8 Rhesymau Pam Ddylech Chi Gael Cwnsela Premarital

Rhesymau Pam Ddylech Chi Gael Cwnsela Premarital

Mae llawer o bobl yn mynd i briodas yn ddall, yn anaeddfed, yn afiach, yn unig, wedi torri, yn brifo, yn dal gafael ar berthnasoedd yn y gorffennol, ac yn meddwl yn aml y bydd priodas yn datrys eu materion personol ac yn gwella eu brwydrau mewnol. Rydyn ni'n byw mewn cyfnod lle mae pobl yn credu y bydd eu holl drafferthion drosodd neu y byddan nhw'n diflannu pan fyddan nhw'n priodi neu os ydyn nhw'n priodi, ac nid yw hynny'n wir. Y gwir yw, nid yw priodas yn gwneud i'ch problemau ddiflannu a bydd eich materion yn dal i fod yno. Mae priodas yn unig yn chwyddo neu'n dod â chi allan o'r hyn rydych chi'n gwrthod mynd i'r afael ag ef cyn priodi.
pam priodasau disgyn ar wahân

Er enghraifft: os ydych chi'n unig nawr, byddwch chi'n briod unig, os ydych chi'n anaeddfed nawr, byddwch chi'n briod anaeddfed, os oes gennych chi amser anodd yn rheoli'ch cyllid nawr, fe gewch chi amser anodd pan fyddwch chi'n priodi, os mae gennych chi broblemau dicter nawr, bydd gennych chi broblemau dicter pan fyddwch chi'n priodi, os ydych chi a'ch dyweddi yn ymladd ac yn cael anawsterau wrth ddatrys gwrthdaro a chyfathrebu nawr, byddwch chi'n cael yr un problemau pan fyddwch chi'n priodi.Nid priodas yw'r iachâd ar gyfer y gwrthdaro a'r materion sy'n digwydd yn eich perthynas, y gallwch chi obeithio y bydd pethau'n newid ar ôl i chi briodi, ond y gwir yw, dim ond cyn iddynt wella y bydd pethau'n gwaethygu. Fodd bynnag, mae un peth a all eich helpu gyda hyn i gyd, cwnsela premarital. Ydy, yr un peth y mae'r rhan fwyaf o bobl yn cilio oddi wrtho, ddim eisiau ei wneud, ac ar y cyfan yn gweld dim angen amdano.

Cwnsela premarital

Sut fyddai eich bywyd yn wahanol pe gallech chi drafod materion pwysig cyn priodi, yn lle trafod y materion hynny wrth briodi? Mae cwnsela premarital yn helpu i leihau rhwystredigaeth a dicter ynghylch materion sy'n effeithio ar y berthynas, a phan fyddwch chi'n gwybod ymlaen llaw beth rydych chi'n dod i mewn iddo a beth yw meddyliau'ch ffrind am briodas, ni fyddwch chi'n cael sioc pan fydd rhai materion yn codi. Mae bod yn wybodus, yn eich helpu i wneud rhai penderfyniadau gwybodus, a dyma beth mae cwnsela premarital yn ei wneud, mae'n eich helpu i gael eich hysbysu a gwneud penderfyniadau yn eglur a gyda'ch emosiynau.Cwnsela premarital

Buddion cwnsela premarital

Mae cwnsela premarital yn werth y buddsoddiad ac yn bwysig i iechyd a hirhoedledd eich perthynas. Mae'n ymwneud â chymryd camau tuag at fynd i'r afael â materion a allai fod yn anodd eu trafod yn ystod y briodas ac ymdrin â nhw, mae'n eich helpu i greu cynllun gweithredu ar gyfer delio â gwrthdaro, yn darparu'r offer sydd eu hangen arnoch i adeiladu sylfaen iach a chadarn, yn eich helpu i weld sefyllfaoedd. o wahanol safbwyntiau, ac yn eich dysgu sut i barchu gwahaniaethau eich gilydd.

Mae'n eich helpu i ddelio â materion a allai effeithio ar eich priodas

Ar unrhyw adeg rydych chi'n ceisio uno gyda'ch gilydd i ddod yn un, bydd eich problemau personol a pherthynas, meddyliau, gwerthoedd a chredoau yn dod i'r wyneb yn awtomatig, nid yw'r problemau'n diflannu'n hudol, ac mae'n dod yn anodd delio â chynnydd a dirywiad y berthynas. Dyna pam ei bod yn bwysig ceisio cwnsela premarital, i'ch helpu i ddelio â materion sy'n effeithio ac sydd â'r potensial i effeithio ar y briodas, ac i nodi'r hyn sy'n bwysig i'r ddau ohonoch. Nid yw'n ddigon crafu wyneb ac ysgubo popeth o dan y ryg a pheidiwch â delio â'r hyn sy'n digwydd yn y berthynas a pheidio â mynegi sut rydych chi wir yn teimlo. Pan anwybyddwch faterion yn y berthynas y maent yn cynyddu, byddwch yn cymryd yr holl faterion hynny i'r briodas, ac yna byddwch yn dechrau cwestiynu pam y gwnaethoch briodi neu ai ef / hi yw'r un i chi ai peidio. Fy hoff ddatganiad yw, “bydd yr hyn nad ydych yn delio ag ef wrth ddyddio, yn cael ei chwyddo ac yn mynd i lefel arall pan fyddwch yn priodi.Mae


prawf parodrwydd priodas

Mae'n ymyrraeth gynnar i helpu perthnasoedd

Mae'n bwysig peidio â gwneud priodi yn nod, ond y nod ddylai fod, adeiladu priodas iach, gref, barhaol a chariadus. Dyna pam y dylai cwnsela premarital fod yn orfodol, ac rwy'n ei ystyried fel ymyrraeth gynnar, wedi'i greu i'ch helpu chi i wella'ch perthynas, dysgu ffyrdd effeithiol o gyfathrebu, eich helpu i osod disgwyliadau realistig, eich dysgu sut i reoli gwrthdaro yn effeithiol, rhoi cyfle i chi drafod a rhannwch eich gwerthoedd a'ch credoau am faterion pwysig, megis cyllid, teulu, magu plant, plant, a'ch credoau a'ch gwerthoedd am briodas a'r hyn sydd ei angen i wneud i briodas bara.

Felly, gadewch inni edrych ar 8 rheswm pam y dylech gael cwnsela cyn-geni:

  1. Os oes gennych chi neu'ch ffrind hanes o gam-drin plentyndod, bydd y briodas yn cael ei heffeithio.
  2. Os ydych chi neu'ch ffrind wedi profi trais domestig, bydd y briodas yn cael ei heffeithio.
  3. Os oes gennych chi neu'ch ffrind farn wahanol ar beth yw anffyddlondeb, bydd y briodas yn cael ei heffeithio.
  4. Os oes gennych chi neu'ch ffrind ddisgwyliadau digymell, bydd y briodas yn cael ei heffeithio.
  5. Os ydych chi neu'ch ffrind yn tybio yn awtomatig eich bod chi'n gwybod beth yw anghenion eich gilydd, bydd y briodas yn cael ei heffeithio.
  6. Os oes gennych chi neu'ch ffrind wrthdaro neu ddrwgdeimlad heb ei ddatrys gyda'ch teuluoedd estynedig neu gyda'ch gilydd, bydd y briodas yn cael ei heffeithio.
  7. Os ydych chi neu'ch ffrind yn ei chael hi'n anodd mynegi eich rhwystredigaethau a'ch dicter, bydd y briodas yn cael ei heffeithio.
  8. Os ydych chi neu'ch ffrind yn ei chael hi'n anodd cyfathrebu a chau i lawr yw eich ffordd o gyfathrebu, bydd y briodas yn cael ei heffeithio.

Mae llawer o bobl yn cilio rhag cwnsela cyn-geni oherwydd ofn yr hyn y gellir ei ddatgelu ac oherwydd ofn y briodas yn cael ei galw i ffwrdd, ond mae'n well gweithio ar faterion ymlaen llaw, yn lle aros nes eich bod yn briod i benderfynu delio â nhw beth oedd gennych chi broblem cyn priodi. Mae gweithio ar y berthynas yn gynnar yn eich helpu i dyfu gyda'ch gilydd, felly peidiwch â gwneud y camgymeriad y mae llawer wedi'i wneud eisoes, trwy beidio â chael cwnsela cyn-briodasol cyn i chi briodi. Ystyriwch gwnsela premarital a buddsoddi yn eich priodas cyn i chi briodi.