Blynyddoedd Gwybyddol: Yr Oes Waethaf ar gyfer Ysgariad i Blant

Blynyddoedd Gwybyddol: Yr Oes Waethaf ar gyfer Ysgariad i Blant

Yn yr Erthygl honSeicolegydd datblygu plant o ddechrau'r 20fed ganrif oedd Jean Piaget a gyhoeddodd gamau datblygiad deallusol a gwybyddol ym 1936. Mae ei theori yn honni bod yna pedwar cam oed-benodol yn sut mae plentyn yn dysgu ac yn dirnad y byd o'u cwmpas.Ac, mae'r rhwng 2 a 4 oed yn cael ei ystyried yr oedran gwaethaf ar gyfer ysgariad i blant yn bennaf, oherwydd dyma'r amser pan fydd eu rhieni'n chwarae'r rôl fwyaf sylfaenol wrth dyfu i fyny.

Wedi'r cyfan, a plentyn dynol , yn ôl Piaget, yn dysgu trwy arsylwi a chanfyddiad. Mae'n creu prosesau meddwl yn eu hymennydd, yn seiliedig ar realiti ei amgylchedd.Yn dibynnu ar ba gam mae'r plentyn ynddo ar hyn o bryd, maen nhw'n dysgu gwahanol bethau a fyddai’n dylanwadu ar eu meddylfryd cyffredinol am weddill eu hoes.

Mae yna amlygiadau corfforol o ysgariad . Mae cyplau yn ymladd, dadlau, neu anwybyddu ei gilydd. Maent yn isel eu hysbryd neu'n ddig, a all hefyd amlygu mewn gwahanol ffyrdd ac mae effaith ysgariad ar blentyn yn ddinistriol.

Os yw'r rhieni wedi gwahanu, mae'r plant yn cael eu symud o amgylch gwahanol ofalwyr o ddieithriaid i aelodau eraill o'r teulu tra bod eu rhieni'n rhoi trefn ar eu bywyd. Plant, yn enwedig y glasoed ifanc, yn methu derbyn cyson hwn newid yn eu teulu o gwmpas a dyna'r oedran gwaethaf ar gyfer ysgariad i blant.Ymatebion plant i ysgariad yn ôl oedran

Mae'r effeithiau ysgariad ar blant yn amrywio o blentyn i blentyn . Felly mae'n eithaf amhosibl dod i'r casgliad pa un yw'r oedran gwaethaf ar gyfer ysgariad i blant.

Fodd bynnag, os gallwn ddefnyddio theori Piaget o ddatblygiad gwybyddol, gallwn ddyfalu eu canfyddiad yn seiliedig ar eu cam dysgu ac amlygiadau ysgariad. A gallwn ddiddwytho effaith ysgariad ar blant.

Hefyd, gallwn ddefnyddio'r didyniad hwnnw i bennu'r oedran gwaethaf ar gyfer ysgariad i blant.

Piaget cam preoperational ac ysgariad

Mae'r cam preoperational yn dechrau tua dwy oed ac yn para tan saith oed. Os ydym yn edrych i mewn i effeithiau posibl ysgariad ar blant bach, dyma'r cam dysgu y mae angen inni ei ystyried fel y yr oedran gwaethaf ar gyfer ysgariad i blant .

Nodweddion allweddol y cam cynweithredol

1. Canrif

Mae'n duedd i canolbwyntio ar un agwedd o'r sefyllfa ar y tro .

Efallai y byddant yn newid ffocws yn gyflym. Ond nid yw meddwl cyfochrog wedi datblygu eto i ganiatáu i feddylwyr feddwl am y matrics cymhleth a allai effeithio ar sefyllfa benodol neu beidio.

Yn symlach, un peth yn llythrennol yw un peth, fel bwyd ar gyfer bwyta, yn unig.

Nid oes ots pa fath o fwyd ydyw, p'un a yw'n fudr ai peidio, neu o ble y daeth. Rhai plant gall hefyd cysylltu bwyd â newyn . Maent yn teimlo'n llwglyd ac mae angen cynhenid ​​i roi pethau, bwyd neu fel arall, yn eu ceg i'w leddfu.

Mewn senario ysgariad , os gwelant eu rhieni yn ymladd, maent yn ystyried it math o gyfathrebu arferol . Os oes trais corfforol yn gysylltiedig, yna byddant yn dysgu yn y pen draw bod ymddygiad o'r fath yn eithaf derbyniol.


ysgariad cyngor ariannol

2. Egocentrism

Yn ystod yr oes hon, plant yn methu i ystyried safbwyntiau eraill . Yn ystod y cam hwn hefyd y bydd plentyn yn dysgu camu oddi wrtho a meddwl am “bobl eraill” yn eu hamgylchedd.

Un o effeithiau ysgariad mwyaf cyffredin plant yw eu dyfalu mai eu bai nhw yw popeth . Byddai'r ymddygiad egocentric sy'n amlygu yn ystod y cam hwn yn golygu bod popeth, gan gynnwys eu poer rhieni, yn uniongyrchol gysylltiedig â nhw.

Gall fod yn gywir neu beidio, ond a plentyn yn bendant ei ystyried yn wirionedd , gan mai dyma'r oedran gwaethaf ar gyfer ysgariad i blant.

3. Cyfathrebu

Yn ystod y cam hwn, datblygir lleferydd i allanoli meddyliau'r plentyn. Ni allant ddeall cysyniadau cymhleth fel cyfaddawd a diplomyddiaeth.

Fodd bynnag, maen nhw'n dysgu hynny dweud un peth neu arall yn ennyn ymatebion gwahanol gan bobl. Byddai hyn gwneud iddynt gydberthyn lleferydd a rhyngweithio â phobl eraill.

Hefyd, mae'n eu dysgu i ddweud celwydd er mwyn osgoi galw ymatebion niweidiol y daethant ar eu traws o'r blaen ar ôl dweud ymadrodd penodol.

Rhieni , mynd trwy ysgariad, yn gorwedd yn gyson i'w plant , yn dibynnu ai dyma'r oedran gwaethaf ar gyfer ysgariad i blant ai peidio.

Mewn ymdrech i'w hamddiffyn rhag realiti, rhieni fel arfer troi at gelwydd gwyn . Mae rhai plant yn codi arno ac yn dysgu dweud celwydd. Mae'n un o effeithiau andwyol ysgariad ar blant.

4. Cynrychiolaeth symbolaidd

Cynrychiolaeth symbolaidd

Maent yn dechrau cysylltu symbolau, geiriau (llafar), a gwrthrychau oddi wrth ei gilydd. Yma hefyd y maent yn dechrau cydnabod y pwysigrwydd eu gofalwyr . Mae eu bondiau â gofalwyr (nid rhieni o reidrwydd) yn dod yn benodol ac nid yn reddfol yn unig.

Maen nhw'n dechrau gwybod bod a mae unigolyn penodol yn gofalu amdanynt pan fyddant yn brifo, yn llwglyd, neu'n ofni.

Mae gwahanu oherwydd ysgariad yn creu datgysylltiad rhwng y rhiant a'r plentyn.

Yna, unwaith eto, mae rhai rhieni priod hapus yn rhy brysur gyda gweithgareddau eraill i drafferthu gyda magu plant. Ar y pwynt hwn mae plentyn yn penderfynu pwy yw'r gwir fam iâr yn eu bywydau.

Mae ysgariad yn arwain at rieni bod mewn cyflwr meddwl ansefydlog megis iselder ysbryd neu bryder, neu nid ydyn nhw yno oherwydd gwahanu. Byddai'r ymddygiad hwn gan rieni dylanwadu ar y plentyn i datblygu ymlyniad rhieni ag eraill neu neb o gwbl .

Mae rhieni sy'n ysgaru yn yr oedran hwn yn creu rhwystr rhwng y rhiant a'r plentyn.

5. Chwarae esgus

Dyma'r oes pan plant bach a phlant dechrau chwarae rôl dychmygus . Maent yn chwarae ac yn esgus fel meddygon, mamau, neu ferlod sydd wedi'u gwella'n hudol. Mae eu hamgylchedd yn dylanwadu'n drwm ar bwy maen nhw eisiau bod.

Os ydyn nhw'n gweld oedolion, eu rhieni, yn benodol, yn ymddwyn yn negyddol fel canlyniad naturiol ysgariad, byddai plant yn gweld hynny fel yr ymddygiad a ddymunir ymysg oedolion. Os yw'r plant yn ddigon hen i deall ystyr ysgariad a gwahanu rhieni , byddent encilio'n ddwfn i esgus chwarae cael mecanwaith amddiffyn .

Gallai arwain at broblemau seicolegol yn y dyfodol. Beth all fod yr oedran gwaethaf ar gyfer ysgariad i blant na hyn?

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

Camau eraill yn natblygiad plant Piaget

1. Cam Sensorimotor

Mae'r cam hwn yn dechrau adeg genedigaeth tan ddwy flwydd oed.

Mae'r plentyn yn canolbwyntio ymlaen rheoli eu cyhyrau canys symudiad moduron . Maent yn ail rhwng eu hangen greddfol i fwyta, cysgu a gollwng gwastraff ac ymarfer rheolaeth echddygol. Maen nhw'n ceisio dysgu popeth trwy arsylwi ac yna rhoi cynnig arni trwy dreial a chamgymeriad.

Mae ysgariad a'i effaith ar blant yn yr oedran hwn yn fach iawn.

Os gall y rhieni setlo i mewn i ffurf normalrwydd cyn y cam cynweithredol, bydd y plentyn yn dysgu ei sefyllfa unigryw ymhlith ei gyfoedion, a bydd yr effeithiau andwyol yn deillio o'r fan honno.

Mae'r effeithiau ysgariad ar blant bach o ran eu datblygiad modur yn ddibwys , ond unwaith y byddant yn camu i'r cam cynweithredol, mae pethau'n newid.

2. Cam gweithredol concrit

Mae'r cam hwn yn cychwyn tua saith tan 11 oed.

Plant yn ymdopi ag ysgariad yn yr oedran hwn bydd yn deall y sefyllfa rhwng eu rhieni a sut mae'n effeithio'n uniongyrchol ar eu bywydau. Ac, o ran yr oedran gwaethaf ar gyfer ysgariad i blant, daw'r cam hwn i mewn fel eiliad agos .


Kenny priodasau Chesneys

Ar y pwynt hwn, maent yn cadarnhau'r ddealltwriaeth resymegol a damcaniaethol o'r byd a'u perthynas ag ef.

Mae sefyllfa aflonyddgar fel ysgariad yn ddryslyd i drawmatig i blentyn.

Fodd bynnag, ni fydd cynddrwg â'r rhai yr effeithir arnynt yn ystod y cam cynweithredol.

3. Cam gweithredol ffurfiol

Mae'r cam hwn yn dechrau o lencyndod hyd nes bod yn oedolyn.

Mae plant ac ysgariad yn gymysgedd gwael , ond mae plant yr oedran hwn yn fwy hunanymwybodol ac wedi dechrau adeiladu eu bywydau eu hunain yn annibynnol ar aelwyd eu rhieni.

O ran yr oedran gwaethaf ar gyfer ysgariad i blant, daw hyn i mewn yn olaf. Ond nid oes oedran “da” ar gyfer ysgariad ynglŷn â'ch plant. Oni bai eu bod yn byw gyda rhiant sy'n cam-drin ar lafar, yn gorfforol ac yn rhywiol, mae yna dim effeithiau cadarnhaol eraill ysgariad ar blant.