8 Arwyddion yn Nodi Ansicrwydd mewn Perthynas

8 Arwyddion Rydych yn Ansicr yn Eich Perthynas

Yn yr Erthygl honMewn perthynas, dylai'r ddau bartner deimlo eu bod yn cael eu caru, eu parchu a'u sicrhau. Mae'r greal sanctaidd hon o nodweddion perthynas iach yn cael ei rwygo'n ddarnau pan fo ansicrwydd difrifol yn y berthynas.Yn amrywio o genfigen i reoli ymddygiad, gall ansicrwydd perthynas amlygu ei hun mewn sawl ffordd ddinistriol. Efallai na fydd cyfiawnhad dros eich ansicrwydd mewn priodas, ond maent yn creu ymddygiadau afiach waeth beth fo'ch rhesymu.

Yr hyn sy'n peri pryder yw y gall ansicrwydd o'r fath hefyd amlygu i broblemau iechyd yn nes ymlaen, fel astudiaethau wedi dod o hyd.Dyma 8 arwydd o ansicrwydd mewn perthynas a'r hyn y gallwch chi ei wneud yn ei gylch.

1. Ofn colli eich ffrind

Un arwydd eich bod yn teimlo'n ansicr mewn perthynas yw'r ofn cyson o golli'ch ffrind. Mae ansicrwydd perthynas yn gwneud i chi deimlo fel nad ydych chi'n werth amser rhywun ac felly rydych chi'n cael eich hun yn obsesiwn ynghylch a yw'ch ffrind yn eich hoffi chi, yn mwynhau rhyw, yn cael ei ddenu atoch chi, yn eich cael chi'n annifyr, neu eisiau eich gadael chi am rywun arall. Mae'r ofn hwn yn ymddangos yn fwy cyfiawn fyth pan rydych wedi bod trwy ddarn bras gyda'ch partner lle efallai iddynt golli'ch ymddiriedaeth.

Mewn gwirionedd, fe'i darganfuwyd mewn a astudio o gyplau a oedd yn ceisio therapi priodasol bod ansicrwydd ymlyniad rhamantus yn rhagfynegydd anfodlonrwydd rhywiol.Heb ymddiriedaeth, mae perthynas yn doomed. Os ydych yn wirioneddol bryderus na fyddwch yn gallu ymddiried yn eich ffrind, ni ddylech fod gyda'ch gilydd. Os ydych chi'n ansicr mewn cariad, a yw'n werth chweil? Ymddiriedaeth yw'r sylfaen ar gyfer perthynas iach.

2. Yn bwyta cenfigen

Mae yna lefel benodol o genfigen mewn perthynas sy'n cael ei hystyried yn iach. Wedi'r cyfan, rydych chi mewn perthynas ymroddedig ac nid ydych chi am i rywun arall dorri'r hyn rydych chi wedi'i adeiladu. Ond, mae yna bwynt lle mae'r cenfigen iach hon yn troi'n ansicrwydd llafurus. Mae arwyddion cyffredin o genfigen yn cynnwys:


her rhyw

  • Ysbïo ar eich ffrind
  • Cwestiynu lleoliad eich partner yn gyson
  • Negyddiaeth
  • Mae rheoli ymddygiad, fel mynnu bod cyfeillgarwch yn dod i ben oherwydd eu bod yn eich gwneud chi'n anghyfforddus
  • Mynd yn rhy agos neu'n glinglyd gyda'ch ffrind
  • Er gwaethaf a gwrtais, fel gwneud ffrind newydd neu fflyrtio â rhywun arall dim ond er mwyn gwneud eich ffrind yn genfigennus

Mae'n anodd goresgyn cenfigen, ond nid yn amhosibl felly. Mae'n ymddangos bod yr emosiwn slei hwn yn gwbl gyfiawn tra'ch bod chi ar hyn o bryd ond nid yw'n werth difetha perthynas wych. Ymarfer dysgu i ollwng gafael ar rai cymdeithasu a meithrin ymddiriedaeth mewn perthynas.3. Mynnu mynediad i electroneg

Un arwydd eich bod yn ansicr mewn priodas yw os ydych yn mynnu mynediad at ddyfeisiau electronig eich priod fel ffôn, llechen, neu gyfrifon cyfryngau cymdeithasol. Efallai eich bod yn baranoiaidd, yn pendroni a oes gan eich ffrind apiau drwg neu'n cynnal sgyrsiau amhriodol mewn negeseuon preifat, ond ni ddylech fod yn eu plismona yn y gobeithion eich bod yn arbed eich perthynas trwy wneud hynny.

Mae'n ymddangos ychydig yn frawychus ar y dechrau ond gall cydnabod na allwch newid gweithredoedd eich partner trwy eu monitro fel gwarchodwr diogelwch roi ymdeimlad o heddwch i chi. Yn y diwedd, rydych chi naill ai'n ymddiried yn eich ffrind neu dydych chi ddim.4. Rydych chi'n gwirio'r cyfryngau cymdeithasol yn gyson

Hyd yn oed os oes gennych gyfrineiriau eich partner ar gyfer eu e-bost neu fynediad at eu ffôn, ni ellir distewi'ch ansicrwydd o hyd. Yn lle mynd yn syth at ddyfais eich ffrind, rydych chi'n gwirio eu cyfryngau cymdeithasol yn obsesiynol yn lle. Efallai y byddwch hyd yn oed yn google enw eich priod neu'n edrych yn gyson ar eu exes trwy'r cyfryngau cymdeithasol. Gall hyn arwain at ddadleuon afiach ac ansicrwydd dyfnach.

Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn lladdwr drwg-enwog, felly mae rheswm i fod yn amheus o ba mor hawdd y gall anffyddlondeb ddigwydd dros wefannau rhwydweithio. Mae Academi Cyfreithwyr Priodasol America yn adrodd bod traean o’r ffeilio ysgariad yn cynnwys y gair “Facebook”.

Yn ôl a arolwg gan Divorce-Online UK , mae oddeutu un o bob tri ysgariad yn ganlyniad anghytundebau sy'n ymwneud â'r cyfryngau cymdeithasol.

Wedi dweud hynny, nid yw cael eich bwyta gan bob ‘tebyg’ newydd ar luniau eich ffrind neu fod yn ymwybodol iawn o unrhyw un sy’n cael sgyrsiau gyda nhw yn ffordd o fyw.

5. Paranoia ac anghrediniaeth ynghylch lleoliad eich partner

Gall cwestiynu lleoliad a bwriadau eich partner yn gyson fod yn flinedig i'r ddau barti a gall wanhau'ch perthynas. Yn anffodus, y peth anoddaf posibl i'w wneud pan fyddwch chi'n ansicr yw ymddiried yn eich ffrind. Y tro nesaf y byddwch chi'n mynd i ddadl gyda'ch partner ynglŷn â'u gwir leoliad, ceisiwch atgoffa'ch hun, os nad yw'ch ffrind erioed wedi rhoi rheswm i chi eu amau, rhowch y gorau i wneud hynny. Dyma un o arwyddion dyn ansicr mewn cariad, mae gwŷr ansicr yn tueddu i arddangos yr ymddygiad hwn yn fwy na gwragedd.

6. Yr angen am sicrwydd cyson

Ydw i'n ddeniadol? Ydych chi'n fy ngharu i? Ydych chi wir eisiau bod gyda mi? Ydych chi'n bod yn ffyddlon? Pam ydych chi'n hoffi fi beth bynnag?

Mae'r rhain i gyd yn gwestiynau y mae ansicrwydd yn sbarduno pob un ohonynt. Os ydych chi'n ansicr gyda chi'ch hun efallai y byddwch chi'n gofyn yn gyson am sicrwydd gan eich priod am ddilysiad.

Gall ceisio gormod o sicrwydd gan bartner fod yn arwydd o iselder a achosir gan bryder ymlyniad. Edrychwch ar beth hyn astudio a geir yn hyn o beth.


goddefol ysgariad gŵr ymosodol

Felly mae disgwyl i ryw fesur o sicrwydd gan eich partner wneud i chi deimlo'n arbennig yn eich perthynas, ond ni ddylai ddefnyddio'ch sgyrsiau. Os ydych chi'n teimlo'n isel neu'n gofyn am sicrwydd aml, efallai y byddwch chi'n ystyried cwnsela fel ffordd wych o ddod i adnabod eich hun yn well a dysgu caru pwy ydych chi.

7. Nid ydych yn hoffi cael eich gadael ar eich pen eich hun

Os ydych chi'n ansicr yn eich perthynas, cael eich gadael ar eich pen eich hun yw eich hunllef waethaf. Mae'r distawrwydd yn ddychrynllyd. Byddai'n well gennych fod yn unrhyw le ond gadael i feddwl. Gall yr ofn hwn o fod ar eich pen eich hun hefyd eich arwain i aros mewn perthynas afiach nad yw'n haeddu eich amser na'ch sylw. Ceisiwch gwnsela neu ymddiried mewn ffrind neu aelod o'r teulu a all roi persbectif allanol i chi o pam ei bod yn well bod ar eich pen eich hun a dysgu caru'ch hun, yn hytrach nag aros mewn perthynas wenwynig.

8. Rydych chi'n osgoi gwrthdaro

Pan fyddwch chi'n delio ag ansicrwydd yn eich perthynas, fe allech chi osgoi gwrthdaro fel y pla, hyd yn oed pan fydd cyfiawnhad dros hynny. Mae hyn oherwydd eich bod yn ofni y bydd eich ffrind yn eich gadael ar yr arwydd lleiaf o wrthwynebiad. Os ydych chi am ddilyn perthynas iach, mae'n hanfodol eich bod chi'n ymarfer cyfathrebu gonest. Mae hyn yn golygu cael pynciau anghyfforddus allan yn yr awyr agored a rhannu eich meddyliau a'ch teimladau â'ch gilydd.

Os ydych chi'n gyson yn amheus o'ch ffrind ac yn teimlo'r angen i gasglu gwybodaeth am eu lleoliad gyda chwestiynau fel “Pa mor hir oeddech chi wedi mynd?' a “Gyda phwy oeddech chi?” mae'n arwydd clir eich bod yn ansicr yn eich perthynas. Gweithio ar adeiladu ymddiriedaeth gyda'ch ffrind a chreu nodau sy'n troi o amgylch dod i adnabod eich hun yn well. Ni all eich ffrind gymryd eich ansicrwydd i ffwrdd, dim ond chi.

Mae goresgyn ansicrwydd mewn perthnasoedd yn frwydr unig. Os ydych chi am gael yr ateb i, ‘sut i oresgyn ansicrwydd mewn perthynas’ rhaid i chi gael rheolaeth dros eich hunan. Ond os ydych chi'n meddwl nad ydych chi ddim yn gwybod sut i roi'r gorau i fod yn ansicr mewn perthynas a sut i oresgyn ansicrwydd mewn perthynas, mae yna help ar gael. Gall therapydd eich tywys ar sut i ddelio ag ansicrwydd mewn perthynas. Er mwyn deall sut i oresgyn ansicrwydd mewn perthynas mae'n bwysig darganfod beth sy'n achosi ansicrwydd mewn perthynas. Dim ond wedyn y gallwch chi ddysgu sut i ddod yn ddiogel a chyflawn o fewn perthynas.

Os byddwch yn cael eich hun yn gofyn ‘pam ydw i mor ansicr yn fy mherthynas’ ac nad ydych yn gallu cyfrif hyn ar eich pen eich hun rhaid i chi ofyn am help. Heb y wybodaeth am sut i ddelio â materion ymddiriedaeth ac ansicrwydd, ni fyddech byth yn gallu cael perthynas hapus a boddhaus. Gall paranoia perthynas yrru lletem rhwng cwpl mewn gwirionedd, rhaid gweld arwyddion o ansicrwydd mewn menyw neu ddyn i achub y berthynas.