Ydy Eich Gweledigaeth ar gyfer Partner yn Eich Camarwain?

A yw Eich Bwrdd Gweledigaeth ar gyfer Partner yn Eich Arwain ar Gyfeiliorn

Yn yr Erthygl hon

Dros y blynyddoedd, mae'r arfer o roi lluniau o'ch partner cariad posibl y gwnaethoch chi eu torri allan o gylchgronau ar fwrdd gweledigaeth wedi dod yn boblogaidd iawn, iawn ym myd twf personol.Ond mae'n fagl.

Drwy barhau i ganolbwyntio'n fawr ar ba mor ddeniadol yw partner posibl, gallem fod yn colli amser mawr i ddysgu sut i ddewis y partner iawn i ni.

Cael gwared ar y blociau gwirioneddol sy'n eich cadw rhag dod o hyd i gariad dwfn

Am y 29 mlynedd diwethaf, mae'r awdur, y cynghorydd a'r hyfforddwr bywyd sydd wedi gwerthu orau, David Essel, wedi bod yn helpu pobl i gael gwared ar y blociau go iawn, sy'n eu cadw rhag dod o hyd i gariad dwfn, ac i seilio eu dymuniadau ar y math o berson y maent am ei wneud. dyddiad, nid rhyw fath o feddwl hudol, cyfriniol, ffantastig, ond yn hytrach ar realiti pa fath o berson fyddai orau i chi?

Isod, mae David yn rhannu sawl stori am sawl person a ddaeth o hyd i gariad dwfn mewn lleoedd annisgwyl iawn.

Dros y 12 mlynedd diwethaf, mae'r syniad o ddewis nodweddion ffisegol ein cyd-fuddiwr gobeithiol, a dod o hyd i luniau sy'n cyd-fynd â'r nodweddion hynny, wedi dod yn ffasiynol iawn ym myd cariad a dyddio.

Ond daliwch ati. Ai dyma'r ffordd orau i fynd mewn gwirionedd?

Neu a yw'n llawn mwyngloddiau tir, a fydd yn ein taro oddi ar ein traciau o ran dod o hyd i bartner gwych sy'n gêm wych i ni ein hunain?

Creu bwrdd gweledigaeth rhithiol a syrthio i'w fagl

Nifer o flynyddoedd yn ôl, dewisodd menyw fi i fod yn gynghorydd a hyfforddwr bywyd iddi wrth ei helpu i ddod o hyd i ddyn ei breuddwydion.

Yn ein prif lyfr sy'n gwerthu orau, ni fydd Positive Thinking byth yn newid eich bywyd, ond bydd y llyfr hwn!, Rwy'n adrodd y stori gyflawn o'r funud y cerddodd i mewn i'm swyddfa nes iddi ddod o hyd i gariad ei bywyd.

Ond ni allai’r ddwy eiliad honno yn ei bywyd fod wedi’u gwahanu’n fwy, a daeth realiti ei phartner yn dipyn o sioc iddi.

Roedd hi wedi gwneud yn union bopeth mae'r llyfrau cyfriniol hyn yn dweud wrthi, creodd fwrdd gweledigaeth, roedd hi'n chwilio am ddyn 6 troedfedd dau, gwallt melyn, llygaid glas, yn gwneud o leiaf $150,000 y flwyddyn ac wrth ei bodd yn cael cawod. gariad ag anrhegion.

Dydw i ddim yn twyllo, dyna'n union yr oedd hi wedi bod yn canolbwyntio arno ers tua phedair blynedd cyn i mi gwrdd â hi.

Eglurodd i mi ei bod wedi mynd i lawer o weithdai cyfeillion enaid, wedi darllen yr holl lyfrau diweddar ar sut i ddod o hyd i gymar, ac wedi bod yn dilyn yr arferion hyn er ei fod wedi bod yn aflwyddiannus ers nifer o flynyddoedd.

Meddwl am y nodweddion o safbwynt diddordeb bywyd

Felly rhoddais rai ymarferion ysgrifennu iddi, i ddod o hyd i'r nodweddion o safbwynt emosiynol, cyfathrebu a diddordeb bywyd a fyddai'n cyfateb yn dda iddi yn erbyn y nodweddion corfforol ac ariannol yn unig yr oedd hi'n meddwl ei bod yn chwilio amdanynt mewn partner.

Ar ôl sawl wythnos o ddilyn fy nghyngor, a chreu rhestr oedd yn cynnwys rhywun oedd yn optimistaidd, doniol, hapus, ysgogol, gonest, ffyddlon a mwy, daeth i mewn a dweud nad oedd hi eisiau gweithio gyda mi bellach oherwydd roedd hi eisiau ewch yn ôl at ei syniad hwyliog o gyd-weithwyr, ac roedd yn mynd i ddod o hyd i'r boi perffaith a oedd yn union yr hyn yr oedd wedi bod yn chwilio amdano: 6 troedfedd dau, gwallt melyn, llygaid glas, ac yn ennill digon o arian i brynu ei anrhegion yn rheolaidd.

Digwyddodd peth doniol ar ei ffordd i ddod o hyd i'w chyd-enaid. Rhedais i mewn iddi nifer o flynyddoedd yn ddiweddarach mewn cynhadledd yr oeddwn yn siarad ynddi a dywedodd wrthyf nad oedd popeth yr oedd wedi bod yn ei wneud ynghylch ei chyd-aelod o'r bwrdd gweledigaeth erioed wedi dod i realiti.

Felly dywedodd ar ôl iddi adael fy swyddfa sawl mis yn ddiweddarach, aeth yn ôl i ddilyn fy nghyngor, a chafodd sioc o ddarganfod y byddai ei gŵr o bedair blynedd yn fyr, yn foel, nid yn y siapau mwyaf ond ei fod yn ddoniol, yn ffyddlon. , yn ddiddorol, yn gyfathrebol, ac mae’n debyg y dyn mwyaf selog a gyfarfu erioed yn ei bywyd.

Cael ein dallu gan y syniad ffug a werthwyd i ni

Cael ein dallu gan y syniad ffug a werthwyd i ni

Gymaint o weithiau yn ein hymgais am gariad, rydyn ni'n cael ein dallu gan lyfrau sy'n gwerthu orau a gweithdai penwythnos sy'n dweud wrthym y gallwch chi gael unrhyw beth rydych chi ei eisiau, cyn belled â'ch bod chi'n creu'r cadarnhad a'r bwrdd gweledigaeth cywir i ddod ag ef atoch chi.

Chwerthinllyd. Ydw, dwi'n gwybod ei fod yn wirion, ond mae cymaint o bobl yn dal i ddilyn y nonsens hwn.

Beth amdanoch chi? Allech chi byth weld eich hun gyda rhywun oedd â anfantais gorfforol?

Allech chi byth weld eich hun gyda rhywun nad oedd yn berffaith? Nid oedd hynny'n cyd-fynd â'ch proffil dyn a menyw delfrydol?

Pan es i ysgrifennu fy llyfr diweddaraf Angel ar fwrdd syrffio : nofel ramant gyfriniol sy'n cynnig yr allweddi i gariad dwfn, ni feddyliais erioed y gallai'r union bwnc hwn ddod yn thema ganolog yn y llyfr hwnnw.

Rhyddhau'r jadness sy'n dod i mewn ar ôl perthynas aflwyddiannus

Mae'r prif gymeriad, yr awdur Sandy Tavish, yn rhedeg i mewn i gyn-frenhines syrffio hardd ar y traeth ac maen nhw'n dechrau cael sgwrs ddofn ac ysbrydoledig iawn am yr hyn y mae'n ei olygu i fod mewn cariad, a sut mae'n hawdd dod yn jaded ar ôl i chi cael eich brifo unwaith neu ddwy i berthnasoedd.

Mae'r cyn frenhines syrffio y mae'n cwrdd â hi, Jenn, yn dechrau gwthio Sandy o ran credoau am ddynion, ac o fewn cyfnod byr o amser gall Sandy ddweud ei bod hi'n hynod flin o ran y berthynas gyfan, ac nad yw'n ymddiried yn unrhyw un. dyn y mae hi'n ei gyfarfod.

Mae ei hatyniad corfforol yn eithaf amlwg, ond bydd Sandy yn darganfod yn fuan bod ganddi anfantais gorfforol fawr, a chan fod sawl dyn yn ei gorffennol wedi ei gadael oherwydd yr anfantais hon, roedd hi wedi dod yn hynod negyddol am ddynion yn y byd cyd-dynnu.

Dysgu rhyddhau'r gorffennol

Mae Sandy’n ei harwain yn huawdl i lawr llwybr gwahanol, llwybr i agor ei meddwl, ac i ollwng gafael ar ei hagwedd jad at garu, pan mae’n sôn wrthi, os gall newid ei hagwedd a rhyddhau’r gorffennol, y bydd yn denu dyn sy’n bydd yn ei charu â'i holl galon, waeth beth fo'i hanfantais gorfforol.

Mae’n un o benodau mwyaf teimladwy’r llyfr, ac yn un dwi’n meddwl bod angen i ni siarad mwy amdani.

Po fwyaf y byddwch chi'n talu sylw i gylchgronau a'r Rhyngrwyd, y mwyaf y gallwch chi gael eich sugno i'r fortecs y mae'n rhaid i'ch partner ffitio'r mowld perffaith hwn, yn ariannol, yn gorfforol, ac yn fwy ac yn ein culni meddwl, gallem fod yn colli gêm berffaith yn sefyll i'r dde wrth ein drws ffrynt.

Ydych chi'n fodlon herio'ch hun?

A ydych yn barod i herio eich credoau eich hun am gariad, a'r holl beth enaid hwn?

Os ydych chi, rydych chi ar eich ffordd i ddenu partner anhygoel, gadewch i chi roi'r gorau i'r meddwl rhyfeddol a'r meddwl dymunol sy'n amgylchynu'r holl nonsens hwn ynghylch denu'r partner perffaith trwy'ch meddyliau a'ch byrddau gweledigaeth.

Yn lle hynny, heriwch eich hun i newid, a gwyliwch eich byd yn newid o'ch cwmpas.

Ranna ’: