Cynnal Plant mewn Gwahaniad Cyfreithiol

Gwahanu Cyfreithiol a Chynhaliaeth Plant

Pan fydd cwpl priod â phlant bach yn penderfynu gwahanu yn gyfreithiol, yn yr un modd ag ysgariad, mae eu rhwymedigaethau i'w plant bach yn parhau. Cynnal plant yw'r maes sy'n mynd i'r afael â rhwymedigaeth gyfreithiol rhiant i gyfrannu'n ariannol at y rhiant arall ar gyfer magu plant.Gwahanu cyfreithiol a chynhaliaeth plant

Mae gan y mwyafrif o wladwriaethau ganllawiau ar gyfer penderfynu ar rwymedigaethau cynnal plant. Os bydd eich gwladwriaeth yn cydnabod gwahaniad cyfreithiol, mae siawns y bydd yn ofynnol i un o’r priod dalu cynhaliaeth plant yn ystod y cyfnod gwahanu cyfreithiol. Gall hwn fod yn fater o gytundeb gwahanu cyfreithiol a wnaed rhwng y priod neu orchymyn llys.Er mwyn helpu i egluro cynhaliaeth plant, meddyliwch amdano fel hyn pan oeddech chi'n briod ac yn byw gyda'ch gilydd, gwnaethoch chi a'ch priod gefnogi'r plentyn gyda'ch gilydd. Nawr eich bod chi'n gwahanu'n gyfreithiol, bydd gan un rhiant y prif gyfrifoldeb am anghenion beunyddiol y plentyn a disgwylir i'r rhiant arall helpu gyda'r costau dilynol.


mae pob perthynas lwyddiannus yn llwyddiannus am yr un union resymau

P'un a yw'r llys yn gorchymyn cynnal plant neu a gytunir arno gan y partïon sy'n gwahanu, mae'n ofynnol ei dalu cyhyd â bod y plentyn yn ddibynnydd, felly o dan 18 oed. Mae yna rai sefyllfaoedd a allai ymestyn yr oedran dros 18 oed, fel y plentyn ag anabledd neu salwch neu ei fod yn dal i fynd i'r ysgol yn llawn amser.Pan ddaw'n fater o bennu faint o gynhaliaeth plant a delir gan y rhiant di-garchar, mae gan bob gwladwriaeth ganllawiau a ddefnyddir i gyfrifo'r ystod o gefnogaeth sydd i'w thalu. Mae hyn yn tueddu i fod yn seiliedig ar incwm a threuliau'r ddau riant. Gan fod gan wladwriaethau'r gallu i osod eu canllawiau, mae'r ffordd y mae cyfrifiadau'n cael eu pennu yn amrywio.

Yng ngoleuni hyn, mae rhai ffactorau y mae'n rhaid i'r llys eu hystyried gan gynnwys:


fforymau rhianta sengl

  • Y gallu i ofalu am daliadau cynnal plant
  • Safon byw'r plentyn cyn yr ysgariad neu'r gwahaniad.
  • Incwm a threuliau'r rhiant gwarchodol.
  • Anghenion y plentyn.

Ffactor arall a allai ddylanwadu ar faint o gynhaliaeth plant yw faint o amser y bydd y plentyn yn ei dreulio gyda phob rhiant. Er enghraifft, mewn senario dalfa gorfforol ar y cyd, gall y plentyn fod yng ngofal y rhiant gwarchodol drigain y cant o'r amser a gyda'r rhiant di-garchar y deugain y cant arall o'r amser. Felly, gall y cyfrifiad ystyried yr incwm, y treuliau a'r amser gyda phob rhiant.