Beth Yw Manteision Cwnsela Premarital i Gyplau

Cwnsela Merched Gyda Therapydd

Yn yr Erthygl hon

Mae’n amser prysur pan fyddwch yn ymgysylltu, mae gennych lawer o waith cynllunio a pharatoi i’w wneud ar gyfer y cyfnod cyffrous sydd o’ch blaen. Ond rhywbeth sy'n cael ei golli'n aml yw sylw i gynllunio ar gyfer bywyd priodasol a dysgu sut i drin rhai o'r materion y byddwch yn sicr yn eu hwynebu yn y blynyddoedd i ddod.Mae ysgariad yn rhywbeth nad oes unrhyw gwpl yn gobeithio ei brofi. Ond mewn llawer o achosion, ychydig iawn o amser a dreulir yn deall ‘celfyddyd bywyd priodasol’. Mae ceisio'r cwnsela cyn-priodasol gorau ar gyfer cyplau y gallwch chi ei fforddio yn ateb da ar gyfer hyn.

Gall cwnsela cyn priodi i gyplau sicrhau eich bod chi a'ch dyweddi yn cerdded i mewn bywyd priodasol gwybod beth i'w ddisgwyl, a sut i ddatrys unrhyw broblemau a all godi.

Felly, a yw cwnsela cyn priodi yn gweithio? Sut gall cwnsela cyn priodi o'r fath ar gyfer cyplau eich helpu chi a'ch priod i adeiladu dyfodol cadarn gyda'ch gilydd?

Dyma 8 budd cwnsela cyn priodi i gyplau:

Dealltwriaeth o hunanymwybyddiaeth a chyfrifoldeb personol

Mae cwnsela cyn priodi yn agor llwybrau newydd i fanteisio ar yr hunan fewnol.

Gall diffyg hunanymwybyddiaeth achosi nifer o drafferthion mewn bywyd priodasol. Mae'n arwain at ymryson diangen mewn perthynas a gallai hefyd arwain at beio-gêm ymhlith y cyplau . Cwnsela cyn priodi i gyplau yn eich gwneud yn ymwybodol o rai pethau a all atal gwrthdaro yn eich bywyd priodasol yn y dyfodol.

Gall cwnsela cyn priodi ar gyfer cyplau hefyd eich helpu i ddysgu bod yn atebol am eich gweithredoedd eich hun. Cyfrifoldeb personol yw cymryd cyfrifoldeb amdanoch chi'ch hun, am eich gweithredoedd, eich barn, eich rhagamcanion, eich credoau a'ch tybiaethau y gallech eu gwneud. Mae hefyd yn eich helpu i ddysgu sut i fyfyrio ar bob un o'r uchod. Mae'n rhoi dealltwriaeth glir i chi o batrymau eich ymddygiad na ellir eu cyfiawnhau yn y berthynas ac yn helpu i addasu i batrymau cytbwys newydd.

Adeiladwch berthynas gyda'ch cynghorydd

Un o fanteision therapi cyplau yw y gall y sesiynau cwnsela cyn priodi hyn eich gwneud yn agos ac yn gyfforddus gyda'r cynghorwr . Yn y dyfodol, os bydd eich priodas yn taro rhwystr, ni fyddwch yn oedi cyn ymweld â chynghorydd eto.

Bydd eich cynghorydd yn eich helpu i lywio trwy amseroedd heriol a dod o hyd i atebion efallai nad ydych hyd yn oed wedi ystyried.

Mae cwnsela cyn priodi yn meithrin perthynas â chynghorydd

Datblygu sgiliau trafod a datrys gwrthdaro

Er mwyn llywio bywyd priodasol yn llwyddiannus, bydd angen i chi ddysgu sut i drafod a datrys gwrthdaro . Gall cynghorydd cyn-briodasol eich arwain ar sut i ennill y sgiliau hynnydatrys gwrthdaro priodasol. Byddant yn eich arwain ar sut i'w gweithredu yn eich bywyd priodasol . Mae eich priodas yn sicr o fod yn llyfnach. Mae'n llai tebygol o fynd i drafferth os ydych chi'n ceisio cwnsela cyn priodi ar gyfer cyplau cyn clymu'r cwlwm.

Rhannwch eich gorffennol

Yn anochel, rydyn ni'n mynd trwy brofiadau annymunol ac yn wynebu edifeirwch mewn bywyd. Gyda'ch partner, rhaid i chi ddadlwytho'r holl drymder yn eich calon a dechrau o'r newydd. Hefyd, mae'n bwysig cerdded trwy ddigwyddiadau'r gorffennol fel bod y ddau ohonoch yn adnabod eich gilydd yn well . Mae rhai pethau am eich gorffennol y mae'n rhaid i chi ddweud wrth eich partner.

Er enghraifft, dywedwch wrthyn nhw am eich digwyddiadau trawmatig - rhywbeth a newidiodd eich bywyd. Siaradwch am eich iechyd meddwl, eich pyliau o bryder, iselder. Bydd hyn yn eu harfogi i fod yn bartner mwy deallgar. Agorwch sut y daeth eich perthynas flaenorol i ben fel y gall y ddau ohonoch osgoi ei ailadrodd. Hefyd, rhaid i chi siarad am eich hanes twyllo, yr hyn yr oeddech yn ei hoffi am eich cyn bartner, ac ati.

Mynegwch eich disgwyliadau

Mae rhai materion y mae'n rhaid i chi a'ch partner gytuno arnynt, cyn cael. Materion fel a ddylid cael plant a phryd i'w cael, sut i fagu plant, ble i fyw, beth i'w brynu, problemau gweithio, aros yn agos, goresgyn pellter, ac ati. Gall cwnsela cyn priodi fod yn llwyfan i chi mynegi eich disgwyliadau ar faterion o'r fath a tharo'r tir canol sy'n dderbyniol i chi a'ch partner.

Gosodwch eich nodau ariannol

Mae cydnawsedd ariannol yn chwarae rhan fawr wrth gryfhau'r berthynas. Ac mae cwnsela priodas cyn priodas yn helpu i ddeall rhai ein gilyddymddygiadau ariannol. Mae’n bwysig bod ar yr un dudalen â’ch partner.

Er mwyn bod yn gydnaws yn ariannol, dylai'r ddau ohonoch drafod lle mae'r ddau ohonoch yn sefyll fel faint rydych chi'n ei ennill a'i ddyled, faint rydych chi'n ei wario a'i gynilo, ac ati. Nesaf, yn ystod therapi cyplau cyn priodi, rhaid i chi hefyd geisio deall nodau arian eich gilydd. Yn olaf, gwnewch yn siŵr bod y ddau ohonoch hefyd yn trafod sut y bydd eich cyllid yn cael ei gyfuno.

Rhannwch eich dewisiadau rhywiol

Gall ymddangos fel sgwrs lletchwith cyn priodi ond gall cwnsela i gyplau cyn priodi eich helpu i agor a deall disgwyliadau rhywiol eich gilydd. Yn ystod cwnsela ar gyfer cyplau cyn priodi, rhaid i'r ddau ohonoch nodi eich disgwyliadau rhywiol.

Er mwyn bod yn hapus yn y tymor hir a chynnal perthynas iach, rhaid i bob partner wybod ffiniau rhywiol a ffantasïau'r llall. Bydd diffyg agosatrwydd yn difetha'r berthynas. Felly cyn dechrau byw yn debycach i gyd-letywyr na chwpl rhamantus, trefnwch eich dewisiadau.

Mae'r fideo isod yn trafod amrywiol resymau pam mae cyflawniad rhywiol yn y berthynas yn bwysig.

Llywiwch ofnau am briodas

Cyfathrebuyw'r allwedd i ddatrys pob problem. Siaradwch am eich swildod ynghylch priodas.

Mae cwnsela cyn priodi i gyplau yn ffrwyno'r ofnau a'r disgwyliadau afreal a allai fod gennych pan fyddwch chi'n cerdded i mewn i'ch bywyd priodasol. Bydd yn lleihau straen ychwanegol ar gyfnod newydd eich perthynas ac yn eich helpu i ddeall beth i'w ddisgwyl. Os oes gennych chi ddisgwyliadau afrealistig o'ch priodas, yr eiliad y byddwch chi'n dod i delerau â realiti, byddwch chi'n beio'ch partner.

Bydd chwilio am gwnselydd yn eich helpu i ddeall beth sy'n digwydd ac ail-fframio'r sefyllfa gyda chi fel bod eich priodas yn parhau i fod yn hapus ac wedi'i diogelu.

Ranna ’: