Arddull Ymlyniad Osgoi - Diffiniad, Mathau a Thriniaeth

Problemau Perthynas. Cwpl Ypset Yn Anwybyddu Ei gilydd, Gorwedd Cefn wrth Gefn Yn y Gwely, Golwg o

Yn yr Erthygl hon

Mae ein perthnasoedd cynharaf yn cael effaith ddofn ar bob un yn y dyfodol. Fel babanod a phlant ifanc, rydyn ni'n dysgu edrych ar bobl bwysig yn ein bywyd naill ai fel ffynhonnell cysur a derbyniad neu drallod a diswyddiad.

Yn ôl a astudio a gyhoeddwyd yn y Journal of Personality and Social Psychology , mae'r cysylltiad cynnar hwn yn arwain at ddatblygu un o'r pedwar prif arddull ymlyniad: diogel, pryderus, osgoi, ac anhrefnus.

Mae arddull ymlyniad osgoi yn debygol o ddatblygu pan fydd y prif roddwyr gofal yn emosiynol bell, heb gysylltiad â rhywun, neu’n anymwybodol o anghenion y babi. Ymchwil yn dangos bod gan 25% o'r boblogaeth oedolion arddull ymlyniad osgoi.

Gall deall beth mae arddull ymlyniad osgoi yn ei olygu a sut mae'n ymddangos yn eich perthnasoedd eich helpu i ddarganfod ffyrdd iachach o gysylltu a gwella'ch perthynas.

Diffinio arddull ymlyniad osgoi

Cyn i ni blymio'n ddyfnach i'r pwnc, mae angen inni fynd i'r afael â'r hyn sy'n arddull ymlyniad osgoi a sut i adnabod nodweddion ymlyniad osgoi.

Mae arddull ymlyniad osgoi yn aml yn ganlyniad i ofalwyr sylfaenol nad ydynt yn ymateb yn emosiynol neu nad ydynt ar gael.

Mae'r plentyn yn dysgu'n gyflym i ddibynnu arnoch chi'ch hun yn unig ac i fod yn hunangynhaliol oherwydd nid yw mynd at ei ofalwyr i gael lleddfu yn arwain at ddiwallu ei anghenion emosiynol.

Mae'r berthynas gynnar hon yn dod yn lasbrint ar gyfer pob un arall, yn enwedig rhai rhamantus. Felly, pan fydd y plentyn i gyd wedi tyfu i fyny, mae ei nodweddion ymlyniad osgoi yn effeithio ar lwyddiant a hapusrwydd perthnasoedd.

Mae pobl ag arddulliau ymlyniad osgoi yn emosiynol osgoi, yn hunanddibynnol, ac yn gwerthfawrogi eu hannibyniaeth a'u rhyddid yn fawr.

At hynny, agwedd nodweddiadol ar y patrwm ymlyniad osgoi yw anghyfforddusrwydd ac osgoi agosrwydd ac agosatrwydd oherwydd, yn y gorffennol, dim ond mwy o anghysur a ddaeth â nhw yn y gorffennol.

Nodi arddull ymlyniad osgoi

Gwrthdaro Pâr Ar y Gwely. Camgymeriad Cwpl

Felly beth yw rhai o'r arwyddion o arddull ymlyniad osgoi? Sut i weld a oes rhywun yn osgoi rhywun yn gysylltiedig?

 • Mae ymddiried mewn eraill a gadael pobl i mewn yn dod yn anodd i berson sydd ag arddull ymlyniad osgoi.
 • Maent fel arfer yn cadw'r berthynas ar lefel fas neu arwyneb.
 • Maent yn aml yn cadw pobl, yn enwedig partneriaid, hyd braich ac yn ymbellhau oddi wrth agosatrwydd emosiynol.
 • Maent yn canolbwyntio ar agosatrwydd rhywiol mewn perthnasoedd, heb fawr o angen na lle i fod yn agos.
 • Pan fydd person yn ceisio dod yn agos ac yn ei wahodd i fod yn agored i niwed, mae ganddo strategaeth ymadael i symud allan ohoni.
 • Mae'n well ganddyn nhw ymreolaeth nag undod oherwydd mae pwyso ar ei gilydd yn heriol iddyn nhw.
 • Maent fel arfer yn cadw'r sgyrsiau i bynciau deallusol, gan nad ydynt yn gyfforddus yn siarad am emosiynau.
 • Mae osgoi gwrthdaro, gadael i emosiynau gronni'n aml hyd at ffrwydro unwaith eto yn rhai o'u nodweddion safonol.
 • Mae eu hunan-barch yn uchel, ac maent fel arfer yn dilyn rhagoriaeth busnes sy'n aml yn adeiladu eu hunan-barch ymhellach.
 • Nid ydynt yn dibynnu ar eraill am sicrwydd neu gefnogaeth emosiynol, ac nid ydynt ychwaith yn caniatáu i eraill ddibynnu arnynt.
 • Mae pobl sy'n agos atynt yn eu disgrifio fel stoicaidd, rheoledig, datgysylltiedig, ac mae'n well ganddynt unigedd.

Mathau o arddull atodiad avoidant

Mae dau brif fath - arddull ymlyniad diystyriol-osgoi ac ymlyniad gorbryder-osgoi.

 • Arddull ymlyniad diystyriol-avoidant

Mae person sydd ag arddull ymlyniad diystyriol-osgoi yn ceisio annibyniaeth yn anad dim. Maent yn hyderus y gallant ei wneud ar eu pen eu hunain ac yn ei weld fel y ffordd orau o fynd trwy fywyd.

Mae ffiniau caeth a phellter emosiynol yn eu helpu i osgoi bod yn agored i niwed ac agor.

Maent yn aml yn gwadu bod angen perthnasoedd agos yn gyfan gwbl ac yn eu hystyried yn ddibwys. Maent yn tueddu i ddelio â gwrthodiad trwy ymbellhau oddi wrth ei ffynhonnell.

Maent yn tueddu i weld eu hunain yn gadarnhaol ac eraill yn negyddol. Mae pobl â'r arddull hon yn tueddu i gytuno â datganiadau fel:

Mae'n well gen i beidio â dibynnu ar eraill a pheidio â'u cael yn dibynnu arnaf i.

Rwy'n gyfforddus heb berthynas agos.

Mae annibyniaeth a hunanddibyniaeth yn hollbwysig i mi.

 • Arddull ymlyniad pryderus neu ofnus-osgoi

Mae pobl ag arddull ymlyniad ofnus-osgoadwy yn amwys am berthnasoedd. Maent yn ofni cael eu gadael ac yn ceisio cydbwyso bod heb fod yn rhy agos nac yn rhy bell oddi wrth eraill.

Nid ydyn nhw eisiau colli'r bobl agos sydd ganddyn nhw ond maen nhw'n ofni mynd yn rhy agos a chael eu brifo.

Felly, maent yn aml yn anfon signalau cymysg at bobl o'u cwmpas sy'n teimlo eu bod yn cael eu gwthio i ffwrdd ac yn ddiweddarach yn cael eu tynnu tuag atynt.

Maent yn ofnus o'r un bobl y byddent yn hoffi ceisio cysur a diogelwch.

Felly, mae eu hemosiynau a'u hymatebion llethol yn aml yn eu harwain i ddianc rhag y sefyllfa a'r berthynas yn gyfan gwbl, gan eu gadael heb siawns o ddysgu strategaeth ar gyfer diwallu eu hanghenion mewn perthnasoedd. Maent yn tueddu i gytuno â datganiadau fel:

Rydw i eisiau perthnasoedd emosiynol agos, ond rydw i'n ei chael hi'n anodd ymddiried yn llwyr mewn eraill neu ddibynnu arnyn nhw.

Rwy'n poeni weithiau y byddaf yn cael fy mrifo os byddaf yn caniatáu i mi fy hun ddod yn rhy agos at bobl eraill.

Mae'r ddwy arddull yn ceisio llai o agosatrwydd gan berthnasoedd ac yn aml yn atal neu'n gwadu eu hanghenion emosiynol. Felly, maent yn rheolaidd yn teimlo'n anghyfforddus yn mynegi hoffter neu'n ei dderbyn.

Ymchwil hefyd yn dangos, ar gyfer dynion a merched fel ei gilydd, arddulliau ymlyniad pryderus neu osgoi yn gysylltiedig â chyd-ddibyniaeth perthynas is, ymrwymiad, ymddiriedaeth, a boddhad o gymharu â phobl ag arddulliau ymlyniad diogel.

Sut mae'r arddull ymlyniad osgoiydd yn cael ei ffurfio?

Bydd plentyn yn naturiol yn mynd at ei rieni i gyflawni ei anghenion. Fodd bynnag, pan fo rhieni yn emosiynol bell ac yn methu ag ymateb i anghenion plentyn, gall y plentyn deimlo ei fod yn cael ei wrthod, yn annheilwng o gariad, ac yn ceisio diwallu ei anghenion ei hun.

Un peth cyffredin sy’n cael ei dynnu oddi wrth sefyllfaoedd mor boenus lle mae’r rhieni’n datgysylltu oddi wrth ddiwallu eu hanghenion yw y gall dibynnu ar eraill fod yn anniogel, yn niweidiol, ac yn y pen draw yn ddiangen.

Mae babi yn dibynnu ar ei brif ofalwyr i gyflawni'r holl anghenion corfforol ac emosiynol, fel teimladau o ddiogelwch a chysur.

Pan na chaiff yr anghenion hyn eu diwallu’n gyson, mae’n creu model perthynas trwy gydol oes y babi. Fel arfer, mae'r plentyn hwn yn datblygu ymlyniad osgoi.

Mae plentyn yn dysgu dibynnu arno'i hun, a gall y ffug-annibyniaeth hon arwain y person i osgoi agosatrwydd emosiynol. Gellid ystyried bod agosrwydd emosiynol yn perthyn yn agos i deimladau o anghysur, poen, unigrwydd, gwrthodiad a chywilydd.

Felly fel plant, ac oedolion yn ddiweddarach, maent yn dysgu ei bod yn well bod mor annibynnol â phosibl. Maent yn teimlo bod dibynnu ar eraill yn annibynadwy ac yn boenus gan y gall eraill fethu ag ymateb i'w hanghenion.

Mae rhieni yn aml yn darparu ar gyfer rhai o'r anghenion sydd gan y plentyn, fel bod yn cael ei fwydo, yn sych ac yn gynnes.

Fodd bynnag, oherwydd ffactorau amrywiol, megis eu pryderon llethol eu hunain neu anhwylder ymlyniad osgoi, maent yn cau eu hunain i ffwrdd yn emosiynol wrth wynebu anghenion emosiynol y plentyn.

Gall y diddyfnu hwn fod yn arbennig o galed pan fo'r angen emosiynol yn uchel, fel pan fydd y plentyn yn sâl, yn ofnus neu wedi brifo.

Mae rhieni sy'n meithrin ymlyniad osgoi gyda'u plant yn aml yn annog pobl i beidio ag arddangos emosiynau'n agored. Maent yn ymbellhau yn gorfforol, yn cynhyrfu neu'n grac pan fydd eu plentyn yn dangos arwyddion o ofn neu drallod.

O ganlyniad, mae plant yn dysgu anwybyddu ac atal eu hemosiynau i fodloni un o'r agweddau pwysicaf ar agosatrwydd - yr angen am gysylltiad corfforol â'u rhieni.

Gwyliwch hefyd:

A oes ateb neu driniaeth?

Merched Wedi Cynhyrfu

Gall caru rhywun ag ymlyniad osgoi fod yn her ac mae angen llawer o amynedd a dealltwriaeth. Beth ydych chi'n ei wneud pan fyddwch chi'n adnabod yr ymlyniad diystyriol ynoch chi'ch hun neu rywun rydych chi'n poeni amdano?

Y cam cyntaf yw cyfaddef bod yr angen am agosatrwydd emosiynol wedi'i ddiffodd, ac rydych chi, neu'ch anwylyd, am ei droi ymlaen.

Yr hyn sy'n ymddangos yn syml yn aml yw'r cam anoddaf, felly byddwch yn oddefgar ac yn addfwyn ac osgoi beirniadaeth.

Ar ben hynny, gan fod pobl ag arddulliau osgoi ymlyniad wedi arfer ag atal eu hemosiynau, mae angen iddynt ddechrau gofyn, beth ydw i'n ei deimlo.

Gall hunanfyfyrdodau helpu i adnabod y patrymau sydd angen eu newid er mwyn sicrhau llwyddiant y berthynas ymlyniad osgoi. Gall rhoi sylw i deimladau a theimladau corfforol fod yn llethol, a gall cymorth gweithiwr proffesiynol fod yn hanfodol i lwyddiant y broses hon.

Cam hanfodol arall yw deall pa anghenion nad ydynt yn cael eu mynegi a'u diwallu. Mae dysgu sut i'w cyfathrebu a chaniatáu i eraill fod yn rhan o'u cyflawniad yn hanfodol i gael perthnasoedd mwy sicr, meithringar.

Unwaith eto, gan fod hon yn diriogaeth newydd i berson sydd ag arddull ymlyniad osgoi, gall achosi pryder a chael person i droi at y patrymau mwy cyfarwydd o redeg i ffwrdd o agosatrwydd. Felly, gall therapydd profiadol eich helpu gyda'r daith hon heb fawr o boen a gwrthiant.

Mae iachâd yn bosibl

Er y gallai fod yn anodd ei weld ar y dechrau, mae cael rhywun y gallwch ddibynnu arno a rhannu agosatrwydd ag ef yn rhoi boddhad. Ni waeth ble y gwnaethoch ddechrau, gallwch ddatblygu atodiad diogel trwy wahanol lwybrau.

Os yw person eisiau newid, gall y berthynas ofidus-osgoi ddatblygu a thyfu i fod yn un ddiogel.

Er bod profiadau plentyndod cynnar yn ffurfiannol, nid oes rhaid iddynt eich diffinio am byth. Gallwch ddewis gwneud synnwyr ohonynt mewn ffordd sy'n eich sbarduno i ymlyniad diogel.

Mae therapi yn eich helpu i greu naratif a all integreiddio’r profiadau plentyndod cynnar hynny, fel nad ydynt yn dylanwadu ar eich presennol yr un ffordd ag o’r blaen. Mae therapi yn cynnig lle diogel i archwilio'r gorffennol a chreu persbectif newydd arnom ein hunain, ein hanes, a pherthnasoedd yn y dyfodol.

Ynghyd â therapi, gall perthynas â rhywun sydd ag arddull ymlyniad sicr helpu person i wella a newid.

Gall perthynas mor emosiynol gywirol ddangos y gall pobl arwyddocaol eraill fod yn ddibynadwy, yn ofalgar ac yn rhoi sylw i'ch anghenion. Gall hyn arwain at ymddiried a dibynnu mwy ar eraill ac yn y pen draw perthnasoedd iachach, mwy gwerth chweil.

Ranna ’: