'r gwely fel negyddol.

5. Gwnewch amser gwely yn drefn arbennig

Mae yna lawer o bethau gwahanol y gallwch chi eu gwneud i wneud amser gwely yn arbennig i'ch plentyn.

Gall fod yn amser lle mae mam a dad yn treulio amser gyda'r plentyn bach ac yn cofleidio neu'n darllen stori amser gwely lleddfol. Pan fydd eich plentyn yn dawel ac yn gyfforddus, mae'r tebygolrwydd o syrthio i gysgu'n ysgafn yn uwch.

Pan fyddwch chi'n siarad â'ch plentyn am amser gwely, defnyddiwch atgyfnerthiad cadarnhaol gyda geiriau sy'n siarad am fanteision cwsg mewn ffordd y bydd eich plentyn yn ei deall. Siaradwch am freuddwydion mewn ffordd gadarnhaol. Canwch hwiangerddi a chaneuon plant am amser gwely.

Mae yna rai adnoddau gwych ar gael gan gynnwys llyfrau stori gwych gyda chymeriadau y gall eich plentyn uniaethu â nhw.

6. Gwrandewch ar bryderon eich plentyn

Gwrandewch ar eich plentyn Gall fod ofn sylfaenol o fynd i'r gwely. Yn lle cymryd agwedd llym sy'n dangos eich rhwystredigaeth, gwrandewch ar yr hyn y mae eich plentyn yn ei ddweud. Os oes angen, gofynnwch pam nad yw ef neu hi eisiau mynd i gysgu. Rhywbeth mor syml â llun sy'n codi ofn arnyn nhw, gall anifail neu degan wedi'i stwffio fod yn droseddwr. Mae hyn yn rhywbeth y gellir ei drwsio'n hawdd.

Dilyswch deimladau eich plentyn trwy ddangos eich bod yn gwrando a chymerwch y camau priodol i leddfu’r ofn.

7. Canmol eich plentyn bach am aros yn y gwely

Yn ystod y dydd cyfarchwch eich plentyn bach gyda gwên a dywedwch wrtho ef neu hi eu bod wedi gwneud gwaith gwych yn cysgu yn eu gwely trwy'r nos. Dywedwch wrth y plentyn pa mor falch ydych chi. Atgoffwch nhw eu bod yn tyfu'n gyflym a bod cwsg yn eu helpu i deimlo'n well a chael diwrnod gwell.Ranna ’: