Sut i Edrych ar Ôl Eich Hun Wrth Delio ag anffyddlondeb Husband

Sut i Edrych ar Ôl Eich Hun Wrth Delio ag anffyddlondeb Husband

Yn yr Erthygl honMae ystadegau wedi dangos bod cyfraddau anffyddlondeb yn codi’n ddramatig gan achosi i’r cyfraddau ysgariad fynd yn uwch bob blwyddyn.Ond beth ddylai rhywun ei wneud pan fyddan nhw'n wynebu anffyddlondeb yn eu priodas?

Os ydych chi'n delio â gwr anffyddlondeb , byddwch chi'n teimlo'n arw o amgylch yr ymylon. Mae anffyddlondeb mewn priodas yn boenus, yn ddychrynllyd, ac weithiau'n cynhyrfu. Mae'n arferol teimlo ystod eang o emosiynau.Os penderfynwch aros, efallai eich bod yn pendroni sut y gall eich priodas fod yn iawn byth. Os penderfynwch fynd, byddwch yn syfrdanu teimladau o frad a galar ac yn pendroni sut i ddechrau ailadeiladu eich bywyd.

Beth bynnag, gydag anffyddlondeb priodasol, y siawns ydych chi'n teimlo'n ofnadwy ar hyn o bryd.

Mae'n bryd edrych ar ôl eich hun gyda'n hawgrymiadau hawdd eu dilyn ar hunanofal ar ôl anffyddlondeb gŵr .Gwyliwch hefyd: Ailfeddwl anffyddlondeb


gêm newlywed

Bwyta'ch llysiau gwyrdd

Gall anffyddlondeb effeithio’n ddifrifol ar iechyd seicolegol oedolion.

Mae'n hawdd anghofio am faeth pan fyddwch chi'n ymdopi ag anffyddlondeb. Efallai y byddwch chi'n anghofio bwyta neu gael eich hun yn cydio mewn bwyd sothach cyflym a hawdd.

Straen sut i drin gŵr twyllo mewn priodas yn cymryd doll ar eich corff, ac mae bwyta bwyd afiach yn ychwanegu at y straen ac yn gwneud ichi deimlo'n waeth byth.

Cyn-gynllunio rhai prydau bwyd a byrbrydau hawdd ond iach , neu hyd yn oed gofynnwch i ffrind eich helpu chi i chwipio swp o brydau rhewgell iach. Bydd eich corff yn diolch.

Cadwch yn actif

Yn meddwl tybed sut i ymdopi ag anffyddlondeb gŵr? Dechreuwch trwy gadw'ch hun yn egnïol ac yn heini.

Mae ymarfer corff yn atgyfnerthu hwyliau pwerus ac mae hefyd yn ffordd iach o weithio allan ymddygiad ymosodol neu rwystredigaeth ar eich gŵr heb dorri'ch hoff lestri.

Taro'r gampfa, neu gymryd dosbarth ymarfer corff. Ewch allan am dro neu loncian - bydd yr awyr iach yn helpu i glirio'ch pen tra bydd y symudiad corfforol yn cryfhau'ch hwyliau ac yn lleihau'ch straen.

Cael noson dda o gwsg

Cael noson dda o gwsg

Mae twyllo mewn priodas yn dod â llawer o straen, sydd yn ei dro yn effeithio ar eich gallu i gael noson dda o gwsg.

Mae diffyg cwsg yn gwneud i bopeth deimlo'n waeth. Mae eich hwyliau'n is, mae eich straen yn uwch, ac mae'n anodd meddwl yn glir.

Cynlluniwch am noson dda o gwsg trwy ddiffodd eich ffôn neu'ch cyfrifiadur hanner awr cyn amser gwely a dadflino gyda llyfr neu weithgaredd dawel arall.

Torrwch gaffein ar ôl eich pryd nos, a gwnewch yn siŵr bod eich ystafell wely ar y tymheredd cywir.

Gall rhywfaint o olew lafant ar eich gobennydd, cysgu neu ap myfyrio, neu hyd yn oed ychwanegiad cysgu llysieuol dros y cownter eich helpu i ddrifftio.

Anrhydeddwch eich holl deimladau

Agwedd arall ar sut i ddelio ag anffyddlondeb mewn priodas yw diystyru'ch teimladau.

Pan fyddwch chi'n darganfod hynny gŵr yn twyllo, byddwch chi teimlo fel eich bod chi ar roller coaster emosiynol, ac mae hynny'n hollol normal. Efallai y byddwch chi'n teimlo cynddaredd un munud, yn bradychu y nesaf, ac ofn neu alar ar ôl hynny.

Meddyliwch am beth i'w ddweud wrth eich gŵr twyllo a l et mae eich teimladau'n llifo a pheidiwch â labelu unrhyw un ohonynt fel “drwg.” Mae'ch holl deimladau'n naturiol ac mae angen eu clywed a'u teimlo.

Cydnabyddwch nhw a gwrandewch ar yr hyn maen nhw'n ei ddweud wrthych chi.

Cadwch gyfnodolyn

Mae ysgrifennu pethau i lawr yn ffordd dda o gael eglurder ynghylch eich teimladau a'ch anghenion, ac mae'n rhoi teclyn i chi ar gyfer olrhain eich cynnydd a'ch hwyliau.

Cadwch gyfnodolyn i'ch helpu chi i brosesu'ch teimladau wrth i chi weithio trwy ganlyniad anffyddlondeb eich gŵr. Os ydych chi'n poeni am breifatrwydd, cadwch gyfnodolyn electronig neu ar-lein gyda chyfrinair na allai unrhyw un arall ei ddyfalu.

Pwyso ar eich rhwydwaith cymorth

Mae angen cefnogaeth arnoch ar hyn o bryd, felly peidiwch â bod ofn pwyso ar eich rhwydwaith cymorth. Gadewch i ffrindiau agos neu aelodau o'r teulu wybod eich bod chi'n mynd trwy amser garw ac y gallen nhw ddefnyddio eu help.

Gofynnwch am yr hyn sydd ei angen arnoch chi , p'un a yw hynny'n glust i wrando, yn ysgwydd i wylo arni, neu'n help ymarferol. Peidiwch â cheisio mynd trwyddo ar eich pen eich hun.

Gofynnwch i'ch gŵr helpu

Sut i ddod dros anffyddlondeb?

Os penderfynwch weithio ar achub eich priodas, gofynnwch i'ch gŵr eich helpu a'ch cefnogi. Byddwch yn glir gydag ef ynglŷn â beth fydd yn eich helpu i wella ac ailadeiladu eich ymddiriedaeth ynddo, a gofynnwch iddo wneud y pethau hynny.

Un gair o rybudd: Peidiwch ag ildio i'r demtasiwn i brofi'ch gŵr, na'i gosbi. Oes, mae angen iddo weithio ar adennill eich ymddiriedolaeth, ond bydd deinameg chwerwder ac dial yn ychwanegu difrod at y difrod yn unig.


cyfieithydd bodiau

Gweld therapydd

Gall therapydd eich helpu i weithio trwy'ch teimladau a gwneud ichi sylweddoli sut i ddelio ag anffyddlondeb gŵr . P'un a ydych chi'n penderfynu dod â'ch priodas i ben ai peidio, neu os nad ydych chi'n gwybod beth i'w wneud, gall therapydd eich cefnogi chi.

Efallai y byddwch hefyd ystyried mynd i therapi cyplau gyda'ch gŵr . Gall gweithio gyda gweithiwr proffesiynol eich helpu chi'ch dau i fynegi'ch teimladau a chydweithio ar sut i symud ymlaen.

Ewch i ffwrdd am noson

Mae delio ag anffyddlondeb yn cymryd llawer o amser ac egni. Byddai rhoi seibiant mawr ei angen i chi'ch hun trwy gymryd noson i ffwrdd yn ddefnyddiol yn unig.

Ewch i aros gyda ffrind, neu fynd ar daith ffordd ac archebu i mewn i westy. Efallai y byddwch hyd yn oed yn penderfynu mynd yn ôl at natur gyda noson wedi'i threulio yn gwersylla. Bydd noson i ffwrdd yn eich helpu i glirio'ch pen a chanolbwyntio arnoch chi'ch hun am ychydig yn unig.

Gwnewch amser i chi

Mae'n hawdd mynd i'r modd argyfwng wrth ddelio ag anffyddlondeb eich gŵr. Rydych chi'n arllwys eich holl egni i wneud cynlluniau ymarferol a chael sgyrsiau anodd.

Efallai y bydd pethau bach fel cymryd bath hir neu gyrlio i fyny gyda llyfr yn ymddangos yn wamal, ond mewn gwirionedd, ychydig o weithredoedd hunanofal dyddiol sy'n eich helpu i reoleiddio'ch hwyliau a gofalu amdanoch eich hun ar amser anodd.

Mae darganfod bod eich gŵr wedi bod yn anffyddlon yn boenus. Ni waeth beth rydych chi'n penderfynu ei wneud nesaf, mae gofalu amdanoch eich hun yn hanfodol ar gyfer eich iachâd a'ch lles eich hun.

Felly, dilynwch yr awgrymiadau hyn a gweld beth sy'n gweithio i chi. Peidiwch â gadael i eraill o'ch cwmpas benderfynu beth allai fod yn dda i chi. Cymerwch eich amser i glirio'ch pen a bod yn amyneddgar gyda chi'ch hun.