Lefelau Cyfathrebu Mewn Priodas

Lefelau Cyfathrebu Mewn Priodas

Yn yr Erthygl honRydyn ni i gyd yn deall pa mor bwysig yw cyfathrebu mewn priodas, ond a ydych chi'n ymwybodol o'r gwahanol lefelau o arddulliau cyfathrebu mewn priodas?Dros amser, mae parau priod yn datblygu eu dull unigryw o gyfathrebu . Weithiau gall cwpl gyfathrebu â'i gilydd gyda golwg syml - rydych chi'n adnabod yr un! - Ac mae'r neges yn dod ar draws yn uchel ac yn glir.

Ond mae'r mwyafrif o gyplau yn tynnu ar bum lefel o gyfathrebu mewn priodas pan maen nhw'n siarad â'i gilydd.
priodas bwffe warren

Yn dibynnu ar y pwnc a drafodwyd, gall cyplau ddefnyddio un, dau, neu bob un o'r pum lefel hyn, gan eu cymysgu yn ôl yr hyn y mae'r cwpl yn dymuno ei fynegi.

Amrywiad ac amlder y rhain gweithredir lefelau cyfathrebu mewn sgwrs sy'n effeithio ar ddatrys neu ddatblygu materion cyfathrebu mewn priodas.

Gwyliwch hefyd:Pum lefel o gyfathrebu

  • Dweud ymadroddion a ddefnyddir yn gyffredin: Ymadroddion nid yw hynny'n golygu llawer mewn gwirionedd, ond maent yn saim olwynion cymdeithasol disgwrs. Enghraifft o hyn fyddai cyfnewidiadau nodweddiadol fel “Sut wyt ti?' neu “Cael diwrnod gwych!” Mae'r rhain yn ymadroddion rydyn ni i gyd yn eu defnyddio bob dydd, nicetïau cymdeithasol nad oes unrhyw un yn meddwl yn ddwfn amdanyn nhw, ond rydyn ni fel cymdeithas yn eu gwerthfawrogi serch hynny.
  • Cyfleu ceisiadau ar sail ffeithiau: Dyma un o'r lefelau cyfathrebu mwyaf cyffredin mewn priodas ymysg cyplau wrth iddyn nhw ddechrau ar eu diwrnod: “A fyddech chi'n codi mwy o laeth ar y ffordd adref heno?' “Mae angen tiwnio’r car. Allwch chi ffonio'r garej a'i sefydlu? ” Mae'r lefel gyfathrebu hon i fod i fod yn gyflym ac yn syml. Ni roddir llawer o feddwl i fewnosod unrhyw deimlad neu emosiwn yn y cais. Mae'n hwylus ac yn uniongyrchol ac yn cyflawni'r gwaith.
  • Nodi barn neu syniadau, naill ai ar sail ffeithiau neu deimladau: Enghraifft o hyn fyddai dweud, “Rwy'n credu y byddai'n gamgymeriad mynd â Katie allan o'r ysgol breifat. Mae hi'n gwneud yn llawer gwell yn ei gwaith ysgol nawr na phan oedd hi mewn ysgol gyhoeddus. ” Pan fyddwch chi'n agor sgwrs gyda'ch priod gyda barn, gallwch chi ategu naill ai prawf (yn yr achos hwn, cardiau adrodd) neu deimladau (eto, yn yr achos hwn, fe allech chi dynnu sylw at hapusrwydd ymddangosiadol eich plentyn wrth fod ynddo hi ysgol newydd). Mae'r lefel gyfathrebu hon i fod i agor mwy o drafodaeth.
  • Rhannu teimladau sy'n seiliedig ar emosiwn: Yma, rydym yn mynd at lefel ddyfnach o gyfathrebu o fewn y cwpl, gan fod y lefel hon yn awgrymu eu bod wedi cyrraedd dyfnder penodol o gysylltiad emosiynol, un sy'n caniatáu iddynt fod yn agored ac yn agored i niwed gyda'i gilydd.
  • Lleisio a gwrando ar anghenion ei gilydd: Yn yr un modd â lefel pedwar, mae gan gyplau sy'n defnyddio'r lefel hon o gyfathrebu yn eu priodas wir ymddiriedaeth rhyngddynt, gan ganiatáu iddynt wrando ar anghenion ei gilydd yn weithredol, a chydnabod eu bod wedi eu clywed a'u deall. Mae hon yn lefel hynod foddhaol i gyfathrebu arni.

Lleisio a gwrando ar anghenion ei gilydd

Gallwn feddwl am y pum categori hyn fel ysgol tuag at gyrchu lefel y mae cyplau hapus, emosiynol-iach yn dyheu amdani.

Anaml y bydd cyplau yn defnyddio lefelau pedwar a phump

Byddai cwpl yr oedd eu harddull gyfathrebu yn aros ar lefelau un a dau, er enghraifft, yn amlwg yn gwpl a allai elwa o dreulio peth amser yn dysgu ffordd ddyfnach i gysylltu.

Pa mor anfodlon fyddai cyfyngu'r sgyrsiau â'ch priod i ymadroddion a chyfarwyddebau pat.

Ac eto mae yna gyplau sy'n syrthio i'r fagl o ddefnyddio lefelau un a dau yn ystod cyfnodau prysur, dywedwch wythnos wallgof yn y gwaith, neu dŷ sy'n llawn cwmni ar gyfer y gwyliau.


pam mae menywod yn cwyno cymaint

Mae priod yn dod fel llongau yn pasio yn y nos, gyda dim ond ychydig o gyfnewidiadau llafar rhyngddynt.

Yn yr amseroedd prysur hynny, mae'n bwysig cofio, er nad oes gennych lawer o amser i eistedd i lawr a chael sgwrs dda, gall gwirio i mewn gyda'ch priod, hyd yn oed am 5-10 munud, i weld sut maen nhw'n dal i fyny fynd yn hir ffordd i mewn gan ddangos eich cariad a'ch gwerthfawrogiad o'ch partner.

Cynodiadau negyddol lefel tri

Fe'i defnyddir yn aml i danio trafodaeth dda a gall fod yn ffordd wych o agor sgwrs a fydd yn symud ymlaen i'r lefelau dyfnach lle rhennir teimladau, ac rydych chi a'ch partner yn gwrando ar eich gilydd gyda sylw a gofal.

Byddech chi eisiau byddwch yn ofalus i beidio ag aros ar lefel tri , gan y gall ddod yn debycach i ddarlithio'ch priod ac nid trafodaeth dda yn ôl ac ymlaen.

Cofiwch, wrth leisio barn, mae bob amser yn syniad da mewnosod ychydig “Beth ydych chi'n ei feddwl?' ac “A yw hynny'n swnio'n rhesymol?” er mwyn trosglwyddo'r sgwrs i'ch partner.

Safon aur y cyfathrebu - Lefel pedwar

Mae'n rhywbeth y mae cyplau eisiau ymdrechu amdano. Mae cyrraedd y lefel hon yn golygu eich bod wedi adeiladu perthynas ddiogel, ddiogel, un sy'n anrhydeddu anghenion a mynegiadau gonestrwydd eich gilydd.

Er na all unrhyw gwpl gyfathrebu ar lefel pump yn unig, gallwch adnabod cwpl sydd wedi cyrraedd y lefel hon trwy'r ffordd feddylgar y maent yn gwrando ar ei gilydd, a sut y maent yn adlewyrchu araith ei gilydd, gan ddangos eu bod wedi bod yn gwrando'n astud ar beth yw'r llall. rhannu.

Lefel pump - Ffordd foddhaol i gyfathrebu

Mae lefel pump yn brawf o agosatrwydd a chysur mewn priodas. Mae'n lefel ddefnyddiol i'w defnyddio pan fyddwch chi'n synhwyro bod gwrthdaro yn bragu, ac yr hoffech chi ddad-ddwysau'r tensiwn sydd ar y gorwel.


sut i ddatrys problemau agosatrwydd mewn priodas

“Gallaf ddweud wrthych eich bod wedi cynhyrfu, a hoffwn wybod sut y gallaf helpu. Beth sy'n Digwydd?' Mae hon yn ffordd dda o ddod â'r sgwrs yn ôl i lefel pump pan fydd pethau'n cynhesu.

Beth bynnag yw eich iaith breifat gyda'ch partner, gwnewch ymdrech i ddefnyddio lefelau cyfathrebu pedwar a phump o leiaf 30 munud y dydd.

Bydd hyn yn eich helpu chi i deimlo eich bod chi'n cael eich cefnogi a'ch deall, y ddwy gydran allweddol ar gyfer priodas hapus.

Deall pam mae cyfathrebu'n bwysig mewn priodas a phryd i weithredu gall y gwahanol lefelau o gyfathrebu mewn priodas fynd yn bell o ran cryfhau'r bond rhwng cyplau a gwella boddhad priodasol.