8 Cwestiynau Allweddol ar gyfer Rheoli Cyllid Priodas yn Well

Rheoli a Rhannu cyllid mewn priodas

Yn yr Erthygl honMae pawb yn gwybod bod arian yn bwnc cyffwrdd, ac yn arbennig felly mewn priodas. Byddai'n well gan rai cyplau siarad am eu bywyd rhywiol nag am eu harian!Fel gyda'r mwyafrif o bethau mewn bywyd; bod yn agored ac yn onest gyda'n gilydd yw'r ffordd orau i wynebu a goresgyn heriau gyda'n gilydd.

Os gallwch chi ddechrau datblygu da strategaethau rheoli arian, neu cynlluniau rheoli arian o'r cychwyn cyntaf, hyd yn oed cyn eich bod yn briod mewn gwirionedd, bydd yn eich sefyll mewn sefyllfa dda am y blynyddoedd i ddod.Yr wyth hyn awgrymiadau rheoli arian yn rhoi cychwyn da i chi wrth feddwl cynllunio ariannol ar gyfer cyplau a sut i reoli arian yn well.

1. Ydyn ni'n gweithio fel tîm?

Mae'r cwestiwn pwysig hwn yn berthnasol nid yn unig i sut i reoli cyllid mewn priodas ond hefyd i bob rhan o fywydau cwpl priod. Mae angen i chi feddwl a fyddwch chi'n cadw cyfrifon ar wahân, neu'n cronni'ch holl arian.

Os am rheoli arian mewn priodas, byddwch yn dewis cael cyfrifon ar wahân, a fyddwch chi i gyd yn gyfrifol am rai treuliau, ac a fyddwch chi'n dryloyw ynghylch eich balansau?Oes gennych chi feddylfryd o hyd o ‘fy un i’ a ‘eich un chi,’ neu a ydych chi'n meddwl o ran ‘ein un ni. ' Gall cystadleurwydd fod yn rhwystr go iawn i weithio fel tîm.

Os ydych chi'n teimlo bod yn rhaid i chi gystadlu rywsut a phrofi'ch hun yn gyson i'ch ffrind, bydd yn eich atal rhag gweld beth sydd orau i'r ddau ohonoch gyda'ch gilydd.

2. Pa ddyled sydd gennym?

Gall y gair mawr “D” fod yn anodd iawn ymdopi ag ef, yn enwedig os ydych chi newydd briodi. Felly sut ddylai parau priod drin cyllid pan nad ydyn nhw'n ddyledion?

Yn gyntaf mae angen i chi wneud hynny byddwch yn hollol onest am eich holl ddyledion sy'n ddyledus.


ble mae'r mwyafrif o gyplau yn cwrdd

Peidiwch â gwadu na brwsio'r rhai na allwch eu hwynebu o'r neilltu gan mai dim ond yn y diwedd y byddant yn tyfu ac yn gwneud pethau'n waeth. Wynebwch eich dyledion gyda'i gilydd ac, os oes angen, ceisiwch help i weithio allan cynllun ad-dalu.

Mae cwnsela dyled ar gael yn eang, ac mae ffordd ymlaen ym mhob sefyllfa. Unwaith y gallwch gyrraedd statws di-ddyled, gwnewch bopeth o fewn eich gallu fel cwpl i aros allan o ddyled gymaint â phosibl.

3. Ydyn ni'n bwriadu cael plant?

Mae hwn yn gwestiwn y mae'n debyg y byddwch wedi'i drafod yn gynnar pan sylweddoloch fod eich perthynas yn un ddifrifol. Mae'n bwysig eich bod yn dod i gytundeb a dealltwriaeth o ran cael plant.

Heblaw am yr holl fendithion o gychwyn teulu, wrth gwrs, mae yna gostau ychwanegol a all roi straen ar arian rheolaeth ar gyfer cyplau .

Wrth i blant dyfu dros y blynyddoedd, felly hefyd mae'r treuliau'n tueddu i dyfu, yn enwedig o ran costau addysg. Mae angen trafod y treuliau hyn a'u hystyried wrth i chi gynllunio'ch teulu gyda'ch gilydd.

4. Beth yw ein nodau ariannol?

Un o fanteision rhannu cyllid mewn priodas yw y gallwch chi gosodwch eich nodau ariannol gyda'i gilydd. Ydych chi'n bwriadu byw yn yr un tŷ neu fflat am weddill eich oes, neu a hoffech chi adeiladu neu brynu'ch lle eich hun?

Hoffech chi symud i gefn gwlad neu lan y môr? Efallai eich bod am dreulio'ch blynyddoedd diweddarach yn teithio'r byd gyda'ch gilydd. Neu efallai yr hoffech chi agor eich busnes eich hun.


strategaethau datrys gwrthdaro priodas

Os ydych chi eisoes mewn swydd dda, pa gyfleoedd hyrwyddo posib ydych chi'n eu rhagweld? Mae'n dda trafod y cwestiynau hyn yn rheolaidd ac ail-werthuso'ch nodau ariannol o bryd i'w gilydd, wrth i dymhorau eich bywyd ddatblygu.

sut ddylai parau priod drin cyllid

5. Sut y byddwn yn sefydlu ein cyllideb?

Sefydlu a cyllideb ar gyfer priod gall cyplau fod yn gyfle gwych i ddod i adnabod ei gilydd ar lefel ddyfnach.

Wrth i chi chwalu nitty-graeanog eich treuliau misol, wythnosol a dyddiol, gallwch chi benderfynu gyda'ch gilydd beth sy'n hanfodol, beth sy'n bwysig, a beth sydd ddim mor bwysig neu hyd yn oed yn dafladwy.

Os nad ydych erioed wedi cadw cyllideb o'r blaen, mae hwn yn amser gwych i ddechrau.

Heb os, bydd yn gromlin ddysgu i'r ddau ohonoch ac yn rhoi set o ffiniau i chi sy'n helpu i roi tawelwch meddwl i chi, gan wybod y byddwch chi'n ei gwneud yn ariannol os byddwch chi aros o fewn y gyllideb rydych chi wedi cytuno arni gyda'ch gilydd.

6. Pa dreuliau allwn ni eu disgwyl gan deulu estynedig?

Sut i drin cyllid mewn priodas? Yn dibynnu ar amgylchiadau eich teulu unigol, efallai y bydd angen i chi ystyried rhai treuliau sy'n gysylltiedig â'ch teulu estynedig.

Oes gennych chi rieni sy'n heneiddio sydd angen help, neu efallai y bydd angen i'ch rhieni symud i mewn gyda chi ar ryw adeg?

Neu efallai bod un o frodyr a chwiorydd eich priod yn mynd trwy amser anodd; ysgaru, allan o waith, neu wynebu dibyniaeth.

Wrth gwrs, hoffech chi helpu lle bynnag y gallwch, felly mae angen trafod hyn yn ofalus, gan sicrhau bod y ddau ohonoch ar yr un dudalen o ran pryd a faint rydych chi'n mynd i'w helpu.

Gwyliwch hefyd:


sut i synnu fy nghariad am ddim rheswm

7. A oes gennym gronfa argyfwng neu gronfa ymddeol?

Pan fyddwch yn brysur yn byw eich bywyd o ddydd i ddydd yn y presennol, gall fod yn hawdd anghofio am y ‘ cynllunio ariannol cyplau. ’ Fodd bynnag, mae gwneud dewisiadau ariannol doeth yn eich priodas yn golygu meddwl a chynllunio ymlaen gyda'ch priod.

Efallai yr hoffech chi wneud hynny trafod sefydlu cronfa argyfwng ar gyfer y treuliau annisgwyl hynny sy'n codi o bryd i'w gilydd, fel atgyweirio cerbydau, neu pan fydd eich peiriant golchi yn marw.

Yna, wrth gwrs, mae yna ymddeoliad. Heblaw am y gronfa bensiwn y gallech fod yn ei chael o'ch gwaith, efallai yr hoffech neilltuo ychydig yn ychwanegol ar gyfer y breuddwydion hynny rydych chi wedi bod yn eu cadw ar gyfer eich diwrnodau ymddeol.

8. Ydyn ni'n mynd i'r degwm?

Mae Tithing yn un o'r arferion da hynny sy'n helpu i'n cadw rhag dod yn gwbl hunan-ganolog a hunanol.

Mae rhoi o leiaf ddeg y cant o'ch incwm i'ch eglwys neu elusen o'ch dewis yn rhoi ymdeimlad penodol o foddhad i chi sy'n dod o wybod eich bod mewn rhyw ffordd wedi rhoi lifft i faich rhywun arall.

Efallai eich bod yn teimlo na allwch fforddio degwm, ond gallwch barhau i fforddio rhoi mewn nwyddau, p'un ai yw'ch amser neu letygarwch hael. Dylai'r ddau ohonoch fod yn gytûn ynglŷn â hyn a gallu rhowch yn barod ac yn siriol.

Maen nhw'n dweud nad oes unrhyw un byth yn rhy dlawd i'w roi, ac nid oes unrhyw un erioed mor gyfoethog fel nad oes angen unrhyw beth arnyn nhw mewn bywyd. Ar ben hynny, defnyddiwch yr awgrymiadau hyn ar sut i reoli cyllid fel cwpl priod ar gyfer rheoli cyllid priodas yn effeithlon.