Cyngor Arbenigol ar Ddadansoddiad Priodasol

Cyngor Arbenigol ar Ddadansoddiad Priodasol

“Roedden ni gyda’n gilydd 15 mlynedd, roeddwn i’n anhapus i 11 ohonyn nhw.”“Daeth fy ngwraig ataf un diwrnod, a dywedodd fod rhywbeth o’i le yn y berthynas ac nad oedd hi eisiau gwneud hyn bellach.”“Roedd yn broses 5 mlynedd o’r adeg y dechreuais feddwl am wahanu i pan wnes i ei eirioli. Unwaith y gwnes i, roedd yn broses gyflym. Symudais allan o'r tŷ fis yn ddiweddarach. ”

“Fe wnes i wahanu oddi wrth fy ngŵr 4 mis ar ôl i ni briodi, a gwnaethon ni ffeilio am ysgariad dim ond 6 mis ar ôl priodi.”Yn amlwg, nid oes un amserlen sy'n gweddu i bob amserlen i ddadansoddiad undeb priodasol.

Rydyn ni'n hoffi credu bod perthnasoedd yn gweithio mewn ffyrdd llinol:

  • Y cam dyddio a infatuation
  • Ar ôl cyfnod penodol o amser, mae'r cwpl yn symud i mewn gyda'i gilydd i “symud y berthynas ymlaen”.
  • Ar ôl cyfnod penodol o amser, maen nhw'n dyweddïo ac yn priodi.
  • Pe bai'r cwpl yn penderfynu gwahanu, bydd bob amser yn broses hir a phoenus.

Ni allai dim o hyn fod ymhellach o'r gwir, fel y dangosir uchod. Nid oes llinell amser glir na phroses emosiynol gyffredinol y gall rhywun ddisgwyl mynd drwyddi o ran cariad.Rhesymau pam mae cyplau yn torri i fyny

Bydd cyplau yn dyfynnu amryw o resymau dros dorri i fyny. Mae rhai cyffredin yn cynnwys anffyddlondeb, beirniadaeth neu wrthdaro parhaus, diflastod, diffyg cysylltiad neu gyfathrebu, neu anghytuno ar faterion fel arian, rolau rhywedd, neu rianta.


caru dau ddyn

Ar ôl ymchwilio ymhellach, fodd bynnag, mae'n amlwg bod pob unigolyn yn erbyn y disgwyliadau heb eu cydnabod oedd ganddynt ar gyfer eu partner a'u priodas.

Mae'n hanfodol dod yn ymwybodol o'r ffaith bod gan bawb ragfarnau a disgwyliadau cudd. Mae gan bob bod dynol ei flas unigryw ei hun o feddwl yn bersonol. Yn anffodus, nid yw'r meddwl personol hwn yn wrthrychol, mae'n rhagfarnllyd ar ein dehongliad unigol o ddigwyddiadau'r gorffennol, wedi'i liwio gan feddyliau ofnus neu ragfynegol am y dyfodol, a'r gwaethaf oll & hellip; mae llawer o'n rhagfarnau'n hedfan o dan radar ein hymwybyddiaeth.I enfawr mae cymaint o wrthdaro yn ymwneud â materion sydd eisoes wedi digwydd yn y gorffennol neu dros bethau sydd gall digwydd yn y dyfodol. Fodd bynnag, mae ein hatgofion yn eithaf annibynadwy a hyd yn oed yn newid dros amser. Nid yw meddyliau (ar ffurf atgofion a rhagfynegiadau yn y dyfodol) mewn gwirionedd yn dweud unrhyw beth perthnasol wrthym am y berthynas fel y mae nawr. Maent yn gohirio ffocws yr eiliad bresennol, sef yr unig le y gall unrhyw un weithredu ohono.

Rhesymau pam mae cyplau yn torri i fynyYdy hyn yn swnio'n gyfarwydd? Mae cwpl yn anghytuno ynglŷn â’r peth “iawn” y dylai eu plentyn ei wneud y dydd Sul hwn: ewch i gêm ei dîm pêl-droed neu ewch i’r ddarbi bysgota gyda’i dad.

Mae'r ddwy ochr yn dal yn gyflym i'w safbwynt hwy fel y farn “gywir”.

“Ni all siomi ei gyd-chwaraewyr, mae’n gêm fawr ac nid oes llawer o eilyddion.”

“Rydyn ni bob amser yn mynd i'r ddarbi hon fel tad a mab!”

Yna yn sydyn, mae'r sgwrs yn cymryd tro am y gwaethaf, wrth i anghytundeb ynglŷn â logisteg ble y dylai eu mab fynd y dydd Sul hwn droi yn frwydr all-allan ac ymosodiad personol ar gymeriad.

“Rydych chi mor anghyfrifol i awgrymu bod darbi bysgota wirion yr un mor bwysig â’i rwymedigaeth a’i ymrwymiad i’w gyd-chwaraewyr.”

“Rydych chi bob amser yn gwneud hyn, rydych chi bob amser yn ceisio ei reoli, yn union fel pryd (nodwch sefyllfa'r gorffennol).'

Nawr, mae pwy bynnag rydych chi'n meddwl sy'n “iawn” yn y sefyllfa uchod yn amherthnasol. (A wnaethoch chi sylwi eich bod chi am gymryd ochr? Dyma'ch meddwl personol yn y gwaith).

Y pwynt yw bod dau berson bellach yn argyhoeddedig mai eu ffordd nhw yw'r ffordd iawn ac yn ceisio ei gwthio i lawr gwddf y lleill. Ar y pwynt hwn, nid yw'r naill na'r llall yn gwrando mewn gwirionedd ac mae'n synnwyr cyffredin na chyrhaeddir datrysiad delfrydol na chreadigol wrth daflu'r gwrthdaro emosiynol hwn.

Pa mor ragfarn bersonol ac mae disgwyliadau yn digwydd mewn senario arall:

Daeth Susan o aelwyd lle roedd ei rhieni'n annwyl iawn ac yn gariadus gyda'i gilydd. Cafodd Edward ei fagu ar aelwyd lle roedd gwrthdaro yn teyrnasu. Nid yw Edward yn gweld problem gyda gwrthdaro, mae Susan yn ei wneud.

Heb ymwybyddiaeth o sut mae meddwl cyflyredig yn chwarae rôl ac yn paentio llun o ragfarn, mae cyplau yn dyfynnu unrhyw nifer o resymau dros chwalfa briodasol, ond yn colli'r achos sylfaenol. Gwraidd sylfaenol yr hyn sy'n achosi i briodas chwalu yw'r newid yn y ffordd y mae'r partneriaid yn meddwl am ei gilydd ac felly'n teimlo amdano ac yn uniaethu â'i gilydd.

Gyda mwy o ymwybyddiaeth o egwyddor meddwl, gellir arbed a chryfhau llawer o briodasau hyd yn oed. I'r rhai sy'n dal i benderfynu gwahanu, mae cyplau yn ei chael hi'n haws o lawer ar ôl iddynt sylweddoli'r gwir mai dim ond ar sail ansawdd meddwl (ymwybodol neu anymwybodol) y gall rhywun arall ymddwyn yn y foment honno.