Sut i Symud Ymlaen os ydych chi'n Ysgaru ond Yn Dal Mewn Cariad

Sut i Symud Ymlaen os ydych chi

Yn yr Erthygl honMae'ch gŵr wedi gofyn am ysgariad ac rydych chi'n ddall. Bu eiliadau o anhapusrwydd yn eich priodas, yn sicr, ond dim byd yr oeddech chi'n meddwl a fyddai byth yn gwneud iddo eich gadael chi. Fe wnaethoch chi briodi am oes, a pheidiwch byth â dychmygu y byddech chi'n llofnodi gwaith papur i roi diwedd ar eich amser fel cwpl priod.Ac & hellip; rydych chi'n dal i'w garu.


a ddylai cyplau dreulio gwyliau gyda'i gilydd

Efallai ei fod wedi eich bradychu gydag un arall. Efallai ei fod wedi cwympo allan o gariad gyda chi ac yn teimlo nad oes unrhyw bosibilrwydd ailgynnau'r teimladau cariadus hynny. Efallai ei fod yn cael argyfwng canol oed. Beth bynnag, mae ei benderfyniad yn derfynol ac nid oes unrhyw fynd yn ôl. Fe'ch gadewir i wella'ch calon, calon sy'n dal i fod yn gysylltiedig â'r dyn hwn, er nad yw bellach yn eich caru chi.Beth yw rhai ffyrdd y gallwch chi wella?

Cydnabod bod hyn yn digwydd

Camgymeriad fyddai esgus bod “popeth yn iawn” neu geisio gwisgo wyneb hapus fel bod y rhai o'ch cwmpas yn meddwl eich bod chi'n trin y newid bywyd hwn fel y fenyw gymwys, gref rydych chi wedi bod erioed. Nid oes angen bod yn arwr yn ystod yr amser cythryblus hwn. Os na ddangoswch i'ch ffrindiau a'ch teulu eich bod yn dioddef, ni allant gynnig eich helpu i ysgwyddo'r boen. Gadewch ef allan. Byddwch yn onest. Dywedwch wrthyn nhw eich bod chi wedi'ch chwalu, rydych chi'n caru'ch partner, ac mae angen i chi fod yno i chi wrth i chi lywio'r digwyddiad bywyd sylweddol hwn.

Dewch o hyd i grŵp cymorth

Mae yna ddigon o grwpiau cymunedol lle gall pobl sy'n mynd trwy ysgariad gysylltu, siarad, crio, a rhannu eu straeon. Mae'n ddefnyddiol clywed nad ydych chi ar eich pen eich hun yn yr hyn rydych chi'n ei brofi. Sicrhewch fod y grŵp cymorth yn cael ei arwain gan gwnselydd profiadol fel nad yw'r cyfarfodydd yn datganoli i gyfres o gwynion heb ddarparu unrhyw fath o gyngor sy'n canolbwyntio ar atebion.Gwahardd hunan-siarad negyddol

Dweud wrthoch chi'ch hun “Rwy'n idiot am ddal i'w garu ar ôl yr hyn a wnaeth i mi!” ddim yn ddefnyddiol, nac yn wir. Nid ydych yn idiot. Rydych chi'n fenyw gariadus, hael y mae ei chraidd yn cynnwys cariad a dealltwriaeth. Nid oes unrhyw beth cywilyddus ynglŷn â theimlo cariad at rywun sydd wedi bod yn bartner bywyd ichi ers blynyddoedd lawer, hyd yn oed pe bai'r unigolyn hwnnw wedi penderfynu dod â'r berthynas i ben.

Rhowch amser i'ch hun wella

Mae'n bwysig cydnabod y bydd iachâd o ysgariad, yn enwedig ysgariad na wnaethoch ei gychwyn, yn cymryd yr amser y mae'n ei gymryd. Cadwch mewn cof y byddwch, yn y pen draw, yn bownsio'n ôl. Bydd gan eich galar ei galendr ei hun, gyda dyddiau da, dyddiau gwael, a diwrnodau lle rydych chi'n teimlo nad ydych chi'n gwneud unrhyw gynnydd o gwbl. Ond ymddiried yn y broses: y craciau bach hynny a welwch ar y gorwel? Mae yna olau yn dod i mewn trwyddynt. Ac un diwrnod byddwch chi'n deffro ac yn sylweddoli y byddwch chi wedi mynd oriau, dyddiau, wythnosau heb annedd ar eich cyn-ŵr a'r hyn a wnaeth.


yn arwyddo bod dyn yn eich caru chi ond yn ofni

Rhowch amser i

Pan fyddwch chi'n barod, gwaredwch eich cartref o'i atgoffa

Bydd hyn yn helpu i “fwrw i ffwrdd” eich teimladau o gariad. Ail-wneud eich cartref at eich chwaeth eich hun. Ydych chi erioed wedi bod eisiau ystafell fyw wedi'i gwneud mewn pasteli a dodrefn gwiail? Ei wneud! Gwnewch eich cartref drosodd i'ch adlewyrchu, a gwerthu neu roi unrhyw beth sy'n sbarduno'r meddyliau ffraeth hynny o “sut oedd hi pan oedd y gŵr yma.”

Cynnwys eich hun mewn hobi newydd a heriol

Mae hon yn ffordd brofedig o deimlo'n well amdanoch chi'ch hun, a'ch helpu chi i adeiladu cyfeillgarwch newydd gyda phobl nad oedden nhw'n eich adnabod chi fel rhan o gwpl. Gwiriwch adnoddau lleol i weld beth sydd ar gael. Ydych chi erioed wedi bod eisiau dysgu Ffrangeg? Mae'n sicr y bydd dosbarthiadau addysg oedolion yn eich coleg cymunedol lleol. Beth am weithdy cerfluniau neu baentio? Byddwch nid yn unig yn cadw'n brysur ond yn dod adref gyda rhywbeth hyfryd rydych chi wedi'i greu! Mae ymuno â champfa neu glwb rhedeg yn ffordd dda o ddatrys unrhyw feddyliau negyddol sy'n meddiannu'ch pen; mae ymarfer corff yn darparu'r un buddion codi hwyliau â chymryd gwrthiselyddion.

Gall dyddio ar-lein fod yn brofiad cadarnhaol

Gall fflyrtio ar-lein gydag ystod eang o ddyddiadau posib wneud i chi deimlo'n ddymunol ac eisiau eto, a all, os ydych chi wedi bod yn ymroi i hunan-siarad negyddol (“Wrth gwrs fe adawodd fi. Rwy'n anneniadol ac yn ddiflas”). lifft gwych i'ch hunanhyder. Os ydych chi'n teimlo, ar ôl cyfathrebu ar-lein, fel cyfarfod ag un neu fwy o'r dynion hyn, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwneud hynny mewn man cyhoeddus (fel siop goffi brysur) a'ch bod chi wedi gadael manylion y cyfarfod gyda ffrind .

Gellir defnyddio'r boen rydych chi'n ei deimlo i greu fersiwn well ohonoch chi'ch hun

Cymerwch y tristwch a'i ddefnyddio i'ch cymell i siapio, cyfnewid rhai eitemau cwpwrdd dillad a ddylai fod wedi cael eu taflu flynyddoedd yn ôl, adolygu a diweddaru eich ailddechrau proffesiynol, newid swyddi ac uffern; rhowch yr egni hwn i fyw eich bywyd gorau.


dynameg perthnasoedd camdriniol

Dewch o hyd i'r cydbwysedd perffaith o amser ar ei ben ei hun ac amser ffrind

Nid ydych chi eisiau hunan-ynysu gormod, ond rydych chi am gerfio peth amser i fod ar eich pen eich hun. Os oeddech chi'n briod am amser hir, efallai eich bod wedi anghofio sut brofiad oedd bod ar eich pen eich hun. Efallai y byddwch chi'n ei chael hi'n anghyfforddus ar y dechrau. Ond ail-luniwch yr eiliadau hyn: nid ydych chi'n unig, rydych chi'n ymarfer hunanofal. Er mwyn caru eto, mae'n hanfodol ichi ddysgu bod yn iawn â bod ar eich pen eich hun. Bydd hyn yn caniatáu ichi agor i ddyn arall (a bydd yn digwydd!) O le sefydlogrwydd, ac nid anobaith.

Mae'n arferol teimlo ymdeimlad o golled a thristwch pan fydd y dyn yr oeddech chi mewn cariad ag ef yn penderfynu nad yw bellach mewn cariad â chi. Ond cofiwch eich bod bellach wedi ymuno â chymuned fawr o gyd-deithwyr sydd wedi goroesi, ac wedi ffynnu yn y pen draw, yn eu bywydau ar ôl ysgariad. Rhowch amser iddo, byddwch yn dyner gyda chi'ch hun, a daliwch yn dynn wrth wybod y byddwch chi'n cwympo mewn cariad eto.