Ydy Ystyfnigrwydd yn Talu ar ei Ganfed mewn Perthynas?

Ydy Ystyfnigrwydd yn Talu ar ei Ganfed mewn Perthynas? Ar ryw adeg neu'i gilydd, rydym i gyd wedi dal ein gafael yn gryf â'n safbwynt. Mae rhai hyd yn oed wedi mynd i drafferth fawr i'w orfodi. Ond a yw'n wir werth chweil? A yw'r manteision yn drech na'r anfanteision o wneud hynny? Wel, mae'n hawdd ynganu'ch hun yn berson anodd neu bendant fel esgus i fod yn anhyblyg neu'n benysgafn ac mae llawer ohonom ni'n gwneud o ddydd i ddydd heb edifeirwch nac ailystyried beth allai'r canlyniadau fod. Fodd bynnag, nid oes angen i chi feddu ar radd mewn Seicoleg i sylweddoli yn y pen draw y gall bod yn hydrin ddod â llawer o fanteision i chi os yw'r nodwedd hon yn cael ei defnyddio'n dda.

Yn fwyaf cyffredin, mae'r weithred o fod yn ystyfnig yn codi mewn gwrthdaro. Nid yw pobl reolaidd yn ymdroi ar rywbeth allan o ragdueddiad llwyr neu allan o ddiflastod. Ac, mae hyd yn oed yr unigolion mwyaf amyneddgar a synhwyrol yn agored i pwl o ystyfnigrwydd os caiff ei ysgogi ddigon. Siawns na fyddech chi'n meddwl, cyn belled â'ch bod chi'n gwybod mai'r hyn rydych chi'n bod yn ystyfnig yn ei gylch yw'r peth iawn i'w wneud, yna mae esboniad credadwy am yr ymddygiad hwnnw. Ond, mewn gwirionedd, nid oes.

Beth ydw i eisiau ei gyflawni drwy fod yn ystyfnig?

Gosod eich ewyllys neu'ch dewis yn rymus yw'r hyn ydyw mewn gwirionedd. Pan fyddwch chi'n mynnu cael rhywbeth eich ffordd rydych chi'n gadael eich partner gyda dau ddewis yn unig: cydymffurfio neu wrthwynebu. Yn anffodus, mae’n achos eithaf prin gweld rhywun yn cydymffurfio o dan yr amgylchiadau hyn. Ar y llaw arall, ymosodedd yw'r ymateb naturiol ac mae ymateb tebyg yn codi oddi wrth y person arall. Ar y pwynt hwn, nid yw o bwys bellach a ydych yn gywir neu'n anghywir ac mae chwarae gêm negyddol yn cael ei roi ar waith. Bydd gwirodydd yn rhedeg yn uchel, bydd casgliadau nas dymunir yn cael eu tynnu ac ni chytunir ar unrhyw bwynt gwerthfawr. Felly, y tro nesaf y byddwch chi'n teimlo fel actio allan, gofynnwch i chi'ch hun: Beth ydw i eisiau ei gyflawni trwy wneud hyn?. Ai cydymffurfio, derbyniad neu rywbeth arall yn gyfan gwbl yw'r ateb i'r cwestiwn hwn?Darganfyddwch y rheswm y tu ôl i'r patrwm ymddygiad. I rai pobl mae'r rhagflaenydd yn frwydr neu'r teimlad o gael cam, ond i eraill ofn colli eu sylfaen mewn perthynas yw'r rhagflaenydd. Mae gan bobl ddawn am fod yn ystyfnig pan fyddant yn teimlo bod bygythiad i'w sefyllfa. Efallai y byddwn yn meddwl ei bod yn hollbwysig dal gafael ar rai credoau neu arferion er mwyn bod yn ddiogel, ond nid yw hynny bob amser yn wir. Mae'n ddeg gwaith yn fwy defnyddiol i feddwl am y rheswm pam ein bod yn ymddwyn yn y fath fodd yn lle syrthio'n ysglyfaeth i greddf neu dueddiadau byrbwyll. Os oes rhywbeth yr ydym yn ei ystyried yn angenrheidiol, mae yna wahanol ffyrdd eraill o fynd at ein partner a'i argyhoeddi. Boed yn symlMae'n ddrwg gen i, prynu car newydd neu ddim ond gofyn am fân newid mewn agwedd, nid ystyfnigrwydd yw'r ffyrdd mwyaf effeithiol o gael unrhyw un o'r rhain.

Y grefft o ollwng gafael

Efallai nad yw'n ymddangos fel llawer, ond mae dysgu sut i roi'r gorau i'ch gafael ar rywbeth yn eithaf anodd, yn enwedig os yw'n rhywbeth rydych chi'n wirioneddol gredu ynddo. Byddai'n well eich byd trwy ollwng gafael. Mae'r gallu i weld y darlun ehangach hefyd yn ofynnol er mwyn i chi allu gwneud hyn. Y canlyniad terfynol ddylai fod eich targed, nid y sicrwydd di-baid o gael cymeradwyaeth rhywun mewn dadl. Er bod amgylchiadau'n amrywio, mae hyblygrwydd bob amser wedi bod yn ffynhonnell canlyniad llwyddiannus. Mae hyn hefyd yn berthnasol i berthnasoedd. Efallai ei bod yn ymddangos yn iawn cadw cyfeiriad penodol neu ofynion penodol, ac eto mae realiti pethau'n wahanol iawn i'r hyn rydyn ni'n ei ddychmygu i fod yn gywir. Mae bod yn gywir am rywbeth a chael canlyniad cadarnhaol trwy orfodi eich safbwynt yn ddau beth gwahanol. Yn aml iawn mae'n digwydd cael effeithiau negyddol yn lle hynny. Felly, cyn i chi ddyfalbarhau yn ffôl i ryw gyfeiriad arbennig, meddyliwch a allech chi gael canlyniadau gwell trwy ildio'r frwydr hon. Dylid gosod eich persbectif yn y tymor hir a'ch targed ddylai fod y canlyniad terfynol.

Mae eithafion yn aml yn gysylltiedig ag effeithiau annymunol. Mae ystyfnigrwydd, yn unrhyw un o'i ffurfiau, ynddo'i hun yn ddull eithafol o ymateb ac, yn ddiofyn, nid y rhai mwyaf boddhaol. Er y gallai fod yn ddefnyddiol weithiau i ddangos bod gennych asgwrn cefn ac nad ydych yn ymwrthod â'ch hawliau ar y lleiaf posibl gan rywun, dod o hyd i'r cydbwysedd cywir yw'r her wirioneddol. Ailgyfeiriwch eich ysgogiadau ystyfnig tuag at sefyllfaoedd cadarnhaol ac adeiladol, peidiwch â gorfwyta yn y weithred a chymerwch sawl ffactor i ystyriaeth cyn penderfynu ar gamau gweithredu. Cofiwch, nid yw bod yn gryf-willed a phen mul yr un peth!

Ranna ’: