Sgyrsiau â'ch Priod: Dos And Don’ts

Sgyrsiau â

Heb os, cyfathrebu yw un o'r rhannau anoddaf o gynnal priodas iach. Wrth i amser fynd heibio, mae cyplau yn dod i arfer â'i gilydd ac yn tybio bod eu cymar yn deall sut maen nhw'n teimlo bob amser. Mae cyplau hefyd yn tueddu i osgoi rhai pynciau i roi ochr yn ochr i frwydr neu sgwrs galed. Mae'n naturiol bod eisiau osgoi gwrthdaro, ond weithiau mae osgoi gwrthdaro yn yr oes sydd ohoni yn arwain at wrthdaro mwy i lawr y ffordd.Mae yna lawer o dyllau fel arfer yn bresennol mewn unrhyw sgwrs mewn priodas y gellir ei godi. Ond gyda phob twll sy'n bodoli mewn cyfathrebiad parau priod, mae sawl ffordd o gyflwyno'r wybodaeth honno. Gall fod yn faes anodd ei lywio, gyda mwyngloddiau tir yn aros am eich camsyniad nesaf ar ffurf dadl neu sylw a gymerwyd yn y ffordd anghywir.Gadewch i ni archwilio rhai pethau da a drwg ynglŷn â sut y dylech chi siarad â'ch priod. Nid yw byth yn brifo gwella eich arferion cyfathrebu, felly byddwch yn ymwybodol o'r gwallau yn eich ffyrdd wrth ichi eu darllen.

Gwnewch: Trosi mwy am y positif na'r negyddol

Rwy'n gwybod, mae hyn yn ymddangos fel dim meddwl, ond mae mor gynnil nes bod llawer o bobl yn gwneud y camgymeriad o godi llais yn unig pan fydd ganddyn nhw rywbeth negyddol i'w rannu. Defnyddiwch eich geiriau mewn ffordd gariadus a chanmoliaethus gymaint â phosibl. Dywedwch wrth eich gwraig ei bod hi'n edrych yn dda yn y jîns hynny. Dywedwch wrth eich gŵr ei fod yn edrych yn olygus heddiw. Dywedwch wrth eich priod faint rydych chi'n eu gwerthfawrogi.Os ydych chi'n siarad â'ch priod am y pethau cadarnhaol yn amlach, mae'n debyg y byddan nhw'n tiwnio i mewn ac yn parchu'r hyn sydd gennych chi i'w ddweud os ydych chi am nodi'ch anfodlonrwydd â rhywbeth. Os mai dim ond am sut maen nhw'n sgwrio y maen nhw'n eu moch daear, byddan nhw'n dechrau eich tiwnio allan.

Peidiwch â: Sicrhewch bynciau sydd “oddi ar derfynau”

Os oes rhywbeth o'ch gorffennol chi neu'ch priod sydd oddi ar derfynau, gall fod yn gwmwl tywyll dros eich perthynas bresennol. Un o fanteision priodi â rhywun rydych chi'n ei garu yw y gallwch chi rannu'n agored ac yn onest heb ofni cael eich barnu.

Mae rhoi label “oddi ar derfynau” i bwnc neu sgwrs yn gwneud iddo ymddangos fel bod gwirionedd hyll neu gyfrinach nad yw rhywun eisiau siarad amdano. Ceisiwch osgoi cael y bylchau hyn mewn sgwrs fel nad yw'r cyfrinachedd yn goresgyn y berthynas ac yn achosi rhwyg yn nes ymlaen.Gwnewch: Rhannwch eich beirniaid â chariad

Os nad ydych chi'n hapus ynglŷn â sut mae'ch priod yn ymddwyn neu sut maen nhw'n siarad â chi, ewch at y sgwrs o le cynnes a chariadus. Er mwyn i'r sgwrs fod yn un gynhyrchiol, ni allwch ddod i mewn yn gweiddi, yn sgrechian, ac yn sarhau cymeriad eich partner.

Cyflwynwch eich beirniadaeth fel un o'u gweithredoedd, nid un o'u cymeriad. Mae angen iddyn nhw wybod eich bod chi'n dal i garu'r person ydyn nhw, dydych chi ddim yn gwerthfawrogi'r peth a wnaethant na'r geiriau a ddywedasant. Mae'n wahaniaeth mor gynnil, ond mae ymosod ar eu hunaniaeth yn mynd i ddiarddel y sgwrs. Gwnewch: Rhannwch eich beirniaid â chariad

Enghraifft:


codependency wiki

Beirniadaeth ar gymeriad: “Rydych chi'n grinc.”

Beirniadaeth ar weithredu: “Roeddech chi actio fel a jerk. ”


ffurfiau greek o gariad

Mae'r newid bach hwnnw'n ffordd fwy cariadus a pharchus o siarad â'ch anniddigrwydd. Ymosodwch ar y weithred bob amser, nid y person a'i perfformiodd.

Mae sgwrsio mewn priodas rhwng y priod yn berthynas eithaf anodd. Gall gosod neu ddefnyddio geiriau yn anghywir wneud gwahaniaeth mawr a chyfrannu at ddwysáu mater dibwys yn ffrae hir rhwng y partneriaid. Mae dewis gwael o eiriau yn ystod sgwrs yn aml yn gatalydd ar gyfer ysgariad.

Mewn priodas, mae angen i chi fod yn wyliadwrus o beth a sut rydych chi'n siarad.

Don’t: Dewch â sgwrs gynhyrfus ar yr amser anghywir

Bydd adegau yn eich priodas y bydd angen i chi gael calon i galon gyda'ch priod. Os gwnânt rywbeth o'i le, gwnewch nodyn meddyliol o'r camwedd hwnnw, ac yna codwch ef ar adeg pan nad yw emosiynau'n rhedeg yn uchel a bydd gan y ddau ohonoch amser i siarad. Y peth mwyaf dynol i'w wneud yw ymateb i'w camgymeriad ar unwaith, ond yn aml nid yw hynny'n datrys y broblem. Arhoswch nes bod gan y ddau ohonoch ben gwastad ac yn gallu trafod y mater fel oedolion.

Hefyd, peidiwch â magu sgwrs a fydd angen amser i ddatblygu gan eich bod chi'ch dau yn rhedeg allan y drws i'r gwaith neu ryw ymgysylltiad arall. Nid yw hyn ond yn gadael clogwyn i sgwrs mewn priodas a allai waethygu wrth i'r diwrnod fynd yn ei flaen. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dewis pwynt mewn amser pan allwch chi'ch dau eistedd i lawr a bod yn onest ac yn agored heb ofni rhedeg allan o amser.

Gwnewch: Byddwch yn maddau

Mae priodas yn ymrwymiad gydol oes, a bydd hyn yn cael ei baru â llawer o anghytundebau. Unwaith y bydd y mater wedi'i gyflwyno gennych chi neu'ch priod, gweithiwch tuag at faddeuant. Efallai y bydd dal dig yn ymddangos yn strategaeth gadarn, ond pa mor hir ydych chi'n barod i ddal ar y ffaith iddo ddweud bod rhywbeth yn golygu am eich mam? Pa mor hir ydych chi'n barod i eistedd gyda'r ffaith iddi ddweud wrthych y gallech chi golli rhywfaint o bwysau?

Nid yw'n werth chweil.

Ewch yn wallgof, gwylltiwch, a byddwch yn onest ynglŷn â sut gwnaeth eich priod i chi deimlo, ac yna byddwch yn fwriadol am faddau i'r person hwnnw. Mae maddeuant nid yn unig yn eu rhyddhau o'r euogrwydd, ond mae'n eich rhyddhau o'r straen a'r pryder sy'n dod gyda'r galar hynny.

Hefyd, gall dal dig am amser hir daflu cysgod amheuaeth dros unrhyw sgwrs mewn priodas rhwng y priod.

Don’t: Tybiwch fod eich priod yn ddarllenydd meddwl

Yn sicr, rydych chi wedi bod yn briod am 25 mlynedd, ond nid yw hynny'n golygu y gall y naill barti neu'r llall ddefnyddio telepathi i weld y tu mewn i feddwl y lleill. Os oes gennych rywbeth sydd ar eich meddwl, ac nad yw'ch partner yn pigo arno, byddwch yn uniongyrchol.

Unwaith eto, mae'n rhaid cyflwyno unrhyw sgwrs mewn priodas mewn ffordd ofalgar fel nad yw'r ddau bartner yn mynd yn amddiffynnol mewn ymateb. Ond peidiwch â eistedd, stiwio, ac ymbellhau eich partner oherwydd nad ydyn nhw'n codi ar eich hwyliau.

Siaradwch. Aml. Peidiwch ag aros iddyn nhw eich agor chi a chipio y tu mewn i'ch ymennydd. Mae angen i chi gael y bêl i dreiglo pan ddaw at y sgyrsiau rydych chi'n teimlo sydd angen digwydd. Efallai y credwch, os ydynt yn caru digon arnoch chi, y dylent allu gwybod beth sy'n digwydd rhwng eich clustiau. Ond mewn gwirionedd, os oeddech chi'n caru nhw digon, byddech chi'n eu helpu nhw a dweud wrthyn nhw beth sy'n digwydd. Dyma'r ffordd orau i osgoi drwgdeimlad gan y ddwy ochr. Defnyddiwch y geg honno o'ch un chi!