Sut i gael gwared â drwgdeimlad pan na allwch faddau eich priod

Pan Gallwch Chi

Yn yr Erthygl honPan na allwch faddau i'ch priod, efallai y byddwch chi'n teimlo fel pe bai'r byd wedi dod i ben. Mae priodasau yn fater cymhleth, gyda photensial ar gyfer llawenydd aruthrol a phoen mawr. Mae pa un o'r rhain y byddwch chi'n ei brofi yn eich priodas yn dibynnu ar lawer o ffactorau. Mae rhai ohonyn nhw yn eich dwylo chi, mae rhai y tu hwnt i'ch rheolaeth. A phan mai dyna'r negyddol sy'n bodoli, byddwch hefyd yn cael eich hun ar groesffordd - i faddau, i barhau i ymladd, neu i roi'r gorau iddi a symud ymlaen â'ch bywyd.Y mân-dorwyr a'r torwyr mawr mewn priodas

Mae pob priodas yn wahanol. Ni ellir byth ddweud pa broblem a allai fod yr un na all y cwpl ei goresgyn. I rai, gallai fod yn swnian yn gyson am adael llaeth y tu allan i'r oergell. I eraill, gallai fod yn bellter emosiynol neu'n blacmelio emosiynol. A bydd rhai yn dod o hyd i ffordd i oresgyn hyd yn oed y bradychu mwyaf a dysgu o'r profiad.

Beth bynnag a allai fod yn wir, y pwynt yw - nid oes rysáit gyffredinol ar gyfer yr hyn sy'n gweithio a'r hyn nad yw'n gweithio. Yn y diwedd, y ddau berson hynny sy'n gorfod penderfynu beth sy'n ormod i'w drin. Yn swyddfa therapydd, mae yna syrpréis yn aml, ac mae'r cyplau yr oedd yn ymddangos eu bod wedi eu tynghedu yn llwyddo i wella, tra bod y rhai nad oedd ganddynt ond mân faterion yn penderfynu gwahanu.
swyddi cysgu cwpl

Ond, fel ymchwil yn dangos, mae yna hefyd feysydd anghytgord rhwng priod sy'n cael eu hystyried yn torri bargen fawr. Problemau cyfathrebu a chaethiwed yw'r rhain. O ran cyfathrebu, mae'n fater a all ddylanwadu ar brognosis y cwpl i'r ddau gyfeiriad. Os yw'r cyfathrebu'n ddrwg, bydd sedd y toiled sydd ar ôl yn erydu'r berthynas. Ar y llaw arall, pan fydd cyfathrebu da, agored a gonest, mae gan y cwpl siawns dda iawn o'i wneud.

Mae caethiwed yn fygythiad difrifol i unrhyw berthynas

Os yw un neu'r ddau o'r priod yn gaeth i sylwedd, neu os oes ganddo ddibyniaeth ymddygiadol (gamblo, caethiwed rhywiol), bydd y ffocws yn symud. Y flaenoriaeth yw caffael y sylwedd neu gymryd rhan yn yr ymddygiad caethiwus, yn hytrach na gofalu am y teulu a'r berthynas. O ganlyniad i gaethiwed neu gyfathrebu cronig wael, gallai un o'r priod gael ei hun mewn sefyllfa lle na allant faddau mwyach.

Maddeuant a pham nad yw'n hawdd

Mae'n debyg eich bod wedi clywed am ba mor wenwynig yw'r anallu i faddau. Mae'n siŵr bod gennych brofiad uniongyrchol o sut y gall drwgdeimlad gwenwynig, casineb, dicter, a'r holl deimladau eraill o gael eich brifo fod. Ac mae'n debyg eich bod chi'n cofio'r amseroedd hapus pan nad oedd yn rhaid i chi deimlo felly gyda phoen a hiraeth.
technegau rhyw mewn priodas

Maddeuant a pham nad yw

Peidiwch â chael eich trwsio ar y mater ar ôl maddeuant

Rydyn ni fel arfer yn mynd yn sownd ar gael ein brifo a'n troseddu fel ffordd o reoli'r sefyllfa. Mae'n arferol profi pob math o emosiynau pan gawsoch eich cam-drin, ac nid yw'r un ohonynt fel arfer yn ddymunol. Ond, ar ôl peth amser, dylem allu symud ymlaen a pheidio â chael ein trwsio ar yr hyn a ddigwyddodd i ni. Ac eto, yn aml iawn ni all pobl ei wneud.

Mae hyn hefyd yn normal oherwydd mae angen amodau penodol arnom i allu gollwng y rheolaeth yr ydym yn credu sydd gennym pan fyddwn yn dal dig. Yn gyntaf oll, ar ôl camwedd ein priod, rydyn ni i gyd yn gobeithio am ymddiheuriad da, diffuant a diffuant. Mae angen hyn arnom i weld ein bod ni ar yr un ochr. Yna mae angen i ni wella o'r anaf ei hun hefyd. Mae angen i'r trawma drawsnewid yn dwf. Yn olaf, mae angen i'r ymddygiad niweidiol stopio a pheidio byth â chael ein hailadrodd. Os na chyflawnir unrhyw un o'r amodau hyn, ni all y mwyafrif ohonom ddod o hyd iddo ynom i faddau.

Beth allwch chi ei wneud pan na allwch faddau i'ch priod

Pan fyddwch chi'n cael eich hun yn methu â maddau, waeth pa mor anodd rydych chi'n ceisio, maddau i chi'ch hun. Mae pobl yn tueddu i deimlo'n euog os na allant faddau i'w priod. Hyd yn oed pe baech wedi'ch bradychu a'ch siomi y tu hwnt i eiriau, efallai y byddech chi'n teimlo mai chi yw'r un sydd angen maddau ac anghofio. Ond, mae gennych chi'r hawl i beidio â gwneud hynny. Felly, stopiwch wthio'ch hun tuag at faddau i'r hyn na allwch faddau i'ch priod, a gadael eich hun oddi ar y bachyn am y tro.

Yn lle, cymerwch eiliad i ddod i adnabod eich hun ychydig yn well. Beth wnaeth i chi fethu maddau? Beth sydd ei angen arnoch yn llwyr gan eich priod? Beth oedd ar goll? Sut y gallai'r sefyllfa fod wedi troseddu yn wahanol? Beth yw'r opsiynau i chi a'ch priodas nawr? Mae yna lawer o wersi pwysig y gallwch chi eu dysgu o bob sefyllfa, gan gynnwys yr un hon.