A Ddylech Chi Gael Eich Yswiriant Bywyd Cyn neu Ar ôl Priodi?

A Ddylech Chi Gael Eich Yswiriant Bywyd Cyn neu Ar ôl Priodi Arian a phriodas yw rhai o'r pynciau dybryd ar gyfer cyplau -

Ystyrir y ddau cerrig milltir arwyddocaol yn eu bywydau , sy'n gofyn am lawer o gynllunio a chyfrifoldeb ar ôl iddynt gwblhau'r undeb. Banciau a sefydliadau ariannol eraill cynnig yswiriant bywyd i barau priod sicrhau eu dyfodol yn ariannol , os bydd un o’r partneriaid neu’r ddau yn marw.

Nawr, pan fydd cyplau yn priodi, y peth olaf y bydden nhw eisiau siarad amdano yw marwolaeth. Fodd bynnag, mae marwolaeth hefyd yn rhan anochel o fywyd mae angen trafod hynny, un ffordd neu’r llall.

Felly, sicrhau eich partner neu mae dyfodol eich plentyn yn a peth doeth i'w wneud .

Ydy hi'n anodd i barau dibriod gael yswiriant bywyd?

Os ydych chi a'ch partner wedi bod byw gyda'n gilydd am flynyddoedd sans tystysgrif priodas , gallwch chi dal i gael yswiriant bywyd . Yn yr un modd, gydag unrhyw fath arall o yswiriant, rhaid i fuddiant yswiriadwy fodoli rhyngoch chi a'ch partner.

Mae hyn yn golygu y bydd un neu'r ddau barti yn destun canlyniadau anffodus wrth y colli cyfraniad ariannol gan y llall .

Felly, mae angen i chi ddeall a hawl priod i arian yswiriant bywyd ac mae yswiriant bywyd ar gyfer parau priod y gallwch ddewis ohonynt i ddiogelu eich partner rhag troad annisgwyl.

Penderfynwch ar eich llog yswiriadwy drwy rannu eich dogfennau cyfreithiol gyda chwmni yswiriant cofrestredig sy'n cadarnhau perchnogaeth ar y cyd o asedau, rhwymedigaethau, dyledion ac atebolrwydd amrywiol.

Enghreifftiau -

  1. Fflat gyda'r ddau ohonoch ar y brydles
  2. Perchnogaeth eiddo tiriog
  3. Biliau cyfleustodau
  4. Morgais, ac ati.

Cyn belled â’ch bod yn gallu profi bod gennych chi a’ch partner fuddiant yswiriadwy, ni fydd yn anodd cael yswiriant bywyd ar gyfer pâr di-briod. Ar ôl hynny, gallwch chi mwynhau buddion yswiriant bywyd fel petaech wedi eich rhwymo trwy briodas.

Beth yw manteision yswiriant bywyd i barau priod?

Os byddwch chi a'ch hanner arall yn penderfynu ystyried yswiriant bywyd ar gyfer parau priod, gallwch enwi'ch gilydd fel y buddiolwr.

Llawer o mae cyplau yn dibynnu ar ddau incwm i yswiriant ar gyfer treuliau misol . Gall yswiriant bywyd helpu i dalu'r costau pan fydd un priod yn marw.

Rhag ofn i un ohonoch farw yn annisgwyl, gall problemau ariannol godi , yn enwedig os oes gennych chi blant. Yswiriant bywyd ar gyfer parau priod yn gallu amddiffyn y teulu rhag trychineb ariannol a rhoi tawelwch meddwl i gyd.

Mae yswiriant bywyd yn gwarantu y byddwch chi a'ch teulu yn cadw sicrwydd ariannol, hyd yn oed os bydd trasiedi.

Yn ogystal, os ydych chi'n bwriadu cael plant yn y dyfodol, siarad â'ch partner am yswiriant bywyd yn bwysig. A ddylai un ohonoch gael cael diagnosis o salwch difrifol neu yn marw, rhai o'r treuliau gallai fod wedi'i ddiogelu gan bolisi yswiriant bywyd , megis biliau meddygol, hyfforddiant ysgol, costau cartref, gofal plant, bwyd, a mwy.

Mae yswiriant bywyd yn ffordd rad o ddechrau cynllunio ar gyfer eich dyfodol.

Mae dechrau gydag yswiriant bywyd ar gyfer parau priod tra’ch bod chi’ch dau yn ifanc, yn helpu i osod eich tŷ ariannol yn ei le. Ar ben hynny, os gallwch chi hyfforddi eich hun i dyrannu cyfran o'ch incwm i yswiriant bywyd , mae'n ei wneud haws i ddeifio i mewn i fuddsoddiadau i ddechrau adeiladu eich cyfoeth .

Ei grynhoi

Yn ymrwymo i treulio gweddill eich oes gyda rhywun , gan addo aros gyda’ch gilydd ‘tan angau ydych chi’n rhan’ yn benderfyniad mawr . Dyna pam mae angen i chi cadwch eich arferion ariannol yn syml a dechrau chwilio, ‘yswiriant bywyd i barau priod’.

Cyn dweud ‘Rwy’n gwneud,’ ydyw hanfodol ar gyfer cyplau ifanc i cofrestru ar gyfer yswiriant bywyd gan y byddwch chi'n dechrau rhannu'ch bywyd, eich dyled a'ch cyfrifoldebau ariannol gyda'r un rydych chi'n ei garu. Ni fyddwch byth yn sylweddoli sut mae priodi yn newid eich sefyllfa ariannol , cyn i'r newid gael ei roi ar waith.

Ond cyn i chi siopa am yswiriant bywyd a chael yswiriant bywyd, gwnewch hi'n arferiad i chi dalu'ch biliau ar amser fel ffordd o baratoi ar gyfer y taliadau. Dechreuwch ymarfer eich galluoedd ariannol gyda'ch cyfleustodau, morgais, a dyled arall.

Ceisiwch wneud yr ymarfer hwn i fesur twf eich perthynas -yn ariannol.

Ranna ’: