Technegau Therapi Cyplau I Wella Cyfathrebu

Technegau Therapi Cyplau I Wella CyfathrebuNid yw cyfathrebu bob amser yn rhywbeth rydyn ni'n meddwl llawer amdano. Rydych chi'n codi, rydych chi'n dweud bore da wrth eich priod, rydych chi'n mynd i'r gwaith ac yn siarad â chydweithwyr, rydych chi'n sgwrsio â'ch priod eto amser cinio & hellip; ond pa mor aml ydych chi'n dadansoddi'r cyfathrebiadau hynny?

Yn yr Erthygl honMae cyfathrebu da yn gadael i'r ddau barti deimlo eu bod yn cael eu clywed a'u dilysu, ac fel eu pryderon yn cael eu gwerthfawrogi gan y person arall. Mae'n rhy hawdd sgipio dros gyfathrebu da oherwydd eich bod chi'n brysur neu dan straen, neu yn syml am nad ydych chi wedi meddwl llawer am sut rydych chi'n cyfathrebu â'ch gilydd.
arwyddion o agosatrwydd emosiynol

I lawer o gyplau, mae ymweld â therapydd yn ffordd dda o weithio trwy rai materion cyfathrebu perthynas gyda chefnogaeth gweithiwr proffesiynol a all eu tywys trwy'r broses. Efallai bod hynny'n rhywbeth y byddech chi a'ch partner yn elwa ohono. Fodd bynnag, nid oes angen therapi arnoch i elwa o rai o'r technegau a ddefnyddir yn ystod sesiynau cyplau. Rhowch gynnig ar rai technegau eich hun gartref - efallai y bydd cymaint y bydd eich cyfathrebu'n gwella yn eich synnu.

Dyma rai technegau therapi cyplau hawdd y gallwch eu defnyddio i wella eich cyfathrebu perthynas heddiw.Gwnewch le diogel i siarad am deimladau

Weithiau, y peth anoddaf am siarad trwy deimladau yw gwneud lle diogel iddo. Os yw'r ddau ohonoch chi'n teimlo'n llawn tyndra am bwnc neu wedi ymladd yn y gorffennol, gall fod yn anodd gwybod sut i fynd ato.

Efallai y byddwch chi'n ceisio cychwyn trwy ofyn i'ch partner “Ydych chi'n teimlo'n gyffyrddus yn siarad am hyn?” neu “sut alla i wneud y drafodaeth hon yn haws i chi?” Gofynnwch iddyn nhw am yr hyn sydd ei angen arnoch chi i deimlo'n fwy cyfforddus hefyd.


menopos a phriodas ddi-ryw

Pan ddechreuwch o sefyllfa o gydnabod anghenion eich gilydd, mae'n eich sefydlu ar gyfer trafodaeth dawelach a mwy parchus.Ymarfer gwrando gweithredol

Mae gwrando gweithredol yn sgil bywyd gwerthfawr, ond yn un yr anwybyddir mor aml arno. Mae gwrando gweithredol yn golygu ystyried yr hyn y mae'r person arall yn ei ddweud mewn gwirionedd, heb dynnu sylw na chael eich dal yn eich trên meddyliau eich hun.

Un dechneg gwrando weithredol syml y gallwch roi cynnig arni gyda'ch partner heddiw yw dysgu adlewyrchu geiriau'r llall yn ôl. Yn lle dim ond nodio neu geisio ymyrryd pan fydd eich partner yn siarad, gadewch iddyn nhw orffen ac yna ailadrodd yr hyn a ddywedon nhw yn eich geiriau eich hun. Mae hon yn ffordd wych o sicrhau eich bod yn deall eich gilydd yn wirioneddol.

Ymarfer gwrando gweithredol

Mae datganiadau “Myfi” yn offeryn cyfathrebu gwych. Pan ddechreuwch ddatganiad gyda “chi”, rhoddir eich partner yn amddiffynnol yn awtomatig. Mae “chi” yn swnio’n gyhuddo, ac mae pobl sy’n teimlo eich bod yn cael eich cyhuddo yn annhebygol o fod yn agored i drafodaethau gonest, twymgalon. Mae datganiadau “Myfi” yn lleihau ymladd ac yn hwyluso sgyrsiau go iawn.

Er enghraifft, os ydych chi eisiau mwy o gefnogaeth gyda'r tasgau a'ch bod chi'n dechrau gyda “dydych chi byth yn gwneud unrhyw dasgau”, bydd eich partner yn cael ergydion amddiffynnol a thân yn ôl. Ar y llaw arall, os byddwch chi'n dechrau gyda “Rwy'n teimlo dan straen gan y swm y mae'n rhaid i mi ei wneud ar hyn o bryd a byddwn yn gwerthfawrogi rhywfaint o help gyda'r tasgau”, rydych chi'n agor y ffordd ar gyfer trafodaeth.

Mae datganiadau “Myfi” hefyd yn creu lle i chi ganolbwyntio o ddifrif a mynegi eich teimladau, a chael eich clywed gan eich partner. Gallwch chi wneud yr un peth iddyn nhw yn eu tro, clywed eu teimladau a'u pryderon yn hytrach na chlywed cyhuddiadau a mynd ar yr amddiffynnol.

Defnyddiwch iaith gadarnhaol

Mae defnyddio iaith gadarnhaol yn dilyn ymlaen yn naturiol o wneud datganiadau “Myfi”. Nid yw defnyddio iaith gadarnhaol yn golygu papuro sut rydych chi wir yn teimlo neu'n ceisio llyfnhau sefyllfa. Fodd bynnag, mae'n golygu bod yn ystyriol o'r geiriau rydych chi'n eu dewis i fynegi'ch teimladau, a'r ffordd y gallai'r geiriau hynny effeithio ar eich priod.

Er enghraifft, os ydych chi'n cael eich hun yn swnian llawer ar eich partner, efallai yr hoffech chi ddechrau canolbwyntio ar y positif. Dewch o hyd i bethau rydych chi'n eu caru amdanyn nhw. Chwiliwch am bethau maen nhw'n eu gwneud rydych chi'n eu gwerthfawrogi, a dywedwch wrthyn nhw am y pethau hynny. Gwneud ceisiadau yn hytrach na rhoi archebion. Gofynnwch i'ch hun bob amser sut fyddech chi'n teimlo pe byddech chi ar ddiwedd derbyn eich cyfathrebu â'ch partner.


buddion cwnsela priodas

Anrhydeddu newidiadau eich gilydd

Rydyn ni i gyd yn newid wrth i ni fynd trwy fywyd, ond mae'n anhygoel faint o bobl sy'n disgwyl i'w priod beidio â newid. Mae rhai ohonom hyd yn oed yn mynd yn eithaf blin a rhwystredig gyda nhw pan maen nhw'n gwneud.

Fodd bynnag, mae priodas yn ymwneud ag anrhydeddu a pharchu ei gilydd wrth i'r blynyddoedd fynd heibio, ac mae hynny'n cynnwys newidiadau ei gilydd.

Yn lle galaru pwy oedd eich partner yn arfer bod, neu ddymuno y gallent fod yr un person y gwnaethoch chi syrthio mewn cariad ag ef gyntaf, edrychwch am ffyrdd i anrhydeddu a pharchu pwy ydyn nhw ar hyn o bryd. Gweld dod i adnabod eich gilydd o'r newydd wrth i chi newid fel antur rydych chi'n ei chymryd gyda'ch gilydd. Cymerwch yr amser i ofyn i'ch gilydd am eich meddyliau, eich teimladau, eich breuddwydion a'ch nodau mewn bywyd a dysgu mwy am bwy yw'ch priod ar hyn o bryd.

Mae materion cyfathrebu yn achosi llawer o straen mewn priodas, ond gellir eu datrys. Peidiwch â bod ofn estyn allan a gofyn am gymorth proffesiynol os oes ei angen arnoch, a hyd yn oed os nad oes angen therapi arnoch ar hyn o bryd, beth am roi cynnig ar y technegau uchod fel y gallwch dyfu'n agosach a chyfathrebu'n well.