A all Cheater Newid? Ie!

Pâr yn Cael Problemau Mewn Perthynas Oherwydd anffyddlondeb

Yn yr Erthygl honY cwestiwn ar wefusau pawb ar ôl iddynt ddod ar draws twyllwr cyfresol yw - a all twyllwr newid? A'r ateb byr yw - ie. Ond a wnânt?Nawr, mae honno'n stori hollol wahanol. Ac a ddylech chi (neu aros) ymwneud â pherson o'r fath? A all twyllwr newid mewn gwirionedd, neu a fyddant yn atal yr ysfa hon yn unig?

Bydd yr holl gwestiynau hyn a mwy yn cael eu hateb yn yr erthygl hon.Pam mae pobl yn twyllo?

Nid oes ateb byr i'r cwestiwn hwn. Seicolegwyr esblygiadol yn dweud bod twyllo yn dod gyda'n genynnau, dyna'r union ffordd y mae ein rhywogaeth.

Byddai rhai yn dweud bod monogami wedi'i sefydlu fel norm cymdeithasol i warchod asedau'r unigolyn. Mae yna lawer o esboniadau athronyddol, cymdeithasegol ac athronyddol allan yna.

Dadansoddiad o pam mae pobl yn twyllo mewn perthynas ramantus ei gynnal trwy arolwg o 562 o oedolion sydd wedi bod yn anffyddlon yn eu perthnasoedd. Mae'r ymchwil wedi'i nodi yr 8 rheswm canlynol pam mae pobl yn twyllo:  • Dicter
  • Dymuniad rhywiol
  • Diffyg cariad
  • Esgeulustod
  • Ymrwymiad isel
  • Sefyllfa
  • Esteem
  • Amrywiaeth

Er ein bod wedi gallu deall llawer o'r rhesymau pam mae pobl yn twyllo , mae twyllo yn dal i gael ei gondemnio'n eang.

Pam? Oherwydd ei fod yn ysgwyd craidd rhywbeth sy'n cael ei ystyried yn sefydliad cysegredig, am ryw reswm neu'i gilydd. Felly, pam mae pobl yn dal i wneud hynny? Ac a yw twyllwr byth yn stopio twyllo?

Mae'n debyg y bydd materion bob amser cyhyd â bod sefydliad perthynas a phriodas.

Ac, i rai twyllwyr, hyd yn oed, gall materion rhamantus ddod yn hanes hynafol. Gadewch inni archwilio rhai o’r cwestiynau cyffredin sy’n gysylltiedig â’r un gwych: “A all twyllwr newid?”

A all pobl newid ar ôl twyllo oherwydd eu bod yn teimlo edifeirwch?

Felly, eich partner wedi twyllo arnoch chi? A gwnaethoch chi benderfynu eich bod chi'n mynd i aros gyda nhw a rhoi cynnig ar eich perthynas? Ydych chi'n gweithio drwodd dod dros y berthynas ?

Mae hynny'n fendigedig! Ond, a ydych chi'n gyfrinachol (neu'n agored) yn gobeithio eu bod wedi newid oherwydd yr edifeirwch llwyr maen nhw'n ei deimlo?

Efallai nad hwn yw'r syniad gorau i ddal gafael arno. A all twyllwyr roi'r gorau i dwyllo? Ydyn, ac maen nhw'n aml yn gwneud hynny'n union oherwydd yr edifeirwch maen nhw'n ei deimlo.

Fodd bynnag, mae hwn yn sail afiach i'ch perthynas yn y dyfodol. Mae fel pan fydd plentyn yn stopio dringo ar goed oherwydd i chi ddigio arnyn nhw.

Ar ôl i ddigon o amser fynd heibio a phan nad ydych chi'n edrych, byddan nhw'n dechrau edrych ar y goeden eto.

Gwyliwch hefyd:

A yw twyllwyr byth yn newid

Golwg Cefn O Ddyn Gyda Chariad Wrth Ddal Dwylo Gyda Menyw arall

Felly, a all twyllwr newid? Gadewch i ni archwilio ychydig o obeithion eang sydd gan bobl pan maen nhw delio â cheaters .

A all twyllwr newid os yw'n cwrdd â'i gyd-enaid?

Bydd twyllwr yn ymateb - ni fydd fy enaid yn gofyn imi newid. Nid yr ymateb delfrydol, rydyn ni'n gwybod. Fodd bynnag, mae rhywfaint o resymeg iddo.


gwahanu oddi wrth ŵr

Efallai bod twyllwr wedi bod yn twyllo oherwydd ei fod yn syml yn mwynhau cael llawer o bartneriaid am wahanol resymau. Felly, mae'n ddadleuol a fydd eu partner perffaith byth eisiau iddyn nhw wadu'r pleser iddyn nhw eu hunain.

A all twyllwr newid os yw'n priodi?

A all dyn twyllo newid a bod yn ffyddlon? Nid oedd yr un briodferch wedi cael y cwestiwn hwn yng nghefn ei meddwl pan oedd yn cerdded i lawr yr ystlys. A'r ateb yw - ie, gallant.

Er nad oes raid iddyn nhw o reidrwydd. Mae dynion Manny yn ystyried priodas yn “rhywbeth arall.” Felly, pe na bai'n ffyddlon o'r blaen, mae'n ddigon posib y byddai'n ddyn wedi newid unwaith y bydd yn clymu'r cwlwm.

A all twyllwr newid oherwydd ei fod wedi aeddfedu?

A yw twyllwyr byth yn stopio twyllo ar eu pennau eu hunain? Ydy, weithiau, ac mae hynny oherwydd bod eu gwerthoedd wedi newid.

Mae pobl yn tyfu ac yn datblygu. I. Mewn rhai achosion, dim ond cyfnod dros dro o ieuenctid oedd twyllo. Felly, a all twyllwr roi'r gorau i dwyllo? Gallant, os ydynt yn datblygu i fod yn bobl sy'n credu mewn bod yn ffyddlon.

A ddylech chi ymwneud â twyllwr

Os ydych chi'n pendroni: “A all twyllwr newid?” siawns yw, rydych chi'n ystyried a ddylech chi ymwneud â nhw. Nid oes ateb cywir nac anghywir iddo.

Mae pawb yn haeddu cyfle, a gallai unrhyw un newid. P'un a wnânt, dyna gwestiwn arall.

Beth bynnag, dylech chi dechreuwch eich perthynas gyda gonestrwydd. Siaradwch yn agored am y materion blaenorol. Hefyd, gofynnwch y cwestiwn y byddech chi'n ei ofni - a all twyllwr fod yn ffyddlon? A fyddant?

Y dull gorau yw gadael i'ch partner newydd fod unrhyw ymateb yn iawn gyda chi - cyhyd â'u bod yn onest. Yna, penderfynwch a yw hynny'n iawn gyda chi.

A ddylech chi aros mewn perthynas â cheater?

Grŵp arall o bobl yn pendroni: “A all twyllwyr newid?” fel arfer yw'r rhai a gafodd eu twyllo. Mae goresgyn perthynas yn un o'r pethau anoddaf y gall rhywun ei wneud.

Y ffordd orau i'w oresgyn yw os ydych chi gweithio gyda'n gilydd . Gallwch wneud eich perthynas yn gadarnach nag erioed o'r blaen os byddwch chi'n dod o hyd i ffyrdd o ymgorffori'r profiad yn y sylfeini'ch priodas .

Felly, a ydych chi'n dal i ryfeddu, a all twyllwr newid byth? Mae'n debyg ie. Ond mae hynny oherwydd nad oes ateb pendant.

Ni all unrhyw un ddweud wrthych a wnânt. Chi sydd i benderfynu sut y byddwch chi'n mynd ato, sut y byddwch chi'n ymdopi ag anffyddlondeb os bydd yn digwydd, a sut y byddwch chi'n tyfu fel person ac fel cwpl, ni waeth sut mae'r digwyddiadau'n datblygu.