Cyngor Ysgariad i Fenywod - 9 Must-Do’s

Dyma set gyfan o gyngor ysgariad i ferched sydd wedi ysgaru yn ddiweddar neu


inlaws a phriodas

Yn yr Erthygl honYsgariad yw un o'r penderfyniadau mwyaf a chaletaf y gall person ei wneud a phan ddaw i fenywod mae'n dod ddwywaith yn fwy o broblem. Mae yna bethau y mae'n rhaid i chi feddwl amdanynt ymlaen llaw, ac yna mae yna rai eraill na allwch eu hosgoi ni waeth beth. Felly, dyma set gyfan o gyngor ysgariad i ferched sydd wedi ysgaru yn ddiweddar neu'n ystyried cofrestru ar gyfer un.1. Bydd, fel arfer, yn cymryd amser hir i chi wella - ac mae'n iawn

Rhowch ychydig o le i'ch hun a gadewch i'ch meddwl wella o'r hyn rydych chi wedi'i gael. Peidiwch â gwthio'ch hun yn rhy galed, gan na fydd hynny ond yn gwaethygu felly ymlaciwch. Ceisiwch fynd gyda llif yr hyn rydych chi wedi'i brofi. Rheoli eich bywyd fel y daw i chi. Am gymorth ychwanegol, gallwch ymuno â sesiynau therapi a fydd yn eich helpu i wella o'r holl negyddoldeb rydych chi'n gadael i'ch meddwl fwydo arno.

2. Dewiswch eich cwnsler yn ddoeth

Cyn ffeilio am ysgariad, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dewis eich atwrnai / cwnsler sy'n hyddysg mewn cyfraith teulu. Trwy wneud hynny, byddwch yn cael gwell setliad ac yn cael eich arbed y rhan fwyaf o'r problemau ôl-ysgariad. Ni fydd cyfreithwyr sy'n digwydd bod yn dda am yr hyn a wnânt byth yn eich gadael yn ôl a byddant hyd yn oed yn setlo asedau sy'n gymhleth oherwydd cydberchnogaeth arnoch chi a'ch priod.Dewiswch eich cwnsler yn ddoeth

3. Cloddiwch yn ddwfn i'ch cyd-gyllid

Mae'n fater o wybodaeth gyffredin, fwy neu lai yn ffaith, bod 40% o achos ysgariad yn ymwneud ag arian. Felly'r cyngor ysgariad gorau i ferched yw bod angen i chi gael cymaint o wybodaeth ag y gallwch am eich cyfrifon ar y cyd. Mae hyn yn cynnwys holl gyfrineiriau ar-lein y cyfrifon ar y cyd a holl fanylion mawr a mân eich cyd-fuddsoddiadau. Trafodwch y manylion gyda'ch atwrnai a cheisiwch eu cyngor ar y mater.

Gwyliwch hefyd:4. Ffigurwch eich costau byw yn y dyfodol

Dylai eich lles ariannol fod yn brif flaenoriaeth ichi bob amser. Mae hyn oherwydd y bydd yr emosiynau a'r straen meddyliol yn lleihau yn y pen draw ac yn diflannu un diwrnod ond mae cyflawni'ch treuliau yn realiti, a bydd yn rhaid i chi ei wynebu heddiw, yfory ac yn y dyddiau i ddod. Fe ddylech chi amcangyfrif faint fydd ei angen arnoch chi ar ôl yr ysgariad a sicrhau eich bod chi'n gofyn amdano a'i gael!

Ffigurwch eich costau byw yn y dyfodol

Rhagweld costau annisgwyl

Byddwch yn barod bob amser ar gyfer syrpréis annymunol. Efallai eich bod wedi paratoi'n dda ar gyfer yr holl faterion ariannol y credwch y gallech eu hwynebu, ond hyd yn oed wedyn, mae siawns y bydd pethau annisgwyl yn ymddangos ar yr adeg anghywir yn unig. Er enghraifft, efallai y bydd eich priod yn gallu eich cistio o'u hyswiriant iechyd, gan eich gadael â chost ychwanegol o gymaint â $ 1,000 y mis. Ac ydy, mae'n hysbys bod priod yn gwneud hynny yn ystod ysgariad. Mae mwyafrif o briod yn osgoi eu cyfrifoldebau ariannol, felly'r cyngor ysgariad i fenywod yw bod yn ofalus yn y mater hwn a gwneud eich dewisiadau gyda'r llygaid yn agored.
memes cariad doniol

6. Ceisio brifo'ch cyn-danau fel arfer

Dylai eich cymhelliad fod yn cadw'ch hun mewn sefyllfa sy'n eich amddiffyn chi, ac ni ddylai fyth ymwneud â niweidio'ch cyn-briod. Drwg Mae genedigaeth eich cyn neu roi delwedd negyddol ohonyn nhw o flaen eich plant oherwydd eich gwahaniaethau personol yn rhywbeth anfoesegol ac yn effeithio'n wael ar psyche plant.

Hyd yn oed os nad ydych chi'n lleisio'ch safbwynt ac yn teipio'r casineb ar y rhyngrwyd yn unig, un diwrnod bydd eich plant yn ddigon hen i ddarllen hynny (os nad ydyn nhw eisoes). Hefyd, efallai y bydd eich priod yn penderfynu chwarae budr a defnyddio'r hyn a ysgrifennoch ar-lein yn eich erbyn. Felly, ceisiwch osgoi gwneud unrhyw gamgymeriad o'r fath yn y presennol a all roi amser anodd ichi yn y dyfodol.Mae ceisio brifo

7. Nid yw ysgaru yn eich gwneud chi'n anghymwys neu'n annymunol

Roedd yna adegau pan arferai ysgariad fod yn rhywbeth nad oedd pobl yn ei wneud neu ei osgoi tan y terfyn olaf, ac roedd llawer o bobl (rhai addysgedig yn gynhwysol) yn ystyried bod menywod sydd wedi ysgaru yn ‘rhydd’ ac yn ‘warthus,’ eu cymeriad ond erbyn hyn mae amseroedd wedi newid. Mae pobl yn fwy tueddol o ddarparu eu hawliau sylfaenol i fenywod.


heriau dyddio dyn sydd wedi ysgaru

Felly, mae meddwl amdanoch chi'ch hun fel rhywun nad yw'n deilwng o gariad a pharch dim ond oherwydd eich bod chi'n ysgariad yn agwedd hollol anghywir tuag at fywyd a bydd ond yn eich gwthio i lawr i mewn i affwys hunan-gasineb a phrofi cymhlethdod israddoldeb. Ac ar ôl i chi gyrraedd yno (yn yr affwys), prin bod ffordd yn ôl. Felly, er gwaethaf yr hyn y mae pobl yn ei ddweud neu'n meddwl amdanoch chi, carwch eich hun.

8. Bydd ymddygiad eich plant yn dweud wrthych sut maen nhw'n teimlo am yr ysgariad

Nid yw plant yn ymateb i ddigwyddiadau fel ysgariad mewn modd da. Efallai y bydd rhai yn ei gymryd fel arfer. Fodd bynnag, mae mwyafrif ond yn gweithredu fel pe baent yn trafferthu leiaf. I lawer o blant, mae fel petai rhywbeth wedi torri y tu mewn i'w bod. Bydd rhai yn dangos dicter, bydd eraill yn dechrau perfformio'n wael yn yr ysgol, bydd eraill yn aros yn dawel, ac mewn rhai achosion difrifol, maen nhw'n cwympo i gwmni gwael ac yn cymryd rhan mewn gweithgareddau afiach fel cam-drin cyffuriau, ac ati.

Mae yna ffyrdd y gallwch chi atal ymddygiad o'r fath, a hynny yw trwy gadw pethau mewn golwg. Rhowch wybod i athro eich plant am y sefyllfa fel ei fod yn cofnodi unrhyw newid amlwg yn ei ymddygiad ac yn rhoi gwybod i chi amdano cyn gynted â phosibl. Peidiwch â rhoi eich plant yn uniongyrchol mewn sesiynau therapi oherwydd fel hyn efallai y byddan nhw'n meddwl mai eu bai nhw oedd yr ysgariad, a nhw sydd angen newid.

Plant don

9. Gall ysgariad fod yn rhydd - ac mae'n werth chweil

Efallai y bydd pobl yn eich atal rhag cael ysgariad ac weithiau efallai eu bod hyd yn oed yn iawn, ond un peth y dylech chi bob amser geisio ei gofio yw bod peth sy'n well na byw mewn perthynas wenwynig yn galw ei fod yn rhoi'r gorau iddi. Bydd yn brifo, a bydd yn bendant yn torri'ch calon i dorri cwlwm a oedd i fod i aros yn gaeth am byth, ond yr hyn sy'n bwysig, yn y tymor hir, yw eich hapusrwydd. Dyna pam nad yw unrhyw beth sy'n draenio neu'n cam-drin yn emosiynol yn perthyn yn eich bywyd.

Os yw hynny'n wir amdanoch chi hefyd (yn byw mewn sefyllfa wenwynig), peidiwch â gwrando ar unrhyw un a gwnewch eich penderfyniad i ysgaru yn unig. Byddwch yn sylwi ar y newid rydych chi'n ei deimlo wedyn ac yn fy nghredu na fyddwch chi byth yn difaru ffoi rhag rhywbeth nad oedd byth yn mynd i weithio i chi yn y lle cyntaf!