7 Arwyddion o Berthynas Afiach

7 Arwyddion o Berthynas Afiach Anaml y bydd llawer o'r hyn rydyn ni'n tyfu i fyny yn meddwl am gariad a pherthnasoedd yn troi allan i fod yn wir. Mae cartwnau Disney, ffilmiau, comedïau rhamantus, a sioeau i bobl ifanc yn eu harddegau wedi ystumio ein canfyddiad o beth yw cariad a pherthynas iach.

Yn yr Erthygl hon

Yr ydym wedi rhagdybied syniadau am yr hyn a ddylai perthynas fod, heb fod mewn un erioed. Ac wrth gwrs, gyda rhyngrwyd hygyrch HughesNet, mae cynnwys rhyngrwyd cysgodol yn ychwanegu ei flas ei hun at y cymysgedd.

Perthynas afiach - 7 arwydd sy'n dangos eich bod chi mewn un

Mae gan berthnasoedd dynol ddeinameg wahanol ond mae ganddynt un ddeinameg graidd, cefnogaeth emosiynol a chyflawniad. Yn bennaf mae pobl yn mynd i berthnasoedd difrifol gyda'u partneriaid oherwydd eu bod yn ffurfio cysylltiad emosiynol. Mae'r stryd emosiwn dwy ffordd yn dod yn llawn traffig, ac rydych chi'n teimlo'n hapus. Rydych chi'n teimlo bod gennych chi rywun sy'n eich deall chi ac a fydd yn cael eich cefn ar ddiwrnodau gwael. Hyd yn hyn mor dda.

Yn anffodus, gyda'r rhan fwyaf o berthnasoedd, mae'r cysylltiad yn dechrau gwanhau ar ôl ychydig. Mae hyn oherwydd wrth i ddau berson dreulio mwy o amser gyda'i gilydd, mae'n rhaid iddynt wneud mwy o ymdrech i gadw i fyny ymddangosiadau. Efallai na fydd person bob amser yr un peth ychydig wythnosau neu fisoedd i lawr y ffordd. Mae yna filoedd o berthnasoedd a ddechreuodd yn hapus ond a drodd yn drychinebau.

Efallai eich bod chi hefyd yn meddwl pam ei bod hi mor anodd gadael perthynas afiach? Gall fod llawer o resymau pam mae cyplau yn ei chael hi'n anodd mynd allan o berthynas afiach a gall y cyfryw fod yn aml yn gysylltiedig ag ansicrwydd personol.

Mae gan berthnasoedd afiach arfer cas o fod yn losgwyr araf. Mae perthnasoedd yn heriol, heb os. Ond mae perthynas ingol yn dechrau ymledu i agweddau eraill ar eich bywyd fel gwaith, ffrindiau a theulu. Gall perthnasoedd llawn straen hyd yn oed arwain at risg uwch o salwch corfforol neu feddyliol. Chwiliwch am gliwiau eich bod mewn perthynas afiach i osgoi torcalon.

Mae yna rai arwyddion rhybudd o berthnasoedd afiach na ellir eu hanwybyddu. Os byddwch yn gweld y saith arwydd hyn yn eich perthynas, efallai ei bod yn bryd ichi ailwerthuso:

  1. Blinder cyson
  2. Ynysu
  3. Angen caniatâd
  4. Bob amser yn gwylio eich cam
  5. Sarhad cynnil
  6. Ansicrwydd
  7. Ymddygiad ymosodol goddefol

Gadewch i ni archwilio pob un o'r arwyddion hyn, fel y gallwch chi farnu'ch perthynas yn wrthrychol.

1. Blinder cyson

Un o'r dangosyddion mwyaf eich bod mewn perthynas wenwynig yw lludded bron yn barhaus. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae un partner yn ceisio rhagweld hwyliau neu ymddygiad y llall yn gyson er mwyn osgoi gwrthdaro. Gall hyn fod yn hynod flinedig a dirdynnol. Yn enwedig dros gyfnod o fisoedd neu flynyddoedd.

Er bod perthnasoedd iach yn datblygu ac yn anwastad, ar y cyfan, mae'r ddau bartner yn teimlo'n hapus ac wedi ymlacio. Mewn un gwenwynig, mae teimladau da yn dechrau crebachu tra bod y teimladau drwg yn cynyddu mewn amlder. Os yw'ch perthynas yn flinedig iawn, efallai ei bod hi'n bryd ystyried gadael.

2. Arwahanrwydd

Mae arwahanrwydd yn ddangosydd enfawr, amlwg arall nad ydych mewn perthynas iach. Mae dau fath o ynysu a allai ddigwydd. Yn gyntaf, mae eich partner yn eich gwahardd rhag cyfarfod â ffrindiau a theulu sy'n agos atoch. Nid yw ef neu hi yn gadael i chi gwrdd â chydweithwyr ar ôl gwaith. Mae hon yn faner goch enfawr, a dylech ystyried gadael y person hwnnw.

Mae'r ail fath o ynysu yn ganlyniad i'r blinder cyson a drafodwyd gennym uchod. Mae blinder yn tanio eich cymhelliant i fynd allan i gwrdd â'r bobl rydych chi'n eu caru. Ar ôl pwynt, efallai y byddwch chi'n rhoi'r gorau i wneud unrhyw ymdrech i weld y bobl sy'n agos atoch chi. Cofiwch, cwrdd â phobl ar-lein trwy eich Cynlluniau rhyngrwyd ni fydd yn helpu, ac nid yw ychwaith yn cymryd lle cysylltiad dynol go iawn.

3. Angen caniatâd

Angen caniatâd Yn y rhan fwyaf o berthnasoedd, mae hyn yn berthnasol i un partner sydd angen caniatâd y llall i gwrdd â phobl y mae am gymdeithasu â nhw. Mae perthynas oedolyn yn cynnwys dau oedolyn, sy'n golygu bod y ddau yn fos arnyn nhw eu hunain. Wrth gwrs, mae angen gwneud penderfyniadau bywyd pwysig gyda'i gilydd.

Ond os yw eich partner angen i chi ofyn am ganiatâd cyn i chi fynd allan i gwrdd â ffrindiau yna mae'n broblem. Os oes angen i chi ofyn i'ch partner a ydych chi'n cael gwisgo dillad penodol neu fynd i leoedd penodol, mae hynny'n broblem.

4. Bob amser yn gwylio eich cam

Mae perthnasoedd afiach yn gwneud i chi deimlo eich bod chi'n cerdded ar blisgyn wyau drwy'r amser. Rydych chi bob amser yn ceisio rhagweld ymddygiad, hwyliau ac ymateb eich partner i bethau.

Rydych chi'n dechrau cuddio pethau oherwydd eich bod chi'n ofni sut y byddan nhw'n ymateb. Os ydych yn aml yn y sefyllfa hon, efallai y bydd angen perthynas fwy agored a chyfathrebol arnoch.

5. Sarhad cynnil

Mae perthnasoedd afiach yn aml yn cael eu nodweddu gan gamdriniaeth, ac un o’r mathau o gam-drin yw sarhad cynnil wedi’i guddio fel jôc.

Bydd partneriaid sy’n cam-drin yn aml yn gwneud sylwadau bychanus amdanoch, ac yn eu galw’n jôcs pan fyddwch yn ymateb iddynt. Byddant yn eich cyhuddo o or-ymateb. Peidiwch â gwneud unrhyw gamgymeriad, os yw eu jôc yn gwneud ichi deimlo'n ddi-rym, yn ddig, neu'n fach, yna cam-drin ydyw.

6. Ansicrwydd

Mae perthnasoedd afiach yn gyfnewidiol iawn, yn lle bod yn sefydlog. Mae ganddyn nhw uchafbwyntiau ac isafbwyntiau eithafol, ac mae'n anodd iawn rhagweld eu hamseriad. Dydych chi byth yn gwybod a fydd y teimlad da yn para diwrnod arall neu os yw'r dyddiau drwg yn mynd i ddod i ben yr wythnos nesaf.

Mae'r ansicrwydd hwn yn cynyddu eich lefelau hormonau straen, sy'n ganlyniad afiach iawn os yw'n digwydd drwy'r amser. Mae gwrthdaro'n digwydd mewn perthnasoedd iach hefyd, ond nid drwy'r amser ac nid mor ddifrifol â hyn.

7. Ymddygiad ymosodol goddefol

Un o'r arwyddion rhybudd cynharaf mewn perthynas afiach yw ymddygiad ymosodol goddefol. Mae'n gadael ychydig iawn o le ar gyfer datrys gwrthdaro.

Rydych chi'n teimlo bod rhywbeth o'i le. Rydych chi'n gofyn i'ch partner ond maen nhw'n dweud nad oes dim byd o'i le. Ac eto maen nhw'n dal i roi'r driniaeth dawel i chi fel eich bod chi wedi gwneud rhywbeth o'i le. Yn aml yng nghwmni gaslighting, a chau i lawr eich ymdrechion. Efallai y bydd angen i chi ddod i delerau â’r posibilrwydd bod eich perthynas yn wenwynig.

Nid yw perthnasoedd bob amser yn hawdd. Gallant fod yn heriol ac mae angen gwaith gan y ddau berson dan sylw. Fodd bynnag, os gwelwch eich bod yn fwy cyfforddus yn siarad ar y HughesNet Rhif Gwasanaeth Cwsmer bod eich arwyddocaol eraill, efallai y bydd gennych berthynas wenwynig. Gofalwch amdanoch eich hun, byddwch yn ofalus, ac os oes angen cymorth emosiynol arnoch, peidiwch ag oedi cyn gofyn amdano.

Ranna ’: