Sut Mae Llyfrau Cyfathrebu Cyplau yn Helpu

Llyfrau Cyfathrebu Cyplau

Yn yr Erthygl honGall rhywbeth rhyngweithiol fel llyfr fod yn offeryn defnyddiol mewn priodas. Fel y gwyddom i gyd, mae cyfathrebu yn agwedd bwysig ar unrhyw un perthynas .Mae llyfrau cyfathrebu cyplau yn gweithredu fel adnodd y gellir ei ddefnyddio i ryngweithio'n fwy cynhyrchiol a llwyddiannus.

Waeth pa mor wych ydych chi'n meddwl ydych chi am gyfathrebu â'ch priod, mae rhywbeth newydd i'w ddysgu am gyfathrebu cyplau bob amser.Gadewch inni drafod yn fanwl faint y gall llyfrau cyfathrebu cyplau ei helpu.

Maen nhw'n rhoi gweithgaredd i briod i wneud gyda'i gilydd

Gwnewch chwiliad am “lyfrau cyfathrebu a argymhellir ar gyfer cyplau” neu “lyfrau a argymhellir orau ar berthnasoedd” a byddwch yn darganfod yn fuan bod llawer o opsiynau i ddewis ohonynt.

Gallwch chi a'ch priod ddewis llyfr a'i ddarllen gyda'ch gilydd. Darllen llyfr ar sgiliau cyfathrebu cyplau nid yn unig yn trosglwyddo gwybodaeth ond mae'n hyrwyddo cyfathrebu hefyd.Y ffordd orau i gyfathrebu a rhyngweithio yw bod gyda'n gilydd. Bydd trafod rhywbeth a fydd o fudd i'r briodas hefyd yn helpu i hogi'r sgiliau hynny. Mae ymarfer yn gwneud yn berffaith.

Maent yn ddylanwad cadarnhaol

Mae llyfrau cyfathrebu hefyd yn ddylanwad cadarnhaol enfawr. Bydd y wybodaeth a gafwyd yn effeithio'n uniongyrchol ar ymddygiadau ac yn cynyddu ymwybyddiaeth ofalgar wrth gyfathrebu heb sylweddoli hynny (felly'r goddefol).

Nid oes ots sgiliau a thechnegau dysgu os na chânt eu gweithredu, ond mae gan ddarllen ffordd arbennig o actifadu'r ymennydd a defnyddio sgiliau newydd.Yn ogystal ag effeithio'n uniongyrchol ar eich ymddygiad, mae darllen yn lleihau straen, yn ehangu geirfa (sy'n caniatáu i briod fynegi eu hunain yn well), ac yn gwella ffocws.

Felly bachwch ychydig o lyfrau ar gyfathrebu a gwyliwch eich priodas yn gwella!Maen nhw'n helpu i nodi'r hyn rydych chi'n ei wneud yn anghywir

Mae darllen cyngor a ysgrifennwyd gan arbenigwr hefyd yn helpu pobl i sylweddoli beth maen nhw'n ei wneud yn anghywir wrth gyfathrebu â'u priod. Mae gan bob un ohonom arferion cyfathrebu gwael.

Mae cyfran o unigolion yn tueddu i fod yn bell, mae eraill yn fwy goddefol ac mae rhai yn dadleuol. Fel y dywedwyd eisoes, mae darllen y llyfrau hyn yn cynyddu ymwybyddiaeth ofalgar a bod ymwybyddiaeth ofalgar yn caniatáu i unigolion edrych yn agosach ar sut maen nhw'n siarad â'u gŵr / gwraig.

Unwaith y nodir arferion cyfathrebu gwael gallant fod yn sefydlog ac mae priodas yn ffynnu o ganlyniad. Mae golygiadau bach yn gwneud gwahaniaeth mawr.

Llyfrau cyfathrebu gorau i gyplau

Dyma ychydig o awgrymiadau ar rai o'r llyfrau gorau ar gymorth cyfathrebu i gyplau.

  1. Gwyrthiau Cyfathrebu ar gyfer Cyplau - ‘Jonathan Robinson’

Wedi'i awdur gan Johnathan Robinson, sydd nid yn unig yn seicotherapydd ond hefyd yn siaradwr proffesiynol o fri, mae'r llyfr yn crynhoi set o dechnegau cyfathrebu hynod effeithiol ar gyfer cyplau sy'n syml iawn i'w defnyddio ac a fyddai'n helpu i drawsnewid eich priodas.

Mae'r llyfr wedi'i ddarnio yn dair adran; Creu agosatrwydd, Osgoi Ymladdiadau, a Datrys problemau heb gleisio egos. Mae'r llyfrau'n cyflwyno dull cyfannol a syml o gyfathrebu'n well mewn priodas a pherthnasoedd.

  1. Cyfathrebu mewn Priodas: Sut i gyfathrebu â’ch priod heb ymladd - ‘Markus ac Ashley Kusi’

Yn cael anhawster cyfathrebu â'ch priod? Darllenwch gyfathrebu mewn priodas gan Markus Kusia nd Ashley Kusi i wybod sut i gyfathrebu â phriod anodd.

Mae'r llyfr yn cynnwys 7 pennod sy'n dyrannu ac yn ymhelaethu ar yr agweddau amrywiol ar gyfathrebu effeithiol ac effeithlon; Gwrando, deallusrwydd emosiynol, ymddiriedaeth, agosatrwydd , gwrthdaro, ac mae hefyd yn rhannu cynllun gweithredu i'ch helpu i ddechrau.

  1. Y Pum Iaith Cariad - ‘Gary Chapman

Yn y llyfr hwn, mae Gary Chapman yn archwilio sut mae unigolion yn teimlo eu bod yn cael eu caru a'u gwerthfawrogi. Mae'r llyfr yn cyflwyno pum iaith gariad sydd hefyd yn ein helpu i ddeall sut mae eraill yn dehongli cariad a gwerthfawrogiad.

Y pum iaith gariad yw; Geiriau Cadarnhad, Deddfau Gwasanaeth, Derbyn Anrhegion, Amser o Safon, ac yn olaf Cyffyrddiad Corfforol.

Mae'r ieithoedd hyn yn hanfodol ar gyfer mynegi cariad ac anwyldeb a chymhorthion wrth greu perthynas fwy effeithiol â'ch partner.