Beth i'w Wneud Os Mae Eich Partner Yn Dal i fod yn Gyfeillion Gyda'i Gynt?

Mae cynnal perthynas â chyn yn grafwr pen

Yn yr Erthygl hon

Mae'r syniad o rywun yn cynnal perthynas gyda'u cyn bartner yn sicr yn crafu pen. Ar y naill law, fe wnaethon nhw rannu'r holl atgofion gwych hyn â'i gilydd. Mae'n gwneud synnwyr y byddai person eisiau cadw mewn cysylltiad â rhywun yr oedd unwaith mor agosach ato, yn hytrach na thaflu'r cyfan i ffwrdd am byth.Eto i gyd, ar y llaw arall, mae'n ymddangos yn lletchwith cynnal perthynas cyfaill-cyfaill gyda'r person y bu i chi unwaith ystyried eich soulmate.

Sut mae mynd o gofleidio gyda rhywun bob nos i siarad yn blatonaidd gyda nhw am y tywydd? Nid oes amheuaeth y gall bod yn ffrindiau â chyn rywun ddod yn anodd.

Ond beth am pan fydd eich partner presennol yn ffrindiau gyda'u cyn? Beth ydych chi'n ei wneud wedyn? Gall bob amser fod yn sefyllfa ludiog pan fydd eich partner yn dal i fod yn ffrindiau gyda'u cyn.

Efallai y byddwch chi'n dechrau dod yn hunanymwybodol yn y sefyllfaoedd hyn. Pam mae'n rhaid iddyn nhw gynnal perthynas â'u cariad yn y gorffennol os ydych chi yno i roi'r holl gariad ac anwyldeb iddynt yn y byd?

Nid ydych chi eisiau dod i ffwrdd fel y gariad dihiryn sy'n gorfodi ei chariad i beidio byth â siarad â'i gyn eto (does neb eisiau bod yn Emily o Gyfeillion y sefyllfa), ond ar yr un pryd rydych chi'n teimlo bod angen y diogelwch yn eich perthynas i fod yn sicr mai chi yw'r unig un y mae'n meddwl amdano ar ddiwedd y dydd.

Felly, beth ydych chi'n ei wneud yn y sefyllfa hon? Sut ydych chi'n gadael i'ch partner gael y rhyddid i gynnal ei gyfeillgarwch y tu allan i'r berthynas tra ar yr un pryd yn caniatáu'r hunan-barch a'r urddas i chi'ch hun deimlo fel mai chi yw'r fenyw bwysicaf ym mywyd eich dyn?

Defnyddiwch eich greddf

Dyma un o'r sefyllfaoedd hynny lle mae'n rhaid i chi wir fynd gyda'ch perfedd. Cymerwch anadl ddwfn a gofynnwch i chi'ch hun, a oes rhywbeth yn digwydd rhwng eich person arwyddocaol arall a'i gyn-aelod, neu ai ffrindiau yn unig ydyn nhw? Mae'n debyg eich bod chi mewn lwc oherwydd torrodd y ddau hyn i fyny a daeth pethau i ben am reswm. Yn y rhan fwyaf o achosion, pe bai'r ddau hyn yn dal i fod gyda'i gilydd, byddent.

Nid oes unrhyw un yn torri perthynas oni bai eu bod wedi rhoi cryn dipyn o ystyriaeth iddi.

Pe bai'r ddau ohonyn nhw'n cyfateb i'r nefoedd, fydden nhw ddim wedi torri i fyny â'i gilydd ac wedi mynd i ddyddio pobl eraill. Ni fyddai ganddynt.

Hyderwch fod perthnasoedd yn datblygu

Ymddiried yn eich perthynas

Nid yw hyn yn golygu nad oes gennych yr hawl i gwestiynu perthynas eich partner â’u cyn. Y ffaith amdani yw, ar un adeg, roedd eich dyn a'i gyn yn rhannu cwlwm arwyddocaol. Ar un adeg efallai eu bod hyd yn oed wedi bod mewn cariad â'i gilydd. Ond yn union wrth i bobl dyfu a newid wrth iddynt fynd yn hŷn, felly hefyd perthnasoedd.

Mae perthnasoedd bob amser yn esblygu a dim ond ffaith bywyd yw hyn.

Os yw'ch partner wedi ymrwymo i chi a dim ond chi, beth yw'r ots os oes ganddo amrywiaeth o fondiau sy'n eu cyflawni y tu allan i'ch perthynas?

Ceisiwch gyflawniad y tu allan i'ch cwlwm rhamantus

Nid yw byth yn iach tybio mai eich perthynas ramantus ddylai fod yr unig un rydych chi'n cael boddhad ohoni. Dylech fod yn cael cymaint o foddhad o'ch perthnasoedd platonig ac aelodau'r teulu ag yr ydych gyda'ch partner.

Os yw'ch partner arwyddocaol arall yn rhannu bond gyda'i gyn, eich swydd chi yw gofyn i chi'ch hun a ydych chi'n ymddiried yn y ffaith nad yw eu cyfeillgarwch yn lleihau'r berthynas sydd gennych chi gyda'ch partner ar hyn o bryd.

Gosod ffiniau os oes angen

Gosod ffiniau pan fo angen

Os gallwch chi wir deimlo nad oes dim byd yn cael ei dynnu oddi wrth eich perthynas dim ond oherwydd ei fod yn dal yn ffrindiau gyda'i gyn-aelod, yna gallwch chi adael iddo fod. Ac eto, os ydych chi'n teimlo bod angen i chi rannu'ch partner â'i gariad yn y gorffennol, yna caniateir i chi osod y ffiniau angenrheidiol, bydd yn cymryd er mwyn sicrhau eich bod chi a'ch un arall arwyddocaol yn teimlo'n gyfforddus.

Er ei bod yn sicr yn wir bod ymrwymiadau rhamantus yn ymwneud â chyfaddawdu, mae hefyd yn bwysig sylweddoli, er mwyn i berthynas weithio allan, fod angen i'r ddau berson aros yn unigolion â chyfeillgarwch a chwlwm allanol nad ydynt yn bodoli o fewn eu partneriaethau rhamantus yn unig.

Fel y dywedwyd o'r blaen, mae'r cyfan yn dibynnu ar ymddiriedaeth.

Os oes gennych ffydd yn ymrwymiad eich partner i chi, nid oes gennych unrhyw reswm i boeni.

Ac eto, os na allwch chi helpu ond teimlo bod eich partner yn rhoi mwy o sylw i'w cyn-aelod nag ydyw i chi, rhowch yr hunan-barch i chi'ch hun i ddod â'r berthynas i ben a symud ymlaen. Ni fydd y person iawn i chi yn gwneud ichi deimlo fel pe baech yn wobr cytser.

Ranna ’: