Beth Yw Gwarcheidwad Ad Litem, ac A Oes Angen Un Yn ystod Fy Ysgariad?

Merched Wedi Cynhyrfu Meddwl Gyda Merch Fach Ofnus Ysgaru pan fydd gennych blant Gall fod yn anodd, a bydd angen i chi a'ch priod wneud hynny mynd i’r afael ag amrywiaeth eang o faterion yn ymwneud â dalfa plant, amser magu plant/ymweliad, a sut y bydd y ddau ohonoch yn gweithio gyda’ch gilydd fel cyd-rieni.

Yn yr Erthygl hon

Gall y materion hyn fod yn llawn emosiwn ac yn anodd eu datrys hyd yn oed ysgariadau cyfeillgar , ond mewn achosion sy’n ymwneud â gwrthdaro sylweddol, cyhuddiadau o gam-drin, neu anghydfodau eraill yn ymwneud ag ysgariad, efallai y bydd angen penodi gwarcheidwad ad litem (GAL).Gwarcheidwad ad litem yn atwrnai nad yw’n cynrychioli’r naill briod na’r llall mewn achos ysgariad ond yn hytrach sydd â’r dasg o sicrhau bod buddiannau gorau plant y cwpl yn cael eu hamddiffyn.

Gall y naill barti neu’r llall ofyn i GAL gael ei benodi, neu gall y barnwr benderfynu penodi GAL i ymchwilio i’r achos a darparu argymhellion ynghylch sut y dylid datrys materion sy’n ymwneud â phlant y priod.

Os yw gwarcheidwad ad litem wedi'i benodi yn eich ysgariad, neu os ydych am wybod a all GAL fod o fudd i'ch achos carcharu plant, dylech siarad â DuPage Twrnai cyfraith teulu sirol i ddysgu sut y gallwch amddiffyn eich hawliau rhiant a lles gorau eich plant.

Beth mae Gwarcheidwad Ad Litem yn ei wneud?

Os na all rhieni ysgaru, gwahanu neu ddibriod ddod i gytundeb ynghylch sut i rannu neu rannu’r cyfrifoldebau o fagu eu plant, faint o amser y bydd y plant yn ei dreulio gyda’r naill riant neu’r llall. materion yn ymwneud â gwarchodaeth eu plant , gellir gadael y penderfyniadau hyn i fyny i'r barnwr yn eu hachos.

Bydd y barnwr yn gwneud penderfyniadau ar sail yr hyn sydd er lles gorau’r plant, ond gall hyn fod yn anodd ei benderfynu o’r tu mewn i’r llys, yn enwedig os mai’r unig wybodaeth sydd ar gael yw’r hyn a gyflwynwyd yn y dadleuon a wnaed gan atwrneiod y rhieni.

Er mwyn helpu’r barnwr i wneud penderfyniadau, gellir penodi gwarcheidwad ad litem i ymchwilio i’r achos a chynnig argymhellion.

Ar ôl cael ei benodi, bydd GAL yn cynnal ymchwiliad, yn ceisio cael dealltwriaeth lawn o’r sefyllfa, ac yn paratoi adroddiad yn cynnig argymhellion ar sut i ddatrys materion mewn modd sy’n diogelu lles gorau plant.

Bydd yr adroddiad hwn yn cael ei ffeilio gyda'r llys, ac os bydd yr achos yn symud ymlaen i dreial, bydd atwrnai pob parti yn gallu croesholi'r GAL ynghylch yr ymchwiliad a'r argymhellion.

Yn ystod yr ymchwiliad, bydd GAL yn cyfweld â phob rhiant ac yn siarad â’r plant, a byddant yn ymweld â chartref pob rhiant.

Gallant hefyd gysylltu ag eraill a all gynnig mewnwelediad i'r achos, megis aelodau'r teulu, cymdogion, athrawon, meddygon, neu therapyddion .

Yn ogystal, t caiff GAL ofyn am gael gweld cofnodion meddygol neu addysgol neu unrhyw wybodaeth arall sy'n berthnasol i'r achos.

Nod yr ymchwiliad yw casglu’r holl ffeithiau angenrheidiol am sefyllfa’r plant, gallu’r rhieni i ddiwallu anghenion eu plant, ac unrhyw faterion a all effeithio ar les y plant.

Ar ôl casglu'r holl wybodaeth berthnasol, bydd y gwarcheidwad ad litem yn cynnig argymhellion i'r barnwr ar sut i ddatrys yr anghydfodau sy'n weddill.

Er nad yw’n ofynnol i’r barnwr ddilyn argymhellion GAL, mae’n debygol y bydd eu barn yn cael ei hystyried yn fawr wrth wneud penderfyniadau ynghylch sut y bydd rhieni’n rhannu cyfrifoldeb am eu plant a faint o amser y bydd plant yn ei dreulio gyda phob rhiant.

Pa mor hir mae ymchwiliad Guardian Ad Litem yn ei gymryd

Mae Cerflun Themis Yn Dal Graddfeydd Cyfiawnder Mewn Cefndir Heb Ffocws Dyn A Merched Yn dibynnu ar gymhlethdod yr achos a'r materion i'w datrys, gall ymchwiliad GAL bara o leiaf un i ddau fis.

Bydd hyd yr ymchwiliad yn dibynnu ar sawl gwaith y bydd y gwarcheidwad ad litem yn cyfarfod â’r partïon a’u plant, pryd y byddant yn gallu ymweld â chartref pob rhiant, a’r amser sydd ei angen i gael cofnodion neu gysylltu â phartïon eraill.

Yn nodweddiadol, bydd penodi gwarcheidwad ad litem yn ymestyn hyd achos ysgariad neu warchodaeth plant o 90-120 diwrnod yn gyffredinol.

Beth fydd Gwarcheidwad Ad Litem yn ei ofyn i'm plentyn?

Wrth siarad â’ch plentyn, bydd y gwarcheidwad ad litem yn trafod eu sefyllfa gyda nhw mewn modd sy’n briodol i’w hoedran, gan geisio deall eu perthynas â’r ddau riant, eu dymuniadau ynglŷn â lle bydd yn byw a’r amser maent yn ei dreulio gyda phob rhiant , ac unrhyw bryderon sydd ganddynt.

Gall y GAL ofyn am eu bywyd cartref, sut mae pethau'n mynd yn yr ysgol, neu eu perthynas ag aelodau eraill o'r teulu.

Nod y sgyrsiau hyn yw pennu dymuniadau’r plentyn a nodi unrhyw bryderon a allai effeithio ar blant pan fyddant yng ngofal y naill riant neu’r llall.

Wrth baratoi ar gyfer cyfweliad GAL gyda'ch plant, dylech gynnig esboniadau sy'n briodol i'w hoedran pam y byddant yn siarad â nhw a'u hannog i ateb cwestiynau'n onest. Gwnewch yn siŵr eich bod yn osgoi hyfforddi'ch plant i ateb cwestiynau mewn ffordd arbennig neu ofyn iddynt wneud datganiadau o blaid neu yn erbyn y naill riant neu'r llall.

Beth allaf ei ddisgwyl yn ystod ymweliad Gwarcheidwad Ad Litem?

Pan fydd gwarcheidwad ad litem yn ymweld â'ch cartref, bydd yn ceisio sicrhau eich bod yn gallu darparu amgylchedd diogel a chwrdd â'u hanghenion.

Yn ogystal â dangos bod gennych gartref glân a diogel, byddwch am ddangos y byddwch yn gallu paratoi prydau bwyd a chwrdd ag anghenion maethol eich plant, bod gennych le iddynt gysgu a chwarae, a bod gennych le i storio eu dillad, teganau, ac eitemau eraill.

Efallai y byddwch hefyd yn tynnu sylw at agweddau cadarnhaol eraill ar eich cartref a’ch cymuned, megis ardal i chwarae y tu allan, parciau neu ysgolion cyfagos, neu agosrwydd at ffrindiau plant neu aelodau o’r teulu estynedig.

Yn ystod eich ymweliad cartref, efallai y bydd GAL am eich gweld yn treulio amser gyda'ch plant.

Bydd hyn yn rhoi syniad iddynt o'ch perthynas â nhw a'ch gallu i ddarparu ar gyfer eu hanghenion.

Yn yr achosion hyn, mae'n well rhyngweithio â'ch plant fel y gwnewch fel arfer, gan ddangos eich bod yn rhiant sylwgar sy'n canolbwyntio ar eu lles gorau.

Beth na ddylid ei ddweud wrth Warcheidwad Ad Litem

Ni Fedra Plentyn Wrando Cynghrair Rhieni Merched Yn Crio A Phlentyn yn Gorchuddio Ei Chlust  Llaw Wrth siarad â GAL, dylech bob amser fod yn onest ac yn blaen, gan ddangos eich bod yn fodlon rhoi lles eich plant yn gyntaf.

Ni ddylech fyth ddweud celwydd wrth warcheidwad ad litem , a dylech roi unrhyw wybodaeth y gofynnir amdani iddynt yn brydlon ac ateb cwestiynau'n llawn.

Mewn rhai achosion, bydd GAL yn gofyn cwestiynau pigfain, megis a oes gennych chi unrhyw beth cadarnhaol i’w ddweud am y rhiant arall neu a ydych chi’n credu mai lles pennaf eich plentyn sydd wrth wraidd eich cyn-aelod.

Er y gall y mathau hyn o gwestiynau fod yn anodd eu hateb, dylech osgoi rhoi drwg i'r rhiant arall tra'n siarad yn onest am unrhyw bryderon a allai fod gennych a all effeithio ar eich plant.

Cofiwch, yn y rhan fwyaf o achosion, mae’r system gyfreithiol yn credu ei bod er lles gorau plant iddynt gael perthynas agos a pharhaus gyda’r ddau riant.

Mae hyn yn golygu y bydd disgwyl i chi wneud hynny cydweithredu â'ch cyn i fagu'ch plant , a bydd gwarcheidwad ad litem eisiau sicrhau y byddwch yn gallu rhyngweithio'n gynnes â'r rhiant arall a gwneud penderfyniadau gyda'ch gilydd ynghylch sut y bydd eich plant yn cael eu magu.

Byddwch am ddangos eich bod yn fodlon cydweithredu ac annog eich plant i gael perthynas dda gyda'r rhiant arall.

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

Pwy sy'n talu am Warcheidwad Ad Litem?

Yn nodweddiadol, bydd ffioedd GAL yn cael eu talu gan y rhieni, ac mae’r costau hyn fel arfer yn cael eu rhannu’n gyfartal rhwng y partïon.

Fodd bynnag, os yw un parti dan anfantais ariannol neu’n ddibynnol ar gymorth priod neu gynhaliaeth plant a delir gan y parti arall, gallant ofyn i’r parti arall dalu canran uwch o’r costau sy’n ymwneud â’r GAL.

Mae'n well talu unrhyw ffioedd GAL ar amser ac yn llawn, gan y bydd hyn yn dangos cyfrifoldeb ariannol a dangoswch y gellir dibynnu arnoch chi i ddarparu ar gyfer anghenion eich teulu.

A oes angen GAL arnaf yn fy ysgariad?

Gall gwarcheidwad ad litem fod yn fuddiol mewn achosion lle mae rhiant yn pryderu am ddiogelwch plant tra yng ngofal y rhiant arall neu pan fo gwrthdaro rhwng rhieni wedi mynd yn rhy ddwys i’w ddatrys trwy drafod neu gyfryngu.

Dylech siarad â'ch atwrnai ysgariad ynghylch a ddylech ofyn i warcheidwad ad litem gael ei benodi, a gall eich cyfreithiwr eich helpu i ddeall y ffyrdd gorau o ymateb yn ystod ymchwiliad GAL, tra'n eich helpu i gymryd y camau cywir i amddiffyn eich hawliau a chyrhaeddiad. canlyniad sy'n darparu ar gyfer lles gorau eich plant.

Ranna ’: