Ydy Cyfeillgarwch Rhwng Cyn-briod yn Bosib?

A yw Cyfeillgarwch Rhwng Cyn-briod yn Bosibl A ddylech chi aros yn ffrindiau gyda chyn-aelod ai peidio? Mae'r cwestiwn a yw cyfeillgarwch rhwng cyn briod yn bosibl yn un y mae llawer o bobl wedi dadlau yn ei gylch.

Yn yr Erthygl hon

Mae rhai pobl yn credu ei bod hi'n bosibl iawn bod yn ffrindiau gyda'ch cyn ac mae rhai yn credu nad yw hynny'n wir. Tra bod rhai o'r gred hyd yn oed os yw'n bosibl, mae'r fath cyfeillgarwch yn afiach .

Fodd bynnag, y gwir yw bod y posibilrwydd o gyfeillgarwch ar ôl ysgariad yn hafal i'r posibilrwydd o ddiffyg cyfeillgarwch neu ddim ond gelyniaeth blaen rhwng cyn briod. Mae'r cyfan yn dibynnu ar y digwyddiadau a ddigwyddodd cyn yr ysgariad ac yn ystod y broses ysgaru.

Eto i gyd, mae yna cyplau yn yr Unol Daleithiau sydd wedi cynnal perthnasoedd cyfeillgar gyda'u cyn-briod .

Mae yna ddigwyddiadau a ddigwyddodd cyn ac yn ystod y broses ysgaru a ystyrir fel y cyfranwyr mwyaf effeithiol at y posibilrwydd o gyfeillgarwch rhwng cyn briod.

Felly, a yw'n iawn i fod yn ffrindiau gyda'ch Cyn? Gadewch i ni edrych ar y ffactorau canlynol un ar y tro.

|_+_|

Ffactorau sy'n effeithio ar y posibilrwydd o gyfeillgarwch rhwng cyn briod

1. Y rheswm am yr ysgariad

Mae yna lawer rhesymau pam mae cyplau yn ysgaru ac mae llawer o'r rhesymau hyn yn ymwneud ag anghydnawsedd neu wrthdaro rhwng priod.

Mewn achos lle’r oedd trais domestig neu anffyddlondeb rhywiol wedi bod yn achos ysgariad, mae’r siawns o gyfeillgarwch ar ôl priodas yn isel. Ar y llaw arall, pe bai'r priod bob amser yn dadlau neu'n ymladd yn ystod eu priodas, yna mae'r siawns o gyfeillgarwch ar ôl priodas hefyd yn isel iawn.

Mewn sefyllfa, lle roedd y ddau gwpl yn gallu penderfynu bod y ddau wedi priodi ei gilydd am y rhesymau anghywir fel cariad yn beichiogi a’u bod yn barod i fynd eu ffyrdd ar wahân yn gyfeillgar, mae posibilrwydd uchel y bydd ysgariad yn y dyfodol agos. dyfodol.

Gall y gwasanaeth ysgrifennu traethodau gorau ysgrifennu traethawd cyfan ar y rhesymau cymhleth niferus pam mae parau priod yn ysgaru.

Fodd bynnag, mae'r rheswm dros eu hysgariad yn cyfrannu'n fawr at a all y cyplau fwynhau cyfeillgarwch ar ôl eu hysgariad ai peidio.

2. Plant

A all parau sydd wedi ysgaru fod yn ffrindiau? Ydy, mae'n bosibl cael cyfeillgarwch iach gyda chyn, yn enwedig pan fo plentyn yn rhan o'r bartneriaeth.

Dyma ffactor arall sy'n pennu a yw cyplau'n aros yn ffrindiau ar ôl ysgariad ai peidio. Os oes gan gyn-briod blant, mae yna bosibilrwydd uchel o gyfeillgarwch ar ôl yr ysgariad oherwydd bod yn rhaid i'r ddau briod ymddwyn yn gyfeillgar ym mhresenoldeb eu plentyn neu blant.

Mae pawb yn gwybod sut y gall ysgariad effeithio ar blant yn negyddol ac yn seicolegol. Byddai rhieni da yn ceisio lleihau effeithiau negyddol eu hysgariad ar eu plant trwy fod yn ffrindiau.

3. Y math o berthynas y gwnaethoch ei fwynhau cyn ac yn ystod eich priodas

Dychmygwch ffrindiau gorau a briododd, ond a benderfynodd yn ddiweddarach, am ba bynnag reswm, nad ydynt yn ddigon cydnaws i fod yn gwpl.

Yn y math hwn o sefyllfa, y tebygolrwydd yw y bydd y cyn briod yn parhau i fod yn ffrindiau ar ôl eu hysgariad. Ond mae cyplau sydd â phriodas a achoswyd gan wrthdaro yn llai tebygol o aros yn ffrindiau ar ôl priodas.

4. Rhannu cyfoeth ac eiddo yn y broses gyfreithiol ysgariad

Un o'r pethau sy'n achosi anghydfod rhwng parau a fu'n briod ar ôl ysgariad yw rhannu eiddo a chronfeydd.

Lawer gwaith, mae'r naill briod neu'r llall eisiau cael cymaint ag y gall ef neu hi ei gael o'r briodas er mwyn dechrau bywyd newydd. Mae yna hefyd achosion lle mae'r priod cyfoethocach fel arfer yn amharod i rannu eu harian.

Mewn gwirionedd, mae yna lawer o wahanol senarios posibl yn ymwneud â rhannu cyfoeth ac eiddo pan fydd cyplau yn cael ysgariad. Gan amlaf, pan fo achos llys cymhleth dros rannu cyfoeth ac eiddo, mae’r posibilrwydd o gyfeillgarwch ar ôl priodas yn isel iawn.

5. Difyrrwch

Mae cyfeillgarwch rhwng cyn-briod hefyd yn dibynnu'n fawr ar y drwgdeimlad sy'n bodoli rhwng cyn-briod yn ystod eu priodas a'u hysgariad.

Os oes llawer o ddrwgdeimlad ansefydlog ar y ddwy ochr ac nad oes unrhyw gymod nac ymddiheuriadau wedi'u gwneud i gael gwared ar y drwgdeimladau hyn wedi'u pentyrru o briodas neu ysgariad, mae posibilrwydd isel o gyfeillgarwch rhwng cyn briod.

6. Achos llys neu'r broses ysgaru

Gan amlaf, os bydd ysgariad yn digwydd gydag achos llys, yna mae'r posibilrwydd o gyfeillgarwch yn isel iawn.

Mae hyn oherwydd y gallai'r achos llys fod wedi digwydd dim ond oherwydd bod y cyplau wedi gwrthod setlo rhywbeth rhyngddynt eu hunain ac wedi penderfynu wynebu ei gilydd yn y llys i'w setlo. A chan mai dim ond un person y gall achosion llys ei ffafrio, fel arfer mae parti anfodlon ar ôl yr achos llys.

7. Dalfa plant

Mae gwarchodaeth plant hefyd yn ffactor arall a all benderfynu a yw cyfeillgarwch yn bosibl rhwng cyn briod.

Mae partneriaid y bu'n rhaid iddynt fynd i'r llys i setlo mater gwarchodaeth plant yn llai tebygol o fod yn ffrindiau. Mae hyn oherwydd hyd yn oed pan wnaethant eistedd i lawr i gytuno ar ddalfa plant, cyn mynd â’r mater i’r llys, nid oeddent yn gallu dod i gytundeb cyfeillgar.

Sut i wneud cyfeillgarwch rhwng cyn briod yn bosibl

Sut i wneud cyfeillgarwch rhwng cyn briod yn bosibl

Mae cyfeillgarwch rhwng cyn briod yn bosibl.

Fodd bynnag, mae yna nifer o bethau y byddai'n rhaid i gyn-briod eu gwneud i ddod yn ffrindiau ar ôl ysgariad.

1. Cymerwch y penderfyniad i fod yn ffrindiau

Hyd yn oed os oes llawer o waed drwg rhyngoch chi a'ch cyn briod o ddigwyddiadau eich priodas ac ysgariad, os ydych chi am sicrhau cyfeillgarwch, mae angen i chi wneud heddwch â'ch gilydd.

Gall ymddangos yn amhosibl oherwydd dicter, dicter a thristwch colli eich priodas, ond gyda phenderfyniad a meddwl agored, gallwch ddod yn ffrind da iawn i'ch cyn.

Ond y cam cyntaf yw penderfynu gwneud heddwch â’ch gilydd a phenderfynu bod yn ffrindiau hyd yn oed os nad oeddech chi’n ffrindiau o’r blaen. Wrth gwrs, mae'n debyg bod y broses ysgaru gyfreithiol wedi eich gosod yn erbyn eich gilydd, gan eich gwneud chi bron yn elynion.

Ond os bydd y ddau ohonoch yn penderfynu eich bod am aros yn ffrindiau am ba bynnag reswm, mae'n bosibl.

2. Gwnewch heddwch â'ch gilydd

Er mwyn gwneud heddwch â'ch cyn briod, mae angen i chi wneud heddwch â chi'ch hun yn gyntaf.

Archwiliwch eich hun, beth ydych chi'n teimlo cywilydd ohono? Beth ydych chi'n beio'ch hun amdano a beth ydych chi'n beio'ch priod amdano? Ar ôl i chi nodi'r pethau hyn, gallwch chi estyn allan at eich cyn a datrys y problemau rhyngoch chi.

3. Maddeuwch a cheisiwch anghofio

Ni ddaw dim allan o ddim ond yn cwyno neu siarad am eich gwahaniaethau a'ch problemau gyda'ch priod os yw'r ddau ohonoch yn anfodlon gwrando ar eich gilydd a chyfaddawdu.

Nid oes angen a awdur adroddiad labordy i ddweud wrthych ble roeddech chi ar fai a ble nad oeddech chi. Fel oedolion, dylai’r ddau ohonoch allu gwybod beth wnaethoch chi neu na wnaethoch o’i le, yna cymryd camau tuag at faddau ac anghofio.

4. Byddwch yn gyfeillgar

Nid yw cyfeillgarwch yn digwydd dros nos, yn union fel ysgrifennu arferiad ni ellir ei wneud mewn awr.

Os ydych chi am ddechrau cyfeillgarwch iach gyda'ch cyn, mae angen i chi ddechrau trwy fod yn gyfeillgar. Gwnewch eich rhyngweithiadau yn ysgafn ac yn gyfeillgar. Gan eich bod wedi nodi eich gwahaniaethau a datrys eich problemau, dylai bod yn gyfeillgar â'ch gilydd fod yn ddiymdrech.

Mewn gwirionedd, mae rhai cyplau sydd wedi ysgaru yn dod yn ffrindiau agos iawn oherwydd y rhyddid i fod allan o’r cwlwm priodasol a oedd wedi rhoi straen ar eu perthynas o’r blaen.

Nid yw ysgariad byth yn hawdd, ond mae cyfeillgarwch yn bosibl

Nid yw ysgariad byth yn hawdd, boed yr ysgariad yn gyfeillgar ai peidio. Ond mae cyfeillgarwch rhwng cyn briod yn bosibl.

Dim ond ar ôl i chi faddau i'ch gilydd a nodi'ch gwahaniaethau y gall y ffordd tuag at gyfeillgarwch ddechrau ysgariad. Os gallwch chi roi'r gorau i'ch drwgdeimlad a'ch casineb yn llwyddiannus, gallwch chi a'ch cyn fwynhau bywyd newydd fel ffrindiau a chreu perthnasoedd newydd a gwell gyda phobl eraill.

Ranna ’: