agosatrwydd y tu allan i'r ystafell wely

agosatrwydd y tu allan i Mae'n anodd deall y cysyniad gwirioneddol o agosatrwydd. Nid yw bob amser yn broses hawdd i'w deall neu ddod yn gyfarwydd â hi, ac mae cyplau sy'n ymddangos fel pe baent yn ei chael i gyd gyda'i gilydd wedi treulio oriau o amser yn ceisio darganfod sut i fod yn gwbl sylwgar i anghenion y person arall. Mae agosatrwydd yn barodrwydd i fod yn gwbl anhunanol, hyd yn oed pan mai chi yw'r mwyaf anghenus. Mae rhoi sylw i'ch priod yn golygu hynny - neilltuo eich anghenion a'ch amser eich hun er mwyn dangos i'ch partner faint y mae ef neu hi yn cael ei werthfawrogi. Mae agosatrwydd yn aml-ddimensiwn; mae'n ymgorffori nid yn unig cyffwrdd corfforol a rhyw ond hefyd emosiynau, meddyliau a gwerthoedd.

Yn yr Erthygl hon

Agosrwydd Emosiynol

Ochr emosiynol agosatrwydd yw un o'r ffyrdd hawsaf o ymarfer dod yn anhunanol i anghenion eich partner. Meddyliwch am y ffyrdd rydych chi'n siarad â'ch gilydd. A yw'r ystafell yn rhydd o unrhyw ymyrraeth? A ydych yn rhoi sylw llawn i iaith corff eich partner, ciwiau di-eiriau, a thraw neu dôn y llais? Nid yw'r manylion am sut mae'ch partner yn cyfathrebu yn hysbys i neb ond chi - defnyddiwch hyn er mantais i chi! Rydyn ni'n aml wedi ymgolli cymaint yn yr hyn sy'n digwydd yn ein meddyliau ein hunain, fel ein bod yn anghofio rhoi cyfrif am emosiynau ein priod. Rydyn ni'n aml yn tawelu'r hyn y mae ein partneriaid yn ceisio'i gyfleu fel anghenion emosiynol oherwydd bod ein hanghenion yn ymddangos cymaint yn fwy ar y pryd. Mae esgeulustod emosiynol yn boenus, a phan fydd partner bywyd yn ei achosi, gall y boen fod yn llawer mwy dwys.Yn lle esgeuluso anghenion emosiynol eich anwylyd, dechreuwch eu gweld fel blaenoriaeth. Gall anogaeth, treulio amser o ansawdd gyda’ch gilydd, a chymryd amser i wrando arno ef neu hi fod yn ffyrdd syml ond effeithiol o ddiwallu anghenion emosiynol eich priod.

agosatrwydd corfforol

Er y gall ochr emosiynol agosatrwydd fod braidd yn fwdlyd a dryslyd, mae ochr gorfforol agosatrwydd fel arfer yn syml iawn. Mae rhyw, cyswllt corfforol anrywiol, neu (priodol ac eisiau) arddangosiadau cyhoeddus o hoffter yn rhai enghreifftiau o'r anghenion corfforol a all fod gan eich anwylyd. Meddyliwch am yr anghenion corfforol sydd gennych chi – beth oedd rhai o'r arwyddion di-eiriau y gwnaethoch chi eu hallyrru mewn ymgais i ddiwallu'r anghenion hynny? Efallai bod gan eich priod anghenion tebyg ond bod ganddo ffordd wahanol o'u cyfathrebu! Rhowch sylw i awgrymiadau cynnil neu giwiau di-eiriau; gofynnwch i'ch partner sut y gallai ef neu hi gyfleu anghenion corfforol i chi. Nid oes unrhyw niwed mewn gofyn! Mewn gwirionedd, gallai roi cyfle i bob un ohonoch siarad yn fwy agored a rhydd am eich anghenion corfforol a'ch dymuniadau.

Diwallu anghenion meddwl am agosatrwydd

Gall agosatrwydd trwy ddiwallu anghenion meddyliol fod ychydig yn anodd. Mae'r ddau ohonoch gyda'ch gilydd oherwydd yr hyn sy'n debyg ac yn wahanol. Dyma sy'n gwneud eich perthynas yn unigryw ac nid ydynt yn rhywbeth i'w dychryn. Pan fydd gennym bethau sy'n pwyso'n drwm ar ein meddyliau, ein greddf yw dod o hyd i rywun dibynadwy i ymddiried ynddo a lleddfu'r pwysau. Mae eich priod yn debygol (a dylai fod!) bod rhywun. Yn ei dro, bydd eich priod yn profi adegau o bwysau, rhwystredigaeth neu anhawster. P'un a yw'n broblem fach neu'n sefyllfa gymhleth a dwys, rhowch amser i'ch partner siarad y meddyliau sy'n pwyso ar ei ysgwyddau. Gwrando nid i ymateb ond i ddeall. Gall hyn fod yn anodd, oherwydd os ydych yn ddatryswr problemau naturiol, byddwch am geisio dod o hyd i ateb. Yn syml, stopiwch a gwrandewch! Nid yw diwallu anghenion meddyliol eich priod yn golygu mai chi bob amser fydd yr un i ddod o hyd i'r ateb.

agosatrwydd ysbrydol

Er efallai na fyddwch chi a'ch partner yn cymryd rhan weithredol mewn crefydd neu ffydd ysbrydol, ond nid yw hynny'n eich eithrio rhag profi anghenion ysbrydol ac agosatrwydd yn eich perthynas. Ysbrydolrwydd yw'r gred mewn rhywbeth y tu allan i chi'ch hun; mae’n gyfle i ymgysylltu â’r bobl a’r byd o’ch cwmpas o safbwynt arall. Byddwch yn ofalus i anghenion ysbrydol eich priod. Gallai’r rhain gynnwys cymryd rhan mewn crefydd neu ffydd ffurfiol ond gallant fod yn rhywbeth mor syml â myfyrio neu sgyrsiau am ddiolchgarwch. Gall agosatrwydd ysbrydol fod yn adfywiad i'ch perthynas ar lefel uwch!

Peidiwch â chyfyngu eich hun. Byddwch yn greadigol ac yn anturus! Rhowch gynnig ar wahanol ffyrdd o ymgysylltu â'ch priod a byddwch yn ddigymell. Mae'n debyg y gwelwch fod mwy o sylw i anghenion eich partner ar bob lefel yn cynyddu'r agosatrwydd a'r anhunanoldeb a gewch yn gyfnewid gan y person rydych chi'n ei garu!

Ranna ’: