Yr Unig Adnodd Cyfryngau Cymdeithasol ac Ysgariad y Bydd ei Angen arnoch

Y Merched Trist yn Defnyddio Symudol Unigol Gartref Mae cyfryngau cymdeithasol ac ysgariad yn swnio'n annibynnol ar ei gilydd. Ond dydyn nhw ddim. I'r gwrthwyneb mae cyfryngau cymdeithasol a pherthnasoedd wedi'u cydblethu'n ddwfn .

Yn yr Erthygl hon

Mae'r erthygl yn plymio'n ddwfn i sut mae cyfryngau cymdeithasol yn effeithio ar berthnasoedd, cyfryngau cymdeithasol a chyfradd ysgariad ac a yw'r farn gyffredinol ar gyfryngau cymdeithasol yn difetha priodasau yn dal tir. Hefyd, os oes gennych achos ysgariad yn mynd ymlaen mae'r erthygl yn cynnig mewnwelediad ar y mathau o dystiolaeth yn ymwneud â chyfryngau cymdeithasol a allai fod yn ffactor yn eich achos ysgariad.I ddeall pam rydyn ni'n sôn am gyfryngau cymdeithasol ac ysgariad mewn un anadl, gadewch i ni edrych ar ein dibyniaeth ar bopeth digidol.

Mae dyfeisiau digidol yn rhan anochel o fywyd modern. Er bod y ffôn yn eich poced yn ffenestr i'r byd a all ganiatáu ichi wneud hynny aros yn wybodus, rhyngweithio â phobl sy'n bwysig i chi, a gwneud eich bywyd yn haws , gall bod yn gysylltiedig yn gyson â chyfryngau cymdeithasol fod ag anfantais hefyd.

I rai, mae defnydd cyfryngau cymdeithasol yn tyfu i fod yn ddibyniaeth a all effeithio ar berthnasoedd gyda theulu a ffrindiau .

A yw cyfryngau cymdeithasol yn arwain at materion ar-lein neu'n dod yn rhywbeth sy'n gyrru lletem rhwng priod, mae'n aml yn chwarae rhan yn chwalu priodas. Dyna pam na fydd yn anghywir dweud hynny gall cyfryngau cymdeithasol ddod yn un o brif achosion ysgariad . Dyna un cipolwg ar gyfryngau cymdeithasol a chysylltiad ysgariad.

Gallai cyfryngau cymdeithasol hefyd fod yn ffactor mawr yn eich ysgariad

Gallai dylanwad rhwydweithiau cymdeithasol yn eich bywyd ymestyn y tu hwnt i ddiwedd eich perthynas, a gallai cyfryngau cymdeithasol hefyd fod yn ffactor mawr yn eich ysgariad.

Pryd dod â'ch priodas i ben , byddwch am fod yn siŵr eich bod yn deall y camau y gallwch eu cymryd i amddiffyn eich hun rhag embaras ac anawsterau cyfreithiol.

Os yw eich priodas yn dod i ben oherwydd cyfryngau cymdeithasol neu resymau eraill, dylech siarad ag a Twrnai ysgariad Sir Kane a thrafodwch eich opsiynau cyfreithiol.

Sut mae cyfryngau cymdeithasol wedi effeithio ar briodas ac ysgariad

Cyplau Hardd yn Cweryla Gyda Dyma ddadansoddiad manwl o gyfryngau cymdeithasol ac ysgariad.

Mae’r defnydd o gyfryngau cymdeithasol wedi gweld cynnydd aruthrol dros y degawd diwethaf. Yn ôl Canolfan Ymchwil Pew , Mae 72% o oedolion yn defnyddio o leiaf un safle cyfryngau cymdeithasol yn rheolaidd.

Mae'r nifer hwn yn uwch ar gyfer grwpiau oedran iau; 90% o oedolion rhwng 18 a 29 oed a Mae 82% o oedolion 30-49 oed yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol .

Yr apiau cyfryngau cymdeithasol mwyaf poblogaidd yw Facebook ac Instagram, ond mae gwefannau fel Twitter, Snapchat, a Pinterest hefyd yn cael eu defnyddio'n helaeth.

Mae cyfryngau cymdeithasol yn effeithio ar fywydau pobl mewn amrywiaeth eang o ffyrdd, ond mae astudiaethau wedi dangos hynny Mae 71% o ddefnyddwyr cyfryngau cymdeithasol yn gweld bod y gwefannau a'r apiau hyn yn gwneud iddynt deimlo'n fwy cysylltiedig ag eraill .

Fodd bynnag, mae 49% o bobl wedi dweud eu bod yn gweld gwybodaeth ar gyfryngau cymdeithasol sy’n gwneud iddynt deimlo’n isel, ac i rai, canfuwyd bod cyfryngau cymdeithasol yn cynyddu lefelau straen .

Er efallai na fydd y materion hyn ar eu pen eu hunain yn cyfrannu'n uniongyrchol at y tor-priodas , gallent arwain at berson yn mynd yn anhapus yn ei berthynas, neu gallent effeithio ar faterion emosiynol neu bersonol eraill a chynyddu’r tebygolrwydd o ysgariad.

Efallai y bydd gan gyfryngau cymdeithasol gysylltiad mwy uniongyrchol â phriodas ac ysgariad o ran cenfigen ac anffyddlondeb.

Mae astudiaethau wedi canfod bod 19% o bobl wedi nodi eu bod wedi dod yn genfigennus oherwydd eu partneriaid ’ rhyngweithio â phobl eraill ar Facebook, ac roedd 10% o bobl yn edrych yn rheolaidd ar broffiliau eu partneriaid oherwydd amheuon o anffyddlondeb. Yn ogystal, o gwmpas Mae 17% o bobl sy'n defnyddio apps dyddio ar-lein yn gwneud hynny gyda'r bwriad o dwyllo ar eu priod neu bartner.

Pan fydd priodas yn chwalu, gall gwybodaeth sy'n cael ei phostio ar gyfryngau cymdeithasol ddod yn ffactor gynyddol mewn achosion ysgariad . Canfu arolwg o atwrneiod fod 33% o achosion ysgariad yn deillio o faterion ar-lein, ac roedd 66% o achosion yn ymwneud â thystiolaeth a ddarganfuwyd ar Facebook neu rwydweithiau cymdeithasol eraill.

Cyfryngau cymdeithasol yn ystod ysgariad

Merched yn Defnyddio Cyfryngau Cymdeithasol Ar Gliniadur Blaen Gweld Tudalen Facebook Yn amlwg, mae cyfryngau cymdeithasol yn rhan bwysig o fywydau llawer o bobl, a ph'un a yw'n ymwneud yn uniongyrchol â diwedd priodas ai peidio, gall hefyd chwarae rhan enfawr mewn achos ysgariad.

Os ydych yn ystyried ysgariad neu yn mynd drwy’r broses ysgaru , mae'n bwysig deall pryd a sut y dylech ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol, a dylech fod yn ymwybodol o'r mathau o dystiolaeth sy'n gysylltiedig â'r cyfryngau cymdeithasol a allai fod yn ffactor yn eich achos ysgariad. Hefyd, byddai'n ddefnyddiol bod yn ymwybodol o ysgariadetiquette.

Gan fod rhwydweithiau cymdeithasol yn blatfformau cyhoeddus, mae'n bosibl y bydd unrhyw beth rydych chi'n ei bostio yn cael ei weld gan eich priod a'i atwrnai.

Hyd yn oed os ydych chi wedi cymryd camau i sicrhau bod negeseuon yn breifat, mae'n bosibl y gallai'r bobl rydych chi'n cyfathrebu â nhw rannu negeseuon gyda'ch priod neu gydag eraill a allai eu trosglwyddo.

Gellir dod o hyd i wybodaeth a rennir ar-lein a'i defnyddio yn eich erbyn , a gall hyd yn oed negeseuon neu negeseuon sydd wedi'u dileu gael eu cadw fel sgrinluniau neu eu datgelu mewn archif.

Gan fod eich diweddariadau, lluniau a phostiadau eraill yn darparu gwybodaeth am eich bywyd, gallai unrhyw beth rydych chi'n ei rannu fod yn berthnasol wrth fynd i'r afael â materion sy'n ymwneud ag ysgariad. Gallai cyfryngau cymdeithasol effeithio ar eich ysgariad yn y ffyrdd canlynol:

  • Is-adran eiddo priodasol

Yn ystod eich ysgariad, bydd gofyn i chi ddatgelu gwybodaeth am eich sefyllfa ariannol, gan gynnwys yr incwm a enillwch a'r eiddo yr ydych yn berchen arno ynghyd â'ch priod ac ar wahân. Gallai postiadau ar gyfryngau cymdeithasol gael eu defnyddio i ddadlau yn erbyn y wybodaeth rydych chi wedi'i hadrodd , a gallai hyn effeithio ar y penderfyniadau a wneir am y rhannu eiddo priodasol .

Er enghraifft, os byddwch chi'n postio llun ar Instagram yn dangos oriawr neu emwaith drud, efallai y bydd eich cyn yn honni na wnaethoch chi ddatgelu'r eiddo hwn yn ystod eich ysgariad.

  • Rhwymedigaethau cymorth

Os ydych yn disgwyl talu neu dderbyn cymorth priod (alimoni) neu gynnal plant , bydd swm y taliadau hyn fel arfer yn seiliedig ar yr incwm a enillwyd gennych chi a’ch cyn-briod.

Gallai’r wybodaeth rydych chi’n ei rhannu ar-lein gael ei defnyddio i gwestiynu’ch hawliadau am yr incwm rydych chi’n ei ennill neu y dylech chi allu ei ennill.

Er enghraifft, os ydych wedi datgan bod anabledd wedi lleihau eich gallu i ennill incwm, efallai y bydd eich cyn-gyfreithiwr yn datgelu lluniau rydych wedi'u rhannu lle rydych yn mwynhau gweithgareddau awyr agored, a gellir defnyddio'r rhain fel tystiolaeth i honni y dylech allu ennill incwm uwch nag yr ydych wedi adrodd.

Gallai unrhyw wybodaeth rydych chi'n ei phostio sy'n ymwneud â'ch gyrfa neu'ch iechyd corfforol chwarae rhan yn eich ysgariad , a gallai hyd yn oed rhywbeth mor ddiniwed â diweddaru eich swydd ar LinkedIn effeithio ar benderfyniadau am gymorth ariannol.

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

  • Penderfyniadau sy'n ymwneud â phlant

Yn ystod a anghydfod gwarchodaeth plant , bydd y llysoedd yn edrych i weld a all rhieni gydweithredu i fagu plant . Gallai negeseuon cyfryngau cymdeithasol lle rydych chi'n cwyno am eich cyn, yn galw enwau arnyn nhw, neu'n trafod manylion eich ysgariad gael eu defnyddio yn eich erbyn, yn enwedig os gallai'ch plant weld y wybodaeth hon o bosibl.

Os nad ydych chi a'ch priod yn cytuno sut i rannu neu rannu gwarchodaeth eich plant, efallai y bydd cyfreithiwr eich cyn yn edrych trwy eich cyfrifon cyfryngau cymdeithasol i ddod o hyd i dystiolaeth yn ymwneud â ffitrwydd rhieni , megis postiadau lle rydych wedi trafod defnyddio alcohol neu gyffuriau.

Gallai hyd yn oed lluniau ohonoch mewn parti ar ôl gwaith a bostiwyd gan gydweithiwr gael eu defnyddio i honni y gallai eich arferion a'ch gweithgareddau roi eich plant mewn perygl o niwed corfforol neu emosiynol.

  • Yn profi anffyddlondeb

Hyd yn oed os mai godineb oedd y rheswm dros eich ysgariad, efallai na fydd o reidrwydd yn chwarae rhan yn yr achos cyfreithiol.

Mae'r rhan fwyaf o daleithiau yn caniatáu ar gyfer dim bai ysgariad lle bydd angen deiseb ysgar yn unig datgan bod y briodas wedi chwalu oherwydd gwahaniaethau digymod , ac mae materion fel rhaniad eiddo ac alimoni yn aml yn cael eu penderfynu heb ystyried camymddwyn priodasol.

Fodd bynnag, mae rhai taleithiau yn defnyddio sail ar sail bai dros ysgariad neu ganiatáu i odineb gael ei ystyried wrth ddyfarnu cefnogaeth priod . Yn yr achosion hyn, gallai tystiolaeth o anffyddlondeb a gasglwyd ar gyfryngau cymdeithasol chwarae rhan mewn ysgariad. Yn ogystal, gall penderfyniadau ynghylch rhannu eiddo priodasol gael eu heffeithio gan honiadau bod priod wedi gwasgaru asedau trwy wario arian priodasol ar fater.

Os ydych wedi postio unrhyw wybodaeth ar gyfryngau cymdeithasol am weithgareddau sy’n ymwneud â phartner newydd, megis sôn am wyliau y mae’r ddau ohonoch yn eu cymryd gyda’ch gilydd, gellir defnyddio hwn i honni bod gennych asedau priodasol a wasgarwyd.

  • Cyfrifon cyfryngau cymdeithasol a rennir

Mewn rhai achosion, bydd y ddau briod yn defnyddio'r un cyfrifon, neu gallant gyrchu cyfrifon ei gilydd am wahanol resymau, megis cyfathrebu â ffrindiau neu aelodau o'r teulu.

Yn ystod eich ysgariad, efallai y byddwch yn cytuno i gau unrhyw gyfrifon a rennir, neu efallai y byddwch yn penderfynu mai dim ond un priod fydd yn defnyddio rhai cyfrifon.

Mewn achosion lle mae gan gyfrifon cyfryngau cymdeithasol werth ariannol, megis pan fo person neu gwpl yn ddylanwadwr, bydd penderfyniadau ynghylch eu perchnogaeth yn cael sylw wrth rannu eiddo priodasol, a gall yr incwm a enillir trwy’r cyfrifon hyn effeithio ar y penderfyniadau a wneir am gynhaliaeth priod. neu gynnal plant.

Oherwydd y ffyrdd y gall gwybodaeth a rennir ar gyfryngau cymdeithasol effeithio ar achos ysgariad, mae llawer o atwrneiod yn argymell eich bod chi osgoi defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn gyfan gwbl tra bod eich ysgariad yn parhau.

Hyd yn oed os ydych chi'n credu nad yw diweddariad neu lun yn gwbl gysylltiedig â'ch ysgariad, gellid ei ddehongli mewn ffyrdd na wnaethoch chi eu rhagweld. Mewn llawer o achosion, mae'n well defnyddio dulliau eraill o gyfathrebu â ffrindiau ac aelodau'r teulu nes bod eich ysgariad wedi'i gwblhau. Gall cyfryngau cymdeithasol ac ysgariad fynd yn anghredadwy o flêr.

Cyfryngau cymdeithasol ar ôl ysgariad

Dyn A Merched Modrwy Cyfnewid Llaw Am Ysgariad Hyd yn oed ar ôl i'ch ysgariad gael ei gwblhau, efallai y gwelwch y gallai'r defnydd o gyfryngau cymdeithasol arwain at faterion cyfreithiol. Byddwch am fod yn ymwybodol o'r canlynol:

  • Materion yn ymwneud â phlant – Yn dibynnu ar y penderfyniadau a wneir yn eich cytundeb rhianta , efallai y bydd gofyn i chi ddilyn rheolau penodol ynghylch pa fathau o luniau neu wybodaeth arall y cewch chi eu rhannu am eich plant.

Mae hefyd yn syniad da ymatal rhag postio unrhyw beth a allai gynyddu gwrthdaro rhyngoch chi a'ch cyn neu rannu gwybodaeth y gellid ei defnyddio i gwestiynu ffitrwydd eich rhiant.

  • Materion ariannol - Gallai rhannu unrhyw wybodaeth am yr incwm a enillwch effeithio ar eich rhwymedigaethau cymorth parhaus . Er enghraifft, os ydych chi'n trafod dyrchafiad yn y gwaith, efallai y bydd eich cyn-aelod yn gofyn i'r swm o gynhaliaeth plant rydych chi'n ei dalu gael ei gynyddu.

Yn yr un modd, os ydych yn derbyn taliadau cymorth priod, gallai eich cyn-ddiweddariad sy’n disgrifio symud i mewn gyda phartner newydd gael ei ddefnyddio fel tystiolaeth nad yw’r taliadau hyn bellach yn angenrheidiol ac y dylid eu terfynu.

  • Aflonyddu – Un o’r pryderon allweddol y mae llawer o bobl yn ei wynebu yn dilyn ysgariad yw pennu’r math o berthynas y byddant yn ei chynnal gyda’u cyn-briod.

Hyd yn oed os ydych yn gwneud ffrindiau â’ch cyn-aelod ac yn ceisio osgoi unrhyw gyswllt diangen ag ef, efallai y gwelwch eu bod yn rhannu gwybodaeth amhriodol amdanoch chi neu’ch ysgariad, neu efallai y byddant yn parhau i anfon negeseuon atoch neu gyfathrebu â chi mewn ffordd sy’n gwneud i chi deimlo anghyfforddus neu anniogel.

Os yw'ch cyn yn cyflawni unrhyw fath o aflonyddu gan ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol, dylech siarad ag atwrnai i benderfynu sut i fynd i'r afael â hyn. , ac efallai y byddwch hefyd am gysylltu â gorfodi'r gyfraith.

Defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn y ffordd gywir yn ystod ac ar ôl ysgariad

Er bod y berthynas rhwng cyfryngau cymdeithasol ac ysgariad yn gymhleth, mae anfanteision posibl i gyfryngau cymdeithasol, gall hefyd ddarparu llawer o fanteision, gan gynnwys caniatáu i chi aros yn agos gyda ffrindiau ac aelodau o'r teulu a chysylltu ag eraill sy'n deall yr hyn yr ydych yn mynd drwyddo.

Wrth i chi fynd ymlaen â'r broses ysgaru, gall eich atwrnai eich helpu i ddeall sut y dylech ac na ddylech ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol, a gallant eich helpu i benderfynu pryd y gallwch ddefnyddio tystiolaeth cyfryngau cymdeithasol yn ystod eich achos.

Unwaith y bydd eich ysgariad wedi'i gwblhau, byddwch am sefydlu rheolau a ffiniau clir ar gyfer sut y byddwch chi a'ch cyn yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol. Os bydd unrhyw bryderon yn codi sy'n effeithio ar eich plant, eich arian, neu eich diogelwch, gall eich cyfreithiwr eich helpu i benderfynu ar eich opsiynau gorau ar gyfer dod i gasgliad llwyddiannus i'ch achos.

Ranna ’: