Maddeuant ac agosatrwydd: Sut i Gadael y Gorffennol yn y Gorffennol

Maddeuant ac agosatrwydd: Sut i Gadael y Gorffennol yn y Gorffennol

Yn yr Erthygl hon

Mae cyplau yn tueddu i ganolbwyntio ar agweddau emosiynol a chorfforol o ran meithrin a meithrin agosatrwydd. Mae'n bwysig cydnabod cwmpas eang agosatrwydd ac archwilio'r ffurfiau amrywiol sy'n cyfrannu at gynnal perthynas iach a boddhaus. Dim ond dau o lawer yw maddeuant ac agosatrwydd. Mae agosatrwydd maddeuant yn llawer dyfnach nag ymddiheuro i'n gilydd ac addo peidio â gwneud hynny eto.Beth yw agosatrwydd maddeuant?

Mae'n cael ei ddisgrifio orau fel cwpl yn adnabod clwyf yn y berthynas, yn deall effaith yr anaf, ac yn nodi pethau cadarnhaol i'w cymryd o'r profiad a fydd yn eu helpu i dyfu wrth symud ymlaen.

Os nad yw’r elfennau hynny’n cael eu harchwilio, gall un syml, mae’n ddrwg gennyf, fod yn ddiffrwyth a gall eich rhwystro rhag gallu gollwng gafael ar ddicter a dicter o gamwedd yn y gorffennol.

Gwersi a ddysgwyd gan gleifion

Fel Therapydd Teulu Priodas, rwyf wedi gweithio gyda llawer o barau sydd wedi dewis maddau ac sydd wir eisiau gadael y gorffennol yn y gorffennol. Maen nhw wedi dadbacio'r boen a achoswyd yn y berthynas, wedi cymryd perchnogaeth, ac wedi ymddiheuro. Serch hynny, mae'n frwydr bob dydd eu bod yn dal i ymwneud â'u partner trwy lens y gorffennol, hyd yn oed gyda chynnydd gweladwy a newid cadarnhaol.

Er enghraifft -

Roedd Mike yn gyson hwyr ar ddechrau ei berthynas â Tamara. Byddai o leiaf 15-20 munud yn hwyr i ddyddiadau a chynlluniau, gan achosi gwrthdaro sylweddol yn ogystal â phryder a rhwystredigaeth i Tamara.

Roedd hi'n ystyried ei arafwch fel enghraifft o'i ddiffyg parch tuag ati a byddai ei phryder yn cynyddu gyda phob munud o aros. Daeth Mike a Tamara i nodi bod hwyrni Mike yn effeithio ar lawer o gyd-destunau eraill yn ei fywyd a bod gwir angen iddo weithio ar reoli amser yn ei gyfanrwydd.

Mae'n bwysig bod yn benodol am hen ystyron ac ystyron newydd (cywir) sy'n gysylltiedig â'ch partner a'r berthynas.

Rhywbeth tebyg oedd hen naratifau a ddeilliodd o Tamara, Does dim ots ganddo pa mor hir rydw i'n aros amdano, neu, Dyw e ddim yn parchu fy amser. Mae'n anystyriol a hunanol, ac ati.

Naratifau newydd cywir o Tamara

Naratifau newydd cywir o Tamara

Mae'r naratifau newydd a gymerwyd o Tamara yn mynd fel, mae angen i Mike wella ei reolaeth amser yn gyffredinol ac mae'n berchen ar hynny, neu, Mae'r ddau ohonom yn deall effaith hyn ar y berthynas ac mae Mike yn gweithio'n frwd i fynd i'r afael â hyn, ac mae ei amseroldeb yn gwella ar y cyfan. .

Gall Mike wneud cynnydd sylweddol fel bod ar amser yn dod yn fwy arferol. Ond mor aml, os yw hyd yn oed 5 munud yn hwyr, efallai y bydd Tamara yn dechrau uniaethu ag ef trwy lens y gorffennol: Nid yw'n parchu fy amser. Nid yw'n poeni amdanaf yn rasio trwy ei meddwl yn gwaethygu ei phryder.

Os gall Tamara ddal y meddyliau hyn, a pheidio â glynu atynt yn awtomatig fel gwirionedd, yna hanner y frwydr yw hynny. Y nod yw peidio byth â chael y meddyliau neu'r teimladau hyn. Y nod yw bod yn chwilfrydig ac yn ymwybodol pan fyddant yn codi.

Yr ateb i'r broblem gyffredinol hon - meithrin agosatrwydd maddeuant

Trwy gydnabod ail-wynebu hen feddyliau ac archwilio a allant fod ar gam yn y presennol, gellir meithrin a chryfhau agosatrwydd maddeuant. Gall yr atgofion hyn o stori negyddol o’r gorffennol fagu emosiynau amrwd sy’n fwy perthnasol i’r gorffennol ond sy’n teimlo’n gwbl gywir ar hyn o bryd.

Gall rhannu eich bregusrwydd fod yn hynod ddefnyddiol a hyd yn oed eich galluogi chi a'ch partner i gysylltu ar y foment honno. Yn hytrach na gweiddi a beirniadu Mike pan mae’n 10 munud yn hwyr, gallai Tamara ddweud, rwy’n teimlo’n eithaf pryderus fel roeddwn i’n arfer teimlo pan oeddech chi’n hwyr o’r blaen. Rwy'n ceisio peidio â'i gymryd yn bersonol nac ymosod arnoch chi, ond rwy'n cael amser caled er eich bod wedi bod yn gweithio'n galed ar amseroldeb.

Tair budd sylweddol o feithrin agosatrwydd maddeuant

  1. Mae’n rhoi cyfle i Mike ddilysu teimladau Tamara (heb iddo fod ar fai)
  2. Mae'n darparu lle diogel i Mike ei roi iddicefnogaeth emosiynol(heb iddi fod y dioddefwr)
  3. Mae hefyd yn cydnabod bod cynnydd wedi'i wneud ac yn caniatáu i'r cwpl gysylltu trwy gyfnod heriol gyda'i gilydd.

Mae hyn yn rhoi mwy o siawns i'r cwpl adael y bai ac ymosod ar ei ôl. Y rhan orau yw nad yw agosatrwydd maddeuant yn rhywbeth y mae'n rhaid i chi frwydro ar eich pen eich hun neu sy'n disgyn ar ysgwyddau un person.

Mae rhoi'r gorffennol mewn persbectif cywir fel tîm yn allweddol.

Pa bâr o fframiau ydych chi'n edrych ar y sefyllfa drwyddynt?

Helpwch eich gilydd os yw'n ymddangos eich bod wedi colli'r sbectol newydd sy'n eich helpu i weld, caru ac uniaethu â'ch gilydd yn y presennol. Bydd cydweithio i gydnabod yr eiliadau hyn a chydnabod y rhodd o faddeuant i'ch perthynas yn gwella hen glwyfau ac yn caniatáu ichi symud heibio'r hiccups law yn llaw.