Darganfyddwch 10 Rheswm Go Iawn Pam Mae'ch Priodas Yn Syrthio Ar Wahân

Darganfyddwch 10 Rheswm Go Iawn Pam Mae

Yn yr Erthygl hon
math o gamdriniaeth

“Pan fyddwch chi'n aberthu mewn priodas, rydych chi'n aberthu nid i'ch gilydd ond i undod mewn perthynas.” - Joseph CampbellPan fydd cwpl yn penderfynu priodi, maen nhw i gyd yn gobeithio am eu bywyd hapus eu hunain gyda'i gilydd.

Ni fyddai cwpl byth yn disgwyl priodas sy'n arwain at ysgariad.Pe byddem yn gwybod y byddai'r undeb hwn yn dod i ben mewn ysgariad, a fyddem hyd yn oed yn trafferthu gwario arian, buddsoddi mewn cariad a hyd yn oed amser?

Er weithiau, mae realiti trist bywyd yn digwydd ac fe welwch fod eich mae priodas yn cwympo .

Pryd mae perthynas yn dechrau methu? Beth yw'r prif resymau pam mae perthnasoedd yn methu ac a allwn wneud rhywbeth yn ei gylch?A yw fy mhriodas yn cwympo'n ddarnau?

Ydych chi'n teimlo bod eich mae priodas yn cwympo ?

A ydych wedi bod yn sylwi ar newidiadau syfrdanol o'r hyn a arferai fod yn briodas hapus a deallgar? A ydych wedi dechrau gofyn i chi'ch hun achosion methiant perthynas ac a oes ffordd i'w achub?

Os ydych chi wedi bod yn meddwl am y pethau hyn, yna mae siawns eich bod chi'n teimlo pam mae perthnasoedd cwympo ar wahân ac mae wedi dechrau.Yn ôl y Cymdeithas Seicolegol America , mae tua 40-50% o briodasau yn yr Unol Daleithiau yn unig yn gorffen mewn ysgariad.

Nid oes unrhyw un eisiau i hyn ddigwydd a hyd yn oed i rai, gan wybod bod eu mae priodas yn cwympo yn gallu achosi teimlad o wadu a brifo.Gall fod yna lawer o resymau pam mae perthnasoedd yn methu y dyddiau hyn.

Dyna pam ei bod yn bwysig bod yn ymwybodol, yn y ffordd honno, gallwch barhau i wneud rhywbeth yn ei gylch. It’s eich priodas ac mae'n hollol iawn eich bod chi'n gwneud eich gorau i ymladd drosto.

Y prif resymau pam mae perthnasoedd yn methu

Sut allwch chi ddweud a yw'ch priodas yn profi chwalfa mewn perthynas?

Y peth da yma yw bod gan y rhesymau pam mae perthnasoedd yn methu arwyddion ac os ydych chi'n ymwybodol, yna gallwch chi weithredu arno.

Dyma 10 rheswm y mae perthnasoedd yn methu

1. Nid ydych chi'n tyfu gyda'ch gilydd

Nid ydych chi

Y teimlad cyffredinol hwnnw nad ydych chi'n tyfu gyda'ch priod. Mae blynyddoedd lawer wedi mynd heibio eto; rydych chi'n dal yn yr un sefyllfa ag yr oeddech chi o'r blaen, heb unrhyw welliannau, dim nodau, a dim ffocws.

Eich mae priodas yn cwympo pan sylweddolwch nad ydych chi lle rydych chi am fod.

2. Rydych chi'n canolbwyntio ar yr ymadroddion “wedi arfer”

Pam mae perthnasoedd yn methu? Mae pan fyddwch chi canolbwyntio ar y negyddol yn lle ochr gadarnhaol eich priodas.

Pan ddewch chi at y pwynt lle rydych chi bob amser yn sylwi sut roedd eich priod “yn arfer bod” fel hyn, ac fel hynny. Y cyfan a gewch yw siomedigaethau ar ôl siomedigaethau. Beth sy'n digwydd i'ch sefyllfa bresennol?

3. Nid ydych bellach yn gysylltiedig

Nid ydych wedi

Efallai y byddwch chi'n dechrau teimlo bod eich mae priodas yn cwympo unwaith nad ydych yn teimlo bod “cysylltiad” yn hwy. Mae'n un o'r rhesymau mwyaf cyffredin pam rydych chi'n teimlo bod y person y gwnaethoch chi ei briodi yn ddieithryn llwyr.

Ydych chi'n sylwi ar berthnasoedd yn cwympo ar wahân oherwydd bod pobl yn newid?

4. Priodas unochrog

I priodas unochrog yn gallu draenio.

Dyma un o'r rhesymau mwyaf cyffredin pam mae perthynas yn dod i ben a ffaith; nid oes unrhyw un eisiau bod mewn perthynas unochrog.

Dyma pryd mai chi yw'r unig berson sy'n meddwl am y berthynas, sy'n gwneud ymdrechion cyson, a'r un sy'n ymddangos fel petai'n poeni am eich dyfodol gyda'ch gilydd.

5.Nid ydych yn onest yn poeni mwyach

Un o'r prif resymau pam mae perthnasoedd yn methu yw pan rydych chi'n teimlo nad ydych chi'n poeni am eich priod mwyach.

Nid eich bod chi mewn cariad â rhywun arall neu eich bod chi'n casáu'r person, mae naill ai rydych chi wedi bod wedi cael llond bol neu rydych chi newydd syrthio allan o gariad.

6. Dim mwy o agosatrwydd

Agosatrwydd yw pwysig iawn mewn perthynas.

O agosatrwydd corfforol i agosatrwydd seicolegol ac emosiynol, os yw perthynas yn brin o hyn, yna mae'n golygu eich mae priodas yn cwympo . Yn union fel planhigyn, mae angen ei feithrin yn gyson, ac agosatrwydd ar sawl lefel yw'r ffactorau sy'n cryfhau unrhyw berthynas.

Gwyliwch hefyd: Y 6 Rheswm Gorau Pam fod Eich Priodas yn Syrthio Ar Wahân

7. Mae gennych chi gamddealltwriaeth bob amser

Mae gennych chi gamddealltwriaeth bob amser. Mae'n eich gwneud chi mor flinedig a phob tro y byddwch chi'n ceisio siarad â'ch gilydd, rydych chi'n cael camddealltwriaeth yn y pen draw.

Ai dyma un o'r rhesymau i ddod â pherthynas i ben? A yw'n dal yn werth ymladd drosto?

8. Teimlad trwm neu ddirgryniadau negyddol

Rydych chi'n mynd adref ac nid ydych chi'n teimlo'n hapus.

Hyd yn oed i'r graddau y mae gweld eich priod yn rhoi'r teimlad trwm a negyddol hwnnw i chi. Mewn gwirionedd, mae pawb yn dechrau meddwl tybed pam rydych chi bob amser yn ymddangos yn dymer boeth.

Mae hyn oherwydd nad ydych chi bellach yn gyffrous i fynd adref. Dyma un o'r pethau sy'n arwain yn anochel at sylweddoli bod eich mae priodas yn cwympo .

9. Nid ydych yn hapus mwyach

Nid ydych yn hapus mwyach

Un o'r pethau olaf y dylech chi sylweddoli pam mae perthnasoedd yn dod i ben yw pan nad ydych chi'n teimlo'n hapus mwyach.

Mae'r wreichionen wedi diflannu, nid yw'r ysfa i fod gyda'ch priod yno mwyach, ac yn anad dim, nid ydych chi'n gweld heneiddio gyda'r person mwyach.

10. Efallai ei bod hi'n bryd gadael i fynd

Un o'r penderfyniadau anoddaf i'w wneud pan sylweddolwch nad ydych yn hapus mwyach yw os dyma'r amser i ollwng gafael. Rydych chi'n dechrau gofyn i chi'ch hun a yw'n werth chweil o hyd ymladd dros eich priodas neu siarad â'ch priod mynd i therapi .

Bydd popeth am y sefyllfa yn gwneud ichi feddwl am gael ysgariad, ond ai hwn yw'r penderfyniad gorau i'w wneud mewn gwirionedd?

Nid oes rhaid i briodas fod yn berffaith; mewn gwirionedd, mae llawer o gyplau wedi delio â'r teimlad bod eu mae priodas yn cwympo ond, yn gallu gwneud rhywbeth yn ei gylch.

Mae angen i'r ddau ohonoch fod eisiau newid eich statws cyfredol a'ch perthynas gyfredol; mae angen i'r ddau ohonoch weithio arno gyda'ch gilydd.

Y gwir yw, y gwir reswm pam eich mae priodas yn cwympo nawr yw nad ydych chi'n fodlon gweithio arno. Y gwir reswm pam eich bod yn y sefyllfa hon yw eich bod yn canolbwyntio ar yr hyn sy'n anghywir yn lle sut y gallwch ei wneud yn iawn.

Felly, os ydych chi am newid a dal i weithio ar y briodas hon, yna mae'n bryd canolbwyntio ar sut y gallwch chi wneud i'ch perthynas weithio.