Bod yn Gyfan: Ydych chi'n Gyflawn ar Eich Hun?

Bod yn Gyfan: Ydych chi

Yn aml, pan ddaw pobl ataf i gael cwnsela priodas, byddaf yn gofyn am sesiwn cwpl gyda'r ddau bartner yn unigol. Mae hwn yn amser da imi ddod i adnabod pob aelod o'r briodas ar eu telerau eu hunain. Weithiau, mae priod yn teimlo na allant fod yn hollol onest am rywbeth o flaen eu partner. Mae agosatrwydd rhywiol, cyllid a hen friwiau yn aml yn anodd eu trafod yn onest â phriod, felly rydyn ni'n siarad am y materion hynny mewn sesiynau unigol cyn dod â nhw i'r sesiynau priodasol. Mae llawer o gyplau rydw i'n gweithio gyda nhw yn deall hyn ac yn falch o wneud yr ychydig sesiynau cychwynnol hyn. Unrhyw beth i helpu eu priodas, ie? Daw'r rhwystr yn aml pan fyddaf yn argymell cwnsela unigol i'r ddau bartner.Y syniad o gwnsela unigol

Am ryw reswm, mae pobl yn llai brwd ynglŷn â'r syniad o gwnsela unigol. Rwy'n aml yn clywed “Fe ddaethon ni i mewn i gwnsela cyplau. Trwsiwch ein priodas. ” neu'n aml “Nid oes unrhyw beth o'i le gyda mi. Nhw sydd angen cwnsela. ”Weithiau mewn perthynas gythryblus, mae'n hawdd trwsio popeth y mae'r partner yn ei wneud yn anghywir. Pe baent ond yn newid. Pe baent ond yn rhoi'r gorau i wneud y peth hynod annifyr hwnnw, yna byddai popeth yn iawn. Neu mae'n hawdd canolbwyntio dim ond ar y berthynas sy'n cael ei thorri. Os mai dim ond gallwn gyfathrebu'n well. Pe bai dim ond rhai strategaethau gennym i sbeicio pethau yn yr ystafell wely. Ydy, mae gwell cyfathrebu bob amser yn helpu ac ydy, gall bywyd rhywiol siglo helpu llawer o broblem briodasol. Ond ar ddiwedd y dydd, priodas yw swm dau unigolyn yn llywio ei gilydd. Ac mae hynny'n aml yn cael ei anwybyddu.

Pan fyddwn yn priodi, rydym yn ymuno gyda'n gilydd mewn undeb

Gwneir addewid sy'n rhwymo'n gyfreithiol ac yn aml yn grefyddol y byddwn yn awr yn ymuno fel un. Rydyn ni'n mynd trwy fywyd gyda'n partner, ein “hanner gwell,” ein “arwyddocaol arall”. Pan fydd problemau gydag arian neu gyda theulu, ein partner yn aml yw ein cymorth argyfwng mynd. Wrth wneud cynlluniau mae'n rhaid i ni wirio gyda'n partner ddwywaith i sicrhau 'nid oes gennym unrhyw gynlluniau.' Yn aml mae'n hawdd colli ein hunain yn y deinameg hon. I anghofio, hyd yn oed gyda'r uniad hwn o ddwy yn un uned, ni yw'r unigolion yr oeddem cyn i ni briodi o hyd. Mae gennym ni ein gobeithion a'n dyheadau unigol o hyd a allai neu na all alinio â gobeithion ein priod. Mae gennym quirks a hobïau rhyfedd nad oes angen iddynt gyd-fynd â hwy. Rydych chi'n dal i fod, hyd yn oed os ydych chi'n briod. A hyd yn oed yn fwy trallodus, mae eich priod yn dal i fod yn berson ei hun hefyd.Pwysigrwydd unigolrwydd mewn cwnsela cyplau

Felly beth mae'n ei olygu i fod yn ddau unigolyn a pham mae hyn yn bwysig ar gyfer cwnsela cyplau? Wel, a siarad yn nhermau mecanyddol, nid yw'r uned (y pâr priod yr ydych chi) yn mynd i weithio'n dda oni bai bod y ddwy ran unigol (chi a'ch priod) yn gweithio'n dda. Beth mae'n ei olygu i weithio'n dda fel unigolyn? Nid yw'r diwylliant hwn yn dathlu hunanofal mewn gwirionedd. Nid ydym yn canolbwyntio ar lesiant unigol gymaint ag y dylem. Ond yn ddelfrydol, dylech chi deimlo'n hyderus ynoch chi. Dylai fod gennych chi bethau yr ydych chi'n hoffi eu gwneud, sy'n gwneud i chi deimlo'n well am eu gwneud (ymarfer corff, hobïau, nodau, galwedigaeth foddhaus). Pethau nad oes angen cymeradwyaeth eraill arnynt oherwydd bod eich cymeradwyaeth eich hun ohono yn ddigon.

Pwysigrwydd unigolrwydd mewn cwnsela cyplau

Hunanofal priodol hefyd yn golygu cyrraedd pwynt lle rydych chi'n teimlo'n gyflawn ar eich pen eich hun. Ydy, mae'n syniad rhamantus “dod o hyd i'ch hanner arall” a theithio i mewn i'r machlud, gan fyw'n hapus byth ar ôl hynny, ond os ydych chi'n gyfarwydd â'r angen am gwnsela cyplau nag yr ydych chi'n ymwybodol bod y gred hon yn bologna. Byddwn hyd yn oed yn dadlau bod y gred hon o fod angen rhywun i ddod draw a'n gwneud ni'n gyfan yn niweidiol. Faint o briodasau gwenwynig sydd wedi'u gwneud neu wedi aros ynddynt o ganlyniad i rywun yn ofni bod ar ei ben ei hun? Fel petai bod ar eich pen eich hun yw'r peth gwaethaf a all ddigwydd i rywun. Nid yn unig y dylem fod yn unigolion cyfan yn ein rhinwedd ein hunain, ond yn fwy na thebyg yr ydym eisoes. Ac ar ben hynny, os ydym yn iawn bod ar ein pennau ein hunain ac rydym yn unigolion cyflawn heb fod angen cael rhywun fel ein “hanner arall,” yna mae hynny'n ein rhyddhau i fod mewn priodas o'n hewyllys rhydd.Os ydym yn credu bod yn rhaid i ni aros yn ein priodas, i wneud i rywbeth dorri, oherwydd fel arall rydym yn fodau dynol anghyflawn, yna rydym yn ei hanfod yn dal ein hunain yn wystlon. Pan allwn ddewis cael ein bywydau wedi'u cyfoethogi gan ein priod oherwydd ein bod eu heisiau mae yna pan fyddwn yn cael priodas hapus.

Sut i gael priodas hapus?

Felly sut mae gwneud hyn? Sut ydyn ni'n dod yn unigolion cyfan ar gyfer gwell priodas? Rydw i'n mynd i ddweud cwnsela unigol a hunanofal ac mae'n mynd i swnio'n hawdd i'w wneud, ond mewn gwirionedd mae'n un o'r pethau mwy heriol y gall rhywun ei wneud. Mae'n gofyn am hunan-fyfyrio. Mae'n gofyn gadael i bobl eraill fod yn gyfrifol am ein hapusrwydd. Mae'n gofyn bod yn iawn gyda gwrthod. Ac mae hynny'n aml yn llanast emosiynol cyfan i rywun weithio serch hynny. Mae teimlo'n gyfan ac yn gyflawn ar eich pen eich hun yn waith caled, ond yn angenrheidiol os ydych chi'n dymuno bod yn bartner da i rywun arall. Oherwydd os gallwch chi fod yn rhydd o ddal eich hun yn wystlon yn emosiynol, os gallwch chi ddewis eich priod er eu mwyn eu hunain ac nid i rai angen iddyn nhw eu cwblhau chi, yna pa mor rhydd fyddai hynny i'ch priod? Faint hapusach fyddai'r ddau ohonoch heb y bagiau emosiynol rhyfedd hyn o fod yn anghyflawn?


dod o hyd i gariad go iawn

Ydych chi'n gyflawn ar eich pen eich hun? Ydych chi'n cael eich priod yn eich gwneud chi'n gyfan? Siaradwch â'ch partner. Gofynnwch iddyn nhw a ydyn nhw'n teimlo'n gyfan. Neu os ydyn nhw'n teimlo bod angen i chi eu cwblhau. A yw hyn yn rhywbeth rydych chi'ch dau eisiau? Mae'r pwnc hwn yn un sy'n anodd ei lapio mewn erthygl, ond mae yna adnoddau i'ch helpu chi ar eich taith a gall cwnselydd unigol eich helpu chi i ddechrau ar y llwybr. Yr allwedd yw cofio eich bod eisoes yn gyfan, weithiau anghofiwn y ffaith hon.