15 Ffordd o Wella Cefnogaeth Emosiynol yn Eich Perthynas

Gŵr Cariadus Affricanaidd Americanaidd Dal Gwraig Annwyl Dwylo Gofalu Gwneud Heddwch Ar ôl Ymladd Teuluol Neu Gamddealltwriaeth

Yn yr Erthygl hon

Mae ein rhestrau o bethau i'w gwneud yn parhau i dyfu'n hirach. Ynghanol y gofynion sydd o'n blaenau, weithiau rydyn ni'n tyfu ychydig yn bell oddi wrth ein partneriaid ac yn teimlo bod llai o gefnogaeth emosiynol yn y berthynas. Serch hynny, mae dod yn fwy emosiynol gefnogol yn bosibl os oes gennych yr ewyllys i wneud hynny.

Data yn awgrymu bod cefnogaeth emosiynol yn un o ddarpariaethau pwysicaf perthnasoedd agos. Unwaith y byddwch yn cynyddu lefel y gefnogaeth emosiynol, bydd eich bywyd a'ch perthynas yn gwella'n sylweddol.

Mae'r cyfan yn dechrau gyda chydnabod y prinder a dewis ei atgyweirio.

Beth yw Cefnogaeth Emosiynol mewn perthynas?

Cyn i ni ddisgrifio arwyddion ac effeithiau diffyg cefnogaeth emosiynol, gadewch i ni ymateb i beth yw cefnogaeth emosiynol mewn perthynas.

Pan fyddwn yn siarad am gefnogaeth emosiynol, rydym yn cyfeirio at ddarparu cariad, gofal, tawelwch meddwl, anogaeth, tosturi, a derbyniad i'n hanwylyd.

Daw mewn llawer o wahanol ffurfiau ac mae'n cynnwys mynegiant geiriol a chorfforol o anwyldeb.

Mae angen gofalu am bob person a'i garu mewn ffordd arbennig. Dewiswch sut rydych chi'n cefnogi'ch partner yn seiliedig ar ba arwyddion o anwyldeb maen nhw'n eu gwerthfawrogi fwyaf. Pan fyddwn yn gyfarwydd â sut mae angen eu cefnogi, gallwn wneud iddynt deimlo'n wirioneddol gariad.

8 Arwyddion o ddiffyg cefnogaeth emosiynol mewn perthynas

Mae Silwét O Wraig Yn Cefnogi Dyn Trist yn Foesol. Y Cysyniad o Gefnogaeth A Chymorth

1. Rydych chi'n teimlo'n rhyfedd o bell

Pan fydd gostyngiad mewn cymorth emosiynol, rydych chi'n teimlo'n bell, yn ynysig neu'n unig. Er efallai na fyddwch chi'n gallu nodi'n union beth ydyw, rydych chi'n teimlo eich bod hyd braich o ran rhannu emosiynau; rydych chi'n siarad ac yn rhannu llai.

2. Nid ydych yn troi at eich gilydd i ddatrys problemau

Pan fyddwn ni wedi cynhyrfu, rydyn ni'n mynd at berson rydyn ni'n teimlo'n agos ato ac yn gysylltiedig ag ef. Os nad ydych yn troi at eich partner pan fydd rhywbeth yn eich poeni, efallai y bydd pellter emosiynol rhyngoch chi.

3. Dim ond yn yr ystafell wely y mae agosatrwydd corfforol yn bodoli

Mae agosatrwydd corfforol yn llawermwy na rhyw. Mae eistedd yn agos, cofleidio, cusanu, dal dwylo yn arwyddion o fod yn agored ac yn agos at ei gilydd. Pa mor fodlon ydych chi gyda'r maes hwn o'ch partneriaeth?

4. Peidio rhannu bywydau ein gilydd cymaint

Ydych chi'n anfon neges destun, yn ffonio'ch gilydd, neu'n cymryd diddordeb mewn rhannu profiadau? Os nad yw'n ddigon neu ddim digon, efallai eich bod yn profi agosatrwydd emosiynol isel yn eich perthynas.

5. Diffyg anogaeth i nodau a thyfiant ei gilydd

Partner cefnogol yw ein cefnogwr a'n codwr calon mwyaf. Pan fyddwch chi'n teimlo'n isel, yn ddiffygiol, neu'n ofnus, ydyn nhw'n eich helpu i godi'ch ysbryd a'ch brwdfrydedd? Mae bod yn emosiynol gefnogol yn golygu helpu eich partner i godi pan fydd yn baglu.

6. Dydych chi ddim yn siarad digon am emosiynau

Os teimlwch nad oes gennych yr hyder i rannu eich teimladau gyda'ch partner. Er eich bod yn gwneud hynny gyda phobl agos eraill yn eich bywyd. Gallai hyn fod yn un o arwyddion diffyg agosatrwydd emosiynol.

Pan fydd gennych bartner gwirioneddol gefnogol, rydych chi'n ymddiried y bydd eich emosiynau'n cael eu dilysu; felly rydych chi'n tueddu i'w rhannu.

7. Cael trafferth gwrando'n astud ar ei gilydd

Pan fo agosatrwydd emosiynol yn lleihau, un o'r pethau cyntaf i'w ddioddef yw gwrando ar ein gilydd . Mae un person yn siarad, ac nid yw'r llall yn rhoi sylw i'r hyn sy'n cael ei rannu ac nid yw'n chwilfrydig i ddysgu mwy am fyd mewnol eu partner.

8. Lleihau neu ddifrïo anghenion emosiynol

Mae cefnogi'ch priod yn golygu mynegi pryder a gofal am sut mae'n teimlo, hyd yn oed os nad yw'n rhesymegol neu'n ymddangos fel pe bai'n gorymateb. Mae cefnogaeth emosiynol mewn perthynas yn golygu sicrhau bod ein hanwyliaid yn teimlo ei fod yn cael ei glywed, ei dderbyn a'i ddilysu.

Sut mae diffyg cefnogaeth emosiynol yn effeithio ar y berthynas?

Mae cael cefnogaeth emosiynol yn cynyddu agosatrwydd emosiynol a ymddiried mewn perthynas . Pan fyddwn ni'n teimlo'n gysylltiedig ac yn agos atoch, rydyn ni'n gallu bod yn ni ein hunain a rhannu ein teimladau'n agored gyda'n partner.

Felly, nid yw'n syndod bod cysylltiad rhwng cefnogaeth emosiynol a boddhad cyffredinol mewn perthynas. Ar ben hynny, mae ein canfyddiad goddrychol o ymddygiad cefnogol partner yn fwy cysylltiedig â boddhad ein perthynas na chanfyddiadau hunan-gofnodedig o ymddygiadau cefnogol.

Gall bod yn agored i niwed fod yn frawychus neu’n amhosibl os na allwn ymddiried yn ein partner i fod yno i ni pan fyddwn eu hangen fwyaf.

Os na allwn ddisgwyl cael cefnogaeth emosiynol gan ein partner, a allwn ni rannu ein teimladau gyda nhw? Efallai y bydd rhywun yn meddwl tybed sut olwg sydd ar y dyfodol ar gyfer perthynas â diffyg cefnogaeth emosiynol (os nad yw partneriaid yn cydnabod y broblem ac yn gweithio arni)?

Gall diffyg cefnogaeth emosiynol beryglu dyfodol y berthynas. Os caiff ei adael heb oruchwyliaeth, gallai diffyg cefnogaeth emosiynol droi’n ddiffyg ymddiriedaeth yn ymrwymiad ein partner a gofal gwirioneddol am ein llesiant.

Serch hynny, mae gobaith i’r rhai sy’n fodlon newid a buddsoddi yn eu perthynas.

A all perthynas oroesi diffyg cefnogaeth emosiynol?

Mewn unrhyw berthynas, mae yna bumps ar hyd y ffordd. Yr hyn sy'n penderfynu a fydd perthynas yn goroesi ac yn ffynnu yw sut rydyn ni'n mynd atyn nhw.

Nid oes rhaid i ddiffyg cefnogaeth emosiynol nodi diwedd y berthynas. Nid yw'n orchest hawdd adeiladu agosatrwydd emosiynol, ond mae'n bosibl. Gallwch roi cynnig arni eich hun gan ddefnyddio'r camau a argymhellir i gynyddu lefel y cymorth neu roi cynnig ar gwnsela.

Mae cymorth arbenigwr bob amser yn fuddsoddiad doeth ac yn werth ei ystyried.

Unwaith y byddwch wedi cydnabod diffyg cefnogaeth yn eich perthynas ac wedi penderfynu eich bod am newid hynny, cymerwch gamau tuag at ei ailadeiladu. Mae llawer o ffyrdd y gallwch fynd i'r afael â'r mater hwn a dulliau y gallwch eu defnyddio.

Nodyn pwysig i'w gofio yn ystod yr ymdrech hon - os nad yw dull arfaethedig o gynyddu cefnogaeth emosiynol yn atseinio â chi, defnyddiwch ef fel ysbrydoliaeth i ddatblygu un eich hun.

Gofynnwch i chi'ch hun pam rydych chi'n meddwl nad yw gweithredu penodol yn iawn i chi. Sut byddech chi'n ei ailysgrifennu fel y byddai'n fwy addas ar gyfer eich perthynas? Nid oes dwy berthynas yr un fath, felly ni ellir defnyddio dau ddarn o gyngor heb rywfaint o deilwra yn gyntaf.

15 cam ar gyfer gwella lefel y cymorth emosiynol

Pâr Mewn Cariad Ynghyd

1. Cydnabod eu hymdrechion a dangos diolchgarwch

Rhannwch eich barn ar popeth amdanyn nhw rydych chi'n ei werthfawrogi . Mae hyn yn sicr o wneud iddynt deimlo'n annwyl ac yn cael eu gweld yn wirioneddol. Yn ei dro, bydd hyn yn rhoi hwb i sut maen nhw'n eich gweld chi ac yn adnewyddu'ch cysylltiad emosiynol.

2. Anfonwch ganmoliaeth annisgwyl

Pan fyddwn yn dyddiad cyntaf, rydym yn arllwys canmoliaeth ar ei gilydd . Mae'r swm hwn yn lleihau dros amser, ond nid yw'r angen amdanynt yn wir. Anfonwch destun glas gyda rhywbeth maen nhw'n ei fwynhau amdanyn nhw eu hunain, ac rydych chi wrth eich bodd hefyd.

3. Sefydlu amser segur ymlacio gyda'i gilydd

Anaml y mae gennym amser i wneud dim byd a bod gyda'n gilydd. Mae amser segur yn bwysig gan ei fod yn rhoi lle i wneud dim byd ond bod gyda'ch gilydd ac ailgysylltu'n emosiynol ac yn gorfforol.

4. Cael cwpon iddyn nhw

Beth yw eu hoff le coffi neu fwyty? Ydyn nhw'n hoffi tylino'r corff neu nofio? Mynnwch gwpon iddynt a fydd yn eu hatgoffa pa mor dda rydych chi'n eu hadnabod y gallant eu defnyddio pan gawsant ddiwrnod gwael.

5. Talu sylw i chwantau bach y maent yn verbalize

Pan fyddant yn dangos llyfr nodiadau newydd i chi yr hoffent ei gael, brand penodol o glustffonau neu docynnau ar gyfer y cyngerdd sydd i ddod, nodwch ef. Ewch allan a'i brynu ar eu cyfer. Bydd hyn yn gwneud iawn am anrheg ystyrlon hynny yn dangos iddynt eich bod yn gwrando a gofal.

6. Aralleirio a chrynhoi pan fyddant yn siarad

Os ydych chi am iddyn nhw rannu mwy a throi atoch chi pan fyddan nhw wedi cynhyrfu, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n feddylgar wrth siarad. Pan glywch chi nhw allan, aralleirio yn eich geiriau eich hun i wneud yn siŵr eich bod yn deall yn dda. Cyn i chi ei wybod, bydd y ffenestr i'w byd mewnol yn eich helpu i gael gwell dealltwriaeth o sut mae'r byd yn ymddangos trwy eu llygaid.

7. Darparu agosatrwydd corfforol

Os ydych chi'n pendroni sut i roi cymorth emosiynol, cofiwch fod cyfran sylweddol o deimlo'n agos atoch a bod gennych gefnogaeth yn dod drwodd cyfathrebu di-eiriau . Hug, cusanu, dal dwylo i sefydlu cyswllt corfforol gyda'ch partner yn aml.

8. Gofyn, gwrando a chydymdeimlo

Un o’r sylwadau pwysicaf o ran dysgu sut i roi cymorth emosiynol yw osgoi ceisio trwsio pethau a chynnig cyngor oni bai y gofynnir yn benodol i wneud hynny.

Yn lle hynny, canolbwyntiwch ar ofyn cwestiynau penagored iddynt, gwrando gyda ffocws, a sylw heb ei rannu.

Defnyddiwch giwiau di-eiriau i ddangos eich bod yn talu sylw, fel cyswllt llygad, cyffwrdd â'u llaw, a diffodd eich ffôn. Yn olaf, dywedwch wrthyn nhw eich bod chi'n deall beth maen nhw'n mynd drwyddo a rhowch sicrwydd iddynt ei bod yn naturiol i deimlo felly.

9. Gwnewch ystum braf sy'n eu gwneud yn hapus

Beth sy'n gwneud eich partner yn hapus?

Dechreuwch trwy greu rhestr o bethau sy'n dod â gwên i'w hwyneb. Bydd yn rhoi canllawiau ar sut i ddarparu cymorth emosiynol i'ch partner.

Gallwch ddefnyddio eitem o'r rhestr pan fyddwch angen syniad cyflym ar sut i godi ei galon neu ei rannu gyda nhw fel y gallant ddewis y peth sydd orau ganddynt.

Rydych chi'n sicr o sgorio pwyntiau bonws am ba mor dda rydych chi'n eu hadnabod.

10. Byddwch yn gefnogol yn gyhoeddus

Os nad ydych chi'n siŵr sut i fod yn gefnogol mewn perthynas, ceisiwch ganmol eich cariad o flaen pobl sy'n poeni am eu barn.

Gall sut rydych chi'n eu trin o flaen eraill gryfhau eu hyder a'u hargraff ohonoch chi. Mae cydnabod eu cryfderau, eu galluoedd, a'u llwyddiant yn y gorffennol yn sicr o'u hadeiladu a hybu eu hymdeimlad o werth.

11. Byddwch yn barchus o'u hemosiynau

Un o'r awgrymiadau mwyaf hanfodol o ran gwella cefnogaeth emosiynol yw bod yn barchus o emosiynau'r partner trwy beidio â'u lleihau. Os na allwch ddeall eu persbectif ar hyn o bryd, dangoswch arwyddion o anwyldeb di-eiriau ac arhoswch yn bresennol.

12. Ymddangoswch pan fyddant yn isel eu hysbryd

Pan fyddant yn wynebu problem llethol, gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi blaenoriaeth iddynt dros bethau eraill yn eich bywyd. Gofynnwch gwestiynau i'w helpu i ymhelaethu ar yr hyn y maent yn ei deimlo, yr hyn sy'n arbennig o ofidus am y sefyllfa, a helpwch nhw i'w roi mewn darlun mwy.

Pan allant ei roi mewn persbectif ac ystyried a fydd yn berthnasol mewn mis neu flwyddyn o nawr, gallant ddechrau teimlo'n wahanol am y peth.

Yn y fideo isod, mae Deborah Gray yn sôn am ddelio â phartner isel ei iselder a sut i beidio â gwneud eu hiselder yn un eich hun. Edrychwch am rai awgrymiadau defnyddiol:

13. Tynnwch rywbeth oddi ar eu dwylo

Peidiwch byth â diystyru pŵer a gwerth cymorth ymarferol i ddatrys sut i roi cymorth emosiynol i'ch partner. Dewiswch eitem o'u rhestr o bethau i'w gwneud a gwnewch hynny yn eu lle.

P'un a yw'n glanhau, yn cael nwyddau, yn llenwi'r tanc, neu'n hwfro'r car, mae'n help gwerthfawr y byddant yn sicr yn ei werthfawrogi.

14. Ailedrych ar bwnc

Unwaith y byddwch chi'n helpu rhywun annwyl i ddelio ag anhawster, gallwch chi gofrestru ar ôl hynny. Nid oes angen codi pwnc sy'n peri gofid bob dydd, ond mae ailymweld ag ef ychydig ddyddiau ar ôl y sgwrs gychwynnol yn dangos eich bod yn malio sut maen nhw a'ch bod yn barod i helpu.

15. Cynhwyswch gefnogaeth ddyddiol yn eich rhestr o bethau i'w gwneud

Tric sy'n ddefnyddiol unrhyw bryd rydyn ni'n ceisio dysgu neu wella sgil yw cael amser rheolaidd neu amserlen i'w ymarfer a pheidio â dibynnu ar ein cof.

Pam?

Gan nad yw wedi dod yn arferiad eto, felly nid yw'ch cof mor ddibynadwy ag yr hoffech iddo fod. Gosodwch nodyn i chi'ch hun i wirio i mewn am bethau braf y gallwch chi eu gwneud i ddangos cefnogaeth i'ch partner bob dydd.

Berf yw cariad

Nid oes un ffordd o ddarparu cymorth emosiynol. Mae'n dod mewn amrywiaeth o siapiau a meintiau. Ni allwn ei fesur na'i wneud yn ddiriaethol. Fodd bynnag, rydym yn sylwi ar effeithiau gostyngiad mewn cymorth emosiynol.

Os ydych chi'n adnabod arwyddion y diffyg cefnogaeth emosiynol yn eich perthynas, mae yna bethau y gallwch chi eu gwneud. Yn ddelfrydol, byddech chi'n eu gwneud cyn i'r effeithiau negyddol ddatblygu, er nad yw byth yn hwyr i ddechrau dangos mwy o gefnogaeth emosiynol.

Dim ond eich dychymyg sy'n cyfyngu ar bethau y gallwch chi eu gwneud. Gallwch dynnu pethau oddi ar eu rhestr o bethau i'w gwneud, dangos diolchgarwch, eu hadeiladu o flaen eraill, cyffwrdd yn amlach, ac ati.

Beth bynnag a ddewiswch, cofiwch y dylech wirio gyda nhw am adborth os mai dyma sydd ei angen arnynt. Mae bod yn emosiynol gefnogol yn rhan o'r hafaliad. Gwneud hynny mewn ffordd sydd ei angen ar eich partner yw'r ail ran. Daliwch ati ac ailadroddwch yn aml.

Ranna ’: