7 Rheswm I Ysgrifennu Llythyr Diolch i'ch Priod

Pam Dylech Ysgrifennu Llythyr Diolch i

Yn yr Erthygl hon

Mae cael yr un rhywun arbennig yna y gwnaethoch chi benderfynu treulio gweddill eich oes gyda nhw werth anfesuradwy.

Ydych chi erioed wedi meddwl ysgrifennu llythyr diolch i'ch priod, neu a ydych chi wedi clywed am unrhyw un yn eich teulu neu'ch ffrindiau yn gwneud hyn?

Pan fyddwch chi'n treulio pob dydd gyda'r un person, gallwch chi'n hawdd anghofio mynegi faint mae'r person hwnnw wedi'ch newid chi ac wedi cyfrannu at bwy ydych chi.

Efallai eich bod yn meddwl ei fod ef neu hi yn ei wybod, ond yn lle dyfalu, gwnewch yn siŵr eu bod yn gwybod hynny. Gall ysgrifennu llythyr diolch i'ch priod gryfhau'ch bond yn unig.

Mae'n bryd ichi fynd y tu hwnt i'r arfer ystumiau rhamantus a gwneud rhywbeth dylanwadol i werthfawrogi eich priod.

Os ydych yn amheus am y syniad hwn ac yn ystyried sut i werthfawrogi eich priod , dyma'r rhesymau a fydd yn newid eich meddwl ac yn egluro'r meddwl bonheddig hwn.

Trowch Rwy'n dy garu yn fwy nag ymadrodd arferol

Dweud fy mod yn caru chi bob dydd yw'r hyn y rhan fwyaf o barau yn ei wneud. Wrth i amser fynd heibio, mae'r tri gair ystyrlon hynny'n dechrau teimlo fel trefn, yn union fel dweud helo neu hwyl fawr.

Er eich bod yn ei olygu mewn gwirionedd, a yw eich partner yn deall ei werth?

Eglurwch i'ch partner faint rydych chi'n ei garu trwy ysgrifennu nodyn diolch. Paid ag ysgrifennu dwi'n dy garu di. Rhowch resymau penodol iddynt .

Eglurwch yn fanwl yn eich llythyr diolch i'ch priod.

Trwy ddiolch iddyn nhw am eu cryfder, eu dyfalbarhad, bod yno yn ystod y cyfnodau anodd, a'ch caru chi fel yr ydych chi, rydych chi'n dangos eich bod chi'n sefyll o'r neilltu. Rwy'n dy garu di a'ch bod yn ei olygu o waelod eich calon.

Atgoffwch eich priod pa mor ddiolchgar ydych chi am bopeth

Ni allwch wybod bod eich priod yn gwybod faint maen nhw'n ei olygu i chi. Dylech ysgrifennu llythyr gwerthfawrogiad calonogol i'ch priod a dangos pa mor ddiolchgar ydych chi o'u cael.

Dylent wybod am yr holl bethau rydych chi'n teimlo'n ddiolchgar amdanyn nhw . Dylent wybod am bob tro y gwnaethant gyfrannu at eich bywyd.

Weithiau gallwch chi fod yn ddiolchgar am bethau nad ydyn nhw'n eu cofio, ond maen nhw'n golygu'r byd i chi. Gall llythyrau gwerthfawrogiad priodas fod yn gyfle i chi roi gwybod iddynt.

Dangoswch faint rydych chi'n malio

Mae ysgrifennu llythyr diolch i'ch priod am ofalu yn cymryd amser ac ymroddiad. A thrwy wneud hyn, rydych chi'n dangos pa mor ymroddedig ydych chi i'ch perthynas a'th gariad.

Ewch â'ch priod yn ôl yn yr hen ddyddiau pan oedd hen ramantiaeth dda yn fwy na dim ond rhywbeth yr ydym yn darllen amdano mewn llyfrau neu'n ei weld mewn ffilmiau . Roedd yr ystumiau a oedd yn ymddangos yn fach yn ddarlun enfawr o werthfawrogiad.

Nid oes ond rhywbeth am lythyren sy'n cynrychioli hoffter diymwad. Ni allaf ddweud yn union ai’r ffaith bod rhywun mewn gwirionedd wedi cymryd yr amser i eistedd i lawr a’i ysgrifennu. Neu'r union syniad bod y person yn eich caru gymaint nes ei fod yn fodlon ysgrifennu llythyr atoch. Beth bynnag, ni allwch wadu ei bod yn weithred anorchfygol o ofalgar ,

yn dweud Kristin Savage, awdur yn Studicus sydd hefyd yn rhedeg ei blog FlyWriting.

Gadewch iddynt deimlo eu bod yn cael eu caru a'u gwerthfawrogi

Gadewch iddynt deimlo eu bod yn cael eu caru a

A oes unrhyw beth gwell na darllen geiriau cariadus gan rywun rydych chi'n ei garu? Rhowch y profiad boddhaus hwn i'ch priod.

Pan fyddan nhw'n darllen yr holl bethau hardd a ysgrifennoch chi, byddan nhw'n teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr, yn cael gofal ac yn arbennig . Os ydych chi'n meddwl bod eich person arall arwyddocaol yn haeddu hynny a'ch bod chi am fod yr un sy'n rhoi'r teimlad hwnnw iddyn nhw, dyma'ch cyfle.

Dychmygwch sut byddech chi'n teimlo pe bydden nhw'n ysgrifennu un atoch chi. Gall rhywbeth mor syml â llythyr diolch i'ch priod fod yn rhyfeddol a phwerus.

Mynegi meddyliau sy'n anodd eu dweud

Mae yna rywbeth am ysgrifennu sy'n rhyddhau popeth rydych chi'n ei ddal yn ôl. Efallai mai dyma'r ffaith eich bod chi ar eich pen eich hun gyda'ch meddyliau. Efallai ei fod oherwydd eich bod chi'n gwybod na fydd unrhyw ymateb nac ymyrraeth.

Beth bynnag ydyw, defnyddiwch hwnnw fel cyfle i ddweud popeth na allwch ei ddweud yn bersonol. Nawr yw'r amser i ddweud diolch am bopeth y mae eich priod wedi'i wneud ac ni chawsoch gyfle i mynegi eich diolch .

Mae awdur yn BestEssayEducation, Danielle Morrison, yn dweud y gall ysgrifennu fod yn brofiad rhyddhaol. Mynegodd y canlynol,

Fel awdur, sylweddolais mai ysgrifennu yw'r unig allfa lle gallaf wir agor heb unrhyw gyfyngiadau. Rwy'n ei awgrymu'n fawr i unrhyw un sydd eisiau mynegi rhywbeth ond sy'n teimlo na allant godi llais .

Anghofiwch am egwyliau brys a pheidiwch â meddwl sut mae hynny'n swnio na beth fyddan nhw'n ei feddwl. Dyma'ch cyfle i'w gael allan o'ch brest trwy ysgrifennu llythyr diolch i'ch priod am hyd yn oed y pethau nad ydynt yn ymwybodol ohonynt.

Anghofiwch am ddifaterwch amherthnasol

Wrth i amser fynd heibio ac i ni fynd trwy'r da a'r drwg, rydyn ni weithiau'n dechrau gwneud hynny cymryd y person arall yn ganiataol . Mae'r un drefn, yr arferion blinedig, a cholli natur ddigymell yn ein harwain at gecru a drwgdeimlad diangen.

Ceisiwch roi o'r neilltu yr holl arferion, ystumiau, a sefyllfaoedd sy'n eich poeni chi trwy gofio'r holl rai da sy'n eich cadw mewn perthynas â'r person hwnnw.

A yw’r ffaith ei fod yn taflu sanau ar y llawr yn dial o’i gymharu â’r adeg y gwnaeth eich dal yn ei freichiau tra’r oeddech yn cael problemau gyda’ch teulu?

Neu, a oes yn rhaid i chi ddigio ei bod hi'n hwyr ar gyfer eich dyddiad pan fyddwch chi'n cofio'r amser y gwnaeth hi ofalu amdanoch chi ar ôl i chi fynd yn sâl?

Byddwch yn gweld sut mae popeth rydych chi'n poeni amdano bob dydd neu sefyllfaoedd rydych chi'n cecru amdanyn nhw o bryd i'w gilydd yn amherthnasol. Yr hyn sy'n cyfrif yw'r pethau mawr.

Atgoffwch eich hun pam mai chi yw'r un lwcus

Peidiwch â bod yn un o'r bobl hynny sy'n sylweddoli pa mor lwcus oedden nhw dim ond ar ôl iddyn nhw golli'r person maen nhw'n ei garu. Sylweddoli pa mor lwcus ydych chi ar hyn o bryd.

Ni fydd ysgrifennu llythyr diolch i'ch priod a gweld yr holl bethau a wnaeth eich priod i chi o fudd iddynt yn unig. Bydd o fudd i chi hefyd.

Efallai eich bod wedi anghofio pa mor anhygoel yw'r person hwnnw. Ynglŷn â'r rhinweddau a'r cryfderau a'r holl weithredoedd da a barodd ichi syrthio mewn cariad a dweud y peth mawr yr wyf yn ei wneud yn y pen draw.

Gall ysgrifennu llythyr diolch i'ch priod fod yn brofiad therapiwtig a fydd yn rhoi rhywfaint o bersbectif i chi ar eich perthynas. Efallai eich bod wedi anghofio am y llawenydd a ddaeth yn eich bywyd, felly defnyddiwch y cyfle hwn i fyfyrio a sylweddoli beth sydd gennych.

Gobeithio, y rhesymau hyn i ysgrifennu llythyr diolch i'ch priod yn ddigon argyhoeddiadol i roi cynnig arni. Os ydych chi'n caru'ch priod a'ch bod am wneud rhywbeth arbennig iawn iddyn nhw, dyma'ch dewis chi.

Cofiwch na all unrhyw rodd yn y byd fod yn gyfartal â geiriau caredig, cariadus a gwerthfawrogol y person rydych chi'n ei garu.

Ranna ’: